Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
2
Добавлен:
15.03.2016
Размер:
299.82 Кб
Скачать

!

0LFURFRQWUROOHU 6XSHUYLVRU\ &LUFXLW ZLWK 3XVK 3XOO 2XWSXW

)HDWXUHV

3DFNDJHV

+ROGV PLFURFRQWUROOHU LQ UHVHW XQWLO VXSSO\ YROWDJH 72 ZLWK µ'¶ %RQGRXW UHDFKHV VWDEOH RSHUDWLQJ OHYHO

‡ 5HVHWV PLFURFRQWUROOHU GXULQJ SRZHU ORVV

‡ 3UHFLVLRQ PRQLWRULQJ RI 9 9 DQG 9 V\VWHPV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YROWDJH WULS SRLQWV DYDLODEOH

 

 

 

RU

 

 

966

 

 

 

 

 

 

 

567

9''

 

$FWLYH ORZ 5(6(7 SLQ 0&3 RU DFWLYH KLJK

 

 

 

 

 

 

 

5(6(7 0&3

 

 

 

 

 

 

 

 

‡ 3XVK SXOO RXWSXW

72 ZLWK µ+¶ %RQGRXW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ROGV 5(6(7 5(6(7 IRU PV W\SLFDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‡ 5(6(7 5(6(7 WR 9'' 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$FFXUDF\ RI “ P9 IRU 9 V\VWHPV DQG “ P9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRU 9 V\VWHPV RYHU WHPSHUDWXUH

9''

 

 

 

966

$ W\SLFDO RSHUDWLQJ FXUUHQW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‡ 7HPSHUDWXUH UDQJH

 

 

 

 

 

RU

 

 

 

 

 

567

 

 

,QGXVWULDO , ° & WR ° &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'HVFULSWLRQ

627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

567

 

 

7KH 0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ ,QF 0&3 LV D YROW

 

RU

 

 

 

567

966

 

DJH VXSHUYLVRU\ GHYLFH GHVLJQHG WR NHHS D PLFURFRQ

 

9''

 

 

 

 

WUROOHU LQ UHVHW XQWLO WKH V\VWHP YROWDJH KDV UHDFKHG WKH

 

 

 

 

SURSHU OHYHO DQG VWDELOL]HG ,W DOVR RSHUDWHV DV SURWHF

 

 

 

 

WLRQ IURP EURZQ RXW FRQGLWLRQV ZKHQ WKH VXSSO\ YROWDJH

,//8675$7,216 127 72 6&$/(

 

GURSV EHORZ D VDIH RSHUDWLQJ OHYHO %RWK GHYLFHV DUH

 

 

 

 

DYDLODEOH ZLWK D FKRLFH RI VHYHQ GLIIHUHQW WULS YROWDJHV

%ORFN 'LDJUDP

 

 

 

DQG ERWK KDYH SXVK SXOO RXWSXWV 7KH 0&3 KDV D

 

 

 

 

 

 

 

ORZ DFWLYH 5(6(7 SLQ DQG WKH 0&3 KDV D KLJK

 

 

 

 

DFWLYH 5(6(7 SLQ 7KH 0&3 ZLOO DVVHUW WKH

9

 

 

 

5(6(7 5(6(7 VLJQDO ZKHQHYHU WKH YROWDJH RQ WKH

 

 

 

 

9'' SLQ LV EHORZ WKH WULS SRLQW YROWDJH

 

 

 

 

 

&RPSDUDWRU

 

 

 

 

 

'HOD\

2XWSXW

 

 

 

&LUFXLW

'ULYHU

5(6(7

 

 

 

 

 

 

 

RU

 

 

 

 

5(6(7

 

%DQGJDS

 

 

 

 

5HIHUHQFH

 

 

 

 

 

0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ ,QF

'6 ) SDJH

!

