Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма ф МЕН 36.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
123.39 Кб
Скачать

Додаткова література

 1. Алєксєєв І. В., Панкевич Л. В. Державне казначейство в системі органів регулювання економіки України // Вісник ДУ «Львівська політехніка»: «Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення, становлення та розвитку», Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 2008. – № 328. – С. 135–136.

 2. Базилевич В., Мазур І. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки // Економіка України. – 2004. №8. – С. 36-44.

 3. Башішська О. М. Формування та обслуговування державного зовнішнього боргу // Фінанси України. – 2000. № 12. –С. 67-77.

 4. Бондарук Т. Г. Механізм управління та обслуговування державного боргу//Фінанси України. – 2003, № 4. – С. 14–18.

 5. Бутко А. Д., Марченко Б. М. Внутрішній фінансовий контроль у системі фінансового контролю держави // Фінанси України. – 2003.-№ 8. – С. 127-129.

 6. Бюджетна система: Навчальний посібник / Керів. авт. кол. і наук. ред. проф. Л. О. Омелянович. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2004 - 540 с.

 7. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова, та інші.; За заг. ред. В. Федосова. К.:КНЕУ, 2004. -864с.

 8. Василик О. Д. Податкова система України: Навч. посібник. – К.: ВАТ «Поліграфкнига». – 2004. – 478 с.

 9. Вахненко Т. Напрями вдосконалення боргової політики держави // Фінанси України. – 2003. – С. 18-24.

 10. Вахненко Т. Обслуговування внутрішнього державного боргу та інструменти грошово-кредитного регулювання в 2001 році // Банківська справа. - 2000, № 5. - С. 60-61.

 11. Волохова І. С. Шляхи удосконалення міжбюджетних відносин в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень. 2002, № 12.

 12. Воробієнко А. Бюджетні установи: облік коштів спеціального фонду // Все про бухгалтерський облік. - 2002, № 26 (693) (22.03).- С 19-23.

 13. Гаврилюк О. В. Практичні аспекти автономності органів місцевого самоврядування // Фінанси України – 2001, № 05. – С. 51-54.

 14. Германчук П. К. Бюджетна політика України в умовах трансформації економіки // Науковий вісник Буковини. –2001, вип. 2.- С. 158.

 15. Головань М. А. Державний фінансовий контроль і його реформування // Фінанси України. – 2003, № 9. – С.133-140.

 16. Гушта О. В. Порядок формування га використання коштів місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2005. № 01. – С 10-13.

 17. Державні лікарні // Вісник податкової служби України. – 2001, № 24. - С. 31.

 18. Дотації з місцевого бюджету // Вісник податкової служби України. - 2001, № 24. - С. 30.

 19. Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки - К.: Знання-Прес, 2002. - 214с.

 20. Добровольська Л. М. Соціальні видатки бюджету України //Фінанси України. - 2002, № 2. - С. 13-18.

 21. Дорош Н. І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення. //Фінанси України. – 2008, №1.

 22. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова 1.1. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. – К.: Наук, думка, 2009.– 303 с.

 23. Жибер Т. В. Бюджетна політика України // Економіка і прогнозування. – 2005, № 2. – С. 7.

 24. Жибер Т. В. Державне казначейство України: становлення, проблеми, перспективи // Фінанси України. – 2001, № 1. –С. 40-41.

 25. Жибер Т. В. Проблеми вдосконалення виконання Державного бюджету в Україні // Фінанси України. – 2005, №8. – С. 8– 11.

 26. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – 4-е вид., випр. і доп.. – К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во «Львів» Банківського ін-ту НБУ, 2002. – 566 с.

 27. Зайчикова В. В. Фінансова регіональна політика держави // Фінанси України. - 2005, № 6. - С. 29-35.

 28. Здійснення інвестицій для будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей // Вісник податкової служби України. - 2001, № 19. - С. 13.

 29. Іванова О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти. – К.: Академія, 2003. – 107 с.

 30. Ісмаїлов А. Б. Шляхи удосконалення фінансового контролю //Фінанси України. - 2003, № 4. - С. 55-59.

 31. Ісмаїлов А. Б. Міжбюджетні відносини та напрями їх удосконалення // Фінанси України. – 2004, № 6. – 27 с.

 32. Кириленко О. Т. Фінансова незалежність місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2001, № 1. – С. 34-39.

 33. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). - К.: НІОС, 2000. - 384 с.

 34. Козюк В. В. Проблема державного боргу в перехідній економіці України: Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 238 с.

