Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум з культурології (тести).doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
260.1 Кб
Скачать

50. П. Сорокін розробив теорію „хвилеподібної динаміки культур”. У чому вона полягає?

а) відповідно до цієї теорії зміни в одному типі культури, як хвилі, поширюються на всі інші типи культур;

=б) відповідно до цієї теорії, культури рухаються від ідеаціонального типу до гармонійного, а іноді змішаного і далі – до чуттєвого типу. Через якийсь час відбувається зворотний рух: через змішаний – до ідеаціонального типу.

51. Як називав П. Сорокін описаний нижче тип мистецтва: „Його світ частково надчуттєвий, частково чуттєвий, але лише в самих піднесених і шляхетних проявах чуттєвої дійсності. Його герої – боги й інші містичні створіння або реальна людина, але тільки в її найшляхетнішому прояві”?

а) ідеаціональне мистецтво;

б) еклектичне мистецтво;

в) чуттєве мистецтво;

г) ідеалістичне мистецтво.

52. Хто є автором теорії пасіонарності?

а) П. Сорокін;

=б) Л. Гумільов;

в) А. Тойнбі;

г) М. Данилевський.

53. Вставте пропущене слово в характеристику культури о.Шпенглером:

Кожна локальна культура після народження та розквіту починає вичерпувати внутрішні резерви своєї душі, і на цьому етапі культура переходить в .................

54. Кому з мислителів належить наведене нижче висловлювання: «Я бачу на місці монотонної картини однолінійної світової історії феномен безлічі могутніх культур, кожна з яких надає своєму матеріалу, тобто людській природі, свою власну форму; кожна з яких має свою власну ідею, свої власні пристрасті, своє власне життя, волю, манеру сприймати речі і свою власну смерть”?

а) К. Ясперсу;

б) Н. Данилевському;

в) П. Сорокіну;

г) О. Шпенглеру.

55. Кому з мислителів належить наступний вислів: “Справжня культура не може існувати без певного ігрового змісту… Культура все ще хоче в певному сенсі гратися – за обопільною згодою стосовно певних правил”?

а) М.Веберу;

=б) Й.Хейзінзі;

в) М.Бахтіну.

56. Як називається твір німецького філософа та історика о.Шпенглера, в якому він викладає свої погляди на культуру?

а) „Феномен людини”;

б) „Невдоволення культурою”;

=г) „Присмерк Європи”;

д) „Ідеї до філософії історії людства”.

57. Кому з мислителів належать наступні слова: „Культура народилася з культу. Джерела її  – сакральні. Навколо храму почалась вона й в органічний свій період була пов’язана з життям релігійним”?

а) О. Шпенглеру;

б) М. Фуко;

=в) М. Бердяєву;

г) П. Сорокіну.

58. Хто є автором багатотомної праці “Осягнення історії”, у якому на основі великого і добре систематизованого емпіричного матеріалу висувається теорія круговороту локальних цивілізацій, що змінюють одна одну?

а) П.Сорокін;

=б) А. Тойнбі;

в) Е. Фромм;

г) К. Ясперс.

59. Який, відповідно до концепції А. Тойнбі, підсумок розвитку всіх цивілізацій?

а) усі вони приречені на загибель;

б) всесвітня релігія об’єднає всі існуючі цивілізації в одну єдину світову цивілізацію, що дасть їм можливість уникнути загибелі;

в) як будь-які живі істоти, цивілізації, вмираючи, дають життя новим „синівським” цивілізаціям, ті – своїм „синівським” і в такий спосіб історичний процес нескінченний.

60. А. Тойнбі представляє схему історії як:

а) рух окремих цивілізацій до єдиної світової цивілізації на основі створення єдиної світової релігії;

б) рух цивілізації по замкненому циклу;

в) деградацію людського роду, рух до катастрофи.

61. О. Шпенглер особливо відзначав, що культурним типом, який перебуває у стадії виникнення, є:

=а) слов’янський;

б) американський;

в) японський;

г) російсько-сибірський.

62. В концепції А. Тойнбі стверджується, що:

а) зміни в культурі реалізуються як „поступові” і у вигляді „вибуху”;

=б) просування по шляху прогресу пов’язується з вибором адекватної відповіді на виклик зовнішніх обставин.

