Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для ДП 2011.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
90.88 Кб
Скачать

2.2.6. Висновки

Висновки розміщують безпосередньо після викладення основного тексту випускної роботи з нової сторінки. У них наводять оцінку отриманих результатів роботи, у тому числі негативних, з урахуванням сучасних тенденцій вирішення поставленої задачі, передбачувані області застосування та економічну чи соціальну значущість випускної роботи. Текст висновків рекомендується розбивати на пункти.

2.2.7.Список використаних літературних джерел

Перелік літературних джерел, на які є посилання в тексті пояснювальної записки, варто наводити після висновків, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях пояснювальної записки повинні бути посилання на всі використані літературні джерела. Бібліографічні описи в переліку посилань слід наводити в порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті пояснювальної записки. Бібліографічні описи посилань у списку треба наводити відповідно до діючих стандартів з бібліотечної й видавничої справи.

2.2.8. Додатки

У додатки вміщують матеріал, який є необхідним для розкриття суті дипломного проекту, але включення якого в основну частину може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу, а також той матеріал, що не може бути послідовно розміщений в основній частині через великий обсяг. У додатки можуть бути включені:

  • додаткові ілюстрації чи таблиці;

  • матеріали, які через великий обсяг чи форми подання не можуть бути внесені в основну частину (оригінали фотографій, проміжні математичні докази, формули, розрахунки, протоколи випробувань, інструкції, методики, описи комп’ютерних програм і т.д.);

  • опис нової апаратури і приладів, які використовувалися при проведенні експериментів.

2.3. Загальні вимоги до оформлення тексту

Пояснювальну записку оформляють на білому папері формату А4 (210 х 297 мм). Допускається використання аркушів формату А3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.

Титульний аркуш дипломного проекту представлений в додатку. При його заповненні перенесення слів не дозволяється, крапки наприкінці назв, спеціальності й теми випускної роботи не ставляться. На титульному аркуші повинні бути підписи, ініціали й прізвища заступника директора з навчальної роботи, автора випускної роботи, керівника проекту й консультантів з вказівкою стосовних до них розділів. У відповідних місцях мають бути проставлені дати.

Завдання на дипломний проект оформлюється на бланку. Як і на титульному аркуші перенесення слів у назві теми дипломного проекту не дозволяється, крапки наприкінці назв не ставляться. На бланку повинні бути зазначені напрям(спеціальність),кваліфікація, назва затвердженої теми дипломного проекту, технічні завдання й початкові дані, зміст роботи, перелік графічного матеріалу, проставлені у відповідних місцях підписи, дати, ініціали й прізвища.

Усі матеріали в пояснювальній записці розміщують тільки на одній стороні сторінки (виняток – бланк завдання) з дотриманням наступних параметрів сторінки: поля зверху – 20 мм, зліва – 30 мм , знизу – 20 мм, справа –15 мм.

Текст пояснювальної записки може бути тільки надрукований.

Рекомендується використовувати стандартний шрифт Times New Roman, розмір 14пт. Текст друкують через півтора інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою букв і цифр не менше 1,8мм.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у надрукований текст, повинні бути чорного кольору. Щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближена до щільності основного тексту.

Виявлені помилки в текстових документах усувають за допомогою наклеювання поверх помилки (букви, слова) білого паперу тієї ж фактури й нанесенні нових написів. Допускається застосування спеціальних коригувальних засобів (типу "Штрих", "Редактор" і т.д.). Необхідно, щоб число виправлень на сторінці було мінімальним. При наявності на сторінці більше 4-5 виправлень вона повинна бути передрукована заново.

Текст пояснювальної записки поділяють на розділи, підрозділи, пункти. Заголовки розділів слід розташовувати посередині окремого рядка й друкувати прописними буквами без крапки наприкінці, не підкреслюючи ("РОЗРОБКА СХЕМИ ... " і т.д.). Кожен розділ повинен починатися з нової сторінки. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Якщо заголовок складається з двох чи більш речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацу й друкувати малими літерами, крім першої прописної, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Допускається назву пунктів та підпунктів писати на одному рядку з основним текстом.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і рівним 1,25 см.

Не допускається розміщувати найменування розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.