Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
testy_2008_EkonomichnaTeoriya_doc1.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
425.98 Кб
Скачать

36

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Тестові завдання

(відкрита частина)

на іспит з навчальної дисципліни

Економічна теорія"

для студентів першого курсу юридичного факультету

(літня екзаменаційна сесія 2007-2008 н. р.)

Львів-2008

Тема 1. Економіка як наука

1. Що є предметом вивчення мікроекономіки:

а) виробництво в масштабі всієї економіки;

б) кількість зайнятих у національній економіці;

в) загальний рівень цін;

г) виробництво цукру і динаміка його ціни.

2. Що є предметом вивчення мікроекономіки:

а) виробництво в масштабі всієї економіки;

б) загальний рівень цін;

в) виробництво цукру і динаміка його ціни;

г) рівень безробіття у національній економіці.

3. Нормативна економічна наука вивчає:

а) сучасний стан економіки країни;

б) позитивні тенденції в економічному розвитку;

в) закономірності розвитку економіки сьогодні і в майбутньому;

г) оцінні міркування з приводу того, як повинна розвиватися економіка.

4. Позитивна економічна наука:

а) вивчає лише негативні тенденції в економічному розвитку;

б) вивчає позитивні тенденції в економічному розвитку;

в) досліджує фактичний стан економіки і намагається спрогнозувати її динаміку;

г) має справу з оцінними міркуваннями з приводу того, як повинна розвиватися економіка.

5. Яке положення не стосується визначення предмета економічної теорії:

а) ефективне використання ресурсів;

б) необмежені людські потреби;

в) матеріальні і духовні потреби;

г) необмежені виробничі ресурси.

6. Яке положення не стосується визначення предмета економічної теорії:

а) ефективне використання ресурсів;

б) необмежені людські потреби;

в) необмежені виробничі ресурси;

г) обмеженість благ.

7. Якщо фірми збільшили закупівлі енергетичного устаткування і після цього ціни на нього знизилися, то висновок про те, що перше є причиною другого, приклад:

а) логічної помилки “post hoc”;

б) помилки композиції;

в) нечіткої термінології;

г) неправильного використання визначень.

8. Що не є виробничим ресурсом:

а) земля;

б) праця;

в) гроші;

г) підприємницький хист.

9. Що не є ресурсом:

а) земля;

б) праця;

в) капітал;

г) гроші.

10. Яке положення стосується мікроекономіки:

а) вплив грошей на інфляцію;

б) вплив науково-технічного прогресу на економічне зростання;

в) вплив дефіциту державного бюджету на заощадження;

г) вплив ціни нафти на виробництво автомобілів.

11. Яке із тверджень є нормативним:

а) з підвищенням заробітної плати люди працюють енергійніше;

б) додаткова емісія грошей спричиняє інфляцію;

в) дефіцит державного бюджету збільшує державний борг;

г) рівень безробіття треба знизити.

12. Виберіть найповніше визначення предмета економічної теорії:

а) вивчає діяльність, яка охоплює виробництво й обмін товарами;

б) вивчає загальний рівень виробництва, зайнятості, цін, доходу та інші сукупні величини;

в) вивчає як суспільство, використовуючи обмежені ресурси, забезпечує найповніше задоволення потреб;

г) вивчає окремі елементи економіки (поведінку фірм, ринки окремих товарів тощо).

13. Виберіть найповніше визначення предмета економічної теорії:

а) вивчає діяльність, яка охоплює виробництво й обмін товарами;

б) вивчає як суспільство, використовуючи обмежені ресурси, забезпечує найповніше задоволення потреб;

в) вивчає загальний рівень виробництва, зайнятості, цін, доходу та інші сукупні величини;

д) вивчає функціонування банківської системи, гроші і капітал.

14. Макроекономіка є частиною економічної теорії, яка вивчає:

а) глобальні тенденції економічного розвитку людства;

б) національну економіку як ціле;

в) виробничі відносини людей;

г) поведінку економічних суб’єктів на ринках ресурсів.

15. Яка економічна мета суспільства має точну кількісну міру:

а) економічна захищеність;

б) економічна свобода;

в) справедливий розподіл доходів;

г) повна зайнятість.

16. Якої економічної мети прагне суспільство, якщо воно намагається мінімізувати витрати і максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів:

а) підтримання економічного зростання;

б) досягнення повної зайнятості;

в) досягнення економічної ефективності;

г) підтримання стабільного рівня цін.

17. Якої економічної мети прагне суспільство, якщо воно намагається мінімізувати витрати і максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів:

а) підтримання економічного зростання;

б) досягнення економічної ефективності;

в) забезпечення справедливого розподілу доходів;

г) підтримання стабільного рівня цін.

18. Якщо економічні узагальнення ґрунтуються на фактах, то такий метод дослідження є:

а) описовим;

б) дедуктивним;

в) індуктивним;

г) інтуїтивним.

19. Якщо економічні узагальнення ґрунтуються на фактах, то такий метод дослідження є:

а) дедуктивним;

б) індуктивним;

в) гіпотетичним;

г) інтуїтивним.