63. Які періоди в житті культурного організму виділяє О. Шпенглер?

а) дитинство, юність, зрілість, старість;

б) весна, літо, осінь, зима;

=в) період хаосу, нагромадження сил; період творчого вираження сил; період, коли реалізуються всі потенційні можливості культурної душі; період „цивілізації”, коли культурний організм гине.

64. Згідно О. Шпенглеру, кожна культура:

а) самодостатня, існує відокремлено, замкнено, ізольовано;

б) з неминучістю долі проходить ті самі етапи, породжує ті самі явища, але зафарблені у своєрідні тони, властиві лише їй;

в) має свою власну долю, і всі етапи розвитку, що вона проходить, не мають ніяких аналогій з іншими культурами.

65. Хто є автором роботи „Присмерк Европи?

а) Е. Тайлор;

б) А. Тойнбі;

в) М. Данилевський;

=г) О. Шпенглер.

66. За О.Шпенглером, поява цивілізації засвідчує:

а) новий, більш продуктивний етап розвитку культури;

=б) занепад культури, вичерпування нею своїх творчих потенцій.

67. Які зовнішні фактори, що впливають на культуру, виділяє А. Тойнбі у своїй концепції „викликів-і-відповідей”?

а) природно-географічні умови;

б) кліматичні умови;

в) навала інших народів;

г) вплив інших культур.

68. А. Тойнбі вважав, що соціальні процеси, які послідовно відбуваються в різних цивілізаціях, аналогічні. Хто з мислителів дотримувався подібної точки зору?

=а) О. Шпенглер;

б) П. Сорокін;

в) К. Ясперс;

г) М. Бердяєв.

69. Згідно з М.О.Бердяєвим, між культурою та цивілізацією докорінна відмінність полягає у тому, що:

а) культура культивує цінності, а цивілізація  – стабільність розвитку;

б) культура постає проявами духовної самореалізації, а цивілізація – прагненням ефективності.

70. Що означає поняття „цивілізація”?

а) рівень суспільного розвитку;

б) ступінь суспільного розвитку, що слідує за варварством;

в) синонім культури;

г) дане поняття використовується в науковій літературі у всіх перерахованих вище смислах в залежності від контексту і поглядів автора.

71. Яку ідентичність вважає головною в епоху глобалізації С.Гантінгтон у своїй роботі “Зіткнення цивілізацій”?

а) соціально-економічну;

б) регіональну;

в) національно-етнічну;

г) цивілізаційну.

72. Вставте пропущене слово:

.................... являє собою глибинний рівень колективної та індивідуальної свідомості, що включає і позасвідоме; відносно стійку сукупність настанов і схильностей індивіда або соціальної групи, що спонукають до певного типу сприйняття, мислення та дій.

73. Маргінальність – це:

=а) поняття, що позначає „пограничність” положення людини між соціальними групами, що накладає певний відбиток на її психіку;

б) поняття, що позначає гармонійне поєднання в житті людини норм, правил і способу життя двох різних культур.

74. Вставте пропущене слово:

............... це культурно-духовна спільність людей, споріднених походженням, мовою, культурними надбаннями, територією проживання, а за певних умов - і державними утвореннями.

75. Хто з дослідників запропонував термін “криза ідентичності”?

а) З.Фрейд;

б) Е.Фромм;

в) Е.Еріксон;

г) Д.Рісмен.

76. Вставте пропущене слово:

............... є ототожнення людиною самої себе з іншими людьми на основі установлення спільних цінностей, емоційних переживань, структури і спрямованості внутрішнього світу.

77. Кому з видатних мислителів належить цей вислів: “Якщо я – це те, що я маю, і якщо я втрачаю те, що маю, то хто ж тоді я є?»:

а) Х.Ортезі-і-Гассету;

б) А.Швейцеру;

=в) Е.Фромму;

г) А.Тойнбі.

78. Що таке ментальність?

а) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості;

=б) сукупність психологічних, поведінкових настанов індивіда або соціальної групи;

в) система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють моральну поведінку людей.

