Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lingua latina.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
479.74 Кб
Скачать

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л.І. Ярцева

ЛАТИНСЬКА МОВА

Методичні рекомендації до організації та

контролю самостійної роботи

(для студентів І курсу факультету іноземної філології

денної форми навчання)

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол №4

від “27” жовтня 2009

Запоріжжя

2009

УДК 811.124243 (076)

ББК Ш 146-923

Латинська мова. Методичні рекомендації до організації та контролю самосттійної роботи для студентів І курсу факультету іноземної філології денної форми навчання / Уклад.: Л.І. Ярцева. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – 54 с.

Методичні рекомендації призначені для організації та контролю самостійної роботи студентів факультету іноземної філології. Збірка містить вказівки з організації самостійної роботи студентівб 4 контрольні самостійні роботи у 15 варіантах, завдання з перевірки техніки читання, 4 поточні контрольні роботи, вислови ділової та наукової мови, наприкінці уміщені питання, що виносяться на екзамен з латинської мови.

Рецензент кандидат філологічних наук О.О. Павлюк

Коректор Л.І. Ярцева

Відповідальний за випуск Т.А. Третякова

Кредитно-модульна технологія навчання запроваджується з метою подальшої гуманізації й демократизації навчального процесу, організації найраціональнішого й найефективнішого засвоєння студентами знань з максимальним використанням індивідуальних, індивідуально-групових форм навчання; стимулювання студентів до систематичної навчальної праці, самостійної роботи, створення найсприятливіших умов для модульного контролю.

Самостійна робота студентів має бути чітко спланована і тривати протягом семестру. Ці методичні вказівки призначені для упорядкування виконання та контролю самостійної роботи з латинської мови студентами філологічного факультету. Для того, щоб досягти успіху у вивченні латинської мови, необхідно приступати до роботи над мовою з перших днів її вивчення й займатися нею систематично. Оскільки на аудиторне вивчення дисципліни “Латинська мова” відведено 34 години, а на самостійну роботу – 74, паралельно з аудиторними заняттями студент повинен займатися самостійно 3-4 години на тиждень.

Збірка містить 4 контрольні самостійні роботи у 15 варіантах. Перша контрольна робота включає такий граматичний матеріал: прикметники І-ІІ відмін; займенникові прикметники; присвійні займенники; особові займенники; зворотний займенник. Для виконання другої контрольної роботи необхідно опрацювати такі граматичні теми: синтаксис простого речення; прийменники; часи системи інфекта пасивного стану; синтаксис простого речення; прийменники; часи системи інфекта пасивного стану; синтаксис пасивної конструкції; дієслова, складені з esse.

Для виконання третьої самостійної роботи необхідно засвоїти наступний граматичний матеріал:

  1. Числівник.

  2. Відкладні та напіввідкладні дієслова.

  3. Неправильні дієслова.

Виконання четвертої контрольної роботи вимагає опрацювання граматичних тем: словотвір, синтаксичні функції відмінків.

Збірка містить також 4 поточні контрольні роботи у 16 варіантах.

Тематичний план дисципліни

№ модуля /

№ нав-х тижнів

теми

Теми лекцій, види інших аудиторних занять та самостійної роботи

Обсяг, годин

Вид модульного і підсумкового контролю та їх рейтингова оцінка (РО)

1-й півмодуль

1

1

Тема 1. Із історії латинської мови. Фонетика і графика.

Практичне заняття:

2

Відвідування – 4б. за модуль;

лексичний мінімум – 2 б.за один; 2х 2 л.м.= 4б.за модуль;

25 латинських крилатих висловів за модуль – 2б.;

виконання домашнього завдання + робота на занятті – 4б. за модуль; поточні контрольні роботи + контроль самостійної роботи = 6б. за модуль; рейтингова контрольна робота 10б.

2

2

Тема 2. Іменник. Загальні відомості. Іменники I і II відмін.

Практичне заняття:

2

3

Тема 3. Прикметники I-II відмін.

Самостійна робота:

2

3

4

Тема 4. Дієслово. Загальні відомості. Наказовий спосіб. Нерегулярне дієслово Esse.

