Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DocladReferatMETODA_CS.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
416.77 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА «СТРАТЕГІЯ»

Кафедра компютерних та інформаційних технологій

"Затверджую"

Ректор ІП СТРАТЕГІЯ

_________Шумейко О.О.

"___"_________20 __р.

Методичні рекомендації

до оформлення самостійних робіт (доповідей, рефератів)

з предмету «Компютерна схемотехніка»

для студентів 3-го курсу факультету управління денної форми навчання за професійним спрямуванням вищої освіти 6.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”

Розглянуто та затверджено на засіданні

кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій

Протокол № ___ від "___"_________20___р.

м. Жовті Води

2009

Укладач: ст.викладач Рудяков Андрій Володимирович

УДК: 378 147

ББК:

Методичні рекомендації до оформлення самостійних робіт (доповідей та рефератів) з предмету «Комп’ютерна схемотехніка» для студентів 3-го курсу факультету управління денної форми навчання за професійним спрямуванням вищої освіти 6.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем” / Уклад.: А.В.Рудяков. – Жовті Води: ОКВНЗ «ІП «Стратегія», 2009. – 27 с.

Методичні рекомендації розроблені на основі “Державного стандарту України” (Київ, ДСТУ 3008 – 95) і змін до Державного стандарту 7.1-84, що були прийняті міждержавною Радою зі стандартизації метрології та сертифікації (пр. № 15 від 28.05.99).

Вказівки складені також з урахуванням матеріалів літературних джерел, названих у списку.

Методичні рекомендації містять правила оформлення самостійних робіт (доповідей та рефератів) рівня бакалавра і призначені для студентів 3-го курсу факультету управління денного відділення спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем». Крім того дається характеристика тих положень, які повинні бути у розділах, а також загальні вимоги до об’єму самостійних робіт.

ЗМІСТ

2.1.1 Вступна частина 8

2.1.2 Основна частина 8

2.1.3 Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів 9

2.1.4 Вимоги до структурних елементів основної частини 9

2.2.1 Висновки 10

2.2.2 Рекомендації 10

2.2.3 Посилання у СР 10

3.11.1 Ненумерований перелік 17

3.11.2 Нумерований список 17

3.11.3 Ієрархічний список 17

3.12.1 Зноски в кінці сторінки 18

3.12.1 Кінцева зноска 18

Додаток А 22

Додаток Б 23

Додаток В 24

Додаток Г 25

Додаток Д 27

ВСТУП

Основною метою цих методичних рекомендацій є підвищення рівня підготовки і якості самостійних робіт студентів за рахунок більш цілеспрямованого і ретельного підходу до всіх етапів підготовки рефератів та доповідей, що повинно сприяти формуванню у студентів систематизованих навичок проведення відповідних робіт в межах подальшого курсового і дипломного проектування. Реферати і доповіді повинні відповідати вимогам навчального плану і програми предмету «Комп’ютерна схемотехніка» та сучасних технологій (концепцій, стадій, моделей, методів і засобів), без чого не може бути гарантоване отримання студентом необхідних знань і вмінь.

В дійсних методичних рекомендаціях характеризуються основні розділи доповідей і рефератів (надалі – самостійних робіт, СР), задачі, що при цьому виникають, методи роботи і можливі варіанти представлення отриманих результатів. Обґрунтування, вибір, використання запропонованих (або нових, визначених керівником або викладачем) методів повинні сприяти більш конструктивному і результативному процесу СР.

Слід розглядати СР як звіт про виконану роботу, що й повинно визначати її зміст і об'єм.

Реферати та доповіді є основними самостійними науковими роботами, що виконуються студентами індивідуально в межах навчальної програми із зазначеного предмету під час їх навчання в інституті (проведення практичних або практично-семінарських робіт, студентських конференцій тощо). Вони повинні містити науково обґрунтовані теоретичні або практичні результати, наукові положення, які виносяться автором (авторами) для публічного захисту.

Мета СР полягає у систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних знань, ознайомленні з методами, які напрацьовані іншими дослідниками в певній галузі, а також у науковому обґрунтуванні результатів власних досліджень.

Бажано, щоб СР передбачали постановку проблеми, яка не одержала достатнього висвітлення у науковій літературі; розробку методів перевірки правильності отриманих результатів; систематизацію понятійного апарату дослідження; самостійні висновки та рекомендації щодо використання запропонованих результатів дослідження у науці та практиці.

Завдання СР:

  • закріпити і поглибити знання, отримані студентами у процесі навчання;

  • залучити студентів до самостійної роботи з фаховою літературою;

  • сформулювати навички пошуку необхідних джерел і матеріалів;

  • набуття студентами досвіду чітко, послідовно і грамотно письмово та усно викладати теоретичні положення;

  • розвинути вміння аналізувати, узагальнювати і робити висновки.

Оформлення СР відповідно до Державного стандарту України [1, 2] та методичних вказівок кафедри комп’ютерних і інформаційних технологій [3] є важливим етапом узгодження формальної сторони та змісту наукового дослідження.

Наукову інформацію в СР потрібно викладати у найповнішому вигляді, обов’язково розкриваючи хід та результати дослідження з детальним описом методики дослідження. Повнота наукової інформації повинна відбиватися у деталізованому фактичному матеріалі з обґрунтуваннями, гіпотезами, теоретичними узагальненнями.

При оформленні слід враховувати особливості наукового стилю мови, головною рисою якого є об’єктивність викладу. Необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати наукових досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва СР має бути якомога стислою, відображати домінанту (основний вміст) та відповідати обраній тематиці предмету навчання (або тематиці конференції) та меті наукового дослідження. Іноді для більшої конкретизації до назви можна включити невеликий (4-6 слів) підзаголовок.

Методичні рекомендації призначені забезпечити єдині критерії оформлення СР для студентів факультету управління спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» з предмету «Комп’ютерна схемотехніка».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]