79. Вставити пропущене словосполучення:

................ …..........  – це самовідчуття людини всередині конкретної культури, усвідомлене сприйняття норм і зразків поведінки та свідомості, системи цінностей і мови, а також усвідомлення свого “Я” в конкретному культурному вимірі.

80. Кому з наведених мислителів ХХ століття належить робота „Зіткнення цивілізацій”:

а) А. Швейцеру;

=б) С. Гантінгтону;

в) О. Тоффлеру;

г) А. Печчеї.

81. Кому з культурологів ХХ століття належить характеристика втрати ідентичності як „екзистенційного вакууму”?

а) Д.Рісмену;

б) В. Франклу;

в) М.Буберу;

г) Е. Еріксону.

82. Вставити пропущене слово:

………........... являє собою загальновизнану норму, сформовану у певній культурі, що задає зразки і стандарти поведінки і впливає на вибір між її можливими альтернативами.

83. Вставте пропущене слово у характеристику П.Сорокіним певного типу культури:

Якщо переважає ………… культура, то вищою цінністю в ній стає бог і віра, а до чуттєвого світу, його багатства, радощів і цінностей формується байдуже чи негативне ставлення.

84. Які підстави типологізації культур можуть бути обрані:

а) цінності;

б) панівна релігія;

в) тип формації;

г) історико-географічний фактор.

85. До якого варіанту типологізації культури належить підхід, для якого визначальним є розвиток матеріальних засад суспільства?

а) локально-цивілізаційний;

=б) формаційний;

в) релігійний;

г) регіональний.

86. Який з перерахованих підходів до типологічного дослідження культури сприяв подоланню європоцентризму?

а) формаційний;

=б) локально-цивілізаційний;

в) релігійний;

г) регіональний.

87. Вставте пропущене слово:

....................... являє собою метод наукового пізнання, в основі якого лежить уявне розділення соціокультурних систем і об’єктів на елементи і групування їх за допомогою узагальненої ідеалізованої моделі, або типу.

88. З якою схемою культурно-історичного розвитку співвідноситься формаційний підхід?

а) синергетичною;

б) круговою (циклічною);

=в) однолінійною;

г) хвилевою.

89. Які ціннісні орієнтації притаманні Сходу:

=а) традиціоналізм;

=б) колективізм;

в) антропоцентризм;

г) орієнтація на нове;

д) раціоналізм;

е) індивідуалізм.

90. Які ціннісні орієнтації притаманні Заходу:

а) традиціоналізм;

=б) колективізм;

в) антропоцентризм;

=г) орієнтація на нове;

=д) раціоналізм;

=е) індивідуалізм.

91. Відповідно до теорії англійського етнографа Е.Б.Тайлора, мінімумом будь-якої релігії є:

а) анімізм;

б) тотемізм;

в) фетишизм;

г) магія.

92. Виберіть правильне висловлювання:

а) релігія – інтуїтивний спосіб осягнення світу;

б) релігія — один з елементів культури, що включає специфічний світогляд і світовідчуття, який відповідає поведінці та дії, заснованим на вірі у надприродне.

93. Виберіть правильне висловлювання:

а) релігія намагається відповісти на запитання, чому існує світ;

б) релігія звертається до внутрішнього світу людини в його граничному прояві: життя – смерть, добро – зло, блаженство – страждання;

в) релігія прагне пізнати природу з позицій езотеризму й ірраціональності.

94. Соціолог, котрий вважав, що релігія створює та підтримує „соціальну спільноту”, це:

а) Ж. Мельє;

б) Е. Дюркгейм;

в) П. Гольбах;

г) Ф. Вольтер.

95. Який метод розуміння релігії протистоїть богословсько-теологічному підходові?

а) історичний;

б) науковий;

в) філософський;

г) соціологічний.

96. Що є головним в богословсько-теологічному підході?

а) обґрунтування і захист релігійного віровчення;

б) доказ вічної цінності релігії.

97. Яка зі складових частин релігії є основною:

а) віровчення;

=б) віра;

в) культ;

г) організація.

98. Вищою формою релігійної організації є:

а) громада;

=б) церква;

в) деномінація.

