Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
31
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
3.48 Mб
Скачать

36

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Кафедра фізики

ЗБІРНИК ЗАДАЧ ІЗ ФІЗИКИ

ЧАСТИНА 2

для студентів

денної та заочної форм навчання

Полтава – 2004

Збірник задач із фізики. Частина 2. Для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання. −Полтава:ПолтНТУ, 2004. − 34 с.

Укладачі: проф. В.В.Соловйов, доц. Л.П.Давиденко, ас. О.В.Фернебок

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри фізики

В.В.Соловйов, доктор хімічних наук, професор

Рецензент: доктор фіз.-мат. наук О.П.Руденко

Затверджено радою науково-методичноюуніверситету

Протокол № 1 від 27.01.2005 р.

Редактор Н.В.Жигилій

Коректор Н.І.Янкевич

Електрика та магнетизм. Основні закони та формули

Закон Кулона

F =

Напруженість електричного поля і потенціал

E=; φ =

Напруженість і потенціал точкового заряду

Е=;φ=

Зв’язок потенціалу з напруженістю для однорідного поля

Е==

Робота з переміщення заряду в електричному полі

A = q(φ1 –φ2) = qU

Електроємність:

відокремленого провідника

C =

провідної кулі

C = 4πεε0R

плоского конденсатора

C =; С=

Електроємність системи конденсаторів:

при послідовному з’єднанні

C =C1 +C2 + … + Cn

при паралельному з’єднанні

Енергія поля зарядженого плоского конденсатора

W=

Сила і густина струму

I =; ј =

Закон Ома:

для ділянки кола

I==

для замкнутого кола

I=

Опір однорідного провідника

R= ρ; =

Опір системи провідників:

при послідовному з’єднанні

R=R1+R2+ …+Rn

при паралельному з’єднанні

Закон Джоуля-Ленца

Q =I2Rt

Робота і потужність струму

A=IUt; P = IU

Закони Кірхгофа:

перший

ΣIі = 0

другий

ΣIі Rі = Σ Eі

Індукція магнітного поля

В = μμ0 Н

Закон Ампера

F = IBl sinα

Сила Лоренца

F= qB sinα

Магнітний момент контура зі струмом

Pm = IS

Механічний (обертальний) момент, діючий на контур зі струмом

М =Pm B sinα

Напруженість магнітного поля:

в центрі колового струму

H =

прямого нескінченно довгого провідника зі струмом на відстані r

H =

ділянки провідника із струмом

H = (соsα1 – соsα2)

на осі нескінченно довгого соленоїда

H=nI=I

Магнітний потік однорідного магнітного поля

Ф = BS cosα

Робота з переміщення контура зі струмом у магнітному полі

А = I ΔФ

Основний закон електромагнітної індукції (закон Фарадея)

= - N

Електрорушійна сила самоіндукції

= - L

Індуктивність нескінченно довгого соленоїда

L ==μμ0n2l S

Енергія магнітного поля соленоїда

W=l S

Формула Томсона

Т=2π

Довжина хвилі

λ=сТ

Швидкість поширення електромагнітних хвиль у середовищі

 =