Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

et

.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
338.43 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ЗАВДАННЯ

для написання контрольної роботи

з дисципліни

«Основи економіки»

Вимоги до роботи:

Структура:

 1. Титульна сторінка

 2. Завдання для свого варіанту

 3. Розв’язок

 4. Використана література

Шрифт: Times New Roman (Regular) 14pt.

Поля: всі по 2см

Інтервал: 1,5.

Друк: колір чорний, тільки лазерний принтер

Варіант 1

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К-сть балів

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

Теоретичні питання

 1. Центральні проблеми організації економічної системи. Технологічний вибір у суспільстві.

 2. Види та форми заробітної плати.

 3. Сукупний попит і фактори, що його визначають.

Тести:

 1. Капітал, як фактор виробництва – це:

а) гроші;

б) позичковий капітал;

в) продукти людської праці, що використовуються для виробництва інших товарів;

г) фінансовий капітал.

 1. Фактичний ВВП дорівнює потенційному ВВП за наявності лише:

а) фрикційного і циклічного безробіття;

б) структурного безробіття;

в) структурного і фрикційного безробіття;

г) природного безробіття.

 1. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:

а) формується надлишок товарів;

б) виникає дефіцит товарів;

в) формується ринок покупця;

г) знижується ціна на ресурси.

7. Хто є автором терміну "політична економія "?

а) А. Сміт;

б) А. Монкреть’єн;

в) К. Маркс;

г) Дж. М. Кейнс.

8. Урядова політика в сфері видатків бюджету та оподаткування суб’єктів господарювання називається:

а) монетарною політикою;

б) фіскальною політикою;

в) політикою, спрямованою на регулювання ділового циклу;

г) політикою в сфері розподілу доходів.

Задачі

9. Попит і пропозиція на обіди у студентській їдальні описується рівняннями:

QD = 2400–100P, QS = 1000+250P,

де: Q – кількість обідів на день; P – ціна обіду (грн.).

а) Обчисліть рівноважну ціну і кількість проданих обідів за такою ціною;

б) Турбуючись про студентів, адміністрація встановила ціну 2 грн. за обід. Які будуть наслідки такого рішення?

10. У 2000 році номінальний ВВП країни становив 650 млрд. дол. У 2008 році дефлятор ВВП дорівнював 2,5 відносно 2000го року. Реальний ВВП за 2000-2008 роки збільшився на 28%. Обчислити обсяг номанільного ВВП за 2008 рік.

Варіант 2

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К-сть балів

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

Теоретичні питання

1. Циклічні коливання в економіці. Цикл і його фази.

2. Підприємство, їх види і форми.

3. Фактори виробництва і проблема їх обмеженості.

Тести:

4. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції. Середні змінні витрати становлять 2 грн., середні постійні витрати – 0,5 грн. Загальні витрати становлять:

а) 750 грн.

б) 1250 грн.

в) 2,5 грн.

г) 1100 грн.

5. Що з переліченого є товаром в економічному розумінні:

а) стрижка;

б) пара ножиць;

в) візит до лікаря;

г) порада юриста.

6. Сума грошей, отримана найманим робітником на підприємстві за виконану ним працю – це:

а) номінальна заробітна плата;

б) реальна заробітна плата;

в) прибуток робітника;

г) відрядна заробітна плата.

7. Яке твердження стосується нормативної економіки?

а) у 2005 р. темп інфляції становив 15% ;

б) у 2006 р. для зниження темпу інфляції необхідно обмежити емісію грошей;

в) у 2006 р. дефіцит державного бюджету становив 5 млрд.грн.;

г) у звітному періоді інфляція зменшилась на 8%.

8. Який з наступних виразів характеризує суть граничних витрат:

а)  TC : Q;

б) TFC : Q;

в)  TVC : Q;

г) (P*Q)=Q.

Задачі

9. Обчислити приріст реального ВВП в аналізованому році, якщо ВВП реальний у базовому році становить 700 тис. грн., а ВВП номінальний в аналізованому році збільшився до 1150 тис. грн., ціни за цей період зросли на 15%.

