Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Корҳои графикӣ (Ҷураев Т.Қ, Ниёзов З.С, Назиров Я.Г, Қурбонов Б.М – Душанбе 2011)

.pdf
Скачиваний:
234
Добавлен:
05.07.2019
Размер:
8.26 Mб
Скачать

51

52

53

54

55

56

Саволхо барои санчиш

1.Шакли буриши призма ва пирамида бо хамвори чи тавр сохта мешаванд?

2.Мохияти тарзи «тегахо» ва тарзи «руяхо» аз чии борат аст?

3.Хангоми устувона(силиндр) ѐ сферааро бо хамвори Буридан кадом шакл пайдо мешавад?

4.Хангоми буриши махут(конус) бо хамвори дар кадом холат эллипс(давра, парабола, гипербола, ду хати рости бубуридашаванда) пайдо мешавад?

5.Чиро густара(кушодаи ) сатх мкноманд?

6.Тарзхои асосии сохтани густара(кушодаи ) сатххо ва татбики ин тарзхоро туфта дихед?

СУПОРИШИ 6

Буриши сатњњо

М исоли 1? Х ати буриши махрут ва устувонаи доиравы: к и меѐварѐои онѐо ба якдигар мувозианд: сохта шавад (нац? 61)?

Аввал нуцтаѐои махсуси хати буришро месозем? Н у- цтаѐои D ва Е нуцтаѐои пасттарини хати буриш мебошанд ва бевосита муайян карда мешаванд: чунки асосѐои сатѐѐо дар як ѐамворы мехобанд ва барои ѐамин ѐам нуцтаѐои буриши онѐо барои сатѐѐо умумы мебошанд (D ва Е)?

Н уцтаи баландтарин А бо ьрии ѐамвории проек сияк унандаи Р: ки аз меѐвари сатѐѐо мегузарад: ьфта шудааст? И н ѐамворы сатѐѐоро аз р.и ташк илдиѐандаѐои онѐо бурида мегузарад? Д ар буриши онѐо нуцтаи баландтарин

А (дар нацша аввал проек сияи

фронталии он) муайян

к арда мешавад? Боз як нуцтаи

махсус С: к и

57

проек сияи фронталии он проек сияи фронталии хати буришро ба цисмѐои дидашаванда ва диданашванда тацсим мек унад: низ бо ьрии ѐамвории проексияк унандаи R муайян к арда шаванд? И н ѐамворы аз меѐвари махрут ва ташк илдиѐандаи к анории устувона гузаронида шудааст? Ё амвории R ѐар ду сатѐѐоро аз р.и ташк илдиѐандаѐо мебурад?

Н ацшаи 61

58

Д ар буриши онѐо нуцтаи С-ро (дар нацша аввал проек сияи фронталии онро) муайян мек унем?

Н уцтаѐои дилхоѐи хати буриш бо ьрии ѐамвориѐои уфуцы сохта мешаванд? М асалан: ѐамвории Т ѐар ду сатѐро аз р.и давраѐо бурида мегузарад? И н давраѐо ба ѐамвории П1 бетащйир проек сия мешаванд? Д ар буриши онѐо нуцтаѐои B1 ва К 1 -ро меьбем: к и онѐо проек сияѐои уфуции нуцтаѐои хати буриш мебошанд? Д ар изи фронталии ѐамворы Т2 бо ьрии хатѐои алоца проек сияѐои фронталии нуцтаѐо В2 ва К 2 - ро муайян мек унем? Дигар нуцтаѐои дилхоѐи хати буриш ѐам бо ин усул сохта мешаванд?

Проек сияи уфуции хати буриш бо проек сияи уфуции устувона ѐам\оя мешавад?

Тарзи кураѐои умумимарказро дар мисолѐои зерин дида мебароем?

Д ар нацшаи 6 2 ду махрути сарбурида: к и меѐварѐои онѐо як дигарро дар нуцтаи О мебуранд: дода шудаанд? Сохтани хати буриши ин сатѐѐо талаб к арда мешавад? Н уцтаѐои 1: 2: 3: 4: к и ба хати буриши сатѐѐо тааллуц доранд: дар буриши ташк илдиѐандаѐои к анории махрутѐо ьфта мешаванд: чунки ин ташк илдиѐандаѐо дар як ѐамвории фронталии аз меѐварѐои махрут гузаранда мехобанд? Н уцтаѐои дилхоѐи хати буришро бо ьрии кураѐои ьридиѐанда месозанд? Нимцутри кураи хурдтарин rх чунон интихоб карда мешавад: к и он ба як е аз сатѐѐо расанда бошад ва сатѐи дигарро бурида гузарад ь ба хар ду сатѐи додашуда расанда бошад? Дар нацша кураи хурдтарин ба сатѐи махрути I расанда мебошад ва онро аз р.и давра мебурад: ки он ба ѐамвории фронталы П2 ба намуди порчаи хати рост (А2 В2) тасвир мешавад? К ураи хурдтарин ва махрути дигар якдигарро аз р.и ду давраи ба хамвории П2 ба намуди порчаѐои хати рост (С2 D2: Е2 N2) проексияшаванда мебуранд?

Азбаск и ѐар се давраѐои дар буриш ѐосилшуда: дар сатѐи як к ураи ьридаѐанда мехобанд: бинобар ин нуцтаѐои

59

буриши онѐо (9: 10: 11 ва 12) ба ѐар се сатѐ (ду махрути додашуда ва к ураи ьридиханда) тааллуц доранд: яъне нуцтаѐои хати буриши ду сатѐѐои додашуда мебошанд? Ё амин тавр сатѐѐоро бо дигар кураѐо бурида: нуцтаѐои хати буришро чы цадаре: ки лозим бошад: ьфтан мумкин аст? Н имцутри к ураи ьридиѐандаи к алонтарин бояд аз порчаи 0242 х урдтар бошад? П роек сияи фронталии х ати буриш намуди гиперболаро дорад: аммо дар асл хати к а\и сарбастаи фазоы мебошад?

Проек сияѐои уфуции нуцтаѐои 1: 2: 3: 4 ва 5: 6: 7: 8 бевосита ьфта шудаанд? Проексияѐои уфуции чор нуцтаи аввал дар проексияи уфуции меѐвари махрути уфуцы ва чор нуцтаѐои охир: к и онѐо проек сияи уфуции хати буришро ба цисмѐои дидашаванда ва диданашаванда тацсим мек у- нанд: дар ташк илдиѐандаѐои к анории ѐамин махрут \ойгир мешаванд? Проек сияѐои дигар нуцтаѐо бо ьрии давраѐои сатѐ сохта мешаванд?

Масъала барои супориши 6

Хати буриши сатххои додашуда сохта шаванд(хар як донишчу мувофики раками тартибие,ки дар журнали академии гурух чойгир аст вариант интихоб менамояд аз се вариант ду вариантро)

60

Н ацшаи 62