Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
T 9.1.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
37.04 Кб
Скачать

Тема 9. Державне пенсійне страхування Лекція 9.1

Необхідність і сутність пенсійного страхування

Мета: з'ясувати сутність пенсійного страхування в Україні; визначити джерела наповнення бюджету Пенсійного фонду України та охарактеризувати платників страхових внесків; усвідомити механізм сплати збору до ПФУ з окремих видів господарських операцій

План заняття:

1. Сутність пенсійного страхування

2. Джерела формування коштів Пенсійного фонду України

3. Механізм сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Література

 1. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон від 26.06.1997 р. № 400/97–ВР // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 12–1.

 2. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон від 09.07.2003р. № 1058–ІV. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – № 70.

 3. Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні: Указ від 13.04.1998 р. № 291/98 // Фінансист. – 1999. – № 1. – с. 18 – 23.

 4. Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов’язкового державного пенсійного страхування: Указ від 04.05.1998 р. № 401/98 // Економіст. – 1999. – № 10. – с. 50 – 55.

 5. Внукова Н. М. Соціальне страхування: Навчальний посібник / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук – К.: Кондор, 2006. – 352 с.

 6. Григораш Г. В. Система соціального страхування зарубіжних країн: Навчальний посібник / Г. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. Я. Олійник, І. Т. Субачов – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 144 с.

 7. Юрій С. І. Соціальне страхування: Підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина. – К.: Кондор, 2004. – 464 с.

 8. Денисенко О. Д. Пенсійному обслуговуванню – сучасні рішення / О. Д. Денисенко // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 235. – с. 8.

1. Сутність пенсійного страхування

Пенсійне страхування (один із видів соціального страхуван­ня) — це гарантована державою система заходів щодо забезпе­чення громадян у старості, на випадок хвороби, втрати працез­датності.

Пенсійні виплати - грошові виплати в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати.

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється за принципами: 1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

2) обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності;

3) права на добровільну участь у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування осіб, які відповідно до законодавства не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню;

4) заінтересованості кожної працездатної особи у власному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію; 5) рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; 6) диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу); 7) солідарності та субсидування в солідарній системі; 8) фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів цільових фондів; 9) спрямування частини страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування для здійснення оплати договорів страхування довічної пенсії і одноразової виплати залежно від розмірів накопичень застрахованої особи з урахуванням інвестиційного доходу;

10) державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав, передбачених законодавством; 11) організації управління Пенсійним фондом на основі паритетності представників від застрахованих осіб, роботодавців та держави і на засадах гласності, прозорості та доступності його діяльності; 12) обов'язковості фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду витрат, пов'язаних з виплатою пенсій та наданням соціальних послуг, в установлених обсягах;

13) цільового та ефективного використання коштів загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 14) відповідальності суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за порушення встановлених норм, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом. Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні тановлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення.

Для окремих категорій громадян законами України можуть встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і недержавного пенсійного забезпечення.

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні. Обов'язковість участі або обмеження щодо участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення.

Питання участі іноземців і осіб без громадянства в системі пенсійного забезпечення в Україні та участі громадян України в іноземних пенсійних системах регулюються законодавством з питань пенсійного забезпечення та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Види пенсійних виплат і соціальних послуг :

1. За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:

 1. пенсія за віком;

 2. пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

 3. пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

За рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках Накопичувального фонду або на індивідуальних пенсійних рахунках у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення, здійснюються такі пенсійні виплати, як довічні пенсії і одноразова виплата.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]