Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Корҳои графикӣ (Ҷураев Т.Қ, Ниёзов З.С, Назиров Я.Г, Қурбонов Б.М – Душанбе 2011)

.pdf
Скачиваний:
234
Добавлен:
05.07.2019
Размер:
8.26 Mб
Скачать

21

Масъалаи 2 Вариантњои 1-5 ва 11-15. Ду проексияи конусро созед,агар S –ќуллаи конус,0-маркази давраи асос ва Д диаметр (куртр)-и давраи асос бошад (љадвали 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

Љадвали 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вариантхо

 

S

 

 

O

 

D

 

 

х

 

у

z

Х

у

z

 

 

 

 

 

1

110

 

20

50

40

45

50

65

 

2

110

 

15

45

35

50

45

60

 

3

100

 

10

40

40

40

40

55

 

4

115

 

40

15

45

40

40

60

 

5

115

 

40

20

35

40

45

50

 

11

40

 

45

50

110

20

55

65

 

12

35

 

50

45

112

16

45

60

 

13

42

 

40

40

102

11

40

55

 

14

46

 

40

41

113

40

17

62

 

15

36

 

40

45

115

40

14

58

 

Масъалаи 3 Вариантњои 6-10 ва 21-23. Ду проексияи эллипсоиди даврзаниро созед,ки дар натиљаи дар атрофии тири вертикалиаш давр задании эллипс(D,d) пайдо мешавад (чадвали

4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Љадвали 4

вариантхо

6

7

8

9

10

21

22

 

23

D

95

100

100

100

110

115

115

 

110

d

60

65

40

75

76

80

82

 

84

Масъалаи 4 Вариантњои 6-10. Ду проексияи гелекоиди рости халќашаклро созед(наќшаи 4),ки дар натиљаи дар атрофии тири Z даврзанию болоравии порчаи АВ пайдо мешавад (љадвали 5).

Љадвали 5

Вар.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

D

80

85

92

96

88

95

90

92

94

d.

35

32

30

38

35

29

30

30

34

H

90

95

98

100

110

105

102

105

100

22

Масъалаи 5 Вариантњои 10, 16-23 Ду проексияи гиперболоиди параболои сохта шавад(љадвали 6).

Љадвали 6

16

Х

У

Z

 

17

Х

У

Z

 

18

Х

У

Z

А

120

80

100

 

А

110

70

105

 

А

120

80

0

В

75

20

0

 

В

80

20

0

 

В

75

20

95

С

60

105

0

 

С

55

105

0

 

С

60

106

95

Д

15

45

100

 

Д

20

45

105

 

Д

15

45

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Х

У

Z

 

20

Х

У

Z

 

21

Х

У

Z

А

120

80

100

 

А

110

70

0

 

А

110

76

95

В

75

105

0

 

В

80

20

90

 

В

70

105

0

С

60

20

0

 

С

55

105

90

 

С

60

25

0

Д

15

45

100

 

Д

20

45

0

 

Д

15

55

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Х

У

Z

 

23

Х

У

Z

 

10

Х

У

Z

А

70

75

100

 

А

120

75

90

 

А

105

75

90

В

110

70

0

 

В

60

30

0

 

В

75

105

0

С

70

105

0

 

С

60

110

0

 

С

70

105

0

Д

30

60

100

 

Д

0

65

90

 

Д

20

45

105

23

24

Саволњо барои санљиш

1.Сатњ чист?

2.Сатњ чи тавр ташкил мешавад?

3.Чиро ташкилдињанда ва равишдињандаи сатњ меноманд?

4.Муайянкунандаи сатњ чист?

5. Сатњњои даврзвани, рах-рах, винтї, сиклї чї тавр ташкил мешаванд?

6.Унсурњои сатњи даврзаниро номбар кунед.

7.Чиро теѓаи бозгашти сатњ меноманд?

8.Сатхи винтї чи тавр ташкил мешавад?

9.Гелекоид чист? Винт чист? Татбиќи винтњоро дар техника гуфта дињед.

25

СУПОРИШИ 4

Тарзи ивази ёамвориёои проексияёо

М оѐияти тарзи ивази ѐамвориѐои проек сияѐо дар он аст: к и вазъияти нуцтаѐо: хатѐо: ѐамвориѐо ва \исмѐо дар фазо бетащйир мемонанд: ба системаи ѐамвориѐои П1 / П2 бошад: ѐамворѐои проек сияѐои нав илова к арда мешаванд ва ин ѐамвориѐо ба ѐамвориѐои П1 ь П2 байни худ системаи ду ѐамвориѐои ба як дигар амудро ташк ил медиѐанд ва чун ѐамвориѐои проек сияѐо цабул к арда мешаванд? Системаи нав чунон интихоб к арда мешавад: к и барои ѐалли ин ь он масъала унсурѐои геометры аз вазъияти умумы ба вазъияти махсус гузаранд?

