Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsia__7_polit_ekonom.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.08.2019
Размер:
77.82 Кб
Скачать

Тема лекции Инфраструктура рынка и капитал сферы обращения.

Время : 2 часа.

Основные вопросы:

1. Понятие и основные черты инфраструктуры рынка.

2. Судный капитал и процент.

3. Банки: их роль и функции.

4. Сущность кредита и его формы

5. Капитал в сфере торговли

1. Понятие и основные черты инфраструктуры рынка.

Надзвичайно важливим структурним утворенням ринкової економіки є ринкова інфраструктура.

Підприємства ринкової інфраструктури займають провідне місце в економіці розвинутих країн. Так, частка капіталовкла­день в інфраструктуру у них становить 65 - 75 % загального обсягу інвестицій. Така структура капіталовкладень сприяє зро-станнюділової активності населення, створює додаткові робочі місця, скорочує кругообіг капіталу. Створення ринкової інфра­структури в економіці України значною мірою сприятиме фор­муванню ринкових відносин.

Інфраструктура - це система підприємств і організацій, які допомагають функціонуванню ринку, тобто забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили тощо.

Вона містить такі елементи, як банки, аукціони, торгово-промислові палати, торгові доми, ярмарки, біржі, брокерські, страхові та аудиторські фірми, холдингові компанії та ін.

Про банки та біржі йдеться в окремих питаннях.

Аукціони — форма продажу у визначений час і у визначено­му місці товарів, попередньо встановлених для ознайомлення, які користуються підвищеним попитом; продаж на основі кон­курсу покупців.

Торгово-промислові палати — це комерційні організації, головним завданням яких є сприяння розвитку економічних і торговельних зв'язків з партнерами зарубіжних країн.

Торгові доми — це торговельні фірми, що закуповують това­ри у виробників або оптовиків своєї країни і перепродують за кордоном або закуповують товари за кордоном і перепродують місцевим оптовим або роздрібним торговцям і споживачам.

Ярмарки —це торги (ринки) товарів, які періодично органі­зовують в установленому місці. Вони бувають всесвітні, міжна­родні, регіональні, національні та місцеві.

Брокерські фірми за допомогою брокерів (посередників) ку­пують і продають товари, грошові номінали чи акції від інших осіб, надають клієнтам також послуги, у тому числі й у вигляді кредитів, інформації про кон'юнктуру ринку, реклами тощо.

Страхова компанія - комерційна, фінансово-кредитна організація, що ставить за мету отримання прибутку від здійснення страхових операцій, спрямованих на повне або ча­сткове відшкодування застрахованим фірмам збитків, яких вона зазнала за непередбачених обставин.

Аудиторська фірма — це незалежна висококваліфікована організація, яка на замовлення контролює й аналізує фінансо­ву діяльність підприємств і організацій різних форм власності, їхні річні бухгалтерські звіти та баланси.

Холдингова компанія — акціонерна компанія, капітал якої використовується переважно для придбання контрольних па­кетів акцій інших компаній з метою встановлення контролю за їхньою діяльністю й отримання доходу.

Окрім того, розрізняють торговельну інфраструктуру рин­ку, транспортну інфраструктуру тощо.

Виділяють також загальну інфраструктуру, яка обслуговує ринки незалежно від їх особливостей (грошова, банківська інфраструктура), та інфраструктуру окремих ринків (товарний ринок — товарна біржа, фондовий ринок — фондова біржа, ва­лютний ринок — валютна біржа, ринок робочої сили — біржа праці).

Чільне місце в ринковій інфраструктурі посідають транспорт, зв'язок, сучасні телерадіокомунікації, які переміщують то вари, зв'язують покупців і продавців у процесі та після здійснення ринкових угод тощо.

Останнім часом формується інформаційна інфраструктура ринку, функцією якої є забезпечення суб'єктів господарюван­ня необхідною для здійснення ринкових угод інформацією.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]