Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зміст плану.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
02.09.2018
Размер:
23.15 Кб
Скачать

Зміст плану повинен спрямовуватися наф ормування у дітей особистісних рис  громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури, виховання шанобливого ставленні до родини, формування здорового способу життя.

Структура плану включає такі розділи:

  1. Аналіз виховної роботи за минулий рік.

  2. Цілі та завдання виховної діяльності.

  3. Психолого-педагогічна характеристика класу

  4. Основні напрями та справи класного колективу.

  5. Індивідуальна робота з учнями

  6. Робота з батьками

  7. Вивчення стану та ефетивності виховного процесу у класі.

Перший розділ називається “Аналіз виховної роботи за минулий рік”.

Неможливо правильно визначити пріоритетні напрями виховної діяльності на наступний рік, обрати оптимальні форми і методи без аналізу за минулий рік.

І розділ. Схема аналізу виховної роботи в класі.

1. Аанліз ефективності визначення цілей та планування виховного процесу у класі у минулому році.

а) Результати вирішення виховних завдань минулого року;

б) Правильність вибору основних напрямів, змісту  форм і методів роботи, залучення учнів до діяльності та спілкування.

2. Аналіз розвитку учнів класу.

а) Вихованість учнів, їх моральний, естетичний, інтелектуальний та фізичний розвиток.

3.Рівень знань, умінь і навичок учнів класу, їх успішність;

в) Розвиток культури спілкування, правової культури

г) Успіхи та досягнення учнів класу, прояв індивідуальних особливостей.

д) Учні схильні до правопорушень, їх індивідуальні особливості.

4. Аналіз розвитку колективу класу.

а) Мікроклімат у класі

б) Розвиток колективних взаємовідносин, самоврядування класу.

5. Аналіз організації виховного процесу в класі та ефективність виховної роботи класного керівника.

а) Що зі змісту виховних заходів було найкраще сприйнято учнями?

б) Наскільки вдало була послідовність класних заходів у минулому році?

в) Які методи, форми роботи найбільш позитивно вплинули на розвиток учнів?

6. Аналіз участі класу у життєдіяльності закладу.

а) Основні мотиви участі учнів класу у загальношкільних заходах, участь класу у шкільному самоврядуванні.

7. Аналіз педагогічної взаємодії учнів класу з батьківським активном.

а) Контакти із сім”ями учнів, ставлення батьків до навчального закладу;

б) Просвіта батьків, результативність організації батьківських зборів у класі;

в) Взаємодія з проблемними сім”ями.

ІІ. Цілі та завдання виховної діяльності:

Головною метою виховання є всебічно та гармонійно розвинена особистість.

ІІІ.Загальні відомості про клас, індивідуальні особливості учнів, їх рівень вихованості, свідомості, розвиток самоврядування доцільно відобразити у третьому розділі “Психолого-педагогічна характеристика класу”.

Мета і завдання виховної роботи

1. Виховувати в учнів любов до свого народу, звичаїв і традицій.

2. Прищеплювати любов до праці, почуття дбайливого бережного ставлення до шкільного і класного малюка.

3. Вчити дітей вчитися, виховувати почуття відповідальності за доручену справу.

4. Виховувати дітей на принципах християнської моралі.

5. Виховувати в дітей бережливе ставлення до природи, поглибити знання з екології.

6. Привчати дітей до систематичного читання періодичної преси перегліду телепередач.

7. Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовою відповідальністю

8. Зміцнювати здоров”я дітей, добиватися сумлінного ставлення до уроків фізичної культури.

9. Виховувати повагу до вчителів, старших, батьків.

Орієнтовні питання до складання характеристики

1. Загальні відомості про клас, кількість учнів, дівчаток, хлопчиків.

ІІ.Соціально-психологічні особливості

а) Ставлення до громадського життя, участь у справах класу.

б) Участь у гуртковій роботі

в) Рівень самоврядування, органи самоврядування

г) Рівень вихованості учнів класу

ІІІ. Особистісні риси учнів класу

а) Індивідуальні особливості, темперамент, моральні якості.

б) Психологічний стан учнів

ІУ. Пізнавальні особливості учнів класу

а) Інтелектуальний розвиток

У. Яким чином батьки беруть участь у житті школи

ІУ. Розділ. Основні напрями класного колективу

а) Передбачити участь вихованців у загальноосвітніх і класних справах.

У. Розділ. Індивідуальна робота з учнями

а) вивчення індивідуальних особливостей учнів

б) встановлення міжособистісних  клнтактів;

в) врахування стану здоров”я учнів;

г) прафілактична робота з учнями;

д) взаємодія з батьками.

УІ. Робота з батьками

-         вивчення сімей учнів;

-         педагогічна просвіта батьків

-         забезпечення участі батьків у життєдіяльність класного колективу

-         інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвиток учнів.

ІУ. Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі

Об”єктами дослідження стану та ефективності виховного процесу у класі можуть бути вибрані:

а) розвиток особистості учнів;

б) формування класного колективу;

в) розвиток учнівського самоврядування в класі

Структура плану роботи класного керівника може бути разноманітною, але вона повинна включати в себе такі напрямки: “Здоров”я”, “Спілкування”, “Навчання”.

