Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
d03.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.08.2019
Размер:
119.3 Кб
Скачать

Список літератури

Охорона праці

 1. В.М.Москальова Основи охорони праці. Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 672 с.

 2. В.А.Батлук, Г.Г.Гогіташвілі, Р.А.Яцюк Охорона праці. Підручник. – Л.: 2005. – 332 с.

 3. Закон України №2695 –  від 14.10.1992 «Про охорону праці».

 4. Охорона праці в галузі за редакцією Ярошевської В.М. – К., ВДП. 2004.

 5. Москальова В.М. Основи охорони праці. Підручник – К., ВД «Професіонал», 2005.

 6. Наказ №255 від 15.11.04 «Типове положення про службу охорони праці». Держнаглядохоронпраці України.

 7. Наказ №72 від 3.08.93 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Держнаглядохоронпраці України.

 8. Наказ №27 від 17.02.99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці». Держнаглядохоронпраці України.

 9. Наказ №528 від 27.12.2001 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». МОЗ України.

 10. Ярошевська В.М. Технічні рішення та розрахунки засобів захисту з охорони праці в дипломних проектах. – Рівне, НУВГП, - 2006

 11. Кухнюк О.М., Кусковець С.Л., Сурговський М.В., Прокопчук Н.М. Практикум з охорони праці/ навчальний посібник. Рівне 2011.

 12. Инженерные решения по охране труда в строительстве. Под ред. Г.Г. Орлова, М.:Стройиздат, 1975

 13. Жидецький В.Ц. Практикум з охорони праці. Львів: Афіша, 2000.

 14. Інтернет- ресурс

 15. Ганзюк та ін.. Основи охорони праці. – Львів, 2008

17. НПАОП 41.0-1.01-79. Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць.

18. НПАОП 60.1-1.01-04. Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті.

19. НПАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України.

20. НПАОП 64.2-1.07-96. Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв‘язку і дротяного мовлення

21. НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

22. НПАОП 40.1-1.02-01. Правила безпечної експлуатації тепло-механічного обладнання електростанцій і теплових мереж.

23. НПАОП 0.00-2.24-05. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

Пожежна безпека

 1. Рожков А. П. Пожежна безпека: Навчальний посібник. - Київ: Пожінформтехніка, 1999 - 256 с.

 2. Закон України «Про пожежну безпеку»;

 3. Постанова КМУ від 26.12.2003 № 2030 Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків;

 4. Постанова КМУ від 14.02.2001 р. № 150 Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень;

 5. Постанова КМУ від 24.02.2003 р. № 202 Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону;

 6. Постанова КМУ від 14.08.1995 р. № 653 Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону;

 7. Постанова КМУ від 26.07.1994 р. № 508 Положення про Державну пожежну охорону;

 8. Постанова КМУ від 14.11.2007 р. № 1324 Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки;

 9. ГОСТ 12.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

 10. ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять;

 11. ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять;

 12. ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань;

 13. ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги;

 14. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд;

 15. РД 34.21.122–87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;

 16. ДБН В.1.1.7- 2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва;

 17. ДБН 360-92**Містобудування. Плананування та забудова міських та сільських населених пунктів;

 18. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование;

 19. СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий;

 20. Правила пожежної безпеки в Україні (Наказ МНС від 19.10.2004 № 126 );

 21. Правила будови електроустановок електрообладнання спеціальних установок (наказ Мінпраці і соціальної політики від 21.06.2001 р. № 272);

 22. Типові норми належності вогнегасників (Наказ МНС від 02.04.2004 № 151);

 23. Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (Наказ МНС від 22.08.2005 № 161);

 24. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (Наказ МНС від 03.12.2007 № 833);

 25. Типове положення про службу пожежної безпеки (Наказ МНС від 29.09.2003 № 369);

 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. № 136 „Про затвердження Положення про добровільну пожежну дружину (команду)”.

 27. Типове положення про пожежно-технічну комісію (Наказ МНС від 20.05.2009 № 347);

 28. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (Наказ МНС від 29.09.2003 № 368);

 29. ПУЭ-86. Правила устройства электроустановок.

 30. Кодекс України про адміністративні правопорушення;

 31. Кримінальний кодекс України.

 32. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]