(/(&75,&$/ &+$5$&7(5,67,&6

0D[LPXP 5DWLQJV 1RWLFH 6WUHVVHV DERYH WKRVH OLVWHG XQGHU ³0D[LPXP

9'' 9 $OO LQSXWV DQG RXWSXWV Z U W 966 9 WR 9'' 9 6WRUDJH WHPSHUDWXUH ƒ& WR ƒ&

$PELHQW WHPS ZLWK SRZHU DSSOLHG ƒ& WR ƒ& (6' SURWHFWLRQ RQ DOO SLQV ..................................... ≥ N9

5DWLQJV´ PD\ FDXVH SHUPDQHQW GDPDJH WR WKH GHYLFH 7KLV LV D VWUHVV UDWLQJ RQO\ DQG IXQFWLRQDO RSHUDWLRQ RI WKH GHYLFH DW WKRVH RU DQ\ RWKHU FRQGLWLRQV DERYH WKRVH LQGLFDWHG LQ WKH RSHUDWLRQDO OLVWLQJV RI WKLV VSHFLILFDWLRQ LV QRW LPSOLHG ([SRVXUH WR PD[LPXP UDWLQJ FRQGLWLRQV IRU H[WHQGHG SHULRGV PD\ DIIHFW GHYLFH UHOLDELOLW\

'& $1' $& &+$5$&7(5,67,&6

 

$OO SDUDPHWHUV DSSO\ DW WKH VSHFLILHG

9'' 9

 

 

 

 

 

WHPS DQG YROWDJH UDQJHV XQOHVV

,QGXVWULDO ,

ƒ& WR ƒ&

 

 

 

RWKHUZLVH QRWHG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3DUDPHWHU

6\PERO

 

0LQ

7\S

0D[

8QLWV

7HVW &RQGLWLRQV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2SHUDWLQJ 9ROWDJH 5DQJH

9''

 

 

²

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9'' 9DOXH WR 5(6(7 5(6(7

9''0,1

 

 

²

²

9

 

 

2SHUDWLQJ &XUUHQW

 

 

,''

 

²

 

 

—$

9'' 9 QR ORDG

 

9'' 7ULS 3RLQW

 

 

0&3 ;

975,3

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

0&3 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0&3 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0&3 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0&3 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0&3 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0&3 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(6(7 /RZ /HYHO

0&3

92/

 

²

²

 

9

,2/ P$

 

2XWSXW 9ROWDJH

 

 

0&3

 

 

 

 

 

 

9'' 975,30,1

 

0&3

 

 

0&3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0&3

 

 

²

²

 

 

,2/ P$

 

 

 

 

 

 

 

0&3

 

 

 

 

 

 

9'' 975,30,1

 

 

 

 

 

 

 

0&3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0&3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0&3 ;;;

 

 

 

 

 

 

 

 

5(6(7 +LJK /HYHO

92+

 

9''

²

²

9

,2+ P$

 

2XWSXW 9ROWDJH

 

$OO 975,3 3RLQWV

 

 

 

 

 

 

9'' ! 975,30$;

 

0&3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(6(7 /RZ /HYHO

0&3

92/

 

²

²

 

9

,2/ P$

 

2XWSXW 9ROWDJH

 

 

0&3

 

 

 

 

 

 

9'' ! 975,30$;

 

0&3

 

 

0&3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0&3

 

 

²

²

 

 

,2/ P$

 

 

 

 

 

 

 

0&3

 

 

 

 

 

 

9'' ! 975,30$;

 

 

 

 

 

 

 

0&3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0&3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(6(7 +LJK OHYHO

0&3 ;;;

92+

 

9''

²

²

9

,2+ P$

 

2XWSXW 9ROWDJH

 

$OO 975,3 3RLQWV

 

 

 

 

 

 

9'' 975,30,1

 

0&3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7KUHVKROG +\VWHUHVLV

9+<6

 

²

 

²

P9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9'' 'HWHFW WR 5(6(7 5(6(7 ,QDFWLYH

W538

 

 

 

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9'' 'HWHFW WR 5(6(7 5(6(7

W53'

 

²

 

²

—V

9'' UDPSHG IURP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

975,30$; P9 GRZQ WR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

975,30,1 P9

'6 ) SDJH

0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ ,QF

!

 

975,3

9''

 

 

W538

 

W53'

5(6(7

92+

 

0&3

92/

5(6(7

 

0&3

92/

)LJXUH 0&3 7LPLQJ 'LDJUDP

0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ ,QF

'6 ) SDJH

!

