Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Корҳои графикӣ (Ҷураев Т.Қ, Ниёзов З.С, Назиров Я.Г, Қурбонов Б.М – Душанбе 2011)

.pdf
Скачиваний:
234
Добавлен:
05.07.2019
Размер:
8.26 Mб
Скачать

11

Намунаи 1 г

12

13

Љадвали 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Х

У

Z

 

2

Х

У

Z

 

3

Х

У

Z

 

 

А

65

35

55

 

А

60

25

20

 

А

60

20

60

 

 

В

10

15

55

 

В

0

35

10

 

В

5

45

40

 

 

С

25

65

10

 

С

40

15

65

 

С

65

40

5

 

 

Д

30

35

10

 

Д

65

55

30

 

Д

25

0

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Х

У

Z

 

5

Х

У

Z

 

6

Х

У

Z

 

 

А

30

0

20

 

А

35

60

50

 

А

5

35

70

 

 

В

5

55

50

 

В

5

10

35

 

В

65

35

70

 

 

С

70

45

60

 

С

65

10

20

 

С

15

0

25

 

 

Д

45

50

0

 

Д

25

45

0

 

Д

25

50

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Х

У

Z

 

8

Х

У

Z

 

9

Х

У

Z

 

 

А

65

65

5

 

А

40

65

50

 

А

25

65

50

 

 

В

25

20

5

 

В

70

15

60

 

В

10

15

55

 

 

С

5

35

40

 

С

30

35

5

 

С

65

35

20

 

 

Д

40

55

55

 

Д

5

30

55

 

Д

30

35

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Х

У

Z

 

11

Х

У

Z

 

12

Х

У

Z

 

 

А

5

30

10

 

А

10

40

45

 

А

10

50

50

 

 

В

55

20

25

 

В

65

20

55

 

В

30

5

20

 

 

С

40

20

60

 

С

60

45

10

 

С

65

45

55

 

 

Д

60

50

35

 

Д

25

5

20

 

Д

40

45

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Х

У

Z

 

14

Х

У

Z

 

15

Х

У

Z

 

 

А

0

10

35

 

А

60

30

45

 

А

20

20

5

 

 

В

30

55

50

 

В

0

35

70

 

В

60

65

40

 

 

С

60

5

20

 

С

15

5

20

 

С

0

30

10

 

 

Д

25

40

0

 

Д

25

50

25

 

Д

40

50

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Х

У

Z

 

17

Х

У

Z

 

18

Х

У

Z

 

 

А

70

20

55

 

А

25

30

5

 

А

0

30

15

 

 

В

45

60

50

 

В

60

35

50

 

В

50

20

25

 

 

С

35

30

5

 

С

20

60

55

 

С

65

50

30

 

 

Д

10

35

50

 

Д

5

20

50

 

Д

45

15

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Х

У

Z

 

20

Х

У

Z

 

21

Х

У

Z

 

 

А

20

5

20

 

А

5

55

50

 

А

5

10

30

 

 

В

60

40

5

 

В

30

5

20

 

В

30

50

50

 

 

С

5

45

40

 

С

45

45

0

 

С

25

45

5

 

 

Д

65

15

55

 

Д

64

45

60

 

Д

60

10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Х

У

Z

 

23

Х

У

Z

 

24

Х

У

Z

 

 

А

60

30

40

 

А

25

20

0

 

А

65

25

50

 

 

В

5

35

70

 

В

65

60

5

 

В

40

70

55

 

 

С

20

45

10

 

С

45

50

55

 

С

5

35

55

 

 

Д

15

0

20

 

Д

5

35

5

 

Д

30

40

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Х

У

Z

 

26

Х

У

Z

 

27

Х

У

Z

 

 

А

25

60

55

 

А

60

55

35

 

А

20

5

25

 

 

В

15

10

50

 

В

45

10

60

 

В

60

40

10

 

 

С

30

40

15

 

С

5

30

15

 

С

10

40

40

 

 

Д

20

65

55

 

Д

65

20

20

 

Д

65

15

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Х

У

Z

 

29

Х

У

Z

 

30

Х

У

Z

 

 

А

65

50

60

 

А

5

20

40

 

А

15

5

25

 

 

В

40

55

5

 

В

30

50

50

 

В

20

50

10

 

 

С

25

5

20

 

С

5

10

30

 

С

0

35

65

 

 

Д

10

50

50

 

Д

65

10

15

 

Д

60

35

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Саволхо барои санљиш. 1.Методи Монж аз чї иборат аст?

2.Хамворихои проексияхо байни худ чи тавр чойгир мешаванд?

3.Координата чист?

4.Проексия чист?

5.Дарозии порчаи хати рост бо кадом усул муайян карда мешавад?

