Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика 2013 / РП -банки-Маг_Банківська справа -12.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
338.43 Кб
Скачать

3. Самостійна робота

за/п

Тема, орієнтовний зміст самостійної роботи

Кількість днів

Дата

П.І.Б.

керівника

Кількість балів за тему

(зміст. модуль)

норматив

що

отримав студент

1

2

3

4

5

6

7

МОДУЛЬ І. Проходження переддипломної практики в банку

Змістовий модуль 1. Організаційна структура банку, управління діяльністю банку

1.

Основи організації практики.

Знати:

 • Вимоги до переддипломної практики, програму і завдання практиканта.

 • Загальні правила техніки безпеки.

 • Загальні правила регламентації робочого процесу банку (трудовий розпорядок).

Забезпечити:

 • Підготовку наказу про проходження практики у банку та закріплення керівника практики.

 • Затвердження календарного графіка проходження практики.

 • Проходження інструктажу з техніки безпеки.

1

2.

Структура, функції та головні завдання банку

Знати:

 • Організаційну структуру банку.

 • Функції банку(зокрема соціальну).

1

5

1

2

3

4

5

6

7

 • Завдання банку.

 • Права і обов’язки працівників банку, посадові інструкції.

Ознайомитись:

 • Зі структурою, функціями та внутрішніми комунікаціями основних підрозділів банку.

Навести:

 • Схему організаційної структури банку.

Підготувати письмовий звіт за темою.

3.

Менеджмент капіталу

банка, управління

нормативами та ризиками

Знати:

 • Нормативно-правову базу формування капіталу банка(зокрема регулятивного), управління нормативами банківської діяльності.

 • Методи управління власним капіталом банку.

 • Методи оцінювання та визначення достатності банківського капіталу.

 • Методи управління нормативами банківської діяльності(зокрема ліквідністю активів).

 • Методи управління ризиками банківської діяльності.

Вміти:

 • Працювати з нормативно-правовими актами, що регламентують необхідну величину регулятивного капіталу.

 • Планувати та прогнозувати величину власного та регулятивного капіталу.

 • Планувати та прогнозувати величини показників ліквідності та валютної позиції.

2

6

1

2

3

4

5

6

7

 • Аналізувати ризики кредитної та інвестиційної діяльності.

Ознайомитись:

 • З роботою підрозділів банку, які відповідають за роботу з акціонерним капіталом, управлінням нормативами банківської діяльності, моніторингом та аналізом ризиків.

 • З порядком проведення емісії акцій банку для збільшення акціонерного капіталу.

 • З порядком дій банку при виникненні критичного стану по ліквідності банку

Проаналізувати:

 • Дії керівництва банку по збільшенню акціонерного капіталу за останні 3 роки

 • Стан економічних нормативів діяльності банку за останні 3 роки.

 • Моніторинг ризиків, який проведений аналітиками банку за останні 3 роки.

Навести:

 • Графіки динаміки збільшення акціонерного капіталу, балансового капіталу, регулятивного капіталу за останні 3 роки.

 • Таблиці, які характеризують склад, структуру та динаміку поведінки економічних нормативів за останні 3 роки.

Підготувати письмовий звіт за темою

1

2

3

4

5

6

7

4.

Планування та аналіз банківської діяльності. Управління маркетингом.

Знати:

 • Нормативно-правову базу, яка регламентує планування та аналіз діяльності банку;

 • Загальну схему організації стратегічного управління в банку. Функції стратегічного управління в банку;

 • Поняття «стратегічний план банку»;

 • Поняття «ринок банківських продуктів». Порядок розробки банківського продукту та ціноутворення на банківські продукти;

 • Методику проведення маркетингових досліджень.

Вміти

 • Працювати з нормативно-правовими актами, що встановлюють порядок розробки стратегічного плану банка;

 • Складати стратегічний план банку на наступні 3 роки;

 • Складати річний план на доходах на кошторис по витратах на наступний рік;

 • Аналізувати етапи виконання плану;

 • Аналізувати стан фінансового ринку регіону з точки зору маркетингу.

 • Аналізувати стан фінансового ринку регіону з точки зору маркетингу;

Ознайомитись:

З роботою підрозділів банку щодо планування (зокрема,

2

6

1

2

3

4

5

6

7

стратегічного та поточного), розробки кошторисів видатків,

З розподілом витрат між різними функціональними підрозділами та службами банку;

 • З методами просування банківських продуктів на ринок фінансових послуг.

Проаналізувати:

 • Хід виконання стратегічного плану банку на останні 3 роки.

 • Хід виконання річного плану по доходах та кошторис по витратах поточного року на час практики.

 • Хід виконання плану просування певного(на вибір студента) банківського продукту.

Навести:

 • Таблиці та рисунки, які динаміку виконання планів за останні три роки.

