Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК.Філософія права. М.В. Салтанов.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
225.79 Кб
Скачать

21

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра теоретичної та практичної філософії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________________

“______”_______________2015р.

  1. Програма навчальної дисципліни Філософія права

спеціальність 8.03040101 Правознавство

Спеціалізація (для всіх спеціалізацій)

факультет Юридичний

2015 / 2016 Навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою юридичного факультету

“25” вересня 2015 року, протокол № 2

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Салтанов М.В., кандидат філософських наук, старший викладач кафедри теоретичної та практичної філософії; Бусова Н.А., доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної та практичної філософії;

Програму схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету.

Протокол від “25” серпня 2015 року № 1.

Завідувач кафедри

державно-правових дисциплін ______________ Т. Є. Кагановська

(підпис) (прізвище та ініціали)

Програму погоджено методичною комісією юридичного факультету

Протокол від “25” вересня 2015 року № 1

Голова методичної комісії

юридичного факультету ___________ А. В.Смульська

(підпис) (прізвище та ініціали)

Вступ

Програма навчальної дисципліни «Філософія права» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки магістрів, за спеціальністю 8.03040101 Правознавство, для всіх спеціалізацій.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення основних як підходів до розуміння права, так і базових принципів права, які його обґрунтовують та легітимують. У першій частині курсу детально розглядаються зміст та критика основних підходів до праворозуміння: йдеться як про концепції позитивного (Дж. Остін, Г. Харт, Г. Кельзен) і природного права (Г. Гроцій, Дж. Локк, Г. Радбрух, Р. Дворкін), так і про історичну (Ф. Савін´ї, Г. Пухта), марксистську (К.Маркс, Ф. Енгельс), соціологічну (Є Ерліх) школи права . Окрема увага приділяється американській школі правого реалізму (О. Голмс, Дж. Френк, К. Ллевелін), а також обґрунтовується «природа» права та проблема його легітимності. У другій частині курсу розглядаються основні проблеми філософії права, такі як співвідношення зовнішньої і внутрішньої моралі права (Л. Фуллер), проблема коекзистенції права та справедливості (Дж. Роулз, В. Кімліка), філософське обґрунтування прав людини (Ю.Габермас, О.Гьофе) та проблема покарання (А. Кестлер), а саме криза карного правосуддя та шляхи її вирішення через впровадження відновлювальної системи правосуддя (Х. Зер).

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

1. Мета та завдання навчальної дисципліни;

2. Опис навчальної дисципліни;

3. Виклад змісту навчальної дисципліни;

4. Структура навчальної дисципліни;

5. Теми семінарських занять;

6. Самостійна робота;

7. Індивідуальні завдання;

8. Методи навчання;

9. Методи контролю;

10. Розподіл балів;

11. Рекомендоване методичне забезпечення;

12. Питання до іспиту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.