$33/,&$7,216 ,1)250$7,21

7KH 1HHG IRU 6XSHUYLVRU\ &LUFXLWV

)RU PDQ\ RI WRGD\¶V PLFURFRQWUROOHU DSSOLFDWLRQV FDUH PXVW EH WDNHQ WR SUHYHQW ORZ SRZHU FRQGLWLRQV WKDW FDQ FDXVH PDQ\ GLIIHUHQW V\VWHP SUREOHPV 7KH PRVW FRPPRQ FDXVHV DUH EURZQ RXW FRQGLWLRQV ZKHUH WKH V\VWHP VXSSO\ GURSV EHORZ WKH RSHUDWLQJ OHYHO PRPHQ WDULO\ DQG WKH VHFRQG LV ZKHQ D VORZO\ GHFD\LQJ SRZHU VXSSO\ FDXVHV WKH PLFURFRQWUROOHU WR EHJLQ H[HFXWLQJ LQVWUXFWLRQV ZLWKRXW HQRXJK YROWDJH WR VXVWDLQ 65$0 DQG SURGXFLQJ LQGHWHUPLQDWH UHVXOWV

 

9

9

 

 

0LFURFRQWUROOHU

 

 

9

0&3

%\SDVV

&DSDFLWRU

 

 

9$$

 

0&/5

 

 

 

 

RU

 

567

5(6(7

 

 

9$$

)LJXUH

7\SLFDO $SSOLFDWLRQ

1RWH 7KH JUDSKV DQG WDEOHV SURYLGHG IROORZLQJ WKLV QRWH DUH D VWDWLVWLFDO VXPPDU\ EDVHG RQ D OLPLWHG QXPEHU RI VDPSOHV DQG DUH SURYLGHG IRU LQIRUPDWLRQDO SXUSRVHV RQO\ 7KH SHUIRUPDQFH FKDUDFWHULVWLFV OLVWHG KHUHLQ DUH QRW WHVWHG RU JXDUDQWHHG ,Q VRPH JUDSKV RU WDEOHV WKH GDWD SUHVHQWHG PD\ EH RXWVLGH WKH VSHFLILHG RSHUDWLQJ UDQJH H J RXWVLGH VSHFLILHG SRZHU VXSSO\ UDQJH DQG WKHUHIRUH RXWVLGH WKH ZDUUDQWHG UDQJH

1HJDWLYH *RLQJ 9 7UDQVLHQWV

0DQ\ V\VWHP GHVLJQHUV LPSOHPHQWLQJ 325 FLUFXLWV DUH FRQFHUQHG DERXW WKH PLQLPXP SXOVH ZLGWK UHTXLUHG WR FDXVH D UHVHW )LJXUH VKRZV W\SLFDO WUDQVLHQW GXUDWLRQ YV UHVHW FRPSDUDWRU RYHUGULYH IRU ZKLFK WKH 0&3 ZLOO QRW JHQHUDWH D UHVHW SXOVH ,W VKRZV WKDW WKH IDUWKHU EHORZ WKH WULS SRLQW WKH WUDQVLHQW SXOVH JRHV WKH GXUDWLRQ RI WKH SXOVH UHTXLUHG WR FDXVH D UHVHW JHWV VKRUWHU $ —) E\SDVV FDS PRXQWHG DV FORVH DV SRVVLEOH WR WKH 9'' SLQ SURYLGHV DGGLWLRQDO WUDQVLHQW LPPXQLW\

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

975,30$;

92/7$*(6833/<

 

 

 

 

 

 

975,30,1

 

 

 

 

975,30,1 9''

 

7UDQVLHQW

 

 

 

 

 

'XUDWLRQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

 

 

7$

ƒ&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'85$7,2175$16,(17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7UDQVLHQWV DERYH WKH

 

 

 

FXUYH ZLOO FDXVH D UHVHW

 

 

 

 

 

 

7UDQVLHQWV EHORZ

 

 

 

 

 

WKH FXUYH ZLOO 127

 

 

 

 

 