Підготувати письмовий звіт за темою.

Всього за змістовий модуль 1

6

17

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 2. Казначейство банка

5

Організація розрахунків в національній та іноземній валютах

Знати:

 • Нормативно-правову базу по основам організації грошових розрахунків у господарстві України, готівковим та безготівковим розрахункам.

 • Нормативно-правову базу, яка регламентує порядок розрахунків в іноземній валюті, торгівельним і неторговельним розрахункам.

Вміти:

 • Працювати з нормативно-правовими актами, що регламентують порядок використання форм безготівкових розрахунків:

платіжних доручень, чеків, акредитивів, платіжних вимог-доручень.

 • Використовувати способи безготівкових розрахунків: розрахунки на основі заліку взаємних вимог, розрахунки у порядку планових платежів, сферу їх використання, порядок проведення.

 • Прогнозувати оборот готівкових грошей у банку.

 • Підтримувати касову дисципліну і здійснювати контроль за її дотриманням.

 • Прогнозувати оборот готівкових грошей у банку.

 • Підтримувати касову дисципліну і здійснювати контроль за її дотриманням.

2

6

1

2

3

4

5

6

7

Ознайомитись:

 • З організацією безготівкових розрахунків в національній та іноземний валютах.

 • З організацією готівкових розрахунків в національній та іноземний валютах.

 • З організацією банківських розрахунків акредитивами та векселями.

Проаналізувати:

 • Використання в банку форм безготівкових розрахунків:

організацію надходження готівкових грошей до кас банку, порядок одержання та витрачання готівкових грошей

Навести:

 • Графіки динаміки використання. форм безготівкових розрахунків: платіжних доручень, чеків, акредитивів, платіжних вимог-доручень за останні 3 роки.

Підготувати письмовий звіт за темою.

1

2

3

4

5

6

7

6

Платіжна система. Управління картковий бізнес

Знати:

 • Законодавчі і нормативно-

правові акти щодо регулювання діяльності платіжних систем в економіці України.

 • Законодавчі і нормативно-правові акти щодо платіжних систем безготівкових та готівкових переказів, зокрема Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП).

Вміти:

 • Виконувати розрахунки по ефективності функціонування систем SWIFT та WESTERN UNION, якщо вони використовуються в конкретному банку.

Ознайомитися:

 • З організацією роботи по функціонуванню платіжної системи на пластикових картках

 • Зі структурою операцій з платіжними картками:

 • питомої ваги залишків на карткових рахунках;

 • структури емісії БПК;

 • структури операцій з використанням БПК.

Проаналізувати:

 • Технологію безготівкових розрахунків з використанням пластикових карток.

 • Аналіз ресурсів банку(зокрема потужності карткових рахунків як додаткового джерела ресурсів).

 • Структуру еквайрингової мережі банку у розрізі технічного обладнання та ефективності її використання.

2

6

1

2

3

4

5

6

7

 • Склад і структуру ризиків у сфері карткового бізнесу.

 • Конкурентної позиції банку на ринку БПК.

Навести:

 • Необхідність та розрахунки до проекту створення нової системи готівкових переказів.

Підготувати письмовий звіт за темою.

Всього за змістовий модуль 2

4

12

Змістовий модуль 3. Менеджмент ресурсів банку. Зобов’язання банку

7

Управління депозитними операціями юридичних осіб

Знати:

 • Чинне законодавство і нормативні акти щодо здійснення депозитних операцій комерційного банку.

 • Ресурси з точки зору монетарних агрегатів. (Резервування, ціна ресурсів).

 • Ресурси як економічну категорію (Власні та залучені ресурси. Леверидж.)

 • Необхідність створення та роботи комітетів банку-тарифного та по управлінню активами и пасивами

Вміти:

 • Виконувати розрахунки по портфелю ресурсів (середня ціна, середньозважена ціна, середній час користування, середньозважений час користування).

 • Складати розрахунки по фактичній ціні ресурсів.

 • Складати розрахунки по порівняльному аналізу органічної структури ресурсів комерційних банків.

3

9

1

2

3

4

5

6

7

Ознайомитися:

 • З порядком складання портфелю ресурсів конкретного

банку, розрахунками ціни

ресурсів.

 • З Положенням банку про проведення пасивних (ресурсних) операцій, методикою встановлення цін на ресурси, які залучає банк.

 • З роботою Тарифного комітету по встановленню цін на ресурси.

Проаналізувати:

 • Ресурси як зобов’язання банку, строковість.

 • Динаміку зобов’язань і ресурсів за останні 3 роки.

 • Динаміку міжбанківських кредитів і депозитів за останні 3 роки.

 • Конкурентну позицію банку на фінансовому ринку за останні 3-4 роки.

 • Динаміку депозитів юридичних осіб за останні 3 роки

Навести:

 • Типову. схему портфелю ресурсів вибраного банку.

