Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры по Инф.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
481.28 Кб
Скачать

математикалык орнектi есептеу ушiн дурыс формуланы корсетiндер:D) =(А1-А2)/(В1-В2);

математикалык орнектi есептеу ушiн дурыс формуланы корсетiндерD) =(А1-А2)/(В1+В2);

математикалык орнектi есептеу ушiн дурыс формуланы корсетiндер:D) =(А1+А2)/(В1+В2);

!, @, $, %*"

!, @, $, % символдарды енгiзу ушiн кандай перне колданылады?C) Shift;

"com" желiсiнiн аты ушiн сайкестiлiктi орнатындар:А) Коммерциялык уйымдар;

"edu" желiсiнiн аты ушiн сайкестiлiктi орнатындар:B) Бiлiм уйымдар;

"ru" желiсiнiн аты ушiн сайкестiлiктi орнатындар:C) Рессейге катысты доменттер

"us" желiсiнiн аты ушiн сайкестiктi орнатындар:Д) АКШ- на катысты домендер

"Бiлiмдер инженериясы" терминiне тусiнiгiн бер:A) Пандi эксперттен бiлiмдердi эксперттi жуйесiнiн программасына ауыстыру.

"Сенiмдiлiк коэффициентi" терминi не ушiн колданылады :B) Кабылданатын шешiмдердiн аныктыгынын багасы.

*.exe, *.com кенейтiлулерiне ие файлдар файлдардын кандай турiне жатады?A) iске косылуга дайын программалар;

=СРЗНАЧ (А1:С1) формуласынын корытындысы кандай?50

«Бiлiмдер коры» угымы кандай облыска жатады:B) Эксперттi жуйелерге;

«Бiрге онделетiн файлдарды, бiрге колданылатын программаларды сактайтын жане оларга колданушылардын кол жеткiзуiн камтамасыз ететiн компьютер» аныктамасы сервердiн кандай турiне жатады:A) Файлдык сервер.

«Гиперматiн» дегенiмiз не:D) Гиперматiн – ерешелiнген белгiлерi бойынша ауысулар жургiзiлетiн курылымдылык матiн.

«пошталык» вируспен закымдалуы калай жургiзiледi:A) e-mail бойынша жiберiлген хатпен закымдалган файлды ашканда.

«Провайдер» угымын берiндер:D) Желiге кол жеткiзу кызметiнiн жеткiзушi.

1 байтта неше бит?A)8;

1 баспа бет 1000 байт алады. Сыйымдылыгы 100 Кбайт тен дискетте канша бет сактауга болады?E) 102,4.

1 немесе 0 манiн кабылдайтын акпаратты олшеудiн элементарлык бiрлiгi калай аталады?A) бит ;

1,2 Мбайт колемдi акпаратты бiр компьютерден баска компьютерге тасымалдау ушiн ненi колдануга ынгайлы?A) дискетаны;

1,6\128\60\52\64\17” келтiрiлген компьютер конфинурациясынын мысалында монитор диагоналын сипаттайтын корсеткiшi?17

1,6\128\60\52\64\17” келтiрiлген компьютердiн конфигурациясында жедел жадтын колемiн кандай корсеткiш сипаттайды? 128

1,6\128\60\52\64\17” келтiрiлген компьютерлiк конфигурациясынын мысалында процессордын тактiлiк жиiлiгiн кандай корсеткiшi сипаттайды?1,6

1024 Мбайт неге тен ?E) 1 Гбайтка.

16 ондык санау жуйесiндегi сан сегiздiк санау жуйесiнде нешеге тен болады?20

18 Ондык санау жуйесiндегi сан сегiздiк санау жуйесiнде нешеге тен болады?22

2 байтта неше бит ?C) 16 бит;

2 Мбайт неше Кбайтка тен ?C) 2048;

2,2\128\60\52\64\17” келтiрiлген компьютерлiк конфигурациясынын мысалында каткыл дискiнiн колемiн кандай корсеткiшi сипаттайды ?60

3 ондык санау жуйесiндегi сан екiлiк санау жуйесiнде нешеге тен болады?11

3(А1+В1) : 5(2В1-3А2) математикадагы ережелерiне сайкесiнше жазылган орнегi электронды кестеде келесi турге ие болады:A) 3*(А1+В1) / 5(2*В1-3*А2);

3,5 дюймдi дискетанын сыйымдылыгы?D) 1,44 Мбайт;

386.1. Деректердiн «Obgect» турi бул:C) VBA кез келген объектiсiне сiлтеме жасау ушiн;

4 байтта неше бит?B) 32 бит;

4 Ондык санау жуйесiндегi сан екiлiк санау жуйесiнде нешеге тен болады?100

5 ондык санау жуйесiндегi саны екiлiк санау жуйесiнде нешеге тен болады?101

6 байтта неше бит?A) 48 бит;

65535 символга дейiн сактайтын орiстiн турi келесiге жатады:C) МЕМО

a = a + I

A

A) деректердiн арнайы массивiн-индекстi куру;

A) деректердiн логикалык турiне

A3, A4, A5, A6 уяшыктармен блок курылган. Онын адресi:С) A3:A6;

Access ДКБЖ деректер корынын кандай объектiсi баспага шыгаруды болжамдайдыA) басылымдар

Access ДКБЖ-де Visual Basic Application косымашалары ушiн тiлiнде жазылган программалык процедуралар калай аталады?E) Модулдер;

Access ДКБЖ-сi келесiнiн курамына кiредi:C) MS Office;

Access куралдарымен келесi операциялар орындалмайды:

Access ондеуiнiн объектiсi кез келген атауга жане … кенейтiлуiне ие ДК файлы болып табылады :A) MDB;

Access дегенiмiз бул:C) Деректер корымен баскару жуйесi

Access ДКБЖ –де деректер кестенiн кандай элементтерiнде сакталады?D) Жазбаларда;

Access ДКБЖ деректер типiн атандар?A) Логикалык;

Access ДКБЖ кандай фирмамен курастырылганB) Microsoft

Access ДКБЖ объектiлерiне не жатадыA) басылым

Access ДКБЖ объектiлерiне не жатадыA) кесте

Access ДКБЖ объектiлерiне не жатадыA) макростар

Access ДКБЖ объектiлерiне не жатадыA) модуль

Access ДКБЖ объектiлерiне не жатадыA) пiшiм

Access ДКБЖ объектiлерiне не жатадыA) сураныcтар

Access ДКБЖ орiстi озi толтырады егер онын турi келесiмен аныкталса:C) санауыш;

Access ДКБЖ-де Басылымдар дегенiмiз не?C) Баспага шыгару кезiнде деректердi корсету куралы;

Access ДКБЖ-де деректер корынын объектiлерiн атандарA) Пiшiм;

Access ДКБЖ-де деректердiн дурыс турiн корсетiндер:B) акшалык

Access ДКБЖ-де деректердiн дурыс турiн корсетiндер:B) логикалык

Access ДКБЖ-де деректердiн дурыс турiн корсетiндер:B) матiндiк

Access ДКБЖ-де деректердiн дурыс турiн корсетiндер:B) мерзiм/уакыт

Access ДКБЖ-де деректердiн дурыс турiн корсетiндер:B) санауыш

Access ДКБЖ-де деректердiн дурыс турiн корсетiндер:B) сандык

Access ДКБЖ-де кандай орiстi уникалды деп санайды?A) Мандерi кайталанбайтын орiс;

Access ДКБЖ-де пiшiмдер не ушiн арналган?A) Деректердi корга енгiзу жане оларды карастыру;

Access ДКБЖ-де пiшiмнiн курылымын немесе шаблоннын озгерту ушiн пiшiмдi келесi режимде ашу керек:B) конструктор;

Access ДКБЖ-де Сураныстар не ушiн арналган?C) Кандай да бiр шарт бойынша бiр немесе бiрнеше кестелерден деректердi ондеу жане тандау куралы;

Access ДКБЖ-нiн негiзгi объектiлерi?A) кестелер, пiшiмдер, сураныстар, басылымдар, макростар, модулдер.

