Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TMV_MODUL-1.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
77.31 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет міжнародних відносин

Кафедра міжнародного права та міжнародних відносин

«Затверджую»:

проректор з навчальної роботи

_______________ доц. Ханас У.Я.

«_____»_____________2012 р.

«Погоджую»:

декан факультету

міжнародних відносин

проф. Вовканич І.І.

____________________

«_____»_______________2012 р.

зав. кафедри

міжнародного права та

міжнародних відносин

доц. Динис Г.Г.

____________________

«_____»_______________2012 р.

Орієнтовний перелік тестових завдань з дисципліни

«Теорія міжнародних відносин»

для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання

факультетів міжнародних відносин,

міжнародного бізнесу та міжнародного права

Кількість модулів: 2

(Модуль 1)

Кількість тестових завдань: 128

розробник тестів:

доц. Мателешко Ю.П.

_________________________

Погоджено:

директор бібліотеки ЗакДУ

_________________ М.Медведь

Ужгород - 2012

1* Об'єктом ТМВ є міжнародні відносини або всесвіт міжнародних феноменів (ВМФ)

2* Основними елементами предмету ТМВ є:

1.Влада і владні відносини у ВМФ;

2.Принципи процеси та закономірності МВ;

3.Субєкти та механізми МВ;

4.Міжнародний порядок і міжнародна безпека;

5.Історія міжнародної суспільно політичної думки;

6.Зовнішньополітична свідомість.

3* Структурними компонентами ТМВ є:

4* Структурними компонентами ТМВ є:

5* Структурними компонентами ТМВ є:

Відповідьна 3, 4,5.

1.Філософія МВ;

2.Геополітична теорія;

3.Політологія МВ;

4.Політекономія МВ;

5.Соціологія МВ;

6.Психологія МВ;

7.Міжнародна конфліктологія;

8.Вайолентологія;

9.Теорія зовнішньої політики;

10.Політична цивіліологія; 11.Глобалістика.

6* Вайолентологія – це наука про природу сили та насильства, причини, зміст та форми їх вияву в сфері міжнародних відносин.

7* Головна відмінність між ТМВ та теорією зовнішньої політики полягає у тому, що об'єктом останньої є ..держава як дійова особа системи міжднржавних політичних відносин , при цьому сучасні міжнародні відносини не зводяться тільки до міждержавних.

8* Термін „міжнародні відносини” ввів у науковий обіг Джеремі Бентам 1789р

9* Вкажіть основні елементи поняття „міжнародні відносини”.-це сукупність економічнихз, політичних, культурних , правових, ідеологічних та інших зв’язків і взаємовідносин між субєктами що діють на міжнародній арені *( елементи : Міжнародна політика, зовнішня політика, міжнародний актор, Геополітика)

10* В основі міжнародних відносин лежить взаємодія зв’язки між державами, МВ це переважно політичні відносини

11* На думку Дж. Розенау, го­ловними дійовими суб'єктами у міжнародних відносинах стають не держави, а конкретні особи (індивіди)

12* На думку Дж. Розенау, наслідком змін у міжнародних відноси­нах стало створення міжнародного континууму, символічними персонажами якого є . турист і терорист..

13* До державних міжнародних акторів належать: суверенні держави, міжурядові організації, суб’єкти федерацій, органи регіонального та місцевого самоврядування .

14* До недержавних міжнародних акторів належать: неурядові недержавні міжнародні організації, ТНК, Політичні партії, Громадські організації, релігійні організації, терористичні організації.

15* Головна мета міжнародної політики – є реалізація інтересів міжнародних акторів, забезпечення створення сприятливого міжнародного порядку, тобто певних правил та механізмів налагоджування та врегулювання міжнародних відносин відповідно до своїх інтересів.

16* Основними інструментами зовнішньої політики держави є:

1.Дипломатія;

2.Військова сила;

3.Фінансова діяльність;

4.Пропаганда.

17* Геополітика - це вид зовнішньої політики, зумовлений територіальними інтересами тих чи інших осіб

18* Спе­цифіка геополітики полягає у тому, що її справжніми суб'єкта­ми можуть бути лише ...лише великі держави, здатні значною мірою впливати на хід глобальних процесів, оскільки сутність цього поняття полягає у побудові стратегій глобального ,світового порядку, нав’язуванні світу своєї моделі цивілізаційного розвитку.

19* Центральною для зовнішньополітичної думки з моменту її виникнення стала проблема .ВІЙНИ та МИРУ

20* Великий вплив на формування зовнішньої політики стародавнього Китаю мали такі напрямки політичної думки: Конфуціанство (4-5ст. до н.е) Легізм (4-3ст. дон.е)

21* В основі зовнішньополітичної концепції легізму лежить .Прагматичний принцип вигоди

22* Корені концепції великоханського шовінізму слід шукати в ідеології ..КОНФУЦІЯ (.Стародавній Китай)

23* Першим грунтовним викладом теорії міжнародної політики можна вважати давньоіндійський трактат . «АРТХАШАСТРА»

24* Автором „Артхашастри” є ..Брахма Каутілья

25* Кого називають „індійським Макіавеллі”?

Каутілья

26* Один з розділів „Артхашастри” називається ...

Про шість методів політики

27* На думку Фукідіда, природнім станом міждержавних відносин є ...

Війна

28* Фукідід зазначав, що в основі політики держав лежать ...

Обєктивні державні інтереси

29* Одним з перших теоретиків таласократії був ...

Фукідід

30* Як дослівно з грецької перекладається слово „таласократія”?

Морська могутність (тобто значення морської сили)

31* У правилі „мета виправдовує засоби” Н.Макіавеллі під „метою” розумів ...

Загально-державний інтерес(люди)

32* Головним фактором міжнародних відносин Н.Макіавеллі вважав ...

Сила, засіб використання цими державами

33* Н.Макіавеллі пропонував закріпити як норму міжнародних відносин ...

право народів

34* Т. Гоббс допускав можливість підтримання миру між народами за умови створення ...

Міжнародної організації або міжнародний уряд який стоїть над державами

35* Теорії політичної рівноваги дотримувалися:

Бенедикт Спіноза, Девід Юм.

36* На думку Е. де Ваттеля (1714 - 1767), Європа – це ...

Не безпорядна якась сума окремих держав, вона становить певну систему держав, вона вимагає політичної рівноваги.

37* Хто з названих мислителів визначив потрійну мету справедливої війни?

Е. де Ваттель

38* На думку пруського генерала і теоретика військової справи Карла фон Клаузевіца, війна – це ...

Двигун(рушій) прогресу або війна-це продовження політики, але іншими засобами

39* На думку німецького історика Леопольда фон Ранке ...

Зовнішня політика визначає характер внутрішньої політики

40* Головним законом міжнародного життя, за Л.Гумпловичем, є постійна боротьба ...

Держав за прикордонну лінію, територію

41* За Л.Гумпловичем, будь-яка держава має прагнути до збільшення прикордонної лінії, а звідси випливають три закони:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]