10. Визначте загальний рівень безробіття за такими даними: природний рівень безробіття дорівнює 5%, чисельність фрикційних безробітних – 1 млн. осіб, структурних безробітних – 1,5 млн. осіб, циклічних безробітних – 2,8 млн. осіб.

Варіант 3

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К-сть балів

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

Теоретичні питання

 1. Ринкова система і механізм її функціонування.

 2. Витрати виробництва, їх класифікація.

 3. Економічне зростання, його типи. Фактори економічного зростання.

Тести:

4. Яка з ознак належить до адміністративно-командної економіки:

а) конкуренція;

б) централізоване планування;

в) приватна власність;

г) свобода підприємницької діяльності.

5. Інфляція витрат виникає в умовах, коли:

а) збільшуються сукупні видатки в економіці;

б) зростають ціни на енергоресурси;

в) збільшуються середні витрати на виробництва продукції;

г) всі відповіді правильні.

6. Обмеженість ресурсів – це проблема, яка:

а) існує тільки в бідних країнах;

б) є тільки в бідних сім’ях;

в) є в усіх людей і суспільств;

г) ніколи не виникає в багатих сім’ях.

7. Який напрям в економічній науці багатством націй вважав "продукт землі", створений землеробством:

а) меркантилізм;

б) фізіократизм;

в) класична школа;

г) марксизм.

8. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів на відкритому ринку, то він має на меті:

а) зробити кредит доступнішим;

б) збільшити обсяг інвестицій;

в) зменшити облікову ставку;

г) зменшити загальну масу грошей в обігу.

Задачі

9. Розрахувати ВВП (в млрд. грн.) за методом доходів ЧВП та ЧНП за таких умов: зарплата = 300, рента = 40, відсотки = 10, дохід власників малого бізнесу = 30, трансфертні платежі = 70, дивіденди = 35, чисті інвестиції = 120, чистий експорт = 50, амортизація = 30, непрямі податки на бізнес = 20, чисті іноземні факторні доходи зароблені за кордоном = 11, державні закупівлі = 200, прибуток акціонерних підприємств = 15.

10. Попит і пропозиція на товар описується рівняннями:

QD = 2500-200P, QS = 1000+100P,

де: Q – кількість товару; P – його ціна (грн.).

а) Обчисліть параметри рівноваги на ринку даного товару;

б) Держава встановила на даний товар фіксовану ціну 2 грн. за одиницю товару. Які будуть наслідки такого рішення?

Варіант 4

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К-сть балів

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

Теоретичні питання

 1. Банківська система. Роль центрального банку.

 2. Кошти підприємств, їх кругообіг і обіг.

 3. Товарне виробництво, його типи.

Тести:

4. Економічна рента – це:

а) дохід, який одержують виключно власники землі;

б) дохід від продажу землі;

в) дохід від виплат за користування землею та природними ресурсами;

г) дохід від продажу землі та інших природних ресурсів.

5. Якщо країна використовує людські та матеріальні ресурси, то більшу кількість одного товару можна виробити:

а) тільки приватними виробниками;

б) тільки при зменшенні виробництва іншого товару;

в) тільки при реальному зниженні цін;

г) не можна виробити взагалі.

6. Зміст реальної заробітної плати полягає у тому, що це:

а) грошова сума, одержана робітником за виконану роботу;

б) грошова заробітна плата, з якої вирахувані податки;

в) кількість матеріальних благ і послуг, які працівник може придбати за свою заробітну плату.

7. Яке твердження стосується позитивної економіки?

а) у 2005 р. темп інфляції становив 15% ;

б) у 2006 р. для зниження темпу інфляції необхідно обмежити емісію грошей;

в) у 2006 р. варто ввести в обіг нові грошові знаки;

г) у наступному році темп інфляції не повинен перевищувати 7%.

8. Галопуюча інфляція – це:

а) винятково високі темпи інфляції ;

б) темпи знецінення грошей близько 20-200 % на рік;

в) одночасне зростання цін та рівня безробіття;

г) темпи знецінення грошей близько 5% на рік.

