Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

реферат

.docx
Скачиваний:
21
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
47.34 Кб
Скачать

За порушення Правил біржової торгівлі встановлюються (в самих же Правилах) санкції, які застосовуються біржею. Ними можуть бути штрафи у визначених розмірах, хоча може засто­совуватися і така санкція, як позбавлення брокера права про­тягом певного часу брати участь у торгах. Рішення про засто­сування санкцій за порушення.

Правила біржової торгівлі приймаються від імені біржового комітету його відповідальним представником (наприклад, генеральним директором біржі).

Висновок

Біржа є невід'ємною частиною інфраструктури ринкової економіки. З її розвитком все більшого поширення на­бувають установи, які здійснюють діяльність з купів­лі—продажу товарів, послуг, цінних паперів. Найбільш розвине­ною формою оптового ринку товарів, цінних паперів та іноземної валюти, яка регулярно функціонує, є біржа. Саме вона зосере­джує під своїм контролем значну частину попиту і пропозиції то­варів та фондових цінностей.

У світовій практиці на біржах реалізуються сировинні та про­довольчі товари. В Україні через біржу проходять товари різного продовольчого та споживчого призначення: від типово біржових (лісоматеріали, нафтопродукти, зерно) до позабіржових (ком­п'ютери, автомобілі, товари широкого споживання й туристичні поїздки).

В умовах переходу до ринкової економіки розвиток в Україні біржової справи є першою ознакою початку демонополізації в матеріальному виробництві. Біржова діяльність дозволить пос­тупово налагодити поки що недостатньо розвинений механізм регулювання попиту і пропозиції, що може дійсно зацікавити ви­робника та споживача. Найпершою умовою цього є визначення економічно обґрунтованої ціни.

Отже, біржова діяльність виконує сьогодні важливу роль, яка полягає у створенні механізму управління вільною конкурен­цією, що дозволяє виявити реальні ринкові ціни з урахуванням попиту й пропозиції.

Список використаної літератури:

1. Крамаренко В.І. Біржова діяльність: Навч. посіб./ Крамаренко В.І. - К: ЦУЛ, 2003.

2.Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп. / Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. - Л.: Новий світ - 2000: Магнолія плюс, 2003.

3.Пепа Т. В. Біржова діяльність. Навчальний посібник / Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В. Видавництво Ліра-К, 2009 р.

4.Сохацъка О.М. Ф'ючерсні ринки: історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. / Сохацъка О.М. - Т.: Карт-бланш, 1999.

5.Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посібник/ Кушнір Т.Б.: 2 вид., стереотипне. – Харків: Консул, 2004. – 216 с.

20

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]