План повинен бути спрямованим на реалізацію основної проблеми, основного завдання школи, складається з урахуванням роботи школи на рік.

Усі справи, які ви плануєте повинні визначати чіткі завдання, конкретні терміни та реальних виконавців.

План має бути диференційованим стосовно віку дітей.

 Циклограма класного керівника на тиждень

 

Понеділок - огляд новин, перевірка щоденників, наради, семінари, педради.

Вівторок- відвідування уроків у класі, класна година 1-ий, 3-й вівторок, робота з батьківським активом.

Середа - зустріч з активом класу, відвідування уроків у класі, додаткові заняття

Четвер – робота з учителями-предметниками, індивідуальна робота.

П”ятниця- підготовка класних заходів, затвердження журналу, аналіз відвідування та спізнень.

Субота – зустріч з батьками учнів, позаурочні заходи, вечори.

 

Циклограма класного керівника

Щоденно:

  1. Робота з тим, хто запізняється та з”ясувати причини.2. Організація харчування3. Організація чергування в класі4. Індивідуальна робота

Щотижня:Перевірка щоденників учнів,Проведення заходів за планом,Робота з батьками ( за ситуації),Робота з учителями-предметниками ( за ситуації).Щомісяця:1. Відвідування уроків у своєму класі,2. Зустрічі з батьківським активом,3. Нарада м\о, семінари з питань виховної роботи

Один раз в семестр 1. Оформлення класного журналу за підсумками семестру,2. Аналіз виконання плану роботи за семестр, корекція плану на новий семестр,3. Проведення батьківських зборів

Один раз рік1. Проведення відкритого заходу,2. Оформлення особистих справ учнів,3. Аналіз і складання плану роботи классу,4. Статистичні дні класу ( вересень).

Структура плану може включати такі розділи: - аналіз виховної роботи за минулий рік; - цілі та завдання виховної діяльності; - психолого-педагогічна характеристика класу; - основні напрями діяльності та справи класного колективу; - індивідуальна робота з учнями; - робота з батьками; - вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі.

До розділу «Аналіз виховної роботи за минулий рік»

  Для визначення правильних цільових орієнтирів, пріоритетних напрямків виховної діяльності на наступний навчальний рік, обрання оптимальних форм, методів та прийомів побудови виховної роботи в розділі слід визначити досягнення і з'ясування слабких місць виховного процесу, передбачити особистісний розвиток учнів, правильне розуміння ними соціальних процесів. Доцільно дотримуватись слідуючого: - аналіз ефективності визначених цілей та планування виховного процесу в класі у минулому році; - аналіз розвитку учнів класу; - аналіз динаміки соціального розвитку учнів; - аналіз розвитку колективу класу; - аналіз організації виховного процесу в класі та визначення ефективності виховної роботи класовода; - аналіз участі учнів класу у життєдіяльності навчального закладу; - аналіз педагогічної взаємодії з батьками, батьківським активом; - проблеми.

До розділу «Цілі та завдання виховної діяльності»

Головною метою є виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Вимоги, які висуваються до цільових орієнтирів виховної діяльності: 1) сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості; 2) сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей; 3) сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини; 4) сформованість понять та уявлень про довкілля; 5) сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві; 6) сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

До розділу «Психолого-педагогічна характеристика класу»

Подаються загальні відомості про клас, соціально-психологічні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, участь у житті класу, відповідальності, особистісні риси учнів, особливості психологічного стану деяких учнів, пізнавальні особливості учнів класу. Методичним об'єднанням доцільно розробити «Орієнтовні питання для складання характеристики класу».

До розділу «Основні напрями діяльності та справи класного колективу»

Життєдіяльність класу не повинна визначатися набором випадкових, не пов'язаних між собою заходів. Слід передбачити участь вихованців у загальношкільних і класних справах, визначивши види діяльності, що якнайкраще вплинуть на розвиток особистості учнів. Вибираючи форми і способи роботи, класовод повинен віддати перевагу тим справам, які вибрані учнями та батьками під час колективного планування, при цьому передбачивши: 1) ціннісне ставлення до себе; 2) ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; 3) ціннісне ставлення до праці; 4) ціннісне ставлення до природи; 5) ціннісне ставлення до культури і мистецтва; 6) ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. Вчителю важливо правильно визначити терміни виконання завдань і відповідальних за підготовку та проведення заходів. Оптимальний розподіл часу і сил членів класної спільноти дасть змогу підвищити ефективність виховної діяльності.

До розділу «Індивідуальна робота з учнями»

Роботу спрямувати на створення сприятливого середовища для формування особистості учнів, забезпечення індивідуального розвитку учня. При цьому слід використати матеріали психолого-педагогічної діагностики, медичного обстеження учнів, індивідуальних характеристик, карти захоплень та інтересів учнів, батьків тощо.

Соседние файлы в предмете Педагогика