Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_kursov_pered.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
273.4 Кб
Скачать

Додатки

Додаток А Тематика курсових робіт

1.Види банків і порядок їх створення в Україні.

2.Організація діяльності банку.

3.Операції банків із формування власного капіталу.

4.Операції банків із залучення коштів.

5.Операції банків із запозичення коштів.

6.Операції банків з обслуговування платіжного обороту.

7.Операції банків із пластиковими картками.

8.Кредитні операції банків.

9.Особливості операцій із надання і погашення окремих видів кредиту.

10.Операції банків із векселями.

11.Операції банків із цінними паперами.

12.Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті.

13.Торговельні операції банків в іноземній валюті.

14.Неторговельні операції банків в іноземній валюті.

15.Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку.

16.Операції із забезпечення фінансової стійкості банку.

17.Організація діяльності Національного банку України.

18.Регулювання діяльності комерційних банків.

19.Організація банківського контролю та аудиту.

20.Управління ліквідністю комерційного банку.

21.Розвиток банківського обслуговування фізичних осіб в Україні.

22.Перспективи розвитку електронного банківського бізнесу в Україні.

23.Особливості кредитування підприємств малого та середнього бізнесу.

24.Особливості кредитування фізичних осіб в Україні.

25.Організація лізингового кредитування.

26.Оцінка кредитоспроможності позичальника.

27.Управління портфелем цінних паперів комерційного банку.

28.Банківські операції із банківськими (дорогоцінними) металами.

29.Механізм факторингових операцій.

30.Механізм форфейтингових операцій банків.

31.Міжнародні кредитні операції.

32.Міжнародні фінансові інститути на грошовому ринку України.

33.Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.

34.Міжбанківський фінансовий ринок і основи його функціонування.

35.Банківський менеджмент.

36.Банківський маркетинг.

37.Кооперативні банки: питання створення та функціонування.

20

38.Банківські об’єднання й актуальність чи необхідність їх створення в Україні.

39.Проблеми доступу іноземного капіталу до банківської системи України.

40.Проблема капіталізації банківської системи України.

41.Кредитний ризик та способи його мінімізації.

42.Кредитування населення на придбання житла (іпотека).

43.Проблемні кредити та робота банків із ними. Управління кредитною заборгованістю.

44.Особливості кредитування окремих галузей економіки(за вибором студента).

45.Операції банків у галузі інвестиційної діяльності.

46.Довгострокове кредитування інвестиційних проектів.

47.Розвиток банківських послуг в Україні.

48.Прибутковість банку та шляхи її підвищення.

49.Напрями розвитку фінансового інжинірингу в Україні.

50.Світові ринки дорогоцінних металів: сучасний стан та основні чинники впливу.

51. Управління

й

мінімізація

окремих

видів

(валютнийризиків,

інвестиційний, процентний, операційний).

 

 

 

52.Міжнародні та вітчизняні банківські рейтинги.

53.Організація безпеки банківської діяльності.

54.Іпотечне кредитування – перспективи розвитку.

55.Перспективи розвитку ринку платіжних карток.

56.Управління кредитним портфелем комерційного банку.

57.Перспективи функціонування небанківських фінансових установ.

58.Роль та перспективи банків України на фондовому ринку.

59.Банківський нагляд за діяльністю комерційних банків (Базель).

60.Роль сек’юритизації та хеджування в зниженні ризиків банківської діяльності.

21

Додаток Б

Приклад оформлення титульної сторінки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Банківські операції»

на тему «УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ»

Академічна група № ЗК

Роботу підготував (ла) студент (ка)_______ групи

____________________________

/Прізвище, ім’я, по батькові/

Керівник:

/ учене звання, посада/________

____________________________

/Прізвище та ініціали/

Полтава 2011

22

Додаток В

Бланк завдання до виконання курсової роботи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління

ЗАВДАННЯ

до виконання курсової роботи з дисципліни «Банківські операції»

для спеціальності ___________________

Студент(ка)______________________________________ групи______________

Дата видачі завдання ____________ Дата здавання роботи__________________

Тема теоретичної частини роботи: ______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Комерційний банк, що аналізується: ____________________________________

Завдання видав __________________/ учене звання, посада/

П.І.П

23

Додаток Г

Приклад плану курсової роботи

Зміст

 

І. Теоретична частина

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1. Характеристика кредитного портфеля комерційного банку.............

 

 

 

5

 

1.1. Класифікація кредитного портфеля комерційного банку..........

5

 

1.2. Кредитний портфель у структурі активів....................................

 

 

 

 

 

12

 

1.3. Мета і завдання кредитної політики комерційного банку..........

15

 

2. Аналіз управління кредитним портфелем...........................................

 

 

 

 

 

17

 

2.1. Аналіз тенденцій формування кредитного портфеля в

комерційних банках України..........................................................................

