Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
януш(вправи).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
158.72 Кб
Скачать

Передмова

Автори посібника ставлять своїм завданням насамперед піднести рівень культури писемного мовлення студентів, який у переважної більшості випускників середніх навчальних закладів України на сьогодні є ще недостатнім.

Відомо, що мовна культура безпосередньо пов’язана із загальною культурою людини, є її органічною частиною. Адже людина реалізується в культурі праці, культурі думки й культурі мови, а мова є основою культури нації, народу (В. М. Русанівський).

Саме тому питанням культури мови (писемної й усної) при вивченні української мови у вищому навчальному закладі приділяється така велика увага. Фахівець з вищою освітою, особливо той, хто має справу з діловими паперами, без сумніву, повинен бути грамотним. Це вимога сьогоднішнього дня.

Основні правила українського правопису подаються за останнім виданням «Українського правопису» (К., 1996), що забезпечує їх нормативність.

Система вправ, які додаються до правил, дає змогу студентам самостійно працювати над піднесенням рівня своєї грамотності.

Включений до посібника професійний та загальноінтелектуальний словник визначає обсяг, з одного боку, економічної термінології, з іншого — термінології загальноінтелектуального характеру, яку студенти-економісти мають засвоїти протягом навчального року, що допоможе їм оволодіти мовою своєї професії економіста й мовою інтелігентної людини загалом.

Подана в посібнику картка програмного матеріалу чітко визначає обсяг того матеріалу, який студенти повинні засвоїти з української ділової мови протягом двох семестрів й виявити ці знання на заліку.

Теми рефератів і творів різного характеру, а також тексти (наукові, публіцистичні, культурологічні та ін.), що теж включені до посібника, допоможуть студентам поглибити свої знання з української мови, сприятимуть збагаченню їхнього словника, розвитку усного й писемного мовлення, виробленню практичних навичок правильного формулювання думки й доцільного використання мовних засобів залежно від стилю, сфери й мети висловлювання.

Список рекомендованої літератури (окремо виділені словники) стане у пригоді студентам під час самостійної роботи над поглибленням та удосконаленням знань з української мови.

У посібнику підготували:

Я. В. Януш — передмову, анотацію, теоретичну частину, картку програмного матеріалу, десять навчальних текстів, в основному — теми рефератів і теми творів, частково — професійний та інтелектуальний словник і список рекомендованої літератури;

О. В. Безугла — вправи на правопис ненаголошених голосних, апострофа і м’якого знака, на вживання коми в простому і складному реченнях;

І. І. Козловець — вправи на правопис подвоєних приголосних, буквосполучень ьо і йо, м’якого знака, іншомовних слів; вживання крапки з комою; частково — професійний словник;

Л. С. Козловська — вправи на правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників, числівників, займенників; сім текстів;

І. С. Крисюк — вправи на правопис м’якого знака, апострофа, іншомовних слів, вживання великої літери, на правила переносу і графічні скорочення;

Г. Ю. Пастернак — вправи на правопис префіксів, прикметникових, дієприкметникових і дієслівних суфіксів; дієслів, дієприкметників і дієприслівників; вживання двокрапки; два тексти; частково — професійний та інтелектуальний словник;

Л. М. Пупенко — вправи на правопис складних слів, на вжи­вання коми в складному реченні;

С. І. Терещенко — вправи на вживання розділових знаків, зокрема тире, дужок, лапок, частково — список рекомендованої літератури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]