Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OBDZ metod.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2018
Размер:
1.02 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ

Вохменцева Т.Б.

Денисенко А.В.

Колумба І.В.

Організація баз даних

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

для студентів спеціальностей

091501 “Компьютерні системи та мережі”

091503 «Спеціалізовані компьютерні системи»

Одеса 2008

Розроблено кафедрою інформаційних систем і мереж відповідно до освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки бакалаврів напряму підготовки 0915 “Комп’ютерна інженерія ”.

Розробники: ст.викладач Вохменцева Т.Б., ас. Денисенко А.В. , ас. Колумба І.В.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем і мереж

“___” _________________ 2008 р. Протокол № ___

Завідувач кафедри

д.т.н., професор Князєва Н.О.

Схвалено методичною комісією напряму підготовки 0915 “Комп’ютерна інженерія” науково-методичної ради академії

“____” ___________________ 2008 р. Протокол № ____

Голова методичної комісії

Зміст

Вступ 4

Лабораторна робота № 1 5

Лабораторна робота № 2 20

Лабораторна робота № 3 33

Лабораторна робота № 4 45

Лабораторна робота № 5. 57

Лабораторна робота №6 67

Варианти завдань 80

Лабораторна робота № 8 83

Варианти завдань 91

Вступ

Сучасний мир інформаційних технологій неможливо уявити собі без використання баз даних. Практично всі системи в тій чи іншій мірі пов’ язані з функціями довгочасного зберігання та обробки інформації. Фактично інформація стає фактором, який визначає ефективність будь-якої галузі діяльності. Обробка інформації на сучасному етапі неможлива без використання баз даних, які лежать в основі інформаційних систем. Це змінило характер роботи багатьох організацій, сприяло розвитку нових досягнень в області програмного забезпечення, розробці нових алгоритмів та мов програмування.

Бурхливий темп розвитку інформаційних технологій, їх зв’язок з будь-якими галузями народного господарства вказує на роль курсу організації баз даних у технічному вузі: це фундаментальна база для теоретичної підготовки фахівця, без якої його успішна діяльність неможлива.

Після опанування курсу організації баз даних студент повинен знати:

  • основні структури та методи організації баз даних, сучасні системи управління базами даних

  • можливі шляхи застосування теорії баз даних і методів організації та пошуку даних при вивченні спеціальних дисциплін і у практичній діяльності

  • основні принципи маніпулювання даними, методи розподіленої обробки даних, сучасну архітектуру баз даних

вміти:

  • розробляти структуру та створювати бази даних, застосовуючи сучасні методи побудови та управління базами даних

  • визначати ключі, індекси властивості полей таблиць та обмеження на дані, що зберігаються

  • створювати запити для вибірки даних, додавання, коригування та знищення записів бази даних

  • розробляти екранні форми для відображення необхідних даних, результатів пошуку тощо.

Лабораторна робота № 1

Тема: Аналіз завдання. Обгрунтування обраних атрибутів таблиць та обмежень на дані. Створення та модифікація таблиць в СУБД MS ACCESS. Встановлення ключей, індексів, обмежень цілісності.

Мета: Навчити студентів створювати базу даних, таблиці бази даних, встановлювати властивості полей таблиць, визначати первинний ключ, задавати обмеження цілісності, зв‘язувати таблиці.

Зміст роботи: проаналізувати завдання на лабораторну роботу, визначити типи даних полей таблиць та їх властивості, встановити ключі та обмеження цілісності. Створити таблиці в режимі конструктора таблиць та на мові SQL, визначити зв’язки між таблицями, отримати схему даних.

Форма звіту:

  1. створені таблиці та схема даних

  2. протокол лабораторної роботи. Тексти запитів на створення таблиць.

Теоретичні відомості

Microsoft Access - це дуже могутня і зручна в роботі програма управління базами даних, що входить до складу пакету Microsoft Office. З її допомогою можна створювати довільні бази даних, редагувати їх зміст, представляти їх в різному вигляді і одержувати різноманітні звіти на основі раніше введених даних.

База даних - іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів і їх взаємозв'язки в даній предметній області.

