Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практична Грін О.О..doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
1.59 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет міжнародних відносин

(міжнародного бізнесу та міжнародного права)

Реєстраційний №_______

Дата__________

Виконав:

студент І курсу

Грін Олександр Олександрович

заочної форми навчання

залікова книжка №_____

ЗВІТ

Про проходження практики з ЕОМ

_______________________________________________

(база практики)

Рекомендована до захисту з оцінкою:

___ ___(_________) _______________

підпис керівника

«____»______________2012 р. Науковий керівник

доц. Бунда С.О.

Робота захищена «___»_____2012 р. з оцінкою___ ___(_________)

Підписи членів комісії ___________Бунда С.О.

___________ Білак Ю.Ю.

___________ Стойкович О.Р.

Ужгород - 2012

Зміст

Вступ...................................................................................................З

Розділ І - Характеристика бази практики.....................................5

Розділ II - Стандартні програми ОС Windows..............................9

2.1 Блокнот.........................................................................................11

2.2. Word Раd ......................................................................................13

2.3 Графічний редактор Раіnt..........................................................16

Розділ III - Microsoft Office............................................................17

3.1 Текстовий редактор Word..............................................................18

3.2 Табличний процесор Ехсеl.......................................................21

3.3. СУБД Ассеss............................................................................22

Розділ IV Індивідуальне завдання................................................23

Тема: Особливості роботи з електронними таблицями

Microsoft Excel

4.1. Введення та редагування формул...........................................23

4.2. Майстер функцій........................................................................27

4.3. Сортування і фільтрація даних................................................29

Розділ V - Практичне завдання

Створити таблицю і відсортувати її: за спаданням – два стовпчики

та зростанням за алфавітом – три стовпчики.................................33

Висновок............................................................................................47

Список використаної літератури................................................48

Додатки..............................................................................................49

Всуп

Друга половина XX ст. відзначилася бурхливим розвитком науки та техніки. Людство почало використовувати атомну енергію, освоювати Всесвіт, осягати таємниці мікрокосмосу. Було створено багато різних апаратів та машин, яких не могли вигадати навіть найсміливіші письменники-фантастисти. Розвиток фундаментальних, прикладних і технічних наук причинив необхідність виконання безліч розрахунків та обчислень. Для цього винайшли обчислювальні машини — комп'ютери. З часом вони стали важливим інструментом у найрізноманітніших галузях знань, в усіх без винятку сучасних технологіях, ввійшли у повсякденне життя людини. Комп'ютер - незамінний інструмент під час обробки інформації.

Інформаційні технології допомагають аналізувати проблеми і розробляти нові вироби. Постійно вдосконалюються інформаційні технології - конкретні способи роботи з інформацією.

Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поряд із такими природними багатствами, як нафта, газ та інше.

Необхідність найбільш раціонального та ефективного використання комп'ютерів стала причиною виникнення нової науки - інформатики.

Застосування положень і принципів інформатики допомагає оптимальним шляхом приймати правильні рішення й одержувати потрібні результати. Оволодіння інформатикою розвиває «дисципліну мислення», виробляє системний підхід до розв'язування будь-якого завдання. Для сучасної людини знання інформатики поступово стає не менш важливим, між уміння рахувати, писати і читати, тобто є основним в даний час.

Основним завданням інформатики є систематизація способів і методів роботи з апаратним і програмним засобами обчислювальної техніки, впровадження найефективніших технологій автоматизації роботи з даними на основі найновіших методичних і технологічних досліджень.

Розділ І – Характеристика бази практики

Кафедра загальної інформатики та математичного моделювання

В.о. завідувача кафедри: Лавер Олександр Георгійович - завідувач кафедри, к. ф-м. н., доц., проф. кафедри.

Штатні викладачі:

к.фіз.-мат.н., доц., проф. кафедри Лавер О.Г.

к.фіз.-мат.н., доц. Бунда С.О.

к.фіз.-мат.н., доц., проф. кафедри Бунда В.В.

к.фіз.-мат.н., доц. кафедри Гончарова С.Ф.

к.фіз.-мат.н., доц. кафедри Білак Ю.Ю.

старший викладач Шумило Н.Я.

старший викладач Матяшовська Б.О.

к.фіз.-мат.н., доц., проф. кафедри Данилович В.П.

