Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
testy_2008_EkonomichnaTeoriya_doc1.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
425.98 Кб
Скачать

Тема 3. Форма виробництва

1. Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство:

а) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама;

б) виникає тісна залежність виробників один від одного;

в) унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька;

г) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології.

2. Яке з тверджень не є ознакою товарного виробництва:

а) поділ праці;

б) виготовлення продуктів для споживання самим вироб­ником;

в) задоволення потреб людей через обмін продуктів своєї праці;

г) передбачає виготовлення продуктів, яких потребують споживачі.

3. Яке з тверджень не є ознакою товарного виробництва:

а) поділ праці;

б) виготовлення продуктів для споживання самим вироб­ником;

в) передбачає виготовлення продуктів, яких потребують споживачі;

г) економічне відокремлення виробників.

4. Який із напрямів економічної науки вважав, що багатство нації визначене кількістю нагромадженого золота і срібла:

а) монетаризм;

б) меркантилізм;

в) фізіократизм;

г) класична школа.

5. Який із напрямів економічної науки вважав, що багатство нації визначене кількістю нагромадженого золота і срібла:

а) меркантилізм;

б) фізіократизм;

в) класична школа;

г) кейнсіанство.

6. Що є передумовою виникнення товарної форми виробництва:

а) суспільний поділ праці;

б) концентрація виробництва на великих підприємствах;

в) наявність розгалуженої грошової системи;

г) наявність розвинутої системи машин.

7. Яке твердження неправильне:

а) адміністративні ціни добре виконують нормувальну функцію;

б) адміністративні ціни не відображають реальних витрат на вироб­ниц­тво продукту;

в) ринкова ціна залежить від попиту і пропозиції;

г) відносні ціни дають змогу фірмам вирішувати, яку комбінацію ре­сурсів найвигідніше застосовувати для виробництва певних това­рів і послуг.

8. Функція грошей як міри вартості полягає у тому, що:

а) гроші є посередником між продавцем і покупцем;

б) за допомогою грошей визначають ціни всіх інших товарів;

в) за допомогою грошей вимірюють розмір нагромадженого ба­гатства;

г) гроші є знаряддям погашення боргів.

9. Функція грошей як засобу обміну полягає у тому, що:

а) гроші є посередником між продавцем і покупцем;

б) за допомогою грошей визначають ціни всіх інших товарів;

в) за допомогою грошей вимірюють розмір нагромадженого ба­гатства;

г) гроші дають змогу створювати валютні резерви.

10. Що не характеризує суті грошей:

а) посередник в обміні товарів і послуг;

б) вимірник цін усіх інших товарів;

в) одна із форм нагромадження багатства;

г) один із видів виробничих ресурсів.

11. Сучасні грошові системи не характеризує така ознака:

а) їх основою є паперові гроші;

б) хронічне знецінення грошей;

в) визначення золотого вмісту грошової одиниці;

г) широкий розвиток безготівкового обігу і скорочення обігу готівки.

12. Форма господарства, в якій продукти праці призначені для задоволення власних потреб виробника:

а) товарна;

б) натуральна;

в) змішана;

г) ринкова.

13. Який вид товарного господарства ґрунтується на одноосібній приватній власності і особистій праці виробника:

а) просте;

б) підприємницьке;

в) державне;

г) рабовласницьке.

14. Вид товарного господарства, що передбачає різні форми приватної власності та наймання працівників:

а) просте;

б) підприємницьке;

в) державне;

г) рабовласницьке.

15. Прихильники теорії трудової вартості вважають, що вартість товару визнача­ється:

а) затратами праці на виробництво цього товару;

б) суб’єктивною оцінкою корисності товару споживачем;

в) потребою в цьому товарі;

г) суб’єктивною оцінкою корисності товару виробником.

16. Наказ банкові, який виписав власник вкладу про видачу зі свого рахунку грошей подавцеві, називають:

а) чеком;

б) векселем;

в) банкнотою;

г) облігацією.

17. Яке з тверджень не характеризує натуральну форму виробництва:

а) все, що потрібно людині для життя, виробляється у середині домогосподарства;

б) виникає тісна залежність виробників один від одного;

в) унаслідок відсутності поділу праці її продуктивність низька;

г) виготовлені блага розподіляють відповідно до давно визначених традицій.

18. Що не є ознакою товарної форми виробництва:

а) суспільний поділ праці;

б) виготовлення продуктів для споживання самим виробником;

в) економічне відокремлення виробників;

г) задоволення потреб людей через обмін продуктів своєї діяльності.

19. Демонетизація золота означає:

а) держава розпродує своє монетарне золото;

б) припиняється тезаврація золота приватними особами;

в) припиняють карбувати монети із золота;

г) золото перестало виконувати функції грошей.

20. Сучасні грошові системи не характеризує така ознака:

а) хронічне знецінення грошей;

б) скорочення обігу готівки;

в) паперово-кредитні гроші як основа грошової системи;

г) золотий вміст грошової одиниці.

21. Сучасні грошові системи не характеризує така ознака:

а) широкий розвиток безготівкового обігу;

б) скорочення обігу готівки;

в) паперово-кредитні гроші як основа грошової системи;

г) золотий вміст грошової одиниці.

22. Яка ознака не характеризує золотомонетний стандарт як грошову систему:

а) обмін усіх видів грошей одні на одних;

б) заборона ввезення і вивезення золота з країни;

в) обов’язкова наявність золотих монет в обігу;

г) визначення золотого вмісту грошової одиниці.

23. Яку країну вважають батьківщиною паперових грошей:

а) Англію;

б) Грецію;

в) Індію;

г) Китай.

24. Яке твердження неправильне з позиції теорії трудової вартості:

а) праця є тим спільним, що робить товари сумірними;

б) вартість – це уречевлена в товарі праця;

в) товар володіє вартістю та споживною вартістю;

г) ціну блага визначає його споживна вартість (корисність).

25. Яке твердження неправильне з позиції теорії граничної корисності:

а) ціна є категорією суб’єктивною;

б) гранична корисність – це додаткова корисність, яку отримує особа від споживання кожної наступної одиниці блага;

в) ціна блага відображає затрати праці на його виробництво;

г) що вища гранична корисність блага, то вища його ціна.

26. Золоті монети перебувають в обігу за:

а) золотозливкового стандарту;

б) золотодевізного стандарту;

в) золотодоларового стандарту;

г) золотомонетного стандарту.

27. Яке визначення товару найповніше:

а) благо, що володіє споживною вартістю;

б) продукт, що є результатом виробництва;

в) благо, яке споживає домогосподарство;

г) благо, яке продають і купують.

28. Що не є функцією грошей:

а) міра вартості;

б) засіб обміну;

в) засіб праці;

г) засіб нагромадження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]