99. Одним з провідних представників біологічного підходу до релігії є:

=а) 3. Фрейд;

б) М.Вебер;

в) Л. Фейєрбах.

100. Одним з провідних представників соціологічного підходу до релігії є:

а) З. Фрейд;

=б) М. Вебер;

в) Э. Дюркгейм.

101. Символ віри – це ...

а) стислий виклад головних догматів певної релігії, безумовне виконання яких є обов’язком віруючого;

б) беззастережне прийняття того, кого любиш, і само­відданість щодо нього аж до самозречення;

в) вербальне звернення людини до Бога;

г) обрядова дія в християнстві, через яку, за вченням церкви, віруючому передається Божа благодать.

102. Що таке обряд?

=а) сукупність символічних дій;

б) реалізація віри в діях;

в) об’єднання віруючих;

г) релігійна організація.

103. Що називають вербальним звертанням людини до об’єкта своєї віри?

а) символ;

=б) молитву;

в) церкву;

г) культ.

104. Здатність релігії своїми специфічними засобами й властивостями компенсувати обмеженість, безсилля, залеж­ність людей від об’єктивних умов існування – це:

=а) компенсаційно-терапевтична функція;

б) світоглядна функція;

в) легітимізуюча функція;

г) дезінтегративна функція.

105. Реалізовуючи цю функцію, релігія сприяє спілкуванню – це:

а) регулятивна функція;

=б) комунікативна функція;

в) світоглядна функція;

г) дезінтегративна функція

106. Здатність релігії бути засобом ідейного об’єднання, згуртування мас, індивідів та інститутів, спільністю єдиної віри, догм, сповідання – це:

а) комунікативна функція;

б) світоглядна функція;

=в) інтегративна функція;

г) регулятивна функція.

107. Виконання релігією різноманітних зв’язків між віруючими, засіб їхнього спілкування в межах єдиного віросповідання – це:

а) комунікативна функція;

б) світоглядна функція;

в) інтегративна функція;

г) регулятивна функція.

108. Здатність релігії бути засобом регулювання поведінки людей, визначення певного типу (стереотипу) їхньої пове­дінки завдяки наявності в релігії певної системи норм і правил – це:

а) комунікативна функція;

б) світоглядна функція;

в) інтегративна функція;

=г) регулятивна функція.

109. У чому полягає суть світоглядної функції релігії?

=а) задає „граничні” критерії, які уможливлюють осмис­лення світу;

б) регулює стосунки, поведінку, вчинки, дії віруючих;

в) у спілкуванні віруючих у межах релігійних спільнот і поза ними;

г) у спілкуванні віруючих з Богом та між собою.

110. У чому полягає суть регулятивної функції релігії?

а) задає „граничні” критерії, які уможливлюють осмислення світу;

=б) регулює стосунки, поведінку, вчинки, дії віруючих;

в) у спілкуванні віруючих у межах релігійних спільнот і поза ними; г) у спілкуванні віруючих з Богом та між собою.

111. У чому полягає комунікативна функція релігії?

а) задає „граничні” критерії, які уможливлюють осмислення світу;

б) регулює стосунки, поведінку, вчинки, дії віруючих;

в) у спілкування віруючих у межах релігійних спільнот і поза ними; =г) у спілкування віруючих з Богом та між собою.

112. Яка з функцій відображає психологічні можливості релігії у знятті негативних наслідків життєвих стресових ситуацій?

=а) терапевтична;

б) комунікативна;

в) регулятивна;

г) світоглядна.

113. Політеїзм – це:

а) віра в духів;

б) віра в єдиного бога;

=в) віра в багатьох богів.

114. Одним з провідних представників біологічного та психологічного підходу до релігії є:

=а) З.Фрейд;

б) М.Вебер;

в) Л.Фейєрбах.

115. Як називається релігійний світогляд, що ставить над природою трансцендентну особистість Бога?

а) тотемізм;

б) томізм;

в) теїзм;

г) синкретизм.

116. Яке з наведених визначень естетики є вірним?

а) наука про загальні закони розвитку мистецтва;

б) наука про чуттєве пізнання, що осягає та створює прекрасне і відбивається в образах мистецтва;

в) вчення про прекрасне в житті та мистецтві.

