Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тести Маркетинг.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.12.2018
Размер:
523.26 Кб
Скачать

Сумський національний аграрний університет

Кафедра статистики, АГД та маркетингу

Дисципліна «Маркетинг»

Екзаменаційна робота

для студентів 4 курсу, спеціальності «Фінанси і кредит», «Облік і аудит»

Варіант 1

У завданнях 1-50 позначте лише ОДНУ правильну відповідь.

1. Позначте правильні твердження.

1. Маркетинг – своєрідна філософія ведення ділових операцій

2. Маркетинг – концепція управління виробництвом

3. Маркетинг – виробнича та збутова діяльність підприємства

4. Маркетинг – вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб через обмін

А. 2,3 Б. 2,4 В. 1,4 Г. 1,3

2. Які основні функції маркетингу?

А. Аналітична, виробнича, збутова, управління і контролю

Б. Контролююча, соціальна, управлінська, дослідницька

В. Стимулююча, інформаційна, наукова, спонукальна

Г. Планування, фінансування, регулювальна, потенційна

3. Вкажіть мету маркетингової діяльності.

А. Виготовляти необхідні товари

Б. Якомога швидше окупити витрати на виробництво

В. Одержати максимальний прибуток

Г. Пристосувати виробництво до потреб і попиту

4. Яке з поданих нижче тверджень є правильним?

1. Потреба категорія первинна, а попит – категорія вторинна, похідна.

2. Потреба – це зовнішня форма виявлення нужди, а попит – ті самі потреби, але з урахуванням купівельної спроможності потенційних покупців.

3. Потреба категорія – віртуальна, а попит – конкретна.

4. Потреба категорія формується тільки сферою підприємництва, а попит – основа тактичних і маркетингових завдань підприємців.

А. Тільки перше правильне Б. Тільки друге правильне

В. Третє та четверте правильні Г. Всі правильні

5.Вкажіть основні категорії маркетингу.

1. Ринок. 2. Потреба. 3. Попит. 4. Споживач. 5. Угода. 6. Конкурент. 7. Товар. 8. Посередник. 9.Нужда. 10. Обмін.

А. 1,2,4,6,7,9,10 Б. 1,2,3,5,7,9,10 В. 2,3,4,5,6,7,8 Г.3,4,6,7,2,8,9

6. Виберіть правильне твердження: «Управління маркетингом … »

1. Е складовою частиною програми маркетингу, яка у загальному випадку містить: перелік контрольних показників.

2. Аналіз, планування, впровадження та контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, закріплення і підтримку вигідних обмінів з цільовими споживачами для рішення задач, які стоять перед підприємством ( одержання прибутку, збільшення обсягів збуту, частки ринку).

3. Спеціаліст з маркетингу (управляючий), який повинен знайти стільки клієнтів, скільки потрібно щоб реалізувати увесь обсяг продукції, яка вироблена у певний час, при цьому спостерігати за рівнем попиту.

А. Всі правильні Б. Тільки друге правильне

В. Тільки третє правильні Г. Тільки перше правильне

7. Які з етапів відносяться до процесу управління маркетингом?

1. Проникнення на ринок. 2. Аналіз ринкових можливостей. 3. Впровадження маркетингових заходів.

4. Управління якістю продукції. 5. Відбір цільових ринків. 6. Розробка комплексу маркетингу.

7. Сегментування ринку. 8. Формування попиту

А. 2,3,5,6 Б. 1,4,7,8 В. 1,3,5,7 Г. 2,4,6,8

8. Вкажіть принципи сегментації ринку

А. Соціальний, політичний, природний, культурний.

Б. Географічний, демографічний, психографічний, поведінковий.

В. Особистий, економічний, політичний, інформаційний.

Г. Конкурентний, дефіцитний, товарний, продуктовий.

9. «4P» у контексті маркетингової діяльності підприємства означає:

1. Спосіб шифрування певного переліку маркетингових робіт на підприємстві.

2. Класифікацію операцій маркетингу за певною ознакою.

3. Скорочені назви відомих стратегій маркетингу в англійській термінології.

4. Поділ ринків, що мають відмінності маркетингового характеру.

5. Складові комплексу маркетингу.

А. 3,5 Б. 2,5 В. 3,4,5 Г. 1,2

10. Позначте правильні твердження.

1. Вторинна інформація вивчається постійно, незалежно від проблем, що постають перед фірмою.

2. Збір первинної інформації розпочинається після визначення проблем і після того, як вивчена вторинна інформація.

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

11. Виберіть правильне твердження: «Експеримент – це…»

А. Найбільш розповсюджений прийом дослідження при зборі первинних даних шляхом постановки запитань і отримання відповідей на них.

Б. Один із можливих способів збору первинних даних, коли дослідник веде безпосереднє спостереження за людьми та обставинами.

В. Метод дослідження, коли в реальних, неконтрольованих умовах вимірюються один або кілька факторів.

Г. Отримання даних через вплив на чинники за жорстко контрольованих умов з метою перевірки причинно - наслідкових зв’язків між ними.

12. Позначте правильні твердження.

1. Дані, які збираються і аналізуються на підприємстві належать до внутрішньої інформації

2. До зовнішньої інформації належить опублікована інформація, яка збирається за межами підприємства.

А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні

В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

13. Виберіть правильне твердження: «Маркетингове середовище – це…:»

А. Все, що сприяє маркетинговій діяльності підприємства.

Б. Сукупність об’єктів та сил, що діють за межами підприємства і взаємин між ними і підприємством.

В. Інформація про події, що відбуваються за межами компанії, щоб ідентифікувати й інтерпретувати потенційні напрямки.

Г. Зовнішні фактори, які впливають на підприємство і його мікро середовище і які воно не може контролювати.

14. Яке з наступних формулювань про сканування маркетингового середовища вірне?

А.Сканування маркетингового середовища змінює маркетингове середовище.

Б.Сканування маркетингового середовища ідентифікує й пояснює вірогідні тенденції.

В.Сканування маркетингового середовища зосереджується в основному на географічних і метеорологічних факторах.

Г. Всі вищевказані формулювання про сканування маркетингового середовища вірні.

15. Що з нижче перерахованого належить до факторів культурного рівня споживача?

1. Соціальне становище. 2. Етап життєвого циклу сім’ї. 3. Тип особистості. 4. Субкультура. 5. Економічне становище. 6. Мотивація.

А. 1,4 Б.2,3,5,6 В.1,3 Г. 2,4,6

16. Які НЕ є одним із факторів, що впливають на прийняття рішення покупця товарів промислового призначення?

А. Навколишні умови. Б. Економічні

В. Особливості організації. Г. Політико-правові