 

 

 

 

 

17

2.2.

Аналіз

і оцінка структури кредитного портфеля

ПАТ

«Укрсоцбанк»...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

24

 

2.3. Оцінка кредитних ризиків..............................................................

 

 

 

 

 

30

 

3. Удосконалення методології управління кредитним портфелем

 

комерційного банку.........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

35

 

3.1. Розроблення комплексної стратегії кредитної політики банку

35

 

3.2. Рекомендації до тактичного управління кредитним портфелем

 

комерційного банку.........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

Висновки.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

45

 

ІІ. Практична частина................................................................................

 

 

 

 

 

49

 

 

 

Висновки.................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

Список літератури.................................................................................

 

 

 

 

 

55

 

 

 

Додатки...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академічна група

№ ЗК

 

Змн.

Арк.

 

№ докум.

Підпис Дата

 

 

 

 

 

 

 

Розроб.

 

ПІП

студента

 

Курсова робота з

Літ.

 

Арк.

 

Аркушів

Перевір.

 

ПІП викладача

 

24

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

дисципліни «Банківські

 

 

 

 

 

 

Реценз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

операції»

 

 

 

імені Юрія Кондратюка

Н. контр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавський національний технічний університет

Затверд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

Зразок оформлення таблиці

Таблиця 2.1

Структура кредитного портфеля комерційного банку

Статті кредитного

на 01.01.2010 р.

на 01.01.2011 р.

з 2010 до 2011 р.

 

 

 

 

 

 

портфеля

тис.грн.

структ. %

тис.грн.

структ. %

абсолютне

темп

зростання,

 

 

 

 

 

відхилення, %

%

 

 

 

 

 

 

Короткострокові

111986

65,9

357162

78,2

+12,3

319,0

кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові

8174

4,8

17700

3,9

-0,9

216,5

кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредити в

31569

18,6

44819

9,8

-8,8

142,0

іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжбанківські

18213

10,7

36816

8,1

-2,6

202,1

кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього кредитний

169942

100,0

456497

100,0

-

270,0

портфель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Е

Зразок оформлення формул

K A

=

D

×100 × %,

(2.1)

 

 

 

F

 

де КА – курс акцій;

D – розмір дивіденду;

F – середня облікова ставка.

25

Додаток Ж

Приклади оформлення бібліографічного опису використаних джерел

Характеристика

 

 

Приклад оформлення

 

 

 

 

 

 

джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографії,

1. Онищенко, В. О. Основи банківської справи: навч. посіб. / В. О.Онищенко. –

навчальні

Полтава: ПДТУ, 1999. – 163 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посібники,

2. Алексеєнко, М. Д. Капітал

банку: питання

теорії

і

практики: [монографія] /

підручники

М. Д. Алексеєнко. – К: КНЕУ, 2002. – 276 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Костюченко, О. А. Банківське право: підручник / О. А. Костюченко. – 3-тє вид. – К.:

 

Вид-во А.С.К., 2003. – 218 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

два автори

1. Бутинець, Ф. Ф. Аналіз

діяльності

комерційного

банк: [навч. посібник] /

 

Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович. – Житомир: Рута, 2001. – 384 с.

 

 

 

 

2. Мороз, А. М. Банківські операції: [підручник] / А. М. Мороз, М. І. Савлук. – К.:

 

КНЕУ, 2002. – 476 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

три автори

Савлук, M. І. Гроші та кредит: [підручник] / М. І Савлук, М. А. Мороз, М. Ф. Пуховкіна

 

– К.:КНЕУ, 2001. – 602 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чотири автори

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.–

 

техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, M. М. Сердюк. – К. :

 

Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно–технічна освіта).

 

 

 

П'ять і більше

Фінансовий моніторинг в банку: навч. посібник / [С. О. Дмитров, В. В. Коваленко,

авторів

А. В. Єжов та ін.]. – Суми: Унів. книга, 2008. – 336 с.

 

 

 

 

 

 

Багатотомні

Онищенко, В. О. Місце

кредитн-банківської

системи

 

в

інвестиційному

про

видання

господарського механізму регіону / В. О. Онищенко // Міжвідомчий науковий збірник

 

«Економіка України»: реалії, перспективи розвитку ринкових

відносин». Т.20. – К.:

 

НДІ «Проблеми людини», Запорізький ДТУ, 2002. – С. 300 – 318.

 

 

 

 

Збірники

Савицька, О. І. Стан фінансової безпеки міжнародних платіжних систем, зокрема у

наукових праць

сфері функціонування пластикових карток / О. І. Савицька, А. А. Фурсова // Облік і

 

фінанси: зб. наук. пр. – Луцьк, 2008. – № 5. – С. 194. – 201.

 

 

 

 

 

 

Складові

Литвиненко І. Л. Забезпечення органами місцевого самоврядування прав люди.