117. Що означає мімесіс?

а) співзвучність;

=б) наслідування;

в) гармонія.

118. В якій сфері духовного життя переважає інтуїтивно-емоційний спосіб осягнення дійсності?

а) науці;

б) філософії;

в) політиці;

=г) мистецтві.

119. Яка точка зору на сутність мистецтва належить Шіллеру?

а) імітація природи (мімесис);

б) вираз інстинкту прикрашання з метою статевого приваблення;

=в) незацікавлена вільна гра творчих сил людини;

г) засіб очищення від афектів – катарсис.

120. Яка точка зору на сутність мистецтва належить Ч.Дарвіну?

а) імітація природи (мімесис);

=б) вираз інстинкту прикрашання з метою статевого приваблення;

в) незацікавлена вільна гра творчих сил людини;

г) засіб очищення від афектів – катарсис.

121. Яка точка зору на сутність мистецтва належить Аристотелю?

а) імітація природи (мімесис);

б) вираз інстинкту прикрашання з метою статевого приваблення;

в) незацікавлена вільна гра творчих сил людини;

=г) засіб очищення від афектів – катарсис.

122. Яка точка зору на сутність мистецтва належить Гете?

а) імітація природи (мімесис);

б) вираз інстинкту прикрашання з метою статевого приваблення;

в) незацікавлена вільна гра творчих сил людини;

=г) засіб досягнення душевної гармонії.

123. Які з перерахованих рис характеризують мистецтво як сферу духовного життя:

а) доказовість та здатність до досвідної перевірки;

б) інтуїтивно-емоційний спосіб осягнення дійсності;

в) домінування віри;

г) наявність вимислу та умовності;

д) створення художніх образів.

124. Яка з функцій мистецтва виражає прагнення до вирішення загадок буття, усвідомлення стану світу та положення людини у ньому?

а) світоглядна;

б) пізнавально-евристична;

в) виховна;

г) суспільно-перетворююча.

125. Яка з функцій мистецтва сприяє формуванню цілісної особистості, структури відчуттів та думок людей:

а) світоглядна;

б) інформаційно-комунікативна;

=в) виховна;

г)суспільно-перетворююча.

126. Яка з функцій мистецтва виражає здатність художнього твору і художньої творчості приносити людині безкорисливу радість та задоволення?

а) світоглядна;

б) пізнавально-евристична;

в) інформаційно-комунікативна;

=г) гедоністична.

127. Про яку з функцій мистецтва іде мова у висловлюванні видатного філософа епохи Просвітництва Д. Дідро: «На твоей обязанности, художник, лежит прославлять великие и благородные дела, воздавать честь несчастной и оклеветанной добродетели, клеймить всеми почитаемый порок...»?

а) естетичну;

б) інформаційно-комунікативну;

в) дидактичну;

г) суспільно-перетворюючу.

128. Які з видів мистецтва належать до образотворчих?

а) театр;

б) музика;

=в) живопис;

=г) графіка;

=д) скульптура.

129. Що таке мистецтво?

а) рівень, ступінь суспільного розвитку, матеріальної і духовної культури;

б) сукупність матеріальних цінностей, котрими володіє те чи інше суспільство, що знаходиться на певному ступені розвитку;

в) естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості;

г) система знаків, за допомогою яких здійснюється комунікація.

130. Виберіть правильний вислів:

=а) катарсис – очищення через співчуття і страх;

б) катарсис – система норм, правил, що панує у певній художній течії;

в) катарсис – гармонія зовнішнього і внутрішнього стану людини.

131. Як називав П.Сорокін тип мистецтва, що описаний у даному уривку: “Оно мало уделяет внимания личности, предметам и событиям чувственного эмпирического мира. Поэтому нельзя найти какого-либо реального пейзажа, жанра, портрета. Ибо цель не развлекать, не веселить, не доставить удовольствие, а приблизить верующего к Богу”?

а) чуттєве мистецтво;

б) ідеаціональне мистецтво;

в) ідеалістичне мистецтво;

г) еклектичне мистецтво.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.