Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для МН.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.04.2019
Размер:
496.64 Кб
Скачать

22

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ ДВНЗ «ПДТУ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання та захисту курсових робіт

з навчальної дисципліни «Менеджмент»

для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

спеціальності 5.03060102 «Організація

обслуговування на транспорті»

Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент» для спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» підготувала викладач Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ» Губіцька І.І.

Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент» призначені для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» в якості керівництва для виконання курсової роботи. Методичні вказівки висвітлюють структуру, обсяг і зміст роботи, вимоги до оформлення та рекомендації до виконання і організації захисту курсової роботи.

Рецензенти:

 1. Професор, к.е.н. кафедри Менеджменту та маркетингу ДВНЗ «ПДТУ» – Н.С. Шлапак

 2. Викладач вищої категорії Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ» -

Т.І. Дубасова

Розглянуто і схвалено

На засіданні ЦК « Транспортного менеджменту та туризму»

Протокол № ___ від «___»____________2011р.

Голова ЦК ___________________Т.І. Дубасова

ЗМІСТ

 1. Загальні методичні вказівки………………………………………………….4

 2. Порядок виконання курсової роботи……..…………………………………6

 3. Вимоги до змісту курсової роботи…………………………………………..8

 4. Вимоги до оформлення курсової роботи…………………………………..10

 5. Приблизна тематика курсових робіт……………………………………….13

 6. Додатки………………………………………………………………………14

1 Загальні методичні вказівки

Згідно з чинними навчальними планами підготовки фахівців за спеціальністю 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» студенти мають виконувати курсову роботу з курсу «Менеджмент».

Мета курсової роботи - закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами при вивченні дисципліни «Менеджмент» й суміжних дисциплін, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Виконана курсова робота повинна продемонструвати оволодіння студентом теоретичними знаннями з менеджменту і спроможність використовувати їх на практиці, аналізуючи стан конкретної проблеми, вміння вносити пропозиції щодо усунення її негативних тенденцій.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань дисципліни. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури, монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Основні цілі виконання курсової роботи:

 • систематизація отриманих теоретичних знань з дисципліни «Менеджмент», їх поглиблення і закріплення;

 • розвиток навичок самостійної роботи з науковою і довідковою літературою, нормативними документами, матеріалами періодичних видань, джерелами статистичної інформації тощо; отримання досвіду їхнього практичного використання при визначенні проблем менеджменту та їх кваліфікованому вирішенні;

 • отримання навичок проведення самостійного аналізу й узагальнення проблем теорії та практики менеджменту, обґрунтування прийнятих рішень;

 • отримання навичок розробки пропозицій, обґрунтування та відстоювання власної точки зору з проблеми, що досліджується, розвиток уміння пов'язувати теоретичні положення з умовами сучасної практики управлінської діяльності.

Завдання курсової роботи:

 • проаналізувати різні інформаційні джерела з проблем менеджменту;

 • визначити і порівняти існуючі підходи с певної проблеми менеджменту та зробити узагальнюючі висновки, сформувати власне бачення;

 • обґрунтувати доцільність використання елементів теорії та практики менеджменту в сучасній управлінській діяльності;

 • оцінити перспективи розвитку та подальшого дослідження системи менеджменту та її елементів.

Основними вимогами, що пред'являються до курсової робота наступні:

 1. Актуальність і хороший теоретичний рівень дослідження конкретної наукової проблеми (проблемний характер роботи).

Тема роботи повинна бути сучасною і практично значущою для сучасного стану управлінської сфери, що має підтверджуватися прикладами;

 1. Наявність елементів самостійного творчого, науково-практичного дослідження з обґрунтуванням власних підходів і висновків;

 2. Новизна теми, або новий погляд на вже відомі явища і процеси;

 3. Використання елементів збору, обробки та аналізу спеціальної наукової, статистичної, аналітичної інформації, оригінальних зарубіжних джерел;

 4. Застосування відповідного понятійного та термінологічного апарату;

 5. Грамотність, акуратність і якість оформлення, включаючи володіння функціональним стилем наукового викладу з використанням засобів комп’ютерного набору тексту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.