СУПОРИШИ 2

Хатхои рости махсуси хамворї

Гайр аз хатхои рости умумии хамворй хатхои махсуси онро, ки назар ба хамворихои проексияхо вазъияти махсусро ишгол мекунанд, кайд кардан зарур аст:

а) хатхои росте, ки дар хамвории додашуда вокеъ буда, ба хамвории проексияхои П1 мувозй мебошанд, хати уфукии хамворй номида мешаванд. Зохиран, аз хар як нуктаи

хамворй як хати уфукй гузаронидан мумкин аст.Љойгиршавии проексияхои хати уфукии хамворй нишон дода шудааст;

16

б) хатхои росте, ки дар хамворй додашуда вокеъ буда, ба хамвории проексияхои П2 мувозй мебошанд, хати фронталии хамворй номида мешаванд. Љойгиршавии проексияхои хати фронталии хамворй нишон дода шудааст;

в) хатхои ростеро, ки дар хамвории додашуда вокеъ буда, ба хати уфукии хамворй амуд мебошанд, хатхои калонтарин моилии хамворй меноманд. Азбаски хати уфукй ба хамвории проексияхои П1 мувозй мебошад, барои хамин кунљи росте, ки хати уфукй бо хати колонтарин моилии хамворй ташкил мекунад ба хамвории проексияхои П1 бетагйир проексия мешавад. Бинобар ин дар накша проексияи уфукии ин хатро ба проексияи хати уфукй амуд карда мегузаронем ва аз руи проексияи уфукй бо ьрии хатхои алока проексияи фронталии хати калонтарин моилии хамвориро месозем. Хати рости CD хати калонтарин моилии хамвории АВС нисбат ба хамвории П1 мебошад. Бояд кайд кард, ки хар як хамворй нисбат ба хамвории П2 хам ба хати калонтарин моилй сохиб мебошад.

Масъала барои супориши 2

Ду проексияи призма ва прамидаи асосаш секунљаро созед (координатахо аз руи чадвали 1 гирифта шавад). Бландии призма ва пирамида ба 55мм баробаранд. Куллаи пирамида S болои нуктаи В (вариантхои 1-10), С (вариантхои 11-20), А (вариантхои 21-30) чойгиранд.

17

18

Саволхо барои санчиш.

1.Бисѐрруя чист? Унсурхои онро номбар кунед?

2.Призма аз пирамида чи фарк дорад?

3.Теорема дар бораи куни рост. Дар накша баландии призма чи тавр сохта шудааст?

4.Хатхои махсуси хамвори кадомхоянд ва ба чи хосият дороянд?

5.Тегахои дидашаванда ва диданашавандаи призма ва прамида чи тавр муайн карда мешаванд?

6.Кадом руяхои пирамида ба асоси он перпендикуляранд?

СУПОРИШИ 3

САТЊЊОИ КАЉ

Д ар наќшаи 3.1 гелик оиди рости п.шидаи равиши рост:к и цадами он ба Н баробар аст: тасвир к арда шудаст? Проек - сияи фронталии хатѐои рости ташк илдиѐандаѐо ба меѐвари х мувозы \ойгир шуда: проек сияи уфуции онѐо бошанд: чун шуоъѐои аз як нуцта (проек сияи уфуции меѐвари сатѐ) бароянда тасвир мешаванд? Д ар нацша инчунин сохтани проек сияи уфуции нуцтаи D аз р.и проек - сияи фронталии он D2 акс ьфтааст? Барои ин дар р.и сатѐ ташк илдиѐандаи DE гузаронида шудааст?

Гелик оиди рости п.шидаро баъзан к оноиди винты¹ ѐам меноманд: зеро ин сатѐ дар нати\аи ѐарак ати таш- к илдиѐандаи ростхатта аз р.и равишдиѐанда – меѐвари сатѐ ва хати винты ѐосил мешавад

19

Нацшаи 3.1

Параболоиди гиперболы(ёамвории ка\)? И н сатѐ дар нати\аи аз р.и ду равишдиѐанда – хатѐои рости чиллик ии АВ ва DC ѐарак ат к ардани хати рости BD ѐосил мешавад (нац? 3.2)? Азбаск и ин сатѐ дар нати\аи ѐарак а- ти хати рост ба амал меояд: барои ѐамин онро баъзан параболоиди рах-рах ѐам меноманд?

Наќшаи 3.2

20

Масъалахо барои супориши 3 Масъалаи 1

Вариантхои 1-9.ду проексияхои гиперболиди даврзани, ки натиљаи давр задании ташкилдињандаи АВ дар атрофи СД пайдо мешавад сохта шаванд (координатањои нуќтањои А,В,Сва Д дар љадвали 2 дода шудаанд.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Љадвали 2

 

Кординатахо

 

 

 

Кординатахо

 

 

 

Кординатахо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Х

У

Z

 

 

2

Х

У

Z

 

3

 

Х

 

У

Z

А

85

60

0

 

А

90

30

70

 

А

 

80

 

70

0

В

30

50

65

 

В

25

15

0

 

В

 

20

 

40

70

С

60

36

70

 

С

50

50

75

 

С

 

58

 

40

75

Д

603

36

0

 

Д

50

50

0

 

Д

 

58

 

40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кординатахо

 

 

 

Кординатахо

 

 

 

Кординатахо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Х

У

Z

 

5

 

Х

У

Z

 

6

 

Х

 

У

Z

А

75

35

0

 

А

 

95

70

0

 

А

 

98

 

70

0

В

10

20

80

 

В

 

40

50

75

 

В

 

40

 

40

70

С

40

60

85

 

С

 

80

40

80

 

С

 

80

 

40

75

Д

40

60

0

 

Д

 

80

40

0

 

Д

 

80

 

40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кординатахо

 

 

 

Кординатахо

 

 

 

Кординатахо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Х

У

Z

 

8

 

Х

У

Z

 

9

 

Х

 

У

Z

А

70

25

0

 

А

 

75

25

0

 

А

 

82

 

72

0

В

20

12

70

 

В

 

20

17

75

 

В

 

20

 

39

72

С

50

45

80

 

С

 

48

46

75

 

С

 

59

 

40

75

Д

50

45

0

 

Д

 

48

46

0

 

Д

 

59

 

40

0