 • Рішення Тарифного комітету про встановлення цін на ресурси різного типу.

 • Таблиці, які характеризують склад, структуру і динаміку ресурсів банку за останні 3 роки.

 • Типові договори на залучення ресурсів різного типу.

Підготувати письмовий звіт за темою.

1

2

3

4

5

6

7

8.

Менеджмент вкладів фізичних осіб

Знати:

 • Чинне законодавство і нормативні акти щодо здійснення вкладних операцій комерційного банку.

 • Вклади з точки зору монетарних агрегатів. (Резервування, ціна ресурсів).

 • Законодавство і нормативні акти щодо функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Звітність до ФГВФО.

 • Знати ціль та принципи функціонування «Бази даних ФГВФО».

Вміти:

 • Виконувати розрахунки по базі вкладів фізичних осіб (середня ціна, середньозважена ціна, середній час користування, середньозважений час користування).

 • Контролювати поповнення бази даних ФГВФО.

 • Складати розрахунки по фактичній ціні вкладів.

 • Виконувати розрахунки відрахувань до ФГВФО.

 • Складати розрахунки по порівняльному аналізу органічної структури вкладів в комерційних банків.

Ознайомитися:

 • З порядком складання портфелю вкладів конкретного банку, розрахунками ціни ресурсів.

 • З Положенням банку про проведення вкладних операцій,

методикою встановлення цін на вклади, які залучає банк.

2

9

1

2

3

4

5

6

7

 • З роботою Тарифного комітету по встановленню ціни (процентів) на залучення вкладів).

Проаналізувати:

 • Вклади як зобов’язання банку, строковість.

 • Динаміку вкладів за останні 3 роки.

 • Конкурентну позицію банку по залученню вкладів за останні 3-4 роки.

 • Динаміку вкладів фізичних осіб за останні 3 роки

 • Конкурентну позицію банку

на фінансовому ринку за останні 3-4 роки.

 • Динаміку вкладів фізичних осіб за останні 3 роки.

 • Стосунки з ФГВФО (сплата внесків, перевірки).

Навести:

 • Типову схему портфелю ресурсів вибраного банку.

 • Рішення Тарифного комітету

про встановлення цін (процентів) на вклади різного типу.

 • Таблиці, які характеризують склад, структуру і динаміку вкладів банку за останні 3 роки.

 • Типові договори на залучення вкладів різного типу.

 • Положення про базу даних ФГВФО.

Підготувати письмовий звіт за темою.

Всього за змістовий модуль 3

5

18

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 4. Активні операції банків

9

Управління кредитуванням юридичних осіб, факторингом, лізингом

Знати:

 • Чинне законодавство і нормативні акти щодо здійснення активних операцій

комерційного банку(зокрема, кредитування в широкому сенсі).

 • Систему чинного

законодавства та нормативних актів щодо кредитної діяльності комерційних банків.

 • Необхідність створення та роботи комітетів банку-Тарифного, Кредитного та по управлінню активами и пасивами.

 • Принципи кредитування по різним типам кредитів та видів кредитування(зокрема, факторинг, лізинг).

 • Нормативні акти НБУ щодо

формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку.

Вміти:

 • Виконувати розрахунки по кредитному портфелю (середня ціна, середньозважена ціна, середній час користування, середньозважений час користування).

 • Складати розрахунки по фактичній ціні кредиту.

 • Працювати з типовими кредитними договорами банків.

 • Складати розрахунки по

порівняльному аналізу органічної структури кредитного портфелю комерційних банків.

4

9

1

2

3

4

5

6

7

Ознайомитися:

 • З положенням про проведення кредитних операцій, технологічною картою операції.

 • З роботою Тарифного комітету щодо встановлення ціни кредитів різного типу.

З формами типових договорів, додаткових угод, розрахунків і графіків погашення боргу і процентів.

 • З менеджментом кредитного

портфелю: управління доходністю, методи управління кредитним ризиком, методи управління проблемними кредитами.

Проаналізувати:

 • Аналіз складових частин

процесу кредитування:

 • організації кредитної діяльності;

 • управління кредитним портфелем;

 • контролю кредитного процесу;

 • управління кредитними ризиками;

 • встановлення лімітів з окремих напрямків кредитування;

 • організації кредитного моніторингу;

 • формування резервів в під можливі втрати за наданими кредитами.

  • Аналіз кредитного портфелю.

банку за останні три роки (динаміка та структура, динаміка кредитних вкладень в різні галузі національної економіки, рух кредитів, динаміка кредитів за ознакою забезпеченості, динаміка ризику/суми резерву на покриття ризику, прибутковість).

1

2

3

4

5

6

7

 • Аналіз конкурентної позиції

банку на кредитному ринку (зокрема, лізинг і факторинг).

