Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пример вып.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
62.03 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Одеська державна академія будівництва і архітектури

Кафедра підйомно - транспортних, будівельних і дорожніх машин

Методичні вказівки

і завдання до практичних занять по будівельний техніці

для студентів спеціальності 6.060101 «Будівництво» освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

для всіх спеціальностей

Форма навчання – заочна та денна

Одеса 2010

Затверджено

Вченою радою факультету гідротехнічного і транспортного машинобудування ОДАБА

Протокол № від 2010р.

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні кафедри gідйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин.

Протокол № від 2010р.

Укладачі: д.т.н., проф. Оргіян О.А.

к.т.н., доц. Колін В.М.

ст. вик., Часовщик Ю.Я.

к.т.н., доц. Мацей Р.О.

Рецензенти: Зав. кафедрою «Експлуатація і ремонт машино-транспортного парку ОДАУ, д.т.н., проф. Мальцев О.В.

Віце-президент Інженерної академії України, д.т.н., академік ІАУ Клименко А.А.

Коротка анотація

У методичній розробці наводяться матеріали по вивченню окремих елементів будівельних машин. Запропонована кінематична схема механізму підйому вантажу будівельних машин, а також довідкові матеріали за його розрахунком і вибором електродвигуна. Наведена методика до розрахунку і вибору з’єднувальної муфти, сталевого канату, гальм.

Відповідальний за випуск:

зав.кафедрой підйомно - транспортних, будівельних і дорожніх машин д.т.н., проф. Оргіян О.А.

Вступ

Дана методична розробка призначена для студентів, що навчаються згідно з освітньо-професійною програмою підготовки по напрямку 0921 «Будівництво», при вивченні дисципліни «Будівельна техніка».

Вона може бути використана для практичних занять, а також для виконання розрахунково–графічних і курсових робіт.

Методичні вказівки містять завдання по вивченню кінематичних схем та розрахунку параметрів електрореверсівної лебідки з вибором електро-двигуна. Наводиться методика розрахунку і вибору пружних втулково–пальцьових муфт для з'єднання, як правило, швидкохідних валів, а також по розрахунку та вибору гальмових механізмів.

Наводяться деякі довідкові матеріали, що полегшують студентам самостійну роботу над завданням.

В той же час методичні вказівки не замінюють підручників і навчальних посібників. Тому особливе значення має попередня технічна підготовка студентів по ознайомленню з довідковою літературою, стандартами, нормами і правилами розробки і вибору окремих деталей і машин в цілому.

Порядок выполнения задания

  1. Получив задание студент энакомится с рекомендуемой литературой и приступает к выполнению задания, консультируясь при необходимости у преподавателя.

  2. В зависимости от указанной в задании кратности полиспастной подвески груза, необходимо вычертить кинематическую схему механизма подъёма с указанием всех передач и тормозного устройства.

  3. В расчётном упражнении выбирают и определяют данные перечисленные в задании. Там же изложен порядок выполнения работы и литература, необходимая для самостоятельной работы студента.

  4. Выполненное задание необходимо оформить в виде пояснительной записки согласно требованиям ДСТУ. Все расчёты необходимо иллюстрировать схемами и эскизами. У вскх полученных результатов необходимо указывать размерность.

  5. Выполненную работу студент сдаёт преподавателю, который путём собеседования устанавливает правильность выбранных норм ипроизведенных расчётов. При обнаружении ошибок в расчёте задание возвращается на доработку, а при грубых ошибках или неудовлетворительных ответах на вопросы выдаёт новое задание.

Исходные данные принимают из таблицы 1.

Таблица 1

Таблица заданий

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.