старший викладач Захаревич Л.І.

Сумісники:

к.фіз.-мат.н., доц. Гедеон В.Ф.

к.екн.н., доц. Живко З.Б.

Старший лаборант кафедри: Лесьо В.Т.

Кафедра інформатики та фізико-математичних дисциплін була створена у вересні 2011 року після реорганізації факультету інформатики. Викладачі кафедри активно проводять пошук і впроваджують новітні технології навчання, реалізовують принцип неперервності комп’ютерної підготовки. Професорсько-викладацький колектив кафедри веде пошук методів активізації наукової роботи студентів шляхом залучення їх до виконання пошукових робіт, що мають творчий характер; керує курсовими, дипломними, магістерськими роботами та проектами, тематика яких щорічно оновлюється; організовує нові студентські конференції, проводить олімпіади з інформатики та програмування.

Члени кафедри активно працюють над розробкою комплексних тем, що виконуються в рамках факультету й університету в цілому. Вони є постійними учасниками наукових і науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Кафедра розвиває наукові зв’язки з вітчизняними та зарубіжними провідними спеціалістами вищих навчальних і наукових закладів, зокрема: Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут", Харківського національного університету радіоелектроніки, Ужгородського національного університету, Кошицького університету ім. П. Й. Шафарика (Словаччина), Технічного університету м. Кошице (Словаччина), Інституту фізики АН Словаччини, Інституту атомної фізики АН Угорщини (м. Дебрецен), Педагогічного університету м. Жешов (Польща), Інституту фізики АН Чехії (м. Прага). Кафедра забезпечує викладання фундаментальних, професійно орієнтованих курсів як на факультеті інформаційних технологій, так і на всіх факультетах університету.

Колективом кафедри підготовлено і видано програми, навчально-методичні рекомендації, навчально-методичні посібники з усіх навчальних дисциплін. Постійно вдосконалюються електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних робіт та практичних занять.

Основні курси:

 1. Захист інформації та програмних продуктів

 2. Основи інформатики та обчислювальної техніки (Ващук Ф.Г., Крижанівська І.В., Мельник О.О., Сабадош В.М.).

 3. Інженерна та комп’ютерна графіка (Бунда В.В., Бунда С.О.).

 4. Основи програмування та алгоритмічні мови (Нямещук М.О., Мельник О.О.).

 5. Інформатика та комп’ютерна техніка (Ващук Ф.Г., Бунда C.О., Крижанівська І.В., Сабадош В.М.).

 6. Безпека життєдіяльності (Бунда С.О., Бунда В.В., Сабадош В.М.)

 7. Моделювання систем (Маслюк В.Т.).

 8. Основи електротехніки та електроніки (Кельман В.А., Угрин Л.І.).

 9. Основи вимірювальної техніки та планування експерименту (Кельман В.А.).

 10. Сучасні інформаційні системи та технології (Бунда С.О., Нямещук М.О.).

 11. Елементи і схеми комп’ютерних систем (Гуранич П.П.).

 12. Організація баз даних і баз знань (Нелюбов В.О.).

 13. Методика викладання інформатики (Гедеон В.Ф.).

 14. Спеціальні питання алгебраїчних структур (Ващук Ф.Г.).

 15. Основи сінергентики (Маслюк В.Т.).

 16. Захист інформації та програмних продуктів (Ващук Ф.Г.).

 17. Спеціальні системи імітаційного моделювання (Дробнич О.В.).

 18. Моделювання та прогнозування бізнес-процесів (Маслюк В.Т.).

 19. Комп’ютерні мережі (Бунда С.О., Брусьо В.С.).

 20. Математичне моделювання та обчислювальні методи (Ващук Ф.Г.).

 21. Мережі і потоки (Бунда В.В.).

 22. Сучасні інформаційні системи та технології (Бунда С.О., Нямещук М.О.)

 23. Архітектура комп’ютерів (Гуранич П.П.)

 24. Основи безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях (Бунда С.О.)

 25. Об’єктно орієнтоване програмування (Дробнич О.В., Дробнич М.П., НямещукМ.О.)

 26. Практика з ЕОМ (Бунда С.О., Нямещук М.О., Сабадош В.М.)

 27. Педагогічна практика (Бунда С.О., Гедеон В.Ф.)

 28. Виробнича практика (Бунда С.О.)