Задачі

9. В таблиці подано дані, що характеризують ринок консервованого горошку:

Ціна, грн.

8

16

24

32

40

Об’єм попиту Qd, банок

70

60

50

40

30

Об’єм пропозиції Qs, банок

10

30

50

70

90

а) Зобразіть криві попиту і пропозиції графічно та вивести математичну функцію.

б) Якщо ціна на банку горошку становить 8 грн., що характерно для ринку: надлишок чи дефіцит? В якому розмірі?

в) Яка рівноважна ціна і обсяг продажу горошку?

10. Розрахуйте обсяг ВВП за доходами і видатками, ВНД та ЧВП за такими даними (в млрд. грн.): відсоток – 12; валові приватні інвестиції – 55; заробітна плата – 218; податки на прибуток корпорацій – 113; непрямі податки на бізнес – 22; рента – 20; нерозподілені прибутки корпорацій –50; державні закупівлі товарів і послуг – 90; дохід власників малого бізнесу – 21; споживчі витрати – 231; чисті приватні інвестиції – 45; імпорт – 10; експорт – 100, чисті іноземні факторні доходи зароблені за кордоном – 10; дивіденди – 0.

Варіант 5

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К-сть балів

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

Теоретичні питання

   1. Олігополістична модель ринку. Ціноутворення в умовах олігополії.

   2. Технологічний вибір у суспільстві. Крива трансформації.

   3. Предмет і завдання макроекономіки. Схема кругообігу на макроекономічному рівні.

Тести:

4. На відміну від конкурентного підприємства монополіст:

а) може встановлювати ціну на свій продукт;

б) має економічний прибуток тільки в короткостроковому періоді;

в) має абсолютно еластичне криву попиту;

г) може виготовляти будь-який обсяг продукції.

5. Фундаментальна проблема, з якою стикаються усі економічні системи, це:

а) інвестиції;

б) виробництво;

в) споживання;

г) рідкість (обмеженість) ресурсів.

6. Державна політика в області витрат і оподаткування називається:

а) соціальною політикою;

б) монетарною політикою;

в) фіскальною політикою;

г) політикою розподілу доходів.

7. Робітник, який втратив роботу за умов спаду в економіці належить до безробітних, охоплених:

а) структурною формою безробіття;

б) циклічною формою безробіття;

в) фрикційною формою безробіття;

г) добровільним безробіттям.

8. Яку функцію виконують гроші, вимірюючи ціни усіх інших товарів?

а) міру вартості;

б) засіб обміну;

в) засіб нагромадження;

г) товарну.

Задачі

9. Функція попиту населення на товар:Qd=7–P;

функція пропозиції товару Qs= –8+4P, де обсяг попиту і обсяг пропозиції в млн. шт. в рік. Визначте рівноважну ціну і обсяг продажу. Припустимо, що ціна встановлена державою на рівні 5 грн/шт. Визначте величину надлишку товару. Якщо ціна даного товару складе 2 грн/шт., яка величина дефіциту товару на ринку? Ситуацію також проілюструйте графічно.

10. Чисельність населення країни становить 65 млн. осіб, з них 16 млн. – діти до 16 років, 16 млн. – вибули зі складу робочої сили, 10 млн. – пенсіонери котрі не працюють, 4 млн. безробітних, 2 млн. – працівники, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу, 1 млн. – фрикційних безробітних, 1 млн. – циклічних безробітних. На підставі цих даних визначте кількість зайнятих, безробітних, рівень безробіття та величину робочої сили.

Варіант 6

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К-сть балів

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

Теоретичні питання

 1. Суть, функції та види грошей. Грошові агрегати.

 2. Підприємництво в ринковій економіці.

 3. Податки, їх види і роль. Крива Лаффера.

Тести:

4. Основними факторами виробництва є: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності. Що належить до капіталу?

а) гроші, акції, облігації;

б) тільки акції та облігації;

в) ні гроші, ні акції, ні облігації не відносяться до капіталу;

г) гроші, акції, але не облігації.

