Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Політичні партії та рухи_ДРУК.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
294.4 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Затверджено кафедрою Кафедра філософії

"____" _______________200__р.

Завідувач кафедри ____________________________

(підпис)

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ

"Політичні партії та рухи"

для студентів факультету історії та права

спеціальності 6.030104 Політологія

Навчально-методичний комплекс розробив канд.політ.наук, старший викладач Стадніченко Р.В.

Кіровоград – 2010

ЗМІСТ

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ……….……………………3

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ………………………………………...3

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ………………………………………………...4

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ……………..…………………...7

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ …………………….…………………………..……………….9

ТЕМи і зміст семінарських занять ……………………..…..………….11

завдання для самостійної роботи………………………..…………...12

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ………………………………………………..………….15

МЕТОДИ НАВЧАННЯ………….………………………………………..…………..17

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ…….……………………………………………………..17

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.…..21

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ…………………………………………..…….....21

ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………..……………24

1.Опис предмета навчальної дисципліни

Курс: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освіт-ньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 2,25

(нац. кредитів: 1,5 )

Модулів за видами роботи: 3

Змістовних модулів: 1

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин:

ауд. – 2.5 год.;

самост. – 3,9 год.

Галузь знань:

0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки:

6.030104 Політологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврv b

Спеціалізований

Рік підготовки: 3

Семестр: 1-2

Лекції (теоретична підготовка):

30 годин

Семінарські заняття: 12 годин

Самостійна робота: 64 (66) годин

(контрольна робота)

Вид контролю: залік

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Мета курсу “Політичні партії і рухи” — ознайомити студентів з такими категоріями, як політична партія, партійна система, громадська організація, громадсько-політичний рух, групи інтересів, лобізм, та їх різноманітними видами, формами, специфікою. Вивчення цього курсу сприяє засвоєнню системи теоретичних знань, а також формуванню адекватних їм умінь і навичок політичної участі, партійної діяльності.

У розвиненому суспільстві на перший план висувається пріоритет особистості. Людина, особистість — первинний суб’єкт політики, який має можливість брати участь у політичному житті, тобто впливати на дії владних структур.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти поняття “політична партія”, “політичний рух”, “парадигма політичної партії”, “політичний процес”, “політичні відносини” та “політична діяльність”. Крім того, пропонується ознайомитися з основними складовими та специфічними рисами політичної діяльності партії та соціального значення громадсько-політичних рухів.

Важливим завданням курсу “Політичні партії і рухи” є ознайомлення студентів з такими основними категоріями, як політична людина, політичний статус особи, політична роль, маса, натовп і сформувати у них навички самореалізації не тільки як свідомого громадянина, а й як потенційного лідера, політика, державного урядовця, від рівня професійності якого залежатиме майбутнє суспільства.

Органічною складовою якісного опанування поглибленого теоретичного навчального курсу є ефективна самостійна робота студентів, що передбачає постійне систематизоване використання різноманітних джерел інформації: підручників, навчальних посібників, енциклопедій, словників, наукових монографій, статей тощо.

Ця програма акумулює і систематизує матеріал курсу за окремими темами, пропонуються орієнтовні плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та список рекомендованої літератури.

Вивчення курсу завершується складанням студентами заліку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.