 29. Передмагістерська практика (Бунда С.О.)

 30. Сучасні інформаційні систе технології (Нелюбов В.О.)

Розділ II — Стандартні програми ОС Windows

Windows ХР — це найкраща операційна система, випущена компанією Microsoft. Ця система існує на сьогодні в двох версіях: Home Editional and Professional.

Windows ХР Professional - послідовниця Windows 2000 Professional, що претендує на звання найпопулярнішої операційної системи XXI ст. Це перша операційна система. що ліквідовує відмінність між «домашніми» версіями Windows і версіями орієнтованими на бізнес.

На додаток до того, чим пишалася Windows 2000 (кращий захист даних порівняно з Windows NT, найдосконаліша файлова система NTFS, підтримка кількох процесорів, віддалене керування ), операційна система Windows ХР одержала удосконалений інтерфейс користувача, поліпшені можливості роботи з пристроями Plug and Play, удосконалення, пов'язані зі збереженням великих обсягів інформації, керуванням енерго­споживанням і підтримкою різноманітного устаткування. Завершують характеристику системи підвищена надійність, захист від несанкціонованого доступу і гнучкість керування.

Windows ХР - це операційна система з графічним інтерфейсом користувача, що є душею і серцем будь-якого комп'ютера.

Windows ХР, як і Windows NT, та Windows 2000 є багатозадачною і багато потоковою операційною системою з повною 32-розрядпою пам'яттю адресації.

Багатозадачність дає змогу операційній системі одночасно викону­вати кілька завдань, наприклад ви можете редагувати один документ, інший друкувати на принтері та слухати музику.

Windows NT — операційна система, а не просто графічна оболонка. Вона використовує всі можливості апаратних засобів персональних комп'ютерів і працює без DOS. Windows NT — 32 розрядна ОС з убудованою підтримкою мережі. Вона надає користувачам багатозначність, багатопроцесорну підтримку, захист даних, тощо.

Windows 95 є універсальною багатозадачною і багатопотоковою ОС з графічним інтерфейсом. Windows 95 — інтегроване середовище, що забезпечує обмін інформацією між окремими програмами, надає користувачам можливості роботи з мультимедіа обробленням текстової, графічної інформації.

Ця операційна система забезпечує роботу користувача в мережі надаючи убудовані засоби підтримки для обміну файлами можливість спільного використання принтерів факсів.

Windows 98 відрізняється від Windows 95 тим, що в ній операційна система об'єднана з браузером Internet Explorer за допомогою інтерфейсу, виконаного у вигляді веб-браузера й оснащеного кнопками «Назад », і « Вперед » для зручної навігації.

Windows Vista- це иайграндіозніший проект компанії Microsoft з моменту виходу першої версії Windows NT. Windows Vista має нову графічну підсистему Avalon. Вона надає уніфіковану архітектуру інтерфейсу користувача документів та інших даних. У Vista буде реалізовано нову файлову систему –Win FS. Вона забезпечуватиме ефективнішу організацію файлів і розширені можливості пошуку.

2.1. Блокнот

Програма Блокнот — це простий текстовий редактор, який дозволяє передивлятись і змінювати текстові документи. Ця програма є зручною при роботі з документами невеликого об'єму.

Відкривають текстовий документ в програмі Блокнот подвійним натисненням мишки на значку відповідного файла. Якщо викори­стовувати для запуску програми Главное меню (Пуск ► Все Програми Стандартные Блокнот), програма запускається в режимі створення документа. В цьому випадку файл відкривают командою Файл ► Открыть. Для збереження змін документа використовують команду Файл ► Сохранить.

Програма Блокнот

В програмі Блокнот текстовий курсор має вигляд вертикальної риски. При введенні символів вони добавляються з ліва від курсора, який при цьому зміщується вправо. Для переміщення курсору використовують курсорні клавіші.

Абзац. В сучасних текстових редакторах основним елементом тексту являється не окремі рядки, а цілий абзац. В програмі блокнот новий абзац починають клавішею Enter.

Для копіювання і переміщення фрагментів тексту використовують буфер обміну. Перед записом даних в буфер обміну потрібно виділити потрібний фрагмент.

Для видалення фрагмента тексту натисніть кнопку Delete або ВАСКSРАСЕ.