Практичне заняття:

2

5

Тема 5. Займенники.

Самостійна робота:

4

4

6

Тема 6. Часи системи інфекта активного стану.

Практичне заняття:

2

7

Тема 7. Часи системи інфекта пасивного стану. Синтаксис пасивної конструкції.

Самостійна робота:

2

8

Тема 8. Прийменники. Префікси. Дієслова, складені з Esse.

Самостійна робота:

2

5

9

Тема 9. Іменники III відміни.

Практичне заняття:

2

10

Тема 10. Синтаксис простого речення. Прикметники ІІІ відміни.

Самостійна робота:

4

6

11

Тема 11. Ступені порівняння прикметників.

Практичне заняття:

2

12

Тема 12. Прислівник.Ступені порівняння прислівників.

Самостійна робота:

4

7

13

Тема 13. Часи системи перфекта активного стану.

Практичне заняття:

2

14

Тема 14. Утворення основ перфекта і супіна.

Самостійна робота:

4

8

Рейтингова робота №1

2

1-8 тижні

(1-й півсеместр)

1 півмодульний контроль

(разом за 1-й півмодуль)

38

30 балів

2-й півмодуль

9

15

Тема 15. Часи системи перфекта пасивного стану.

Практичне заняття:

2

Відвідування – 4б. за модуль;

лексичний мінімум – 2 б.за один; 2х 2 л.м.= 4б.за модуль;

25 латинських крилатих висловів за модуль – 2б.;

виконання домашнього завдання + робота на занятті – 4б. за модуль; поточні контрольні роботи + контроль самостійної роботи = 6б. за модуль; рейтингова контрольна робота 10б.

16

Тема 16. Відкладні і напіввідкладні слова.

Самостійна робота

2

17

Тема 17. Числівники.

Самостійна робота:

4

10

18

Тема 18. Іменники IV і V відмін. Узагальнення латинської системи відміннювання.

Практичне заняття:

2

19

Тема 19. Узагальнення латинської системи займенникового відмінювання.

Самостійна робота:

4

11

20

Тема 20. Неособові форми дієслова: дієприкметники, інфінітиви, герундій, герундив.

Практичні заняття:

2

21

Тема 21. Заміна герундія герундивом. Герундивна конструкція

Самостійна робота:

2

12

22

Тема 22. Ускладнене речення. Синтаксичні звороти Accusativus cum infinitivo, Nominativus cum infinitivo.

Практичне заняття:

2

23

Тема 23. Взаємоперехід синтаксичних конструкцій Accusativus cum infinitivo та Nominativus cum infinitivo.

Самостійна робота:

2

13

24

Тема 24. Синтаксичний зворот Ablativus absolutus.

Практичні заняття:

2

25

Тема 25. Нерегулярні дієслова.

Самостійна робота:

6

14

26

Тема 26. Coniunctivus. Утворення часів.

Практичне заняття:

2

27

Тема 27. Словотвір.

Самостійна робота:

6

15

28

Тема 28. Вживання кон’юнктива у незалежних реченнях.

Практичне заняття:

2

29

Тема 29. Синтаксичні функції відмінків.

Самостійна робота:

6

16

30

Тема 30. Вживання кон’юнктива у підрядних реченнях. Consecutio temporum.

Практичне заняття:

2

31

Тема 31. Узагальнення синтаксиса складного речення в латинській мові.

Самостійна робота:

6

32

Тема 32. Умовні підрядні речення.

Самостійна робота:

2

17

33

Тема 33. Рейтингова контрольна робота № 2

Практичне заняття:

2

34

Тема 34. Основи античного віршування.

Самостійна робота:

6

35

Тема 35. Переклад латиномовних текстів з граматичними коментарями.

Самостійна робота:

6

9-17 тижні

(2-й півсеместр)

2 півмодульний контроль

(разом за 2-й модуль)

70

30 балів

Разом за два півмодулі

108

60 балів

Індивідуальне завдання

20 балів

Підсумковий модульний (семестровий) контроль

20 балів

Разом

100 балів

*** - участь у науково-дослідній роботі, олімпіадах, конкурсах тощо (не більше 5 балів, які входять у 30 балів за 1 модуль).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]