Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
373.76 Кб
Скачать

Бібліографічний список до теми: [1 - 4; 5; 6; 9; 16 - 20]

Тема 2. Статистичне спостереження

Мета роботи: засвоєння, поглиблення та систематизація знань щодо організаційних форм, видів і способів проведення статистичного спостереження та методів контролю отриманих даних.

План вивчення теми

 1. Поняття про статистичне спостереження

 2. Організаційні форми, види і способи проведення статистичного спостереження

 3. Програмно-методологічні та організаційні питання як основа плану статистичного спостереження

 4. Помилки спостереження та методи контролю отриманих даних

Методичні рекомендації

Вивчаючи цю тему, необхідно засвоїти питання щодо суті та організаційних форм, основних видів і способів проведення статистичного спостереження, яке є першим етапом статистичного дослідження. Статистичне спостереження – це спланований, науково організований збір масових даних про соціально-економічні явища та процеси що проходить шляхом їх реєстрації за чітким планом та відповідною методологією.

Мета спостереження – одержання достовірних статистичних даних для узагальнення характеристик стану та розвитку суспільних явищ і процесів з виявленням відповідних закономірностей.

Студент повинен:

розуміти, що собою являє план спостереження як сукупність програмно-методологічних та організаційних питань;

знати, що таке об’єкт спостереження, одиниця сукупності, одиниця спостереження; програма статистичного спостереження (статистичний інструментарій, статистичний формуляр), орган спостереження, час спостереження, вимоги до складання програми спостереження;

розуміти, чим відрізняються окремі організаційні форми, основні види і способи проведення статистичного спостереження.

Отримані в ході спостереження дані повинні бути точними і достовірними. Однак, навіть при досконалій організації спостереження, можливі помилки чи погрішності. Відхилення або різницю між одержаними показниками і дійсними величинами ознак досліджуваних явищ називають помилками статистичного спостереження. Студент повинен знати види помилок та методи, за допомогою яких здійснюється перевірка якості отриманих даних.

Більш детально питання теми розглянуто у [5, тема 2; 6, розділ 2; 9, глава 2; 13, розділ 10; 16, розділ 2; 17, розділ 2; 19, глава 2; 20, розділ 2].

Питання для самоконтролю

 1. До якого етапу статистичного дослідження слід відносити статистичне спостереження?

 2. Що є об’єктом статистичного спостереження?

 3. Як називається суб’єкт статистичного спостереження від якого надходять дані?

 4. Як називається документ, який містить перелік запитань, на які треба відповісти при статистичному спостереженні?

 5. Які є форми статистичного спостереження? Дайте визначення поняття кожної з них?

 6. Що ви розумієте під статистичною звітністю?

 7. За допомогою яких методів можливо здійснити несуцільне спостереження?

 8. За якими ознаками можна класифікувати статистичне спостереження?

 9. Які ви знаєте види статистичного спостереження за моментом реєстрації фактів?

 10. Спостереження основного масиву – це вид, засіб (метод) чи форма статистичного спостереження?

 11. Що ви розумієте під поточним спостереженням? Наведіть приклади.

 12. Що ви розумієте під періодичним спостереженням? Наведіть приклади.

 13. Назвіть основні етапи контролю результатів статистичного спостереження?

 14. Що ви розумієте під планом статистичного спостереження і які його складові?

 15. Чим відрізняється критичний момент часу від періоду спостереження?

 16. Які види помилок бувають залежно від причини виникнення?

 17. Як називають обліковий документ єдиного зразка, що містить програму та результати спостереження?

 18. Розкрийте сутність метричної шкали вимірювання.

 19. Розкрийте сутність номінальної шкали (шкали найменувань).

 20. Розкрийте сутність рангової (порядкової) шкали вимