Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цивільне право.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
64.84 Кб
Скачать

Нормативний матеріал:

ЦК. Глава 60.

Література:

Гончаренко В.О. Договір позички за римським приватним прапоІІ та його рецепція у сучасному цивільному законодавстві Україні. Аіпо> реф. дис.канд. горид. наук. — Одеса, 2005.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: І 2 т. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. КузнєцоїніІ В.В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Т. ІІ.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар І їй дання третє, перероблене та доповнене — X.: ТОВ „Одиссей", 20011

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 2 / ДВ.Боброня, О.В.Дзера, А.С.Довгерт та інші; За ред.. О.В.Дзєри, Н.С.Кузнєцонпі - К.: Юрінком Інтер, 1999.

Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У іим» томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. К Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре", 2003.

Цивільне право України: Підручник: У 2 т. /Борисова В.І., БаринО ва Л.М., Жилінкова І.В. та ін..; За заг. ред. В.І.Борисової, І.В. СпасипО" Фатєєвої, В.Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Т. 2.

Цивільне право України: В 2-х кн. Кн. 2. Зобовязальне принц, Спадкове право: Підручник / За ред. д.ю.н., проф. Є.О. ХаритоншіЩ к.ю.н. Н.Ю. Голубєвої. - X.: ТОВ „Одіссей", 2008.

Тема 11. Підряд

Питання для обговорення:

Поняття та значення договору підряду.

Види договору підряду.

Побутовий підряд та його значення.

Поняття та значення договору будівельного підряду. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві.

Поняття договору підряду на проведення проектних та пошукО вих робіт.

Зовнішньоекономічні підрядні операції з давальницькою сири виною.

Нормативний матеріал:

ЦК. Глава 61.

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при ішицтві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від |ІІ ОІІ.2003р.

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та ор-ійіііілцій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України Ш 14 жовтня 1994 року.

Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада $02 року.

Лист Міністерства праці та соціальної політики від 26.12.2003 06/1-4/200 „Щодо застосування трудових договорів та договорів

Ідрмду"-

Лист Державного комітету України з питань регуляторної по­літики і підприємництва від 19.04.2004 № 2557 „Щодо укладання /цігоїшрів підряду фізичними особами — суб'єктами підприємницької ІІилі.пості".

І Іорядок формування і виконання замовлення на проведення на-11х досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт іхунок коштів державного бюджету, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084.

Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишу-Иумшіьиі та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та ІГороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і Т|шік'іюртних мереж), затв. наказом Держпідприємництва, Держбуду нім 1.4.09.2001 № 112/182.

Судова практика:

Лист Вищого Арбітражного Суду України від 20 листопада 1992 йпку "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають Мри укладенні договорів підряду на капітальне будівництво" (з на­путніми змінами і доповненнями).

Література:

Коссак В.М. Правове регулювання строків у будівництві. — К., ■91

Кузнєцова Н.С. Подряднне договора в инвестиционной деятель- і н строительстве. — К., 1993.

70

7!

шШШШШ^^ШШШШШШШ^М

Мьіца Ю. О гарантиях качества и гарантийньїх сроках в догово­ре строительного подряда // Юридичний радник. — № 4. — 2006.-

С. 55.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Т. ІІ.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Ви­дання третє, перероблене та доповнене — X.: ТОВ „Одиссей", 2006.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Кн. 2 / Д.В.Боброва, О.В.Дзера, А.С.Довгерт та інші; За ред. О.В.Дзери, Н.СКузнєцової. — К: Юрінком Інтер, 1999.

Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У двох томах / За заг. ред. Я- М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре", 2003.

Цивільне право України: Підручник: У 2 т. /Борисова В.І., Барано-ва Л.М., Жилінкова І.В. та ін..; За заг. ред. В.І.Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Т. 2.

Цивільне право України: В 2-х кн. Кн. 2. Зобовязальне право. Спадкове право: Підручник / За ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова; к.ю.н. Н.Ю. Голубевої. - X.: ТОВ „Одіссей", 2008.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.