20. Кого з економістів можна зачислити до найвідоміших представників монетаристської школи:

а) Д. Гелбрейт;

б) П. Семюелсон;

в) Д. М. Кейнс;

г) М. Фрідман.

21. Представниками класичної політекономії є:

а) А. Сміт, Д. Рікардо;

б) А. Монкреть’єн, Т. Ман;

в) Арістотель, Платон;

г) Д. Кейнс, П. Семюелсон.

22. Яке визначення точніше передає суть індуктивного методу дослідження:

а) формулювання гіпотез і подальша їхня перевірка на фактах;

б) попереднє формулювання економічних законів та їхня подальша перевірка на фактах;

в) рух від фактів до загальних висновків;

г) вимушене спрощення аналізованого об’єкта для глибшого вивчення його окремих сторін.

23. Яке визначення точніше передає суть індуктивного методу дослідження:

а) формулювання гіпотез і подальша їхня перевірка на фактах;

б) попереднє формулювання економічних законів та їхня подальша перевірка на фактах;

в) рух від фактів до загальних висновків;

г) проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюють певну залежність між економічними явищами.

24. Яке з тверджень є неправильним:

а) економічна політика, яка успішно спрацьовує в одних умовах, може бути помилковою в інших;

б) прихильники вчення К. Маркса вважають конкурентну ринкову економіку нестабільною, втіленням хаосу й несправедливості;

в) економічні моделі повинні точно без спрощень відображати реаль­ність, бо інакше вони нічого не варті;

г) моделі полегшують сприйняття економічної дійсності, бо спрощують її.

25. Яке з тверджень є правильним:

а) мікроекономіка – це галузь економічної науки, яка вивчає ефектив­ність функціонування національної економіки як єдиного цілого;

б) помилка “post hoc” виникає тоді, коли те, що є правильним для частини, вважають безумовно правильним і для цілого;

в) економічна політика, яка успішно спрацьовує в одних умовах, може бути помилковою в інших;

г) економічні цілі суспільства завжди доповнюють одна одну і не суперечать одна одній.

26. Яке з тверджень є правильним:

а) економічна політика, яка успішно спрацьовує в одних умовах, може бути помилковою в інших;

б) макроекономіка досліджує те, як домогосподарства і фірми ухвалюють рішення і як вони взаємодіють на конкретних ринках;

в) економічні моделі повинні точно без спрощень відображати реаль­ність, бо інакше вони нічого не варті;

г) помилка “post hoc” виникає тоді, коли те, що є правильним для частини, вважають безумовно правильним і для цілого.

27. Яке з тверджень є нормативним:

а) жодна держава не може досягти всіх цілей економічної політики одночасно;

б) слід більшу увагу звертати на досягнення стабільності рівня цін, ніж на повну зайнятість;

в) економічне зростання можна виміряти приростом національного продукту;

г) у ринковій економіці підприємці і споживачі користуються високим ступенем економічної свободи.

28. Яке з тверджень є позитивним:

а) основним завданням економічної політики має бути досягнення соціальної справедливості;

б) рівень безробіття завжди необхідно підтримувати в межах природної норми;

в) перевищення експорту країни над імпортом забезпечує надходження іноземної валюти в країну;

г) рівень інфляції 12% в рік є надто високим.

29. Яке твердження стосується позитивної економіки:

а) у попередньому році темп зростання цін становив 15%;

б) у наступному році для зниження темпів зростання цін необхідно обмежити емісію грошей;

в) у наступному році варто ввести в обіг нові грошові знаки;

г) у поточному році недоцільно впроваджувати пенсійну реформу.

30. Яке твердження стосується позитивної економіки:

а) у попередньому році темп зростання цін становив 15%;

б) у наступному році для зниження темпів зростання цін необхідно обмежити емісію грошей;

в) у поточному році дефіцит державного бюджету не повинен перевищити 5 млрд грн;

г) у минулому році безпідставно введено в обіг банкноти нового зразка.

31. Напрям економічної науки, представники якого досліджували сферу обігу і ототожнювали багатство з грішми:

а) меркантилізм;

б) класичний;

в) кейнсіанство;

г) монетаризм.

32. Який напрям в економічній науці багатством націй вважав «продукт землі», створений землеробством:

а) меркантилізм;

б) фізіократизм;

в) класична школа;

г) кейнсіанство.

33. Хто є автором теорії «невидимої руки»:

а) Ф.Кене;

б) А.Сміт;

в) К.Маркс;

г) Дж.М.Кейнс.

34. Суб’єктивно-психологічний підхід до визначення вартості простежується у представників:

а) школи трудової теорії вартості;

б) австрійської школи граничної корисності;

в) меркантилізму;

г) школи фізіократів.

35. Відомий економіст, основна праця якого присвячена макроекономічним аспектам аналізу:

а) А.Маршал;

б) К.Менгер;

в) Дж.М.Кейнс;

г) А.Пігу.

36. Напрям економічної науки, представники якого обґрунтовували необхідність державного втручання в економіку:

а) класичний;

б) кейнсіанство;

в) неокласичний;

г) неоліберальний.

37. Який сучасний напрям економічної науки акцентує увагу на пропозиції грошей в економіці?