Для переносу фрагмента в буфер обміну служать команди Правка ► Вырезать и Правка ► Копировать.

Для вставки фрагмента служить команда Правка ► Вставить.

Вибір шрифту

 1. Дайте команду Формат ► Шрифт - відкриється діалогове вікно Шрифт.

 2. Виберіть гарнітуру шрифту в списку Шрифт

 3. Виберіть варіант начертание в списку Начертание

 4. Виберіть розмір символів шрифта в списку Размер

 5. Вигляд вибраного шрифту відображається в полі Образец

6. Для коректного відображення тексту на іноземній мові змініть Набор символов.

7. Введіть настойки в дію натиснувши кнопку ОК.

2.2. Word Pad

Запустити редактор Word Pad можна з головного меню пункт Программы група Стандартные. Але якщо користувач постійно працює з цим редактором зручно мати на робочому столі його ярлик. Для цього слід знайти наприклад за допомогою програми Проводник: папку С: \Windows\ Программы\ Стандартные, а потім перетягти правою кнопкою (або лівою тримаючи натисненою клавішу Сtrl) на робочий стіл ярлик Word Pad. Подвійне клацання на цьому ярлику запустить Word Pad, відкриє відповідне вікно в режимі створення нового файла

За замовчуванням файл, що створюється має ім'я Документ. Закінчивши роботу користувач повинен зберегти створений документ присвоївши йому відповідне ім'я і вказавши папку, в яку слід «покласти» цей документ. За замовчуванням у вікні Word Pad розташовуються дві панелі інструментів – стандартна і форматування .Першу призначено для виконання основних дій з документами – створення, відкриття, зберігання, перегляду, друку тощо. Друга — для форматування тобто оформлення тексту документа вибору шрифтів їх розмірів і на креслення для різних частин тексту вирівнювання абзаців створення маркованих списків тощо. Якщо підвести курсор миші до кнопки панелі інструментів і трохи зачекати (не клацаючи) то «випливе» підказка (англ.tooltip) про призначенням цієї кнопки. Кожну з панелей можна розмістити в зручному місці вікна перетягуючи її мишею за будь-яке (але не за кнопку). Пункт меню Вид дає змогу «включати» або «виключати» на екрані наявність кожної з панелей лінійки рядка етану. Крім того, якщо панель інструментів знаходиться в робочій області вікна ( місце де розташований документ) вона мас вигляд вікна із заголовком і кнопкою відкриття. Натискання цієї кнопки прибере панель з екрана і «вимкне» її у відповідному підпункту меню Вид.

Лінійкою зручно користуватися для відстежування розмірів відступів у абзацах розмірів поля тощо.

Якщо текст документа не вміщується повністю у вікні то в ньому автоматично з'являються смуги прокручування для пересування по тексту.

Текстовий редактор Word Pad, як і більшість інших може працювати з файлами різних типів, а саме:

 1. З документами створеними текстовим процесором Word, імена таких файлів мають розширення doc, вони зберігають не тільки текст документа, а й повну інформацію про його оформлення, вставлені малюнки, таблиці інші вкорінені об'єкти.

 2. З файлами типу RTF(скорочення від англ. Rich Text Format –розширений текстовий формат) такі файли мають розширення rtf, вони зберігають текст документа й елементи його форматування - виділення заголовків, вирівнювання абзаців, шрифт. Інформація про вкорінені об'єкти в таких файлах не зберігається найчастіше вони використовуються для перенесення документів з одного редактора в інший.

 3. З текстовими файлами що мають розширення txt і містять лише текст документа.

При відкритті або зберіганні документа його тип розуміється системою за замовчування в імені файла. Але якщо необхідно, то можна перетворити тип документа, що відкривається, або зберігається на той який потрібен. Наприклад текстовий файл створений у редакторі NCможна відкрити у Word Pad відформатувати і запам'ятати у форматі rtf або doc. При цьому система перетворює вихідний спосіб зберігання інформації на потрібний. Або навпаки документ створений у Word Pad можна зберігати у txt файлі, щоб потім прочитати у будь-якому редакторі під MS-DOS.

У редакторі Word Pad реалізований SDI- інтерфейс тобто в його вікні можна створювати і редагувати лише один документ. Але ніщо не заважає відкрити на робочому столі два або більше документи і обмінюватися інформацією між вікнами у стандартний для Windows спосіб.