Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методологія наукових досліджень.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
110.08 Кб
Скачать

Тема 8. Методи наукового пізнання

Типологія методів наукового пізнання: спеціальні та загальнонаукові. Класифікація та характеристика загальнонаукових методів. Основні групи загальних методів. Емпіричні методи: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент. Методи, які використовуються як на емпіричному рівні, так і на теоретичному: абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання та ін. Методи теоретичного рівня наукового пізнання:

аксіоматичний, гіпотетико-дедуктивний, від абстрактного до конкретного. Системний аналіз як загальнонауковий метод дослідження. Синергетика як теорія самоорганізації і розвитку окремих цілісних систем. Основні поняття синергетики.

Рекомендована література [1,2,3,4,5].

Тема 9. Інформаційна база наукового пізнання

Роль інформації в наукових дослідженнях. Зв'язок дослідницької та інформаційної діяльності. Класифікація наукових досліджень. Літературні джерела, матеріали практики, результати наукових досліджень, нормативні документи. Первинна і вторинна наукова інформація. Сигнальна, релевантна (виправдана), бібліографічна і нова (основна) інформація. Форми сигнальної інформації: реферат, анотація, тези, резюме. Рецензія як вид науково-критичної статті. Принципи збирання інформаційного матеріалу: цілеспрямованість, структурованість, вибірковість.

Рекомендована література [ 1,2,3,4,5].

Тема 10. Організація наукового дослідження

Сутність та основні етапи організації наукового дослідження. Наукова проблема, її постановка та формулювання. Конкретизація проблеми дослідження. Наукова проблема і гіпотеза. Особливості емпіричного і теоретичного етапів дослідження. Об'єкт і предмет дослідження. Мета дослідницької діяльності. Вибір засобів і методів. Виклад та обгрунтування наукових результатів. Види наукових досліджень у вищому навчальному закладі (реферат, курсова, дипломна роботи, дисертація на здобуття наукового ступеня). Вимоги до оформлення наукової роботи. Феномен дисертації.

Рекомендована література [1,2,3,4,5].

4 Навчальна карта

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ»

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю звітності

Кіль­кість балів

І. Обов'язкові завдання:

Систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

1.1. Підготовка до семінарських (практичних) занять: самостійне опрацювання тем і питані,, підготовка до тренінгових та ситуаційних вправ, проведення полеміки, розв'язання задач

протягом семестру

активна участь в

різних видах аудиторни.х занять

20

1.2. Підготовка до контрольних робіт, шляхом активної роботи на лекційних і практичних заняттях

відповідно до розкладу занять

перевірка результатів виконання контрольних робіт

30

1.3. Виконання індивідуальних завдань

протягом семестру

перевірка правильності виконання завдань

10

Разом балів за обов'язкові види СРС

60

11. Вибіркові завдання

2.1. Розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем за обраною тематикою

1-15 тиждень

Оцінювання якості

підготовлених

матеріалів

5

2.2. Розробка прогнозів за обраною тематикою

1-15 тиждень

()цінювання якості

підготовлених

матеріалів

5

2.3. Презентація результатів дослідження за обраною тематикою, у т.ч. виступ на конференції

1-15 тиждень

Оцінювання якості презентацій

5

Разом балів за вибіркові види СРС

15

Всього балів за СРС

75