Access ДКБЖ-не кандай жуйелiк белгiсi сайкес келедiB)

Access ДКБЖ-сi деректер корынын кандай моделiне жатадыC) реляциондык

Access косымшасын iске косу ушiн келесi белгiнi ашамыз:B)

Access –тегi пiшiм – терезесiнде … корсетiлетiн кужат:B) адетте бiр жазба;

ACCESS файлдары кандай кенейтiлуге ие болады:E) .mdb

Access-тiн базалык объектiлерi келесi болып табылады:D) кестелер, пiшiмдер, сураныстар,басылымдар.

Access-те деректердiн "дата/время" турiне сайкестектi орнатындар :D) аныкталган форматта тапсырылады (мысалы ДД.ММ.ГГ);

Access-те деректердiн акшалык турiне сайкестiктi орнатындар:A) сандарды акшалык форматта корсетедi;

Access-те деректердiн логикалык турiне сайкестектi орнатындар:

Access-те деректердiн матiндiк турiне сайкестiктi орнатындар:B) узындыгы 255 символга дейiн кез келген тiзбегi;

Access-те деректердiн санауыш турiне сайкестiктi орнатындар :B) бутiн реттiк номерлер;

Access-те деректердiн сандык турiне сайкестiктi орнатындарC) цифрлар тiзбегi, жане де +, - (басында) немесе . (бутiн жане болшек болiмiнiн ажыраткышы ретiнде) танбалары;

Access-те деректердiн турiне не жатпайды:D) символдык;

Access-тегi макрос –бул:A) озiмен бiр немесе бiрнеше амалдардын курылымды сипаттауын корсететiн объект;

ActiveCells(i,j) аргумент жазуында i аргументi не болып табылады?D) Жол;

B

B) браузер;

B) тек кана 0 мен 1 аркылы;

BIOS дегенемiз не?C) енгiзу/шыгару базалык жуйесi;

BIOS кай жерде орналаскан?D) туракты сактау курылгысында (ТСК) ;

BIOS программалардын тагайындалуы ?А) жуйе курамын мен жумыс iстеуiн тексеру жане стандартты курылгылармен байланысын камтамасыз ету;

С

Caps Lock пернесiнiн тагайындалуы кандай?A) бас арiптердi енгiзу режимiн тiркейдi;

CD-ROM дискiлердiн акпараттык сыйымдылыгы кандай? C) 700-800 Мбайт ;

com программасы кандай функцияларды орындайды?A) колданушымен енгiзiлетiн командаларды ондейдi;

COPY C:\DOC\*.TXT A: берлiген команда ненi орындайды?E) DOC папкасынын барлык матiндiк файлдарды дискетке кошiру.

D

D3, D4, D5, D6 уяшыктармен блок курылган. Онын адресi:С) D3:D6;

Dim i As Single

Dim операторынын кызметi:C) процедураны жариялау;

Do-Loop конструкциясы не ушiн колданылады:B) циклды уйымдастыру ушiн;

E

E) TRUE немесе FALSE мандерiн кабылдай алады.

Esc, Enter пернелерi кандай турге жатады?B) арнайы операциялар;

Excel – де функцияларды енгiзуiн калай орындауга болады?A) тек кана функция шеберiн пайдаланып;

Excel жумыс кiтабын сактау натижесi ... кенейтiлуiне ие файл боладыD) xls;

Excel кандай малiметтер типiн колданады ?C) матiн, кун, сан, формулалар, функциялар;

Excel кестелiк процессордын жумыс iстеуiне келесi операциондык жуйе кажетЕ) LINUX.

Excel кестелiк процессорынде берiлгендердiн консолидациясы деп ненi айтады?A) туп облыстарынан берiлгендердi бiрiктiру жане тагайындалган облыска шыгару;

EXCEL программасы кандай программалар турiне жатады?E) электронды кестелерге.

Excel электронды кестенiн файл атында символдардын максималды саны 25

Excel электрондык кестеде А1:В3 уяшык тобы белгiленген. Бул топка неше уяшык кiредi?6

Excel электрондык кестеде А2:В3 уяшык тобы белгiленген. Бул топка неше уяшык кiредi?4

Excel электрондык кестеде А3:В3 уяшык тобы белгiленген. Бул топка неше уяшык кiредi?2

Excel электрондык кестеде А4:С5 уяшык тобы белгiленген. Бул топка неше уяшык кiредi?6

Excel электрондык кестедегi файл атауынын кенейтiлуi кандай?D) xls;

F

f(x)= 2x2cos(3-2b) есептеу фукциясы кандай есептеу процесiнiн типi A) Сызыктык

F2 уяшыгында жолдын бекiтiлуi?В) F$2;

FAT дегенмiз не?C) файлдык жуйе;

For 1=10,3 To 1.23 Step -1.18

For-Next конструкциясы не ушiн колданады:B) циклды уйымдастыру ушiн;

FTP– бул…A) файлдарды тарату хаттамасы;

FTP хаттамасы – бул…A) фалдарды тарату хаттамасы;

H

Home пернесiнiн тагайындалуы?B) мензердi жолдын басына орнату;

HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) -бул:A) Web беттердi куру куралы

HTTP– бул…C) гиперматiндi тарату хаттамасы;

I

If (а - Ь) > 0 Then а = а - b Else a = а + bA) 2;

IMAP – бул…C) Интернеттегi хабарламаларга кол жеткiзу хабарламалары;

Internet Explorer алгаш рет кандай операциондык жуйе версиясында енгiзiлген?C) Windows 98;

Internet аукымды желiсiне кандай курылгы комегiмен шыгуга болады?D) модем;

Internet желiсiнiн электронды поштанын адресi берiлген: user_name@int.glasnet.ru. Электронды адрестiн иесiнiн атыы кандай болады? B) user_name

Internet желiсiнде агымды уакыттагы катынасу ... деп аталады B) chat

Internet-те колданылатын стандарттар негiзiнде курастырылган электрондык пошта жане жаналыктармен жумыс iстеуге арналган программа калай аталадыB) MS Outlook;

Iстiн накты калыпын корсететiн акпаратты … деп атайды:В) далдi;

M

Microsoft Word матiндiк редакторында кужаттар корсетiлу режимдер арасында ауысуы кандай менюнiн командасы аркылы орындауга болады?A) Вид;

Microsoft Word матiндiк редакторында кужатты ашу ушiн не колданылады?C) Файл командасы –Ашу;

Microsoft Word матiндiк редакторында матiн фрагментiн калай белгiлеуге болады?E) «тышкан» комегiмен немесе Shift пернесi аркылы.

Microsoft Word матiндiк редакторында пернетактада жок символдарды енгiзу ушiн кандай меню командалары аркылы орындалады?A) Вставка -Символ;

Microsoft Excel электрондык кестесiнде уяшыктар мумкiн форматын корсетiндерС) акшалык;

Microsoft Excel уяшыктар блогынын дурыс жазбасын корсетiндер?C) АВ1:АЕ5;

Microsoft Excel электронды кесте канша баганадан турады?В) 256;

Microsoft Excel электронды кестеде уяшыктын мумкiн форматын корсетiндер?C) Матiндiк;

Microsoft Excel электронды кестеде уяшыктын мумкiн форматын корсетiндер?C) кун жане уакыт;

Microsoft Excel электронды кестеде уяшыктын мумкiн форматын корсетiндер?C) Пайыздык;

Microsoft Excel электронды кестеде уяшыктын мумкiн форматын корсетiндер?C) Сандык;

Microsoft Excel электронды кестедегi жумыс кiтабын иiлгiш дискiде сактау ушiн кандай жолды колдану кажет?B) ФайлСохранить какпапка Диск 3,5А ввести имя файла нажать «Сохранить»;

Microsoft Excel электронды кестесiнде батырмасы уяшыктарда кандай форматты орындайды?A) Акшалык;

Microsoft Excel электронды кестесiнде белгiленген диапазон бойынша автоматты турде сомалау кандай танба колданылады?B) ;

Microsoft Excel электронды кестесiнде уяшыктарды бiрiктiру ушiн кандай пиктографикалык танбаны колдану кажет?A) ;

Microsoft Excel электронды кестесiнде формулаларды енгiзу ушiн кандай символдан басталу кажет?C) «=»;

Microsoft Excel электрондык кестеде кандай танба формула катарына орнектi енгiзуiне мумкiндiк бередi?D) ;

Microsoft Excel электрондык кестеде кате туралы хабарлама контекстiк менюi шыкпау ушiн уяшык аты ненi мазмундамау керек?B) бос орындарды;

Microsoft Excel электрондык кестеде пернетакта комегiмен аралас емес уяшыктарды белгiлеу ушiн кандай перненi колданады?B) Ctrl;

Microsoft Excel электрондык кестеде тiзiмдi кему ретiмен сурыптау ушiн кандай танба колданады?A) ;

Microsoft Excel электрондык кестеде тiзiмдi осу ретiмен сурыптау ушiн кандай танба колданады?C) ;

Microsoft Excel электрондык кестесiнде кандай арнайы терезе тiзiмдегi берiлгендердi енгiзу жане карастыруын ынгайлы тасiлiн камтамасыз етедi?A) Форма;

Microsoft Excel электрондык кестесiнде пернетакта комегiмен аралас уяшыктарды белгiлеу ушiн кандай перненi колданады?A) Shift;

Microsoft Excel-де парак атауын озгертуге калай болады?D) парак танбашысында мауcтын он жак батырмасын басып, контекстiк менюде “Переименовать лист” командасын тандау керек;

Microsoft Word матiндiк редакторынын мумкiндiктерiне не жатпайды?D) оптимизационды есептердi шыгару;

Microsoft Word багандарды орналастыру ушiн кандай жолды колданады?B) ФорматКолонки;

Microsoft Word дегенiмiз не?С) матiндiк редактор;

Microsoft Word кужатына беттер номерiн енгiзу ушiн кандай командалар колданылады?C) Вставка –Номера страниц…;

Microsoft Word кужатында создердi тасымалдауын орнату ушiн кандай командалар колданады ?A) Сервис – Язык- Расстановка переносов – Автоматическая расстановка переносов;

Microsoft Word матiн редакторында парак параметрлерiн орнаткан кезiнде не орнатылады?C) Поля, ориентация;

Microsoft Word матiндiк редакторында кужатка сурет енгiзу ушiн кандай командалар колданады?C) Вставка- Рисунок -Картинки;

Microsoft Word матiндiк редакторында жазбаны енгiзу ушiн кандай косымша колданады?E) WordArt.

Microsoft Word матiндiк редакторында кай кезде кошiру операциясын орындалуы мумкiн?D) матiн фрагментiн белгiлеу кезiнде;

Microsoft Word матiндiк редакторында суреттi енгiзуге кандай косымшалар колданылады?A) ClipArt;

MS Access-те колданушынын талаптарына сайкес пiшiмдi кандай режимде редактiлеуге болады?C) Конструктор;

MS DOS агымды каталогты озгерту ушiн кандай команда колданады?D) CD;

MS DOS операциондык жуйесi кандай болiмдерiнен турады?A) жуктеушi программа, IO.SYS , MSDOS.SYS файлдары, драйверлер;

MS DOS файлдарды кошiру ушiн кандай команда колданады?B) COPY;

MS DOS файлдарды ошiру ушiн кандай команда колданады?A) DELETE;

MS DOS каталогты карастыру ушiн кандай команда колданады?E) DIR.

MS DOS командалардын интерпретаторы ... аты файл саналады D) COMMAND.COM;

MS DOS командалык процессоры келесi атауыга ие ? D) COMMAND.COM;

MS DOS ОЖ директориялар оз толык атында ... маздунадай алады:C) 1-ден 8 символга дейiн;MS DOS операциондык жуйесiнде файл кенейтiлуi неше арiптен турады?A) 1-ден 3 символга дейiн;

MS DOS операциондык жуйенiн жуктеушiсi не ушiн арналган?C) io.sys жане msdos.sys операциондык жуйе модулдерiн жадта оку ;

MS DOS операциондык жуйесi не ушiн арналган?D) компьютермен жане элементарлык операциялар жинагы аркылы онын ресурстарымен баскаруды уйымдастыру;

MS DOS операциондык жуйесiнде файл атынын узындыгы кандай болу керек?E) 8 символ жане кенейтiлуiнде 3 символына дейн.

MS DOS операциондык жуйесiнде файл аты кандай болу керек?B) тек кана латын арiптерiмен символдардан;

MS DOS файлдардын атын озгерту ушiн кандай команда колданады?C) RENAME;

MS Excel келесiмен жумыс iстеуiне мумкiндiк бередi:C) жумыс парагымен, диаграммамен, жумыс кiтабымен, макрокестемен;

MS Excel –де ФАЙЛ->СОХРАНИТЬ КАК командасы орындалады, егер:А) кесте бар файлды архивтеуi болса;

MS Excel- де формулаларды енгiзу жане озгерту ушiн кандай катар колданылады:Е) комек.

MS Excel жумыс кiтабы - бул:C) xls кенейтiлуi файл;

MS Excel кестедегi формуланын абсолюттiк адресi ... белгiленедi:А) $C$5;

Ms Excel уяшыктар диапазонын белгiлеуге мумкiндiк бередi. Диапазон келесiден туруы мумкiн:B) аралас уяшыктар облысынан;

MS Office дестесiне кандай программалар кiредi?C) WORD, EXCEL, ACCESS ,POWER POINT;

MS Windows 98 –ден MS DOS программасын калай iске косуга болады?D) пуск – программы – сеанс MS DOS;

MS Word матiндiк редактордын кужатында маркер турiн озгерту ушiн кандай команда колданады?С) формат – список;

MS Word матiндiк редактордын кужатында номерленген тiзiмдi куру ушiн кандай программа колданады?С) формат – список;

MS WORD матiндiк редакторында ар турлi ашык терезелер арасында ауысу ушiн не колданады?С) Окно менюi;

Ms Word матiндiк редакторында жоларалык интервалды озгерту ушiн кандай программа колданады?А) формат – абзац;

MS Word матiндегi бейненi озгерту ушiн кандай такта колданады?С) бейненi озгерту;

MS Word -та кужаттын бiрнеше копиясын басу ушiн ненi орындау керек?С) файл – печать – число копий;

MS Word матiндiк редактордын кужатында маркiленген тiзiмдi жасау ушiн кандай программа колданады?E) формат – список.

MS WORD редакторынын калып куй жолы депD) кужат терезесiнен томен орналаскан колденен сызык;

MS Word- та букiл кужат бойынша рамканы енгiзу ушiн не iстеу кажет?A) Формат\Границы и заливка\Страница-Рамка командаларын орындау;

MS WORD- та кате тузету типiн корсетiндер:E) абзац бойынша.

MS WORD –та Куру командасы неге арналган?A) жана кужатты куруга;

Mодем - … арналган курылгысы D) телефонды байланыс каналдары бойынша акпаратты тарату Next iE) бiреуi де емес.

N

Norton Commander – де колданушылык менюдi шыгару ушiн кандай перне колданылады? E) F2.

Norton Commander –де бiр тактадан баска тактага ауысу ушiн кандай перне колданады? A) TAB;

Norton Commander –де каталогты куру ушiн кандай перне колданады? C) F7;

Norton Commander –де Ctrl+L пернелер комбинациясы не ушiн колданады? C) диск туралы акпараты алу;

Norton Commander –де бiрге ондеу кезiнде файлдар тобын белгiлеу ушiн кандай перне колданады?C) Insert;

Norton Commander –де бас менюге шыгу ушiн кандай перне колданады? C) F9;

Norton Commander –де файлдарды карастыру ушiн кандай перне колданады? B) F3;

Norton Commander –де файлдарды редактiлеу ушiн кандай перне колданады? C) F4;

Norton Commander –де файлды кошiру ушiн кандай перне колданады? A) F5;

Norton Commander –де файлды ошiру ушiн кандай перне колданады? D) F8;

Norton Commander –де файлдын атын озгерту ушiн ушiн кандай перне колданады? B) F6;

Norton Commander дегенiмiз не?A) операциондык кабыкша;

Norton Commander –ден шыгу ушiн кандай перне колданады? D) F10;

Norton Commander он немесе сол жагында дискiлердi ауыстыру ушiн кандай пернелер комбинациясы падаланады?B) Alt+F1 немесе Alt+F2;

Norton Commander тагайындалуын корсетiнiз A) MS DOS операциондык жуйесiмен жумыс кезiнде ынгайлы интерфейстi пайдалану;

P

Paint графикалык редакторда жазба куруына арналган батырма :В) ;

Paint графикалык редакторында тiк тортбурышты салу ушiн арналган батырма:А) ;

Paint графикалык редакторында тандап алынган калындылыкты тузу сызыкты жургiзу ушiн арналган батырма:D) ;

Plug and Play технологиясы - ...B) жана курылгыларга берiлген компьютердiн конфигурациясына автоматты баптауына мумкiндiк бередi;

POP3 – бул…A) пошталык болiмiнiн хаттамалары;

R

Range жинагы - бул:B) уяшыктар диапозоны;

Relation агылшын созiнен аудармасы келесiнi бiлдiредiE) катынас

S

ScanDisk программасы кандай функцияны орындайды?B) дискiлерде кателердi тексеру мен тузету;

Select Case a Case 5В) b = 2;

Shift пернесi не ушiн арналады? A) бас арiптер мен арнайы символдарды енгiзу;

SMTP – бул…B) хабарламаларды таратудын карапайым хаттамасы;

SMTP– бул…D) хабараламаларды тарату хаттамасы;

SMTP хаттамаларымен жумыс iстейтiн программаларыD) пошталык серверлер;

Sub операторы ненi бiлдiредi:C) процедураны жариялау;

Sub-ке мiндеттi турде не сайкес келуi керек:C) End Sub;

U

URL дегенiмiз не? B) web-беттiнiн уникалды адресi

V

Variant турi кашан колданады:C) кандай да бiр баска турi тапсырмаганда;

VBA пiшiмiне «полосы прокрутки» элементiн кандай саймандар тактасы комегiмен енгiзуге болады:C) элементтер тактасы;

VBA редакторын косу ушiн не iстеу кажет:С)

VBA тiлi дегенiмiз:B) программалаудын объектi-багытталган тiл;

VBA тiлiнде енгiзiлген математикалык функциялар комегiмен келесiнi шыгаруга мумкiнболады:A) тригонометрикалык функциялар корсеткiштерiн аныктау;

VBA тiлiндегi процедуралар дегенiмiз:B) VBA модулiнде сакталатын шагын жеке программалар;

VBA колданушынын пiшiмен озiмен ненi корсетедi:B) экранга пiшiмнiн диалогтык терезесiн корсететiн UserForm класынын объектiсi;

VBA куралдарын колданумен программалаудын адiсi неден курылады?A) Баскару жане бакылау объектiлерiн курубъектiлердi шыгарганда, процедураларды курастыру.ндегенде

VBA пiшiмiнен «флажок» элементiн кандай саймандар тактасы комегiмен енгiзуге болады:C) элементтер тактасы;

VBA пiшiнiне батырманы кандай саймандар тактасы комегiмен енгiзуге болады:C) элементтер тактасы;

VBA процедуралары деген не?C) VBA тiлiнде косымша программалар курылымындагы минималды модуль;

VBA процедурасы келесi стандартты пiшiнiне ие:A) Sub <имя главного модуля>тело процедуры End Sub

VBA редакторы программалардагы болатын кандай кателердi автоматы турде корсетедi:B) синтакситiк;

VBA тiлi келесi арифметикалык операторларды колдамайды?E) екiлiк санынан ондык санын шыгару.

VBA тiлi сандык деректердiн келесi турлерiн мазмундайды:D) сапалык;

VBA тiлi саныдык деректердiн келесi турiн мазмундайды:A) тiркелген жане кез-келген узындыкты символдар жолдары;

VBA тiлiнде деректердiн турi акпараттык кейбiр эле,ментiнiн келесi сипаттамаларын аныктайды:B) жадта корсетiлудiн тасiлi;

VBA тiлiнде орнек дегенiмiз:B) операциялардын танбалармен бiрiктiрiлген жеке мандер немесе бiрнеше мандер;

VBA тiлiндегi массивтер келесi типте болуы мумкiн:B) бiртектес;

VBA тiлiндегi макрос — бул:C) коп рет кайталануын ыкшамдау максатымен колданылатын колданушынын амалдар тiзiмiнiн аталынган жазбасы;

VBA-гы пiшiн – бул:B) колданушынын интерфейсiнiн терезесi;

VBA-да MsgBox() енгiзiлген функциясы ненi камтамасыз етедi? A) ар турлi диалогтiк терезелерiн куру;

VBA-да пiшiм тусiн озгертуi кайда орындалады:B) пiшiмiнiн касиеттер терезесiнде;

Visual Basic for Application аныктама берiндер?B) Office ортасында косымша программаларды куруга арналган визуалды программалау жуйесi;

Visual Basic редакторы бул:A) интегралданган визуалдык курастыру ортасы;

W

Web беттер келесi форматка ие (кенейтiлу)... B) *.htm

Web кужатынын ерекшелiгi :B) гиперматiндiк сiлтемелердiн бар болуы

Web-бет – бул ... A) сервердiн акпаратты сакталатын кужат

web-беттегi гиперсiлтемелер келесi ауысуды каматамасыз етедi... D) Интернеттiн кез келген сервердiн кез келген web-беттiне

Web-беттерiнiн кенейтiлуi:A) *.htm

Web-беттердi карастыру ушiн колданылатын колданбалы программа … деп аталады.

Windows 95/98 операциондык жуйесiнде файдарды немесе папкаларды кошiру, ошiру, жылжыту, атын озгерту ушiн кандай программаны колдануга болады?C) Проводник;

Windows кандай элементi комегiмен бiр ашык терезеден баска терезеге ауысуын орындауга болады (бiр екпiндi программадан екiншiге)?B) есеп тактасы;

Windows ОЖ керектi файлды калай табуга болады.A) пуск- найти – папки и файлы;

Windows операциондык жуйесiнде тандалынган файлдарды белгiлеу ушiн кандай перне колданады?A) Ctrl;

Windows операциондык жуйесiнде катар орналаскан файдарды белгiлеу ушiн кандай пернесiн колданамыз?E) Shift.

Windows операциондык жуйесiнде Пуск батырмасы комегiмен кандай меню косылады?D) бас меню;

Windows операциондык жуйесiнде файдарды жане папкаларды ошiру ушiн куралдар тактасынын кандай батырмалары жатады?A) Удалить;

Windows операциондык жуйесiнде файлдарды жане папкаларды жылжыту ушiн куралдар тактасынын кандай батырмалары колданады?D) Вырезать, вставить;

Windows 95/98 операциондык жуйесiнде экранын жумыс облысы калай аталады?D) жумыс устелi;

Windows 95/98 –де кужат немесе программа корнектi турде калай корсетiлген?A) пиктограммалар;

Windows 95/98 дегенiмiз не?C) графикалык операциондык жуйесi;

Windows 98 ОЖ дискiлердi тексеру программасынын iске косылуы калай орындалады A) программы- стандартные – служебные – проверка диска;

Windows 98 ОЖ мультимедиа акпаратпен жумыс iстеуге мумкiндiк бередi. Бул программаларга келесiлер жатпайды:B) Scan Disk (Диагностика);

Windows 98 операциондык жуйедегi файл атауынын узындыгы кандай болу керек?B) 256 символга дейiн;

Windows NT дегенiмiз не?A) желiлiк операциондык жуйе;

Windows кандай элементi комегiмен бiр ашык терезеден баска терезеге ауысу орындалады?B) есеп тактасы;

WINDOWS ОЖ куралдар тактасындагы батырмалар жинагы не ушiн арналган:С) негiзгi операцияларды кошiру ушiн;

Windows ОЖ –нiн MS DOS принципиалды ерекшелiгi … болып табылады:A) копесептiк;

Windows операциондык жуйенi баптауына кол жеткiзуiн калай орындауга болады?B) баскару тактасы аркылы;

Windows операциондык жуйесi кандай фирмамен курастырылган?A) Microsoft;

Windows операциондык жуйесiнде программа терезесiнiн ен жогаргы катары – бул...A) такырып жолы;

Windows программалардын кайсысы стандартты программалар тобына жатады?B) Калькулятор, блокнот;

Windows программалардын кайсысы стандартты программалар тобына жатады?B) Paint;

Windows программалардын кайсысы стандартты программалар тобына жатады?B) Wordpad;

Windows программалардын кайсысы стандартты программалар тобына жатады?B) NotePad;

Windows стандартты программалардын кайсысы матiндiк редакторларга жатады? B) WordPad;

Windows стандартты программалардын кайсысы графикалык редакторларга жатады?D) Paint;

Windows-та косымшаны курастырылуы келесiден турады:D) графикалык колданушылык интерфестiн курастырылуында жане баскару элементтерi ушiн кодтын жазылуында;

Word алмасу буферiнде матiн фрагментi кандай уакытка орналасады?A) жана фрагментпен ауыстыруына дейiн, уакытша сакталады;

Word матiн редакторында формулаларды куру жане редактiлеу косымшасы калай аталады?A) Microsoft Equation;

Word матiндiк редакторында Автоформат процедурасы не iстейдi?D) аныкталган ережелерге сайкес матiндi автоматты орналастыру;

WORD кужаттынын кенейтiлуi кандай?А) .doc;

Word кужатына кестенi калай енгiзуге болады ?C) курал жабдыктар панелiндегi"Добавить таблицу" пернесi аркылы немесе «Таблица – Добавить таблицу» командалары аркылы;

Word матiн редакторында кужат такырыбын енгiзгенде кандай тузету турi колданылады ?A) ортасынан;

Word матiндiк редакторын кандай фирма курастырды?B) Microsoft;

Word матiндiк редакторында «Ашу», «Куру» батырмалары кандай курал жабдыктар тактасында орналаскан? A) стандартты;

Word матiндiк редакторында кестемен жумыс iстеген кезiнде кандай курал жабдыктар тактасынын батырмаларын колдануга болады?C) таблицы и границы;

Word матiндiк редакторында коптерезелiк режимiнде колданушы матiн енгiзу мен редактiлеу кай терезеде орындалады?А)меню командаларына кол жеткiзiлу мумкiн болатын агымдагы терезеде;

Word матiндiк редакторында кужат жоспарымен жумыс барысында кандай кужат режимi колданылады?B) Электронды кужат режимi;

Word матiндiк редакторында матiн блогымен жумыс iстеген кезiнде(кошiру, жою, орын ауыстыру) кандай менюдi колдануга болады?A) Правка;

Word матiндiк редакторында матiндi пiшiмдеу кандай курал жабдыктар тактасы комегiмен жургiзiледi?B) пiшiмдеу;

Word матiндiк редакторында тiзiмдердi куру ушiн кандай командалар колданылады?B) Формат –Списки…

WORD программасы кандай программалар турiне жатады?A) матiндiк редакторлар;

Word программасында «Автотекст» тагайындалуы?A) пiшiмделген матiн жане графиканы енгiзу мен сактау;

Word редактордын курал жабдыктар панелiндегi батырмалары не iстеуге арналган?D) операцияларды тез орындау;

Word редакторында кужат атын калай озгертуге болады?C) Файл – Сохранить как;

Word редакторында масштабтау функциясынын тагайындалуы?A) экран бетiнде матiннiн олшемiн озгерту ;

WORD –та пиктографиялык панель менюсында дискета белгiсi бар батырмасын басу кезiнде:B) кужаттын сакталуы ;

WORD –та пиктографиялык панель менюсында кайшы белгiсi бар батырмасын басу кезiнде:C) белгiленген матiн жойылады;

www – келесi создердiн кыска жазылуы: B) world wide web

WWW- бул:D) алемдiк ормек

www.test.ru адресiнiн сонгы екi арiп ненi бiлдiредi ? C) бiрiншi денгейлi домен

А

А) кестелiк малiметтерiн ондеуге арналган программалык онiм;

А1 жане В1 уяшыктарында орналаскан сандардын косындысын осы сандардын кобейтiндiсiне болу керек. Формуланын дурыс жазылуын корсетiндер:В)=(А1+В1)/(А1*В1);

А1 оналтылык санау жуйесiндегi сан ондык санау жуйесiнде нешеге тен болады161

А1 уяшыгында 1 саны бар, В1 –6 саны, С1 –2 саны. =А1+В1/2*С1 формула натижесiнде не пайда болады?7

А1 уяшыгында 1 саны бар, В1 уяшыгында – 6 саны , С1 – 3 саны. =А1+В1/2*С1 формула натижесiнде не пайда болады?10

А1 уяшыгында 2 саны бар, В1- 10 саны. С1 уяшыгына =А1+В1/2 формуласын енгiздi. С1 уяшыгында не корсетiледi?7

А1 уяшыгында 2 саны бар, В1- 6 саны . С1 уяшыгына =А1+В1/2 формуласын енгiздi. С1 уяшыгында не корсетiледi?5

А1 уяшык ушiн жол номерiмен мен баган номерiн озгерiссiз калдыратын абсолюттi адресi калай жаыладыВ) $A$1;

А2 оналтылык санау жуйесiндегi сан ондык санау жуйесiнде нешеге тен болады162

Абзацты аяктау ушiн кандай перне колданады?D) Enter;

Абзацты аяктау ушiн кандай перне колданады?В) Enter;

Автозаполнение содержимого ячеек” процедурасы ненi енгiзуiн карастырады:B) бiр бiрiнен кандай да бiр белгiлi кадам бойынша айырылатын сандык мандердi;

Автозаполнение содержимого ячеек” процедурасы ненi енгiзуiн карастырады:B) тiзiммен аныкталган бiрiнен сон бiрi журетiн мандiр;

Автозаполнение содержимого ячеек” процедурасы ненi енгiзуiн карастырады:B) ретiмен журетiн арiптер немесе цифрлар комбинациясын мазмундайтын матiндiк мандердi;

Автозаполнение содержимого ячеек” процедурасы ненi енгiзуiн карастырады:B) бiрдей мандердi;

Автоматты режимде VBA тiлiнде программаны курастыру тасiлi:C) макростар комегiмен;

Автотолтыру маркерi дегенiмiз не ?D) уяшык немесе диапазоннын он жак томенгi бурышындагы кара тiк тортбурыш;

Агымдагы кундi аныктау ушiн VBA-нын келесi функциясын колдануга болады:A) Date;

Адам ен улкен акпаратты … аркылы алады:В) кору мушелерi;

Адам кабылдауына байланысты акпаратты келесi турлерi бойынша айырады:С) визуалды, дыбыстык, тактильдi, иiстi, дамдi;

Адамдык панiн жеке облыс ретiнде информатиканын шыгарылуы немен байланысты?D) микпроцесорлык техниканын дамуымен;

Адаммен курастырылган есептеу куралдын ен конесiн атандар.A) абак;

Адресатка электронды хатты жiберу ушiн не бiлу кажет? A) электронды поштанын адресi

Адрестiленетiн кенiстiктiн минималды олшемi?D) кластер;

Адрестердiн кайсысы екiншi денгейлi доменге сайкес келедi? A) www.fizika.ru

Адрестеу - бул ... B) желiде абоненттерiнiн идентификациялау тасiлi

Айнымалы дегенiмiз:D) динамикалык объект;

Акпарат акикаттылыгына дурыс аныктама бер.B) Акпарат акикаттылыгы арi тускен, арi жуйе жумысынын тиiмдiлiгi сакталатын корытынды акпараттын бурмалануынын мумкiн денгейiн аныктайды;

Акпарат далдiгiне дурыс аныктамасын бер. A) Акпарат далдiгi онын барлык тутынушылармен бiр мандi кабылданылуын камтамасыз етедi;

Акпарат жеделдiгiне дурыс аныктама бер.C) Акпарат жеделдiгi, жагдай озгерген кезде жасалатын, кажеттi есептеулер мен шешiм кабылдау туралы акпараттын кокейтестiлiгiн бейнелейдi;

Акпарат теориясында акпарат деп келесiнi тусiнедi:В) белгiсiздiктi кемiтетiн маглуматтар;

Акпаратка кандай талаптар?A) Далдiк, аныктык, жеделдiк, кокейтестiк;

Акпаратка кол жеткiзуiне шегi жане ажырату куралдарындагы кiлттi тусiнiктемелерi:C) идентификация жане аутентификация;

Акпаратта тарату каналдармен байланыскан жане шектелген улкен емес колемдi (болме, уйым) территориясында орналаскан компьютерлер тобы калай аталады C) жергiлiктi компьютерлiк желi

Акпаратты iздеу барлык алем бойынша «электронды сапарды» камтамасыз ететiн, озiмен гиперматiндiк сiлтеменi корсететiн «Алемдiк немесе дуниежузiлiк тор» калай аталады A) WWW;

Акпаратты екпiндi коргау тасiлдерiне келесiлер жатады...D) антивирустiк программалар;

Акпаратты когаудын программалык куралдарына жатады:B) Колданушылардын аутентификациясы;

Акпаратты когаудын программалык куралдарына келесi жатады:A) Криптографикалык коргау;

Акпаратты коргау багдарламалык куралдарымен адiстерге жатпайдыA) журналдарда компьтерлiк куралдарды колданушыларды тiркеу;

Акпаратты коргау куралдарына жатпайтындарды корсетiндер:D) акпаратты колдану ережелерi, нормалары

Акпаратты корсетiлу формасы бойынша шартты келесi турлерге болуге болады:В) матiндiк, сандык, танбалык, графикалык, кестелiк жане т.б.;

Акпаратты олшеу бiрлiктерi:Е) байт, Мбайт.

Акпаратты олшеу бiрлiктерi:Е) бит, байт.

Акпаратты олшеудiн ен кiшi бiрлiгi?E) Бит.

Акпаратты шыгару курылгыларына не жатады?B) монитор;

Акпараттык технологияга аныктамасын берiндер.D) байланыс жане есептеу техника колдану негiзiнде акпаратты ондеу, жинау, тасымалдау, тiркеу операцияларынын отiмдейтiн адiстер жане тасiлдер жиынтыгы;

Акпараттын жедел жадта сакталуы сырткы сактау тасушыларда сакталуынан келесiмен айырылады:А) акпаратты сырткы тасушыларда сакталуы компьютер сондiргеннен кейiн да сакталып туратынымен;

Акпараттын сенiмдiлiгiн бузуынын кездейсок процесстерiне келесiнi жаткызуга болады:C) компьютердiн техникалык жумыстан шыгуы;

Алгашкы берiлгендердi озгертпей диаграммада деректер катарын ошiруге бола ма?D) болады;

Алгоритм аныктылыгына аныктамасы кандай касиетке ие?A) Алгоритммен алдында жазылган амалдар накты, бiрмандi аныкталу керек;

Алгоритм дегенiмiз не?B) есептi шешу натижесiнде iзделiндi жане аралык мандердi ондеу процессiнiн бiрмандi аныктайтын амалдардын корытынды тiзiмi;

Алгоритм тапсыру адiстерiн корсетiндер?D) Создiк;

Алгоритмнiн блок-схемасын курастыруында «До» курылымынын «Пока» курылымынан ерекшелiктерiн корсетiндер: A) алгоритмнiн «До» курылымынын блок-схемасында басында цикл денесi, содан кейiн - Шарт болады;

Алгоритмнiн графикалык корсетiлуi калай аталады:B) блок-схема;

Алгоритмнiн тапсыру адiстерiн корсетiндер?C) Графикалык

Алгоритмнын тапсыру адiстерiн корсетiндер?E) Кестелiк;

Алгоритмнын тапсырудын формаларын корсетiндер?E) Кестелiк

Алготимнiн коптiк касиетiне дурыс аныктаманы берiндер:B) Параметрлердi озгертуде алгоритмдi ар турлi iзделiндi деректерге колдануга болады;

Алемдiк вирусологиялык тажiрибе деректерi бойынша компьютерлiк вирустiн негiзгi тарату козi болып: B) Электрондык пошта;

Алемдiк желiде сервердiн меншiктi аты калай аталады:C) Домендiк.

Алыс кашыктыкта орналаскан компьютерлердiн желiсi калай аталады? D) аукымды.

Амалдардын бiрiнен сон бiрiн уйымдастыру калай аталады?A) Алгоритм;

Антивирустiк программалар – бул:С) компьютерлiк вирустарды шыгаратын жане емдейтiн программалар;

Архиватор – программасы деп келесiнi айтады :А) файлдардын акпараттык колемiн тыгыздату ушiн арналган программа;

Антивирустiк программалар кандай программалык камтудын курамына жатады?C) сервистiк;

Антивирустiк программаларга жатпайтын программа: E) Antivir

Антивирустык куралдар не ушiн арналган:C) вирустын бар болуына программаларды тексеру жане оларды емдеу;

Антивирустык программаллардын негiзiнде кандай принципi жатыр:C) вирус сигнатурасын iздестiру;

Ар абзац алдында турган сан тiзiмi не деп аталады?B) номiрленген;

Ар жазбага уникалды реттiк номерiн меншiктейтiн орiс келесiге жатады:E) санауыш

Ар турлi орындаушылармен бiрдей жане бiр мандi дерективалар турiнде кабылданатын алгоритм касиетi:A) аныктылык;

Аргументтер келесi болуы мумкiн:B) мiндеттi емес;

Арнайы карiптiк эффектiлердi (сызу, арнайы мумкiндiктер, анимация) колдану ушiн Word матiндiк редакторында менюдiн кандай командасын колданады?A) Формат – Шрифт;

Архивке файлдарды косу ушiн кандай команда колданады?B) Add;

Архивтен файлдарды алу ушiн кандай команда колданады?C) Extract;

Акiмшiлiктi - уйымдастыру коргау куралдарына келесi жатпайды:A) онделетiн файлдардын компьютердiн сырткы жадта колмен немесе автоматты турде сакталуы; Акiмшiлiктi - уйымдастыру коргау куралдарына келесi жатпайды:E) акпаратты криптографикалык коргау;

Архивтеу программалар келесiге жатады:С) кызмет ету жуйелерiне;

Ассемблер келесiге жатады:C) томенгi денгейлi тiлдерiне;

Аталынган амалдардын кайсысын кысылган файлмен орындауга болады:В) кайта ашу;

Аударгыш – программалары кандай программалык камтудын курамына жатады?B) колданбалы;

Аудиоакпарат деп … аркылы кабылданатын акпаратты айтады:D) есту мушелерi;

Аудиоакпаратты сактау куралдарына келесiнi жаткызуга болады:С) рок-музыкасымен кассетаны;

Аудиоакпаратты тарату куралдарга келесi жатады:В) радио;

Аукымды компьютерлiк желi - булC) алыс кашыктыкта орналаскан жане бiр жуйеге бiрiктiрiлген компьютерлердiн жане жергiлiктi желiлердiн жиынтыгы

Б

Бiлiм корында деректердiн "Бiрiккен тiзiм" курылымы не ушiн колданылады :D) объектiлердiн корсетiлiмi.

Бiр бiрiнен алыс кашыктыкта турган колданушыларга электрондык пошта кандай мумкiндiк бередi?B) хабарламалар жане файлдармен алмасуларды жургiзу;

Бiр емес осы типтi кластын барлык есептерiн шешуiн камтамасыз ететiн алгоритмнiн касиетi:E) коптiк.

Бiрiншi буындагы машиналардын негiзi не болып табыладыB) электронды-вакуумды шамдар;

Бiр-бiрiмен гиперсiлтемелермен байланыскан веб-беттер калай аталадыB) гиперматiн;

Бiр-бiрiне жеке реттелген амалдарынын турiнде жазылатын алгоритмнiн касиетi калай аталады?C) дискреттiлiк;

Бiреуге-бiреу байланысындаD) А кестесiндегi жазбасы В кестесiндегi байланыскан бiрден арттык емес жазбага ие болады жане де керiсiнше

Баганаларды тiркеу ушiн кандай меню комегiмен жургiзiледi? A) окно;

Байланыс желiсi дегенiмiз не?:A) алмасатын желi

Байланыстар келесi турлi боладыA) бiреуге-бiреу, копке-бiреу, копке-кобi

Барлык алемде Интернет колданушылардын саны шамамамен келесiге тен: D) 200 млн. Баска компьютерлердiн жумысымен баскаратын жане оз ресурстарын беретiн компьютер калай аталады :D) сервер.

Баскару элементтерi орналаскан пiшiмi-C) батырмалы меню

Баскару элементтерiнiн касиеттерiнiн терезесiн шыгару тасiлiн корсетiндер:B) контексттiк меню - Properties командасы;

Баскарушылык кызметiнiн жуйелерi кандай колданбалы программалык камту тобына кiредiA) колданбалы программалар;

Баспа алдында Алдын ала карастыру режимi не iстеуге мумкiндiк бередi?B)парактардын жалпы турiн багалау ;

Баспа жуйелерi кандай программык камтудын курамына кiредi?B) колданбалы;

Баспа жуйелерi не ушiн арнлаган?C) улкен колемдi курделi кужаттарды дайындауга (кiтаптар, альбомдар, журналдар, газеттер);

Баспа жуйелерiне кандай программалар жатады?C) Corel Ventura Publishers, Adobe PageMaker;

Баспа жуйелерiне келесi жатпайды:E) MultiEdit.

Басылымдар – бул:D) баспага шыгару кезiнде деректердi корсету куралы

Белгiленген батырмага басу кезiнде не орындалады>>B) барлык орiстердiн (Доступные поля) Выбранные поля болiмiне ауысу

Белгiленген батырмага басу кезiнде не орындалады>A) белгiленген орiстiн (Доступные поля) Выбранные поля болiмiне ауысу

Берiлген батырмага кезiнде не орындалады A) конструктор режимiне ауысу

Берiлген батырманы басу кезiнде не орындалады C) суранысты iске косу

Берiлген сураныс турi калай аталады:D) параметрлiк

берiлген суранысты iске косканда параметр ретiнде не берiледiC) наименование товара

Берiлген суранысты орындаганда келесi орындалады: E) егер багасы 200 кiшi болса, онда баганын 10 % осуi

Берiлген такта калай аталады?A) пiшiмдеу;

Берiлген такта калай аталады?A) стандартты ;

Берiлген такта калай аталады?B) суреттеу;

Берiлген уакытта колданушы жумыс iстеп жаткан терезе ... деп аталады.D) екпiндi;

Берiлген уакытта неше программалардын терезесi ашык турганнын калай аныктауга болады?D) есеп тактасындагы батырмалары аркылы;

Берiлгендердi кесте турiнде сактау жане озгерту ушiн кандай компьютерлiк программалар колданылады?B) Microsoft Excel;

Берiлгендердiн форматын озгерту ушiн кандай амалдар колданылады?E) ФорматЯчейки Число Числовые Функции;

Берiлгендерден электордык кесте ушiн формуланы табындар:D) = А3*В8 + 12;

Берiлгендермен баскару жуйесi кандай колданбалы программалык камту тобына кiредi?A) жалпы (амбебап) мiндеттi;

Болiктер мен бутiндер арасындагы байланыстарды кандай диаграммалар корсетедi?B) Кольцевые, Круговые;

Бос орынды енгiзу ушiн кандай перне колданылады? A) Space;

Браузерлер (мысалы, Microsoft Internet Explorer) серверлерiкелесi болып саналады... D) web-беттердi карастыру куралы

Бухгалтерлiк жуйелер кандай колданбалы программалык камту курамына кiредiA) колданбалы программалар;

В

В1 уяшыгындагы санды А1 жане А2 уяшыктарында сакталалып турган сандардын косындысына болу кажет. Формуланын дурыс жазуын корсетiндерА) =В1/(А1+А2);

Веб-форум – бул…C) тутынушылар ушiн арналган форум;

Векторлык графика суреттердi … комегiмен калыптастырады.B) формулалар;

Векторлык графикалык редакторларын атандар?B) Corel Draw;

Видеадаптердi косу ушiн арналган арнайы интерфейiс?D) AGP;

Вирус программасына катысты болуы мiндеттi емес:D) акпаратты жогалтуына акеледi;

Вирусттiк сигнатурасы бул:C) компьютерлiк жуйеде бар болуын беретiн уникалды вирустiк программанын сипаттамасы;

Выделить все” командасы кандай менюде орналаскан?С) правка;

Г

Гиперматiн – бул …D) ерекшелiнген белгiлер бойынша ауысулар орындай алатын курылымдык матiн

Гиперматiндiк сiлтемелер ретiнде келесiнi тандауга болады ... D) тышканды жакындатканда тышкан корсеткiшi адамнын колы формасына озгеретiн соз, создер тобын немесе сурет

Гиперсiлтеме ретiнде келесi болуы мумкiн емес:C) айналдырма панелi;

Графикалык редактордын негiзгi функциялардын бiрi ол:C) бейнелердi куру;

Гылыми матiндiк редакторлары не ушiн арналаган?D) коптеген математикалык формулалар, графиктер, арнайы символдар бар гылыми матiндердi дайындау жане тузету;

Гылыми матiндер редакторларына жатпайды?A) Microsoft Word;

Гылыми матiндер редакторларына не жатады?D) TEX, MathOr;

Д

Дербес компьютердiн конфигурациясы – бул...A) компьютердiн аппаратты – программалык жане олардын арасындагы озара байланысын камтамасыз ететiн куралдарынын жиынтыгы;

Дербес компьютердiн программалык камтуында кандай программа мiндеттi турде болу керек?D) операциондык жуйе;

Дербес компьютерде винчестер дегенiмiз …A) катты диск;

Деректер корларынын моделдерi келесiге болiнедi:D) иерархиялык, желiлiк, реляциондык

Деректер коры – булE) кандай да бiр пандi облысынын накты объектiлерi туралы малiметтер жиынтыгы

Деректер корында берiлген танба ненi шакыруга мумкiндiк бередi?A) Конструктор;

Деректер корынын кестелерiнiн орiстерi арасындагы байланыстар кандай диалогтiк терезеде курастырылады?B) Деректер схемасы;

Деректер корынын файлынын кенейтiлуiE) .mdb

Деректер схемасы … арасындагы байланыстарды корсетедi:B) кестелер;

Деректердi жогары жылдамдыктарымен алыс кашыктыкка таратуын камтамасыз ететiн тасушы калай аталадыA) оптоволоконды кабель;

Деректердi ондеуiнде ДКБЖ –нiн негiзгi функцияларына келесiлер жатпайды:C) Матiндiк кужаттарды дайындау жане редактiлеу

Деректердi сурыптау - A) экранда деректердiн орналасуынын тапсырылган ретте озгертiлуi

Деректердi тарату денгейi келесi функцияларды орындау керекB) желiлiк денгейi ушiн кызметтiк интерфейсiнiн катан корсетiлуiн камтамасыз ету, деректердi таратудын кателерiн ондеу, баяу жумыс iстейтiн кабылдаушыларды тездететiн таратушылармен ауысуын болгызбайтын деректер агымымен баскару;

Деректердi таратудын баскару ортасына келесi жатады…A) оптоволоконды кабель, шырмалу жубы, коаксиалды кабель;

Деректердi шарт блогын корсетiндер?A)

Деректердiн «Boolean» турi бул:B) логикалык;

Деректердiн «String» турi бул:D) символдык;

Деректердiн Date турi не ушiн арналган:B) мерзiм жане уакытты сактау;

Деректердiн фильтрленуi - B) керек емес деректердi алып тастау максатымен деректердiн экранда ыкшамдануы

Дефрагментациядан кейiн … орындалады.A) компьютерлiк жылдамдыгынын осуi;

Диаграмма шеберiнiн Диаграмма турi (шаг 1 из 4) сухбаттык терезесi келесi болiмдердi мазмундайды: A) Стандартные, Нестандартные;

Диапазон уяшыктарына атау меншiктеу ушiн кандай командалар орындауга кажет?A) ВставкаИмя Присвоить;

Дискiдегi файлдардын фрагментациясы неге асер етедi?B) файлдарды ашу мен программалардын косылуын баяудауына;

Дискiнi дефрагментациялау программасынын iске косылуы калай орындалады?A) программы- стандартные – служебные – дефрагменьация диска;

Дискетке сактау жолын корсетiндер:В) файл – сохранить – диск 3,5 (а);

Дискжетек – бул … компьютер курылгысы.D) дискiлермен жумыс;

ДК “iшкi” жад деп ненi тусiнуге болады?С) аналык платысында орналаскан сактайтын курылгылардын барлык турлерi;

ДК жумыс кезiнде ен коп зиян келтiретiн саулесi:D) электромагниттiк;

ДКБЖ – бул:E) деректер корынын программалык жане тiлдiк куралдарынын комплексi, олардын актуалды калыпындагы комегi жане онда кажеттi акпаратты iздеуiн уйымдастыру

ДКБЖ-де жазбалардын келесi турлерi болуы мумкiн:B) логикалык, мерзiм, сандык, акшалык, OLE;

ДК-нын жумыс сипаттамаларынын ортак жинагына келесi кiрмейдi:D) катынастардын бiрлiгi;

ДК-нын кестесi келесiден турады:C) орiстердiн тiркелген санынан жане жазбалардын айнымалы санынан;

Домен - бул ... B) желiнiн колданушынын компьютерiнiн адресiн аныктайтын адрес болiгi

Драйвер дегенiмiз не?C) жеке перифериялык курылгыны кызмет ететiн операциондык жуйенiн программасы;

Дурыс емес пiкiрдi корсетiндер:D) ДК ар орiсiне А, В, С, D, ... атаулар, ал катарга 1, 2, 3, ... сайкес келедi;

Дурыс емес тужырымдамасын корсет:C) программалу жуйесi трансляторды мазмундамауы мумкiн;

Дурыс тужырымдаманы тандандар:B) трансляторлар компилятор мен интерпретаторга болiнедi;

Дыбыстык акпарат … аркылы таратылады:D) дыбыстык толкындар;

Е

Егер Web-беттiнiн матiнi карастыру терезесiнде тусiнiксiз символдар ретiнде шыгарылса, онда не iстеу керек? C) кодты ауыстыру;

Егер а айнымаласынын iзделiндi манi 5-ке тен, ал b айнымалысынын манi – 3-ке тен болса , онда келесi оператор орындалганнан кейiн а айнымалысы кандай манге ие:

Егер а айнымасынын манi 8-ге тен болса, онда келесi оператор орындалганнан кейiн кандай оператор орындалады:В) b = 2;

Егер а айымалы манi 6-га тен болса, онда операторынын орындалуында кандай оператор орындалады:

Екi жекелеу бакыр сымнан туратын тасушы (онын кадiмгi диаметрi 1 мм) калай аталады…B) шырмалу жубы;

Екiншi баган мен бесiншi жолдын киылысуында орналаскан уяшыктын адресi:A) 5С;

Екпiндi терезе баска терезелерден келесiмен айырылады?D) такырып жолынын тусiмен;

Ен жогары алмасу жылдамдыгын камтамасыз ететiн кабель типiн корсетiндер:E) оптоволоконды кабель

Енгiзiлген дурыс формуланы корсетiндер:B) =А7*Д3;

Енгiзiлген малiметтердi редактiлеу ушiн кандай пернелер колданылады?C) F2;

Енгiзу блогынын арналымы неде?A) есеп шартында берiлген айнымалынын манiн енгiзу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.