Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК.Філософія права. М.В. Салтанов.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
225.79 Кб
Скачать

10. Розподіл балів Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання

Форми навчальної діяльності

Кількість балів

Термін

1.

Відвідування лекцій

5

Постійно.

2.

Участь у обговоренні текстів на семінарських заняттях

25

Постійно.

3.

Підсумкова контрольна робота

25

На шостому семінарі

3.

Конспект матеріалів лекцій та семінарських занять

5

Постійно

Усього під час семестру

60

По закінченню курсу

Підсумковий контроль (Іспит)

40

Усього

100

Додаткові бали

Участь у конференціях, круглих столах / виступ (наявність друкованої програми) / публікація тез доповіді або наукової статті за темою.

10

Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми навчання

Форми навчальної діяльності

Кількість балів

Термін

1.

Відвідування лекцій

5

Постійно.

2.

Участь у обговоренні текстів на семінарських заняттях

10

Постійно.

3.

Підсумкова контрольна робота у вигляді рецензії

40

Термін здачі: до 1 грудня

3.

Конспект матеріалів лекцій та семінарських занять

5

Постійно

Усього під час семестру

60

Підсумковий контроль (Іспит)

40

Усього

100

Додаткові бали

Участь у конференціях, круглих столах / виступ (наявність друкованої програми) / публікація тез доповіді або наукової статті за темою.

10

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для іспиту

для заліку

90 – 100

відмінно

зараховано

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

не зараховано

11. Рекомендоване методичне забезпечення Базова література

 1. Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // Кистяковский Б.А. Философия и социология права. – СПб.; РХГИ, 1998. С. 360-376.

 2. Харт Х.Л.А. Концепція права. К., 1998. – Розділ V. Право як об’єднання первинних і вторинних правил.

 3. Эрлих О. Методы социологии права. Исследование живого права // Эрлих О. Основоположение социологии права / Пер. с нем. М. В. Антонова; Под ред. В. Г. Графского, Ю. И. Гревцова. — СПб.: ООО «Университетский издательский консорциум», 2011. —с.477-494.

 4. Karl N. Llewellyn. Оn Reading and Using the New Jurisprudence // American Bar Association Journal. Vol. 26, No. 5 (MAY 1940), pp. 418-425.

 5. Фулер Л. Позитивізм і вірність праву - відповідь професорові Гарту // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.101-120.

 6. Радбрух Г. Философия права. М., 2004. – Законное неправо и надзаконное право.

 7. Кельзен Ганс. Чисте правознавство. К.: “Юніверс”, 2004. – Проблема справедливості. ІІ. Вчення про природне право. - С. 426-467.

 8. Гарт Г.Л.А. Позитивізм і розмежування права та моралі // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.77-100.

 9. Фуллер Л. Мораль права. - К., 1999. - Гл. 2. Мораль, що уможливлює право.

 10. Френк Дж. Юридичний реалізм // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С. 180-183.

 11. Киміика У. Либеральное равенство // Современный либерализм. М., 1998. – С. 138-168.

 12. Дворкін Річард. «Патерналізм» // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.77-100.

 13. Дворкін Рональд. Цілість права // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.183-203

 14. Гьофе О. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу. – К.: Альтерпрес, 2003. – Розділ 3. Права людини.

 15. Шу Генрі Права людини та культурні відмінності //Філософія прав людини. Пер. з нім. - К.: Ніка-Центр, 2008. - С. 254-282.

 16. Камю А. Размышления о гильотине // Кёстлер А., Камю А. Размышления о смертной казни. – М.: Праксис, 2003. – С. 137 -198.

 17. Ван ден Гааг Е. На захист смертної кари. Практичний і моральний аналіз // Філософія права. Пер. з англ. - К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. - С.1220-1229.

 18. Зер Ховард. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. М.,: МОО Центр «Судебно-правовая реформа”, 1998. - Глава 10.