а) монетаризм;

б) кейнсіанство;

в) економіка пропозиції;

г) інституційний.

38. Відомий український економіст, який синтезував трудову теорію вартості та теорію граничної корисності:

а) М.Балудянський;

б) С.Подолинський;

в) М.Туган-Барановський;

г) М.Зібер.

39. Відомий український економіст, який сприяв використанню математичних методів в економічній науці, забезпечивши розвиток економетрії:

а) Є.Слуцький;

б) М.Балудянський;

в) М.Туган-Барановський;

г) С.Подолинський.

40. Яке з тверджень є неправильним:

а) економічне зростання означає, що кількість життєвих благ збільшується, а межа виробничих можливостей національної економіки переміщується вправо;

б) прихильники вчення К. Маркса вважають конкурентну ринкову еко­но­міку нестабільною, втіленням хаосу й несправедливості;

в) економічні моделі повинні точно без спрощень відображати реаль­ність, бо інакше вони нічого не варті;

г) моделі полегшують сприйняття економічної дійсності, бо спрощують її.

41. Яке твердження неправильне:

а) філософія економіки – це сукупність принципів, тобто складових побудови найефективнішої й найстабільнішої економічної системи;

б) в основі фізіократизму лежить уявлення, що джерелом багатства нації є землеробство;

в) згідно з «теорією невидимої руки» людина у своїй поведінці орієнтується на потреби суспільства, нехтуючи власною вигодою;

г) економічна модель – це спрощене відображення економічної дійсності, абстрактне узагальнення відповідних фактичних даних.

42. Яке твердження неправильне:

а) позитивна економіка – це наукові уявлення про економіку, дослідження її фактичного стану та прогнозування майбутніх у ній змін;

б) дедукція – це хід міркування від узагальнень до фактів;

в) в основі кейнсіанства лежить уявлення, що джерелом багатства нації є золото і срібло, які вона отримує на зовнішніх ринках;

г) домогосподарство – це економічна одиниця, що складається з однієї або більше осіб, яка володіє ресурсами, постачає ними економіку та використовує отримані за це доходи для купівлі товарів і послуг, які задовольняють потреби його членів.

43. Яке твердження правильне:

а) галузь – це ділова одиниця, яка використовує куплені у домогосподарств ресурси для виробництва товарів і послуг, й володіє та керує одним або багатьма підприємствами;

б) економічний аналіз – це систематизація, тлумачення й узагальнення фактів господарської діяльності;

в) лібералізм – один із провідних напрямів економічної думки ХХ ст., де центральним є положення про те, що ринкова система не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів;

г) економічна система – це сукупність домогосподарств, підприємств, відповідних державних інституцій та установ, інфраструктури та різних активів у межах певного природного середовища й державної території.

44. Яке твердження правильне:

а) мікроекономіка – це частина економічної теорії, яка досліджує ефективність функціонування економічної системи та її загальнонаціональних механізмів;

б) наукове абстрагування – це живе споглядання економічних явищ і вивчення даних економічної історії;

в) нормативна економіка – це сукупність заходів держави, спрямованих на зміну поведінки економічних суб’єктів для досягнення певних економічних цілей;

г) гіпотеза – це попередньо сформульована неперевірена теорія.

45. Яке твердження неправильне:

а) метод науки – це спосіб, знаряддя дослідження певного об’єкта;

б) предмети споживання – це життєві блага, які створюються в процесі господарської діяльності і прямо задовольняють потреби людей;

в) емпіричні закони виражають сталі причинно-наслідкові зв’язки між абстрактними узагальненнями;

г) економічна ефективність – це зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва, і кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів.

46. Філософія економіки, згідно з якою ринкова економіка неминуче загине внаслідок загострення її внутрішніх суперечностей:

а) лібералізм;

б) кейнсіанство;

в) меркантилізм;

г) марксизм.

47. Сталі причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами і процесами звуть:

а) економічними законами;

б) економічним сприйняттям;

в) теорією;

г) економічною системою.

48. Макроекономіка – це:

а) сукупність домогосподарств, підприємств, відповідних державних інституцій та установ, інфраструктури та різних активів у межах певного природного середовища й державної території;

б) частина економічної теорії, яка досліджує ефективність функціонування економічної системи та її загальнонаціональних механізмів;

в) сукупність підприємств і виробництв, які виготовляють однакову або подібну продукцію;

г) частина економічної теорії, яка вивчає ефективність функціонування окремих механізмів економічної системи.

49. Національна економіка – це:

а) сукупність домогосподарств, підприємств, відповідних державних інституцій та установ, інфраструктури та різних активів у межах певного природного середовища й державної території;

б) частина економічної теорії, яка досліджує ефективність функціонування економічної системи та її загальнонаціональних механізмів;

в) сукупність підприємств і виробництв, які виготовляють однакову або подібну продукцію;

г) частина економічної теорії, яка вивчає ефективність функціонування окремих механізмів економічної системи.

50. Хід міркувань від фактів до узагальнень називають:

а) дедукцією;

б) індукцією;

в) гіпотезою;

г) економічним сприйняттям.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]