Навести:

 • Таблиці, які характеризують

динаміку та структуру кредитних вкладень за останні 3-4 роки.

 • Таблиці об’ємів факторингових та лізингових операцій за останні 3-4 роки.

Підготувати письмовий звіт за темою.

10

Управління кредитуванням фізичних осіб, споживче кредитування

Знати:

 • Чинне законодавство і

нормативні акти щодо здійснення комерційним банком кредитування фізичних осіб (зокрема, споживче, житлове, авто- кредитування ).

 • Роботу Тарифного та Кредитного комітетів по управлінню процесом кредитування фізичних осіб.

 • Принципи кредитування по різним типам кредитів та видів кредитування(зокрема, споживче, житлове, авто).

 • Нормативні акти НБУ щодо формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку.

Вміти:

 • Виконувати розрахунки по кредитному портфелю (середня ціна, середньозважена ціна, середній час користування, середньозважений час користування).

2

9

1

2

3

4

5

6

7

 • Складати розрахунки по фактичній ціні кредиту.

 • Працювати з типовими кредитними договорами банків.

 • Складати розрахунки по

порівняльному аналізу органіч-

ної структури кредитного портфелю фізичних осіб комерційних банків

Ознайомитися:

 • З положенням про проведення кредитних операцій з фізичними особами конкретного банку, з технологічною картою операції.

 • З роботою Тарифного комітету щодо встановлення ціни кредитів різного типу.

 • З формами типових договорів додаткових угод, розрахунків і графіків погашення боргу і процентів.

 • З менеджментом кредитного портфелю: управління

доходністю, методи управління кредитним ризиком, методи управління проблемними кредитами.

Проаналізувати:

 • Аналіз складових частин процесу кредитування:

 • організації кредитної діяльності;

 • управління кредитним портфелем;

 • управління кредитними ризиками;

 • встановлення лімітів з окремих напрямків кредитування;

 • організації кредитного моніторингу;

1

2

3

4

5

6

7

 • формування резервів в під можливі втрати за наданими кредитами.

  • Аналіз кредитного портфелю банку за останні 3-4 роки (динаміка та структура, динаміка кредитних вкладень в різні типи кредитів, рух кредитів, динаміка кредитів за ознакою забезпеченості, динаміка ризику/суми резерву на покриття ризику, прибутковість).

 • Аналіз конкурентної позиції банку на кредитному ринку (зокрема, споживче, житлове, авто- кредитування).

Навести:

 • Таблиці, які характеризують динаміку та структуру кредитних вкладень за останні 3-4 роки.

 • Таблиці об’ємів певних типів кредитних операцій за останні 3-4 роки.

Підготувати письмовий звіт за темою.

11

Менеджмент операції банків з цінними паперами

Знати:

 • Чинне законодавство і нормативні акти щодо обігу цінних паперів.

 • Основні складові ринку цінних паперів та його взаємозв’язки з іншими сегментами фінансового ринку. Поняття цінного паперу.

 • Основні види професійної діяльності на фондовому ринку.

Вміти:

 • Виконувати розрахунки при розробці нової емісії акцій публічного акціонерного товариства – банка.

3

5

1

2

3

4

5

6

7

 • Використовувати авалі векселів при гарантійних операціях щодо контрагентів банку.

 • Користуватися форвардами,ф’ючерсами, опціонами, деривативами.

Ознайомитися:

 • З Положенням банку щодо операцій є цінними паперами, технологічною картою,

 • З типами цінних паперів, які використовуються в конкретному банку.

 • З договорами авалювання, які використовуються, з ціною банківського авалю.

 • З депозитарною діяльністю, або діяльністю зберігача цінних паперів.

 • З договорами купівлі і продажу векселів, або інших цінних паперів.

Проаналізувати:

 • Динаміку і структуру вкладень в цінні папери за останні 3-4 роки.

 • Структуру доходів по операціях з цінними паперами.

 • Структуру, умови випуску, витратність випуску депозитних сертифікатів.

 • Структуру(векселі в торговому портфелі, векселі до погашення) і доходність активних операцій з векселями.

 • Конкурентною позицію банку на ринку цінних паперів, зокрема фондовому ринку.

Навести:

 • Таблиці, які характеризують динаміку та структуру активних операцій з цінними паперами за останні 3-4 роки.

1

2

3

4

5

6

7

 • Таблиці, які характеризують динаміку та структуру ресурсних операцій з цінними паперами за останні 3-4 роки.

 • Таблиці, які характеризують структуру і динаміку доходів (витрат) по операціях з цінними паперами за останні 3-4 роки.

Всього за змістовий модуль 4

10

23

Всього за модуль І

25

70

Модуль ІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання

Індивідуальне науково-дослідне завдання згідно теми дипломної роботи

15

30

Всього за модуль ІІ

15

30

Всього

40

100