Microsoft Access - прикладна програма, що дозволяє управляти всіма відомостями з одного файлу бази даних. В рамках цього файлу дані можна розділити на окремі контейнери, звані таблицями; переглядати, додавати і обновляти дані в таблицях за допомогою електронних форм; знаходити і витягувати тільки потрібні дані за допомогою запитів; а також аналізувати або друкувати дані в заданому макеті за допомогою звітів. Вся початкова інформація бережеться в чітко певних таблицях.

Таблиця — це набір даних по конкретній темі. Використовування окремої таблиці для кожної теми означає, що відповідні дані збережені тільки один раз. Це робить базу даних більш ефективної і знижує число помилок при введенні даних. Під чітким визначенням мається на увазі така структура таблиці, в якій кожний рядок має унікальний ідентифікатор (наприклад, номер рядка), а дані представлені стовпцями.

При створенні будь-якої таблиці використовують конструктор, що складається з п'яти основних елементів. Зверху розташовуються три стовпці, озаглавлені: "Ім'я поля", "Тип даних" " Опис". В нижній частині вікна конструктора є дві вкладки: "Загальні" і " Підстановка". В першому стовпці є можливість задати будь-яке ім'я стовпця. Стовпці в таблиці розташовуються саме в тому порядку, в якому їх задають. Таким чином, бажано із самого початку продумати їх послідовність з урахуванням зручності подальшої експлуатації всієї таблиці в цілому. Будь-яке сортування таблиць практично у всіх СУБД проводиться зліва направо. Спочатку виконується умова сортування, задана в першому стовпці, потім - в другому, і так далі.

Після завдання імені поля в СУБД Microsoft Access вимагається неодмінно вказати тип даних, які в цьому полі передбачається берегти. Всього існує десять базових типів даних:

1. Текстовий - містить текст або числа не вимагаючі проведення розрахунків, наприклад, номери телефонів.

2. Поле MEMO ~ містить довгий текст або комбінацію тексту і чисел.

3. Числовий - містить числові дані, що використовуються для проведення розрахунків.

4. Дата/час - містить дати і час, що відноситься до років з 100 по 9999 включно.

5. Грошовий - містить грошові значення і числові дані, що використовуються в математичних розрахунках, що проводяться з точністю до 15 знаків в цілій і до 4 знаків в дробовій частині.

6. Лічильник - містить унікальні послідовно зростаючі (на 1) або випадкові числа, що автоматично вводяться при додаванні кожного нового запису в таблицю. Значення полий типа лічильника обновляти не можна.

7. Логічний - містить логічні значення, а також поля, які можуть містити одне з двох можливих значень (True/False, Да/Нет).

8. Поле об'єкту OLE - містить об'єкт (наприклад, електронна таблиця Microsoft Excel, документ Microsoft Word, малюнок, звукозапис або інші дані в двійковому форматі), зв'язаний або упроваджений в таблицю Microsoft Access.

9. Гіперпосилання - створює поле, в якому пропонується вибір значень із списку або з поля із списком, що містить набір постійних значень або значень з іншої таблиці. Вибір цього параметра в списку в осередку запускає майстра підстановок, який визначає тип поля.

10. Майстер підстановок - створює поле, в якому пропонується вибір значень із списку або з поля із списком, що містить набір постійних значень або значень з іншої таблиці. Вибір цього параметра в списку в осередку запускає майстра підстановок, який визначає тип поля.

СУБД Microsoft Access об'єднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко і ефективно обновляти дані, одержувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми.

У базі даних відомості з кожного джерела зберігаються в окремій таблиці. При роботі з даними з декількох таблиць встановлюються зв'язки між таблицями.

Створення нової бази даних. Для цього необхідно виконати команду File/Create (Файл/Создать). З'явиться вікно “New Data Base (Новая база данных)”. Введіть повне ім'я файлу (розширення привласнюється автоматично) і натискуйте <ОК>.

Створення таблиць бази даних в режимі конструктора.

У вікні “:база даних” виберіть закладку Таблиці і натисніть кнопку Create (Создать). У вікні "Нова таблиця", що з'явилося, виберіть режим Design Veiw (Конструктор). Заповніть відповідні поля в таблиці, визначте превинний ключ. Далі треба зберегти таблицю і вийти у вікно управління базою даних. Аналогічно створити інші таблиці.

