Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Додатки до лекц¦й.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2018
Размер:
282.53 Кб
Скачать

Додаток 1

Порівняльна характеристика основних видів показників

Ознака

класифікації

Вид показника

За способом формування

1. Нормативний показник відображає норми витрат виробничих ресурсів, норми амортизації тощо.

2. Плановий показник міститься в планових документах.

3. Обліковий показник формується різними видами обліку госпо­дарської діяльності.

4. Звітний показник міститься в фінансовій, податковій і статис­тичній звітності.

5. Аналітичний показник розраховується під час аналізу госпо­дарської діяльності підприємства.

За економічним змістом

1. Кількісний показник характеризує кількісну визначеність еко­номічних явищ (наприклад, кількість працівників, кількість устаткування, вартість виробничих запасів) і виражається в абсолютних величинах.

2. Якісний показник визначає внутрішні ознаки і особливості явищ (наприклад, продуктивність праці, фондовіддача основ­них засобів) і обчислюється як відношення двох кількісних.

За роллю у причинно-наслідкових зв'язках

1. Результативний показник - об'єкт дослідження, який зміню­ється під впливом певних факторних показників.

2. Факторний показник є причиною зміни результативного показника.

За рівнем охоплення

1. Узагальнюючий показник використовується для загальної характеристики складних економічних явищ.

2. Частковий показник відображає певні сторони, елементи дос­ліджуваних явищ і процесів.

3. Допоміжний (непрямий) показник повніше характеризує пев­ний об'єкт аналізу.

За характером відображення економічних процесів

1. Абсолютний показник виражається в грошових, натуральних одиницях виміру або через трудомісткість.

2. Відносний показник визначається як співвідношення двох абсолютних показників і виражається здебільшого у відсот­ках або коефіцієнтах.

Додаток 2

Фактори господарської діяльності

Ознака

класифікації

Характеристика факторів

За мірою впливу на результати роботи

1. Основні фактори найістотніше впливають на результативний показник.

2. Другорядні фактори слабо впливають на результати госпо­дарської діяльності підприємства в певних умовах.

За рівнем залучення резервів

1. Інтенсивні фактори характеризують рівень зусилля, напру­женості праці під час виробництва продукції.

2. Екстенсивні фактори пов'язані з кількісним, а не якісним приростом результативного показника.

За внутрішнім змістом

1. Кількісні фактори виражають кількісну визначеність явищ.

2. Якісні фактори визначають внутрішні властивості, ознаки чи особливості досліджуваних об'єктів.

За рівнем деталізації

Складні (комплексні) фактори можна розкласти на декілька простих.

За порядком дії

1. Фактори першого порядку безпосередньо впливають на результативний показник.

2. Фактори другого, п-го порядку визначають результативний показник опосередковано.

За місцем виникнення

1. Внутрішні фактори діють у внутрішньому середовищі підприємства і залежать від його діяльності.

2. Зовнішні фактори виявляють у безпосередньому чи віддаленому оточенні підприємства і визначають рівень його впливу (підприємство справляє зворотний вплив лише на безпосереднє оточення - конкурентів, постачальників, споживачів).

За характером дії

1. Об'єктивні фактори не залежать від волі і бажання людей, наприклад, стихійне лихо.

2. Суб'єктивні фактори діють внаслідок діяльності окремих людей чи підприємств.

За рівнем охоплення

1. Загальні фактори діють в усіх галузях національної

економіки.

2. Специфічні фактори діють в умовах окремої галузі чи навіть конкретного підприємства.

За часом дії

1. Постійні фактори безперервно впливають на досліджуване явище чи процес.

2. Змінні фактори діють періодично, наприклад, в умовах осво­єння нового виду продукції.

Додаток 3

Прийоми та способи економічного аналізу

Традиційні способи обробки та відображення інформації

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.