частини: книги

Глава 14. / І. Л. Литвиненко // Державне управління, державна служба і місцеве

 

самоврядування: монографія / кол. авт. за заг. ред. проф. О.Ю. Оболенського. –

 

Хмельницький: Вид–во «Поділля», 1999. –С. 369–394.

 

 

 

 

 

 

збірника

Савицька, О. І. Хвилі фінансової кризи в Україні 2007 – 2008 рр. / О. І. Савицька,

 

А. А. Фурсова // Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнар

 

інтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2009. – Ч. 1. – С. 52 – 54.

журналу

1. Савченко, І. Реєстрація

банків: проблеми нового законодавства / І. Савченко //

 

Вісник НБУ. – 2005. – №1. – С.14–15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поздняков, О. І. Особливості

банківського

регулювання

та

нагляду

в

краї

 

перехідною економікою / О. І. Поздняков // Фінанси України. – 2006. – № 1. – C. 101 – 107.

іноземного

Kleinwaechter, W. Right on Information / W. Kleinwaechter // Journal of Media Law and

журналу

Practice. – London, 1990. – Vol. 10. – № 9. – P. 93.

 

 

 

 

 

 

 

енциклопедії

Економічна енциклопедія:

в

3

томах – К.: НАНУ; ІДіП;

Вид–во «Українська

 

енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – Т. 3. – 528 с.

 

 

 

 

 

 

Дисертації

Меламедов, С. Формирование

стратегии

экономической

безопасности

предпр -

 

мательских структур : дис. ... канд. экон. наук / С. Меламедов – СПб., 2002. – 20 с.

 

Автореферати

Пікуш, Ю. П. Управління

 

конкурентоспроможністю

банку

в

умовах

 

фінан

дисертацій

лібералізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 /

 

Ю. П. Пікуш. – Суми, 2006. – 21 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали

1. Матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрн

конференцій,

реформа»], (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т

з'їздів

ім. В. В. Докучаева. – X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. – 167 с.

26

 

2. Матеріали IX з’'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р.: інформ. бюл. –

 

К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ).

 

 

 

3. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць за матеріалами міжнар.

 

наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 p. / М-во освіти і науки України, Держ. податк

 

адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.

 

 

Законодавство

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12. 2000 р. № 2121–III //

України

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.

 

 

 

 

2. Господарський

кодекс

 

України

від16.01.2003 р. //

Відомості Верховної

Рад

 

України. – 2003. – № 18–22. – Ст.144.

 

 

 

 

 

 

 

3. Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України: постанова

 

Правління Національного банку України від14.08.2003 р. №337 // Офіційний вісник

 

України. – 2003. – №37. – С. 96.

 

 

 

 

 

 

Іноземне

Das neue Insolvenzrecht Gesetze, Begrьndungen: Materialien / bearb. von Joachim Kraemei.

законодавство

– Bonn: Stollfuss, 1995. – 83 p.

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет–

1 Основні принципи ефективного банківського нагляду, жовтень 2006 р. // Базельський

джерела

комітет з питань банківського нагляду[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

 

http://www.bank.gov.ua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці,

 

культурі та освіті : (підсумки 10–їМіжнар. конф. «Крим–2003») [Електронний ресурс] /

 

Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник –

 

2003.

4.

С.

43.

Режим

доступу

до

.:

 

http://www.nbuv.ua/articles/2003/03klinkc.htm.

 

 

 

 

 

27

Список літератури

1.Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р.

№679-ХІV, зі змінами та доповненнями[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua.

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000

р. №2120-ІІІ, зі змінами та доповненнями[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua.

3.Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні:

постанова Правління Національного банку України від28.08.2001 р. № 368

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua.

 

4.

Про затвердження Інструкції про безготівкові

розрахунки в

Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку

України від 21.01.2004 р. № 22

[Електронний

ресурс]. –

Режим

доступу:

//http://www.zakon.rada.gov.ua.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Про затвердження

Інструкції

про

касові

операції в банках

України: постанова Правління Національного банку України від 14.08.2003 р.

337

[Електронний

ресурс].

Режим

доступу:

//http://www.zakon.rada.gov.ua.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Про затвердження Змін до Положення про порядок формування

та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними

операціями банків: постанова Правління Національного банку України від

01.12.2008

р. № 406 [Електронний

ресурс].

– Режим

доступу:

//http://www.zakon.rada.gov.ua.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Про затвердження положення про ведення касових операцій у

національній валюті в Україні: постанова Правління Національного банку

України від 15.12.2004 р. № 637 [Електронний

ресурс]. –

Режим

доступу:

//http://www.zakon.rada.gov.ua.

 

 

 

 

 

 

28

8.

Про

затвердження

Інструкції

 

про

порядок ,

відкри

використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах:

постанова

Правління Національного банку України

від12.11.2003 р. №492

 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua.