FDXVH D UHVHW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

975,3 9'' 9

 

)LJXUH

7\SLFDO 7UDQVLHQW 5HVSRQVH

'6 ) SDJH

0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ ,QF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

(IIHFW RI 7HPSHUDWXUH RQ 7LPHRXW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3HULRG W#!&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7KH WLPHRXW SHULRG W538 GHWHUPLQHV KRZ ORQJ WKH

75,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97+5(6+2/'1250$/,=('

 

 

 

 

 

 

 

 

GHYLFH UHPDLQV LQ WKH UHVHW FRQGLWLRQ 7KLV LV FRQWUROOHG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E\ DQ LQWHUQDO 5& WLPHU DQG LV HIIHFWHG E\ ERWK 9'' DQG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHPSHUDWXUH 7KH JUDSK VKRZQ LQ )LJXUH VKRZV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W\SLFDO UHVSRQVH IRU GLIIHUHQW 9'' YDOXHV DQG WHPSHUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WXUHV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9''

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(03(5$785(ƒ&

 

 

 

W3(5,2'7,0(287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9'' 9

 

 

 

 

 

 

 

0XOWLSO\ YDOXH DWƒ& E\ WKLV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDFWRU WR GHWHUPLQH WKH YDOXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DW WHPSHUDWXUH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9''

9

 

 

 

 

)LJXUH

1RUPDOL]HG 975,3 YV 7HPSHUDWXUH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9''

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9''

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(03(5$785(ƒ&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9''

9

9'' 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)LJXUH

7\SLFDO W538 YV 7HPSHUDWXUH

P9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

9''

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P$&855(1723(5$7,1*

 

 

 

 

9'' 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9''

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7$

ƒ&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9'' 9

 

 

 

 

 

 

 

,2/P$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9'' 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)LJXUH 92/ YV ,2/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(03(5$785(ƒ&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/

 

 

 

 

 

 

 

 

)LJXUH

,'' YV 7HPSHUDWXUH

 

 

,1250$/,=('

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(03(5$785(ƒ&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0XOWLSO\ YDOXH DWƒ& E\ WKLV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDFWRU WR GHWHUPLQH WKH YDOXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DW WHPSHUDWXUH

 

 

 

 

0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ ,QF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'6 ) SDJH

!

 

 

 

)LJXUH 1RUPDOL]HG ,2/ YV 7HPSHUDWXUH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9''

9

9'' 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

9''

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7$ ƒ&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,2+P$

 

 

 

)LJXUH 9'' 92+ YV ,2+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9'' 9

 

91250$/,=('

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,2+

P$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9'' 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,2+

P$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(03(5$785(ƒ&

 

 

 

 

 

0XOWLSO\ YDOXH DWƒ& E\ WKLV

 

 

 

 

IDFWRU WR GHWHUPLQH WKH YDOXH

 

 

 

 

DW WHPSHUDWXUH

 

 

 

 

)LJXUH

1RUPDOL]HG 92+ YV 7HPSHUDWXUH

'6 ) SDJH

0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ ,QF

!

3$&.$*,1* ,1)250$7,21

3DFNDJH 0DUNLQJ ,QIRUPDWLRQ

,//8675$7,216 127 72 6&$/(

/HDG 3ODVWLF 7UDQVLVWRU 2XWOLQH 72 ([DPSOH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXX

 

MCP100

XXXXXX

 

XXXXXX

XXXXXX

 

XXXXXX

YWWNNN

 

YWWNNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/HDG 3ODVWLF 6PDOO 2XWOLQH 7UDQVLVWRU 627 ([DPSOH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXNN

 

 

 

 

RKNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

627 3$576 /$%(/,1*

7KH WDEOH EHORZ LGHQWLILHV WKH ILUVW FKDUDFWHUV ;; LQ WKH FKDUDFWHU ILHOG;;11 IRU PDUNLQJ RI WKH /HDG 627 SDFNDJH

0DUN

3DUW 1XPEHU

0DUN

3DUW 1XPEHU

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

0&3 7 , 77

5-

0&3 7 , 77

 

 

 

 

4.

0&3 7 , 77

5.