5. Стагфляція характеризується:

а) зростанням ціни споживчого кошика;

б) зростанням цін, скороченням виробництва, високим рівнем безробіття;

в) дефіцитом товарів і послуг;

г) збільшенням грошової маси.

6. Коли економічні проблеми вирішуються частково урядом і частково ринком, то така економіка називається:

а) командною;

б) ринковою;

в) змішаною;

г) традиційною.

7. Здатність товару задовольняти певну потребу людини - це:

а) споживна вартість;

б) мінова вартість;

в) альтернативна вартість;

г) абсолютна вартість.

8. Яка з наведених функцій належить до діяльності центрального банку:

а) здійснює кредитно-розрахункове обслуговування підприємств та населення;

б) залучає вклади населення та підприємств;

в) встановлює норму обов’язкових резервів;

г) встановлює ставку відсотків за депозитами населення?

Задачі

9. Розрахуйте обсяг ВВП за доходами і видатками, ВНД та НД за такими даними (в млрд. грн.): процент – 22; валові приватні інвестиції – 55; заробітна плата – 220; податки на прибуток корпорацій – 115; непрямі податки на бізнес – 22; рента – 40; нерозподілені прибутки корпорацій –50; державні закупівлі товарів і послуг – 100; дохід власників малого бізнесу – 21; споживчі витрати – 261; чисті приватні інвестиції – 45; імпорт – 10; експорт – 94, чисті іноземні факторні доходи зароблені за кордоном – 10; дивіденди – 0.

10. Виходячи з наступних даних, визначити постійні, середні постійні, граничні, середні загальні та середні змінні витрати виробництва для кожного обсягу виробництва:

Обсяг виробництва, шт.

Q

Загальні витрати, грн.

TC

Змінні витрати, грн.

VC

0

15

25

35

45

65

100

0

100

180

220

420

600

Варіант 7

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К-сть балів

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

Теоретичні питання

1. Витрати виробництва і їх класифікація.

2. Центральні проблеми економічної організації.

3. Сукупна пропозиція, її фактори. Крива сукупної пропозиції.

Тести:

4. Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом призведе до зниження ціни;

б) якщо доходи споживачів зростатимуть, то вони купуватимуть більше товарів;

в) крива попиту, як правило, має позитивний нахил;

г) коли ціна товару зменшується, то обсяг покупок зростатиме.

5. Принцип порівняльних переваг вперше сформулював:

а) А. Маршалл;

б) П. Семюельсон;

в) Д. Рікардо;

г) А. Сміт.

6. Виробництвом називають діяльність:

а) в процесі якої використовують товари і послуги;

б) що створює товари і послуги;

в) що забезпечує перерозподіл товарів і послуг;

г) уряду, спрямовану на підтримання неприбуткових підприємств.

7. Найбільш шкідливою формою безробіття є:

а) приховане;

б) фрикційне;

в) структурне;

г) циклічне?

8. Олігополія – це ринкова структура, де оперує:

а) лише одна велика фірма;

б) лише один великий покупець;

в) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідний продукт;

г) декілька фірм, які є взаємозалежними.

Задачі

9. Рівень безробіття природний – 5%; рівень безробіття фактичний – 9%; коефіцієнт Оукена – 3; ВВП фактичний – 777 млрд. грн. Визначити ВВП природній і ВВП-розрив.

10. Структура виробництва в країні представлена двома товарами – автомобілями та військовими ракетами:

Варіант

Військові ракети, шт.

Автомобілі, шт.

Альтернативні витрати

A

7

0

B

6

9

C

5

15

D

4

20

E

3

24

F

2

27

G

1

29

H

0

30

–––

Побудуйте криву виробничих можливостей. Які умови повинні бути витримані, щоб економіка країни знаходилась на кривій виробничих можливостей? Розрахуйте альтернативні витрати виробництва військової ракети за даними таблиці. Як змінюються альтернативні витрати?

Варіант 8

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К-сть балів

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]