Д ар баъзе мавридѐо барои ѐалли масъала ивази як ѐамвории проек сияѐо к ифоя аст? Агар масъала бо ивази як ѐамвории проек сияѐо ѐал нашавад: он гоѐ ду ва баъзан се ѐамвориѐои проек сияѐоро пай дар пай иваз

кардан лозим меояд?

Масъалаи 2? Бо тарзи ивази ѐамвориѐои проек сияѐо

масофаи к .тоѐтарини байни хатѐои рости чиллик ии АВ ва CD ьфта шавад? Барои дар нацша ѐал к ардани

масъала аввал ба системаи П1 П12 мегузарем: к и дар он порчаи CD ба ѐамвории иловагии П12 мувозы мебошад (нац? 4.1)? Пас аз системаи П1 П12 ба системаи П12

П11 мегузарем: к и дар он порчаи CD ба ѐамвории иловагии П11 амуд мебошад ва ба ин ѐамворы чун нуцта тасвир мешавад? Аз ин нуцта ба порчаи C11D11 хати амуд мефурорем: к и он масофаи к .тоѐтарини байни хатѐои рости АВ ва CD-ро ифода мек унад?

Порчаѐои Е1К 1 ва Е2К 2 проек сияѐои хати амуди умумии хатѐои рости АВ ва CD дар системаи аввала мебошанд?

26

Наќшаи 4.1

27

М асъалаи 3? К ун\и дур.яи байни р.яѐои сек ун\аѐои

АВС ва ABD муайян к арда шавад

(Наќшаи 4.2)?

Ё алли масъала? К ун\и дур.я ба к ун\и хаттие: к и он

дар нати\аи р.яѐои к ун\и дур.яро бо ѐамвории

ба теща

амуд буридан пайдо мешаванд: баробар аст?

Барои

ѐамин системаи ѐамвориѐои проек сияѐои навро чунон интихоб мек унем: к и дар он тещаи умумии р.яѐо АВ проек - сияк унанда шавад? Аввал аз системаи П1 / П2 ба системаи П1 / П12 ва пас аз он ба системаи П12 / П11 мегузарем? Д ар нацша тещаи умумии сек ун\аѐо BD ва аз ин р. ѐар ду р.яѐои к ун\ (сек у\аѐои ABD ва CBD) ба ѐамвории нави проек сияѐои уфуцы амуд \ойгир шуда: ѐамчун хатѐои рост тасвир мешаванд? К ун\и байни ин ду хатѐои рост ба к ун\и байни ду сек ун\аѐо баробар аст?

28

Наќшаи 4.2

29

Тарзи даврзаноны

Д ар тарзи даврзаноны

системаи

ѐамвориѐои

проек сияѐо бар хилофи тарзи

ивази

ѐамвориѐои

проек сияѐо бетащйир монда: унсурѐои додашуда бошанд: дар атрофии меѐварѐои интихоб ь додашуда давр занонида барои ѐал к ардани ин ь он масъала ба вазъияти дарк оры оварда мешаванд?

Барои муайян к ардани бузургии ѐациции АВС (нац? 4 3) хати уфуции сек ун\а CD меѐвари даврзаны интихоб мекунем? Д ар вацти даврзаны нуцтаѐои С ва D беѐарак ат буда: нуцтаѐои В ва А бошанд: \ои худро чун к амони давра дигар мек унанд? И н нуцтаѐо дар ѐамвориѐои Р ва

T: к и ба меѐвари

CD

амуданд: давр

мезананд?

М арк ази

даврзании нуцтаи

В: к и нуцтаи О

мебошад:

буриши

меѐвари

даврзаны

бо ѐамвории Р

мебошад?

Н имк утри даврзаны ба порчаи О1В0 баробар аст: к и дарозии ѐациции он бо тарзи сек ун\аи ростк ун\а муайян к арда шудааст (§6)? Аз нуцтаи О1: к и проек сияи уфуции марк ази даврзании нуцтаи А мебошад: дарозии ѐациции нимцутри даврзаниро дар изи ѐамвории ѐарак ати нуцтаи В мегузорем ва вазъияти нави проек сияи уфуции нуцтаи В11-ро месозем?

Барои сохтани вазъияти нави проек сияи нуцтаи А ьфтани нимцутри даврзаны лозим нест? Вай дар буриши изи уфуции ѐамвории ѐарак ати нуцтаи А ва хати рости CD муайян к арда мешавад? Проек сияи уфуции сек ун\а: баъд аз давр занонидани он А11В11С1 ба бузургии ѐациции АВС баробар аст: зеро АВС ба ѐамвории П1 мувозы \ойгир шуд?

Ф ронтали ѐамвориро ѐамчун меѐвари даврзаны истифода бурдан мумк ин аст? Д ар ин маврид барои муайян к ардани бузургии ѐациции сек ун\а: онро дар атрофи хати фронталы давр занонида: ба ѐамвории П2 мувозы \ойгир к ардан лозим аст?

30