0&3 7 , 77

 

 

 

 

4/

0&3 7 , 77

5/

0&3 7 , 77

 

 

 

 

40

0&3 7 , 77

50

0&3 7 , 77

 

 

 

 

41

0&3 7 , 77

51

0&3 7 , 77

 

 

 

 

42

0&3 7 , 77

52

0&3 7 , 77

 

 

 

 

43

0&3 7 , 77

53

0&3 7 , 77

 

 

 

 

/HJHQG ;; ;

&XVWRPHU VSHFLILF LQIRUPDWLRQ

<<

<HDU FRGH ODVW GLJLWV RI FDOHQGDU \HDU

::

:HHN FRGH ZHHN RI -DQXDU\ LV ZHHN µ ¶

111

$OSKDQXPHULF WUDFHDELOLW\ FRGH

1RWH ,Q WKH HYHQW WKH IXOO 0LFURFKLS SDUW QXPEHU FDQQRW EH PDUNHG RQ RQH OLQH LW ZLOO EH FDUULHG RYHU WR WKH QH[W OLQH WKXV OLPLWLQJ WKH QXPEHU RI DYDLODEOH FKDUDFWHUV IRU FXVWRPHU VSHFLILF LQIRUPDWLRQ

6WDQGDUG 273 PDUNLQJ FRQVLVWV RI 0LFURFKLS SDUW QXPEHU \HDU FRGH ZHHN FRGH DQG WUDFHDELOLW\ FRGH

0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ ,QF

'6 ) SDJH

!

3DFNDJH 'HWDLO ,QIRUPDWLRQ

/HDG 3ODVWLF 7UDQVLVWRU 2XWOLQH 72 72

(

'

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8QLWV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,1&+(6

 

0,//,0(7(56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'LPHQVLRQ /LPLWV

 

 

0,1

 

 

 

120

0$;

0,1

 

 

120

 

0$;

1XPEHU RI 3LQV

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3LWFK

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%RWWRP WR 3DFNDJH )ODW

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2YHUDOO :LGWK

 

 

 

 

 

 

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2YHUDOO /HQJWK

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ROGHG 3DFNDJH 5DGLXV

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7LS WR 6HDWLQJ 3ODQH

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/HDG 7KLFNQHVV

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/HDG :LGWK

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ROG 'UDIW $QJOH 7RS

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ROG 'UDIW $QJOH %RWWRP

 

 

 

 

 

 

 

β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&RQWUROOLQJ 3DUDPHWHU 1RWHV

'LPHQVLRQV ' DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG

´ PP SHU VLGH -('(& (TXLYDOHQW 72

'UDZLQJ 1R &

'6 ) SDJH

0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ ,QF

!

/HDG 3ODVWLF 6PDOO 2XWOLQH 7UDQVLVWRU 77 627

 

 

 

 

 

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

φ

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8QLWV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,1&+(6

 

 

 

 

0,//,0(7(56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'LPHQVLRQ /LPLWV

0,1

 

 

120

 

 

 

0$;

 

 

0,1

 

 

120

 

 

 

 

 

 

0$;

 

 

1XPEHU RI 3LQV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3LWFK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2XWVLGH OHDG SLWFK EDVLF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2YHUDOO +HLJKW

 

 

 

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ROGHG 3DFNDJH 7KLFNQHVV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6WDQGRII †

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2YHUDOO :LGWK

 

 

 

 

 

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ROGHG 3DFNDJH :LGWK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2YHUDOO /HQJWK

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)RRW /HQJWK

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)RRW $QJOH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/HDG 7KLFNQHVV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/HDG :LGWK

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ROG 'UDIW $QJOH 7RS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ROG 'UDIW $QJOH %RWWRP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&RQWUROOLQJ 3DUDPHWHU

† 6LJQLILFDQW &KDUDFWHULVWLF

1RWHV 'LPHQVLRQV ' DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG

´ PP SHU VLGH -('(& (TXLYDOHQW 72

'UDZLQJ 1R &

0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ ,QF

'6 ) SDJH

!

127(6

'6 ) SDJH

0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ ,QF

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Супервизор