Для встановлення зв’язків між таблицями необхідно:

виконати команду Сервіс -> Схема даних. З'явиться|появиться| вікно Схема даних. Якщо зв'язки встановлюються вперше|уперше|, воно міститиме|утримуватиме| діалогове вікно Додавання|добавка| таблиці. Якщо вікно Додавання|добавка| таблиці відсутнє, його можна відкрити|відчинити|, вибравши Зв'язки -> Додати|добавити| таблицю або вибрати піктограму Додати|добавити| таблицю.

Вибрати таблицю, яка використовуватиметься для установки зв'язків, потім виконати клацання|натиснення,щигля| на кнопці, для додавання|добавки| таблиці у вікно Схема даних. Повторити дії для кожної таблиці, що бере участь в установці зв'язку.

Для створення|створіння| зв'язків між таблицями перемістити поле (або поля), яке необхідно зв'язати на відповідне поле іншої таблиці. У більшості зв'язків ключове|джерельне| поле першої таблиці зв'язується з|із| аналогічним полем другої таблиці. Після|потім| переміщення поля з'явиться|появиться| діалогове вікно Зв'язку.

У діалоговому вікні представлені|уявлені| назви таблиць, між якими встановлюються зв'язки і імена полів для зв'язку. Полям, на основі яких створюються зв'язки між таблицями, не обов'язково мати однакові імена, проте|однак| вони повинні бути одного типа. Виняток становлять поля лічильників, які можна пов'язувати з числовими полями.

Для автоматичної підтримки цілісності БД встановити прапорець Забезпечення цілісності даних. Окрім|крім| цього прапорця у вікні представлені|уявлені| інші:

Каскадне оновлення зв'язаних полів. При включенні|приєднанні| даного режиму зміни, зроблені в зв'язаному полі першої таблиці, автоматично вносяться в поля зв'язаної таблиці, що містить|утримує| ті ж дані.

Каскадне видалення|віддалення| зв'язаних полів. При включенні|приєднанні| даного режиму видалення|віддалення| записів в першій таблиці приводить|призводить,наводить| до видалення|віддалення| відповідних записів зв'язаної таблиці.

Виконати клацання|натиснення,щигля| на кнопці Створити. Потім закрити|зачинити| вікно Зв'язку. При запиті про збереження|зберігання| зв'язку виконати клацання|натиснення,щигля| на кнопці ОK.

Створення таблиць бази даних на мові SQL

Для створення нової таблиці треба перейти на вкладку Запити, створити запит на мові SQL та виконати його.

Інструкція CREATE TABLE призначена для того, щоб визначити нову таблицю, поля і обмеження полів. Сінтаксис:

CREATE TABLE таблиця (поле1 тип [(розмір)] [NOT NULL]

[, поле2 тип [(розмір)] [NOT NULL]

[, CONSTRAINT индекс_набора_полей [, ...]])

Інструкція CREATE TABLE включає наступні|такі| компоненти:

Таблиця - Ім'я створюваної таблиці;

поле1, поле2 - ім'я поля або полів, які створюються в новій таблиці. Необхідно створити хоч би одне поле;

тип- тип поля в новій таблиці;

розмір - розмір поля в знаках (тільки|лише| для полів з|із| типом даних «Текстове» і «Двійковий»)

Допустимі типи даних в Jet SQL

Bit Логічний

Byte Байт

Currency Грошовий

DateTime Дата/час

Long Довге ціле

Short Ціле

Float З плаваючою крапкою(8 байт)

Real З плаваючою крапкою(4 байти)

Text Текстовий

Counter Лічильник

Якщо для поля встановлено|установлено| властивість NOT NULL, то поле обов'язково повинне містити|утримувати| допустимі дані. Властивість NOT NULL для поля можна задати тільки|лише| один раз. Спроба визначити цю властивість повторно приведе до появи помилки виконання.

Пропозиція|речення| CONSTRAINT накладає на полі певні обмеження і може бути використана для установки первинного ключа. Для створення|створіння| первинного ключа|джерела| або додаткових індексів в існуючих таблицях можна використовувати інструкцію CREATE INDEX.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]