Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ПЗ№3 ЕКОНОМИКА.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
216.58 Кб
Скачать

21

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВНЗ «ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

КАФЕДРА СУДНОВОДІННЯ,ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Шифр ____________

Реєстр. № _________

Затверджую

Перший проректор інституту

____________професор Л.Б. Кулікова

____________________. 20__ р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичного заняття № 3

Тема: Економічна ефективність проведення водозахисних заходів

дисципліна Екологія та охорона навколишнього середовища

підготовки бакалаврів

факультет «Судноводіння»

«Експлуатація суднових енергетичних систем та електрообладнання»

галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

0501 «Електротехніка та електромеханіка»

напрям 6.070104 «Морський та річковий транспорт»

6.050702 «Електромеханіка»

спеціальність 6.100301 «Судноводіння»

6.100302 «Експлуатація суднових енергетичних установок»

6.0922201 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»

курс перший (перший семестр)

форма навчання денна (заочна)

Херсон 2011

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Екологія та охорона навколишнього середовища» розробив згідно навчального плану і галузевого стандарту вищої освіти підготовки бакалавра зі спеціальності 6.100301 «Судноводіння», 6.100302 «Експлуатація суднових енергетичних установок» та 6.0922201 «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» з напряму 6.070104 «Морський та річковий транспорт» та 6.050702 «Електромеханіка» д.т.н., професор, завідуючий кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Лєонов В.Є..

Методичні вказівки розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри судноводіння, охорона праці та навколишнього середовища,

протокол № 1 від 31.08.2011 р.

Декан факультету судноводіння,

к.п.н., доцент В.В. Чернявський

____ ___________ 20____ р.

Начальник навчально-методичного

відділу В.В. Черненко

____ ___________ 20____ р.

Завідувач кафедри судноводіння,

охорони праці та навколишнього

середовища д.т.н., професор В.Є. Лєонов

____ ___________ 20____ р.

Вступ

Раціональне використання природних ресурсів, зниження або часткова нейтралізація шкідливої дії на навколишнє середовище антропогенних навантажень можливі при умілому плануванні і здійсненні комплексу природоохоронних (середозахисних) заходів, які повинні забезпечувати:

  • дотримання вимог до якості навколишнього середовища, з одного боку, що відповідають інтересам здоров'я людей і охорони природного середовища, а з іншої, - що враховують перспективні зміни, обумовлені розвитком виробництва і демографічними процесами;

  • отримання максимального народногосподарського ефекту від стану навколишнього середовища, заощадження і повнішого використання природних ресурсів.

Забруднення навколишнього середовища надає негативну дію на населення, об'єкти житлово-комунального господарства, сільськогосподарські угіддя, тваринний і рослинний світ, різні природні ресурси (реципієнти). Цілком зрозуміло, що людина в своїй трудовій діяльності і все суспільство в цілому повинні прагнути до зменшення забруднення навколишнього середовища, поліпшення умов життєдіяльності. А це вимагає певних витрат в народному господарстві.

Витрати спрямовуються на

  • попередження дії забрудненого середовища на реципієнтів. Ці витрати пов'язані з проведенням природоохоронних заходів (установкою пиловловлювачів, нейтралізаторів, побудовою очисних споруд і тому подібне);

  • реабілітацію наслідків дії забрудненого навколишнього середовища на реципієнтів. Ці витрати виникають лише у тому випадку, коли повне попередження негативної дії неможливе.

Частіше всього обидва види витрат мають місце одночасно. Загальна сума витрат на природоохоронні заходи називається економічним збитком, що заподіюється народному господарству забрудненням навколишнього середовища. В цілому комплекс природоохоронних заходів повинен оцінюватися показниками загального екологічного і загального соціально- економічного результатів.

Загальний екологічний результат полягає в зменшенні негативної дії на навколишнє середовище і поліпшенні її стану і виявляється в зниженні об'ємів забруднень, що поступають в середу, і рівня її забруднення (концентрація шкідливих речовин в середовищі, рівня шуму, радіації і так далі), збільшенні кількості і поліпшенні якості придатних до використання земляних, лісових і інших ресурсів.

Загальний соціально-економічний результат полягає в підвищенні рівня життя населення, ефективності суспільного виробництва, збільшенні національного багатства. Він визначається рядом конкретних соціальних і економічних результатів.

Соціальні результати — це поліпшення фізичного розвитку населення, скорочення захворюваності, збільшення тривалості життя і періоду активної діяльності, підтримка екологічної рівноваги (включаючи збереження генетичного фонду, збереженням естетичної цінності природних і антропогенних ландшафтів, пам'ятників природи, заповідних зон і ін.).

Економічні результати природоохоронних заходів полягають в економії або запобіганні втратам природних ресурсів, живої і упредметненої праці в продуктивній і непродуктивній сферах народного господарства і сфері особистого споживання, що досягаються завдяки здійсненню цих заходів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.