 

9.

Про

затвердження

Положення

про

прядок

видачі

банкам

банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих

 

операцій: постанова Правління Національного банку України від17.07.2001

 

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua.

 

10.Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні: постанова Правління Національного банку України від 14.02.2007 р. №45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua.

11.Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операції з їх використанням: постанова Правління Національного банку України від30.04.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua.

12.Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: постанова Правління Національного банку України від16.12.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua.

13.

Про

затвердження

Положення

про

процентну

політик

Національного банку України: постанова Правління Національного банку

 

України

від 18.08.2004 р. № 389 [Електронний ресурс]. –

Режим доступу:

 

//http://www.zakon.rada.gov.ua.

 

 

 

 

14.Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку:

постанова Правління Національного банку України від22.12.2008 р. № 422

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua.

15. Адамик, Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика/

Б. П. Адамик. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с. 29

16.Банківський нагляд: навч. посібник / [В. І. Міщенко, А. П. Яценюк;

В. В. Коваленко та ін.] – К.: Знання, 2004. – 406 с.

17.Бутинець, Ф. Ф. Аналіз діяльності комерційного банку: навч.

посібник / Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович. – Житомир: Рута, 2001. – 384 с.

18.

Васюренко,

О.

В.

Банківські

операції: навч.

посібник

/О. В. Васюренко. – К.: Знання, 2000. – 243 с.

 

 

 

19.

Васюренко,

О. В. Економічний

аналіз

діяльності

комерційних

банків / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. – К.: ЦУЛ, 2004. – 396 с.

 

20.

Герасимович, А.

М.

Аналіз банківської

діяльності: [підручник]/

А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 599 с.

21.Голуб, А. Гроші. Кредит. Банки / А. Голуб, А. Семенюк, Т.

Смовженко. – Львів, 2007. – 206 с.

 

 

 

 

22.

Дані офіційного сайта Асоціації українських банків [Електронний

 

ресурс] / Режим доступу: //http://www.aub.org.ua.

 

 

 

23.

Дані

офіційного

сайта

Міністерства

фінансів

Укра

[Електронний ресурс] / Режим доступу: //http://www.minfin.gov.ua.

 

 

24.

Дані

офіційного

сайта

Національного

банку

Укр

[Електронний ресурс] / Режим доступу: //http://www.bank.gov.ua.

 

 

25.Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В. С. Стельмах та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.

26.Загородній, А. Словник банківських термінів. Банківська справа:

термінологічний словник / А. Загородний. – К.: Аконт, 2000. – 605 с.

27.Кириченко, О. А. Банківський менеджмент: навч. посібник / за ред.

О. А. Кириченко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.

28.Ковбасюк, М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків

іпідприємств: навч. посібник / М. Р. Ковбасюк. – К.: Скарби, 2001. – 336 с.

29.Костюченко, О. А. Банківське право: підручник / О. А. Костюченко.

– 3-тє вид. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 218 с.

30

30.Любунь, О. С. Банківський нагляд: підручник / О. С. Любунь,

К. Є. Раєвський. – 2-ге вид., перероб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 416 с.

 

31.

Міщенко, В. І. Банківські операції / В. І. Міщенко. – К., 2004. – 705 с.

32.

Міщенко, В. І. Грошово-кредитна

політика в

Україні/ за ред.

В. І. Міщенка. – К.: Знання, 2000. – 305 с.

 

 

33.

Мороз, А. М. Банківські

операції:

[підручник]

/ А. М. Мороз,

М. І. Савлук. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 

 

 

34.

Мочерний, С. В. Банківська система України/ С. В. Мочерний,

Л. С. Тришак. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 304 с.

 

35.

Онищенко, В. О. Основи

банківської справи: навч. посіб. /

В. О. Онищенко, – Полтава: ПДТУ, 1999. – 163 с.

 

 

36.Петрук, О. М. Банківська справа: навч. посібник / О. М. Петрук, за ред. Ф. Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с.

37.Онищенко, В. О. Ринок банківських послуг: проблеми та інноваційні напрями розвитку в Україні: [монографія] / В. О. Онищенко, Л. О.

Птащенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 307 с.

38.Фінансовий моніторинг в банку: навч. посібник / [С. О. Дмитров,

В. В. Коваленко, А. В. Єжов та ін.]. – Суми: Унів. книга, 2008. – 336 с.

39. Центральний банк та грошово-кредитна політика: підручник /

А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін. – К. : КНЕУ, 2005. – 556 с. 40. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів

напрямів «Фінанси і кредит» і «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання з дисципліни«Банківські операції» [Текст]: методичні рекомендації / В. О. Онищенко, Ю. С. Довгаль, О. А. Оніщенко. – Полтава:

ПолтНТУ: 2011. – 37 с.

31

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]