Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1дп апп222.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
1.53 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Кафедра холодильної і торговельної техніки

Селезньова Ю.А.

Охорона праці в галузι (за видами економічної діяльності)

Методичні вказівки для виконання розділу «Охорона праці»

у дипломних (магістерських) роботах

для студентів спеціальності «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит»

денної та заочної форми навчання

Донецьк 2012

ББК 65.246я73

С 75

УДК 331.4 (076.5)

Рецензенти:

Селезньова, Ю. А.

С75 Охорона праці в галузі [текст]: метод. вказівки для виконання розділу «Охорона праці» у дипломних (магістерських) роботах для студентів спеціальності «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання/ Ю. А. Селезньова ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, каф. холод. і торг. техніки. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. - с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до чинних законодавчих та нормативно-правових актів України у сфері освіти та охорони праці. Наведені основні вимоги до оформлення та змісту розділу з урахуванням специфіки майбутніх фахівців, стану та проблем у галузі, системи управління охороною праці на конкретному підприємстві (в установі, організації), засобів забезпечення умов виробничого середовища і охорони праці.

ББК 65.246я73

 Селезньова Ю.А., 2012

 Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені

Михайла Туган-Барановського, 2012

Донецьк 2012

ББК 65.246я73

С 75

УДК 331.4 (076.5)

Рецензенти:

Селезньова, Ю. А.

С75 Охорона праці в галузі [текст]: метод. вказівки для виконання розділу «Охорона праці» у дипломних (магістерських) роботах для студентів спеціальності «Фінанси», «Банківська справа», «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання/ Ю. А. Селезньова ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, каф. холод. і торг. техніки. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. - с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до чинних законодавчих та нормативно-правових актів України у сфері освіти та охорони праці. Наведені основні вимоги до оформлення та змісту розділу з урахуванням специфіки майбутніх фахівців, стану та проблем у галузі, системи управління охороною праці на конкретному підприємстві (в установі, організації), засобів забезпечення умов виробничого середовища і охорони праці.

ББК 65.246я73

 Селезньова Ю.А., 2012

 Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені

Михайла Туган-Барановського, 2012

ЗМІСТ

Вступ……………………....

3

4

5

10

15

17

Список рекомендованої літератури……………………………………....

18

ВСТУП

«Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» – нормативні дисципліни, яка вивчаються у вищих навчальних закладах з метою формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Мета цих курсів – одержання студентами як теоретичних, так і практичних знань, необхідних для творчого рішення питань, зв’язаних з опрацюванням і вибором технології і устаткування, які виключають або доводять до мінімуму виробничий травматизм і професійні захворювання, а також забезпечують охорону навколишнього природного середовища.

Вивчення дисципліни передбачає вивчення засобів захисту працюючих від впливу найбільш широко поширених на виробництві шкідливостей і небезпек, вимог до промислової санітарії і техніки безпеки, до устаткування та технологічних процесів, загальні вимоги до пристрою підприємств і цехів. Крім того, студенти повинні вивчити джерела забруднення навколишнього середовища в умовах конкретних виробництв і основні напрямки та методи захисту довкілля.

Унаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:

– правові та організаційні основи охорони праці;

– причини виникнення шкідливостей і небезпек на виробництві і основні заходи щодо ліквідації і зменшення їх впливу на працюючих;

– складові безпечності технологічного обладнання та процесів, а також правила безпеки при конструюванні та експлуатації виробничого устаткування.

Студент повинен вміти :

– визначати фактичні величини виробничих небезпек і шкідливостей та напрямки зниження їх негативного впливу на працюючих;

– обґрунтувати вибір заходів забезпечення безпечних та комфортних умов праці на робочих місцях;

– розрахувати основні засоби захисту працюючих.

Для забезпечення формування перерахованих знань та умінь студенти при розробці дипломних робіт та науково-дослідних робіт виконують розділ «Охорона праці». Це є завершальний етап формування компетенції студентів у галузі праці для подальшої професійної діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]