Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Археологія. (2010).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
165.38 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології____

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

____________________________

Робоча програма навчальної дисципліни

Археологія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки історія 6.020302____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності __ археологія _07.00.04____________________

(шифр і назва спеціальності(тей))

факультет історичний_________________________________

(назва факультету)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків

Археологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки _ історія­­__, спеціальністю історія __

____ _ХІ______ , 2009 – ________ с.

Розробник Буйнов Юрій Володимирович. Канд. істор. наук, доцент____

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри____історіографії, джерелознавства та археології____

Протокол № _______ від ” ______”_____ХІ_____ 2009___ р.

Завідувач кафедри ­_ історіографії, джерелознавства та археології __

______ (Посохов С.И.)___

(підпис) (прізвище та ініціали)

” ______” _____ХІ_______ 2009 р.

Схвалено методичною комісією

історичного факультету__________________________

Протокол № _______від ” _____” _______ХІ______ 2009 р.

”­­­______” _____ХІ_______ 2009 р. Голова _______________ (Тумаков О.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

Археологія

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки

історія

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

історія

Рік підготовки:

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

курсова робота

(назва)

1-й

Семестр

Загальна кількість годин – 96

2

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 96

самостійної роботи студента – 12

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр”

Л е к ц і ї

82 год.

Практичні , семінарські

14 год.

Самостійна робота

12 год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю: і с п и т

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.