Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекції.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
07.12.2018
Размер:
797.18 Кб
Скачать

Тема 1. Вступ. Статистичне спостереження

План.

 1. Предмет і метод статистики

 2. Завдання і організація статистики

 3. Поняття, значення і способи статистичного спостереження.

 4. Форми і перевірки результатів статистичного спостереження.

 1. Історія виникнення

Термін “статистика” у практичній і науковій діяльності вживається в різних значеннях.

По - перше, під статистикою розуміють галузь практичної діяльності, спрямованої на збір, обробку і аналіз масових суспільно – економічних явищ і процесів.

По – друге, статистика розглядається як галузь знань, тобто як суспільна наукова дисципліна (статистична наука) і відповідно як навчальна дисципліна, що вивчається у вищих навчальних закладах.

По - третє, під статистикою розуміють сукупність зведених підсумкових цифрових показників, зібраних для кількісної характеристики будь-якої галузі суспільних явищ чи окремого питання.

Статистика як суспільна наука вивчає явища суспільного життя. Однак суспільство є об’єктом вивчення не лише статистики, а й багатьох інших суспільних наук, кожна з яких має свою специфіку, свій предмет вивчення, досліджує певні особливості суспільних явищ, суспільних відносин.

Статистика - це наука, яка вивчає розміри і кількісні співвідношення масових суспільно-економічних явищ і процесів у нерозривному зв’язку з їх якісним змістом. Вона досліджує кількісно закономірності розвитку суспільних явищ в конкретних умовах місця і часу .

Отже, статистика вивчає кількісні характеристики підприємницької діяльності в єдності продуктивних сил і виробничих відносин та явища культурного і політичного життя суспільства . Вона вивчає також вплив природних і технічних факторів на зміну кількісних характеристик суспільного життя та вплив суспільного виробництва на природні умови життя суспільства .

Основними показниками статистики є :

Статистичний показник – число в сукупності з набором ознак, що характеризують обставини, до яких вони відносяться (що, де , коли, яким чином полягає вимірюванню).

Статистичні дані – сукупність показників, отриманих внаслідок статистичного спостереження або обробки даних.

Інформація – дані необхідні для вирішення конкретної задачі.

Статистична система показників – ієрархічна структура, де показники вищих рівнів обчислюються на основі показників нижчих рівнів.

Статистична сукупність – множина елементів, поєднаних певними суспільними умовами та причинами.

Для того, щоб виявити та охарактеризувати розміри, їх зміни і кількісні співвідношення конкретних масових суспільних явищ, необхідно послідовно здійснити три основні стадії економіко – статистичного дослідження:

 1. статистичне спостереження;

 2. статистичне зведення і групування первинних даних;

 3. аналіз статистичної інформації.

Ці три стадії економіко – статистичного дослідження називаються методом статистики.

Статистичне дослідження базується на масових первинних даних, одержаних шляхом обліку окремих фактів про явища і процеси, що вивчаються.

Наприклад, якщо потрібно встановити, які види і сорти товарів користуються попитом у населення і в якій мірі цей попит задовільняється існуючою мережею підприємств торгівлі, то для цього слід організувати в магазинах реєстрацію попиту населення і ступінь його задоволення.

У всіх випадках відповідно до мети і завдання дослідження розпочинають з обліку фактів і збирання первинного матеріалу. Метод, який використовується на цьому етапі дослідження називається статистичним спостереженням.

Статистичне спостереження – перша стадія статистичного дослідження, науково – організований збір даних про явища і процеси суспільного життя.

Не всі первинні дані можуть бути покладені в основу висновків і узагальнень. Тому до статистичних даних, придатних для науково - обґрунтованих узагальнень, ставиться ряд вимог, зокрема вони повинні бути:

 • повними, а не випадковими, уривчастими. Повні дані одержують на основі реєстрації, значення ознак всіх одиниць сукупності за певний період чи певний момент часу;

 • достовірними і точними. Статистичні дані тільки в тому випадку доказові, якщо вони правдиві і достовірні;

 • одноманітними, порівняльними. Одноманітність одержаних даних необхідна для узагальнення і зі ставності їх в часі і просторі.

Для проведення статистичного спостереження складається план, який включає:

 1. програмно методологічну частину:

 • ціль спостереження;

 • об’єкт спостереження;

 • програма спостереження( інструкція);

 1. організаційну частину:

 • час спостереження;

 • місце спостереження;

 • суб’єкт спостереження;

 • способи спостереження.

Основними способами статистичного спостереження є такі:

 1. експедиційний (спеціально визначена особа опитує іншу особу (яка є одиницею спостереження) і з її слів заповнює бланк дослідження;

 2. звітний( статистична звітність);

 3. самореєстрації ( відповідні документи заповнюють самі опитувані. Особа, що здійснює дослідження, відвідує опитуваного, вручає йому бланки, пояснює порядок їх заповнення і у визначений час забирає готові матеріали, перевіривши їх якість) ;

 4. анкетний;

 5. кореспондентський ( поштою висилаються бланки дослідження з вказівками щодо їх заповнення підприємствами чи особами з проханням заповнити і надіслати на адресу організації, що їх висилала).

Статистичні спостереження поділяються на такі види:

І. За часом реєстрації фактів:

 1. Поточне (безперервна реєстрація фактів).

 2. Періодичне (через певний пер. часу ).

 3. Одноразове (здійснюються за необхідністю час від часу без дотримання певної періодичності або ж взагалі проводяться тільки один раз) .

ІІ. За ступенем охоплення одиниць явищ, що вивчаються:

 1. Суцільне.

 2. Не суцільне:

 1. основного масиву;

 2. вибіркове:

 • випадковий відбір;

 • механічний відбір;

 • гніздовий відбір;

 • типовий відбір.

 1. анкетне;

 2. монографічне;

 3. моніторингове.