 35. Колодій Ю. Децентралізація бюджетної системи та економічне зростання // Фінанси України. – 2001, № 3.-С. 63– 68.

 36. Копитов С. М. Функції казначейства і виконання державного та місцевих бюджетів // Фінанси України. 2001, № 5. – С. 45-47.

 37. Кульчицький М. І., Перун З. В. Формування та виконання бюджету // Фінанси України. 2005, № 2. – С. 78-83.

 38. Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч.- метод, посібник для самост. вивч. диск. – К.: КИЕУ. 2002. – 256с.

 39. Лилик О. Я. Міжбюджетні відносини в економічній системі держави // Фінанси України. – 2002, № 6. – 30 с.

 40. Лилик О. Я. Поняття та сутність міжбюджетних відносин. // Наук, праці НДФІ. - 2002, вип. 1 (16).

 41. Луніна І. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до впровадження реформ // Економіка України. – 2008, №3. – С. 31-41.

 42. Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки // Економіка України. - 2005. - С. 68-74.

 43. Манушова Т. Н. Казначейство: прозрачность бюджета // Фінанси. - 2002, № 1 .-С. 22-21 .

 44. Матвієнко О. П. Пріоритетність у соціальному розвитку. Укрпарт-інформ. 2005.05.12 // http//www.ukrpartinform.com/partpress/obrij

 45. Мельник О. П. Принципи організації органів місцевого самоврядування//Фінанси України. - 2001, № 10. – С. 17-20.

 46. Міщук Г. Ю. Визначення обсягів тіньових прибутків суб'єктів підприємництва// Фінанси України. – 2005, № 5. – С. 60-65.

 47. Мунтіян В. І. Оборонний бюджет: світовий досвід та можливі шляхи реформування в Україні. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2006.- 240 с.

 48. Мухетдинова Н. Новые механизмьы финансирования социальньых расходов// Экономист. – 2001, № 2. – С. 69-78.

 49. Наказ Головного управління Державного казначейства України «Положення про єдиний казначейський рахунок» від 2 1.03. 1997р. №28 //Офіційний вісник України. - 2007, № 14. - С. 241.

 50. Огонь У. У. Доходи бюджету України: Теорія і практика: Монографія. - К.: КНЕУ. - 2003. - 580 с.

 51. Огонь У. У. Бюджет в умовах макроекономічного розвитку України // Актуальні проблеми економіки. – 2004, № 5. – С. 25-33.

 52. Опарін В. М. Міжбюджетні відносини та напрями їх удосконалення // Фінанси України. – 2004, № 6. – С. 27-32.

 53. Опарін В. М. та.ін. Бюджетна система: Навч. -метод, посібник для самост. вивч. дисц. – 2-ге вид., перероб. І доп./ В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць. – К.: КНЕУ, 2002.- 336 с.

 54. Опарін В. М. та ін. Передумови і чинники розбудови ефективної бюджетної системи в Україні // Фінанси України. – 2000, №9 - С. 126-133.

 55. Опарін В. М., Малько В. І., Кондратюк С. Я. Бюджетна система: Навч. – метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. - 208 с.

 56. ПавлюкК. В. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини // Фінанси України. - 2006, № 6. - С. 24-37.

 57. Павлюк К. В. Організація виконання державного бюджету // Фінанси України. - 2006, № 3. - С. 37-45.

 58. Павлюк К. В. Оцінка виконання бюджетних програм: результативні показники // Фінанси України. – 2005, № 2. –С. 70-77.

 59. Павлюк К. В. Проблеми формування бюджету розвитку // Фінанси України. - 2000, № 1. – С. 59-65.

 60. Паранчук С. В., Романів Є. М.. Червіньська О. С. податковий менеджмент: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Національн. ун-ту «Львівська політехніка, 2004. – 268 с.

 61. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 495 с. (Вища освіта XXI століття).

 62. Петренко Ю. В.. Рожко О. Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. - К.: Кондор, 2003. 282 с.

 63. Піхоцька О. М. Місцеві податки і збори у забезпеченні фінансової самостійності органів місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2003, № 5. – С. 46-47.

 64. Покась В. І. Формування основ фінансової автономії місцевого самоврядування // Фінанси України. – 2000. № 8.-С.35-39.

 65. Полозенко Д. В. Бюджет 2005 – НОВИЙ стан соціального розвитку // Фінанси України. – 2005. № 11. - С. 26-32.

 66. Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки. – Ірпінь: НАДТІС України. – 2001.-245с.

 67. Прядко В. В. Особливості формування бюджетів місцевого самоврядування на 2002 р. // Фінанси України. – 2002, №9. – С. 71-74.

 68. Пушкаренко П., Логвиненко М. Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки // Економіка України. – 2004. № 10– С.43-49

 69. Рак Р. В. Теоретичні засади й можливості використання боргової стратегії /Фінанси України. – 2004. № 5. – С. 80–82.

 70. Редіна Н. І., Гордеева Л. П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання // Фінанси України. – 2000. № 5. – С. 93-97.

 71. Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч. – методичний посібник. - К.: ТОВ «НІОС». - 2008.- 224 с.

 72. Сафонова Л. Д. Бюджетний менеджмент: Навч. – методичний посібник для сам ост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ. – 2001.–186с.

 73. Сенчуков В. Оптимальна система оподаткування // Економіка України. - 2009, № 3. - С. 55-61.

 74. Сіленко А. Соціальна політика та її пріоритети у перехідному суспільстві // Український соціально-гуманітарний науковий журнал «Людина і Політика», 2003 // http://www.lp-ua.info/2003/112/php.

 75. Сивульський М. І. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: результати, проблеми та перспективи розвитку// Фінанси України. – 2005, № 7. – С. 8-18.

 76. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України: Навч. посібник / С. І. Мельник, І. Ф. Щербина, Дж. Хансен, В. М. Терес, С. Лідс та ін. – К.: Мілленіум, 2002.-276с.

 77. Соколовська А. М. Податкова система України: теорія та практика становлення – К.: НДСІ, 2001. – 372 с.

 78. Стефанюк І. Б. Проблеми організації і шляхи вдосконалення державного фінансового контролю в Україні // Фінанси України. - 2002, № 2. - С. 28-32.

 79. Стоян В. І., Лучка А. В. Розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу та організація взаємодії з ними органів Державного казначейства //Фінанси України. – 2005, № 12.- С. 42-51.

 80. Тарангул Л. Л. Деякі проблеми ефективної організації міжбюджетних відносин // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення: Збірн. наук, праць за матеріалами міжнародної науково- практичної конференції. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – С. 75-78.

 81. Турчинов В. М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, 2003. Уперше за роки незалежності держбюджет-2003 виконано на 100 % // Фінанси України.- 2004, № 5. - С. 10-13.

 82. Федько В. Про необхідність удосконалення податкового планування та прогнозування // Вісник податкової служби України. - 2001, № 11. - С. 7.

 83. Чечетов М. В., Чечетова Н. В.. Бережна А. Ю. Бюджетний менеджмент: Навч. Посібник. В 2 част., ч 1. – ВД «ІНЖЕК», 2004. - 560 с.

 84. Чугунов І. Я. Аналіз тенденцій планування і виконання дохідної частини місцевих бюджетів // Економіст. – 2000, № 12.– С. 48-50.

 85. Чугунов І. Я. Самошкіна О. А. Державні видатки у системі фінансового регулювання // Фінанси України 2003. -№12. – С. 3-8.

 86. Швець В. Про принципи удосконалення системи міжбюджетних відносин і; Україні // Економіка України. – 2005, №3.-32с.

 87. Шевчук П. А, Соціальна політика: вид. 2. – Львів: Світ, 2005. – С. 15-26; 75-77.

 88. Юрій СІ., Демянишин В. Г., Буздуган Я. М. Антологія бюджетного механізму: Монографія. – Тернопіль: Економія, думка, 2001.

 89. Юрій С. І., Стоян В. І., Мац М. II. Казначейська система: Підр. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 590 с.

 90. Юрій С. І. Концептуальні засади сутності бюджету //Фінанси України. - 2001, № 10. - С. 3-10.

 91. Ямковий І. Адміністрування місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів // Вісник податкової служби України. – 2001, № 3. - С. 8.

 92. Януль І. Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення //Фінанси України. – 2005. № 9. – С. 25-29.

 93. http://www.rada.gov.ua

 94. http://www.kmu.gov.ua

 95. http://www.budget.gov.ua

 96. http://www.ukrstat.com.ua

 97. http://www.minfin.gov.ua

 98. http://www.parlament.org.ua

 99. http://www.case.org.ua

 100. http://www.tax.com.ua

 101. http://www.expert.org.ua

 102. http://www.lawyer.org.ua

 103. http://www.podrobnosti.com.ua

 104. http://www.ukrpravda.com.ua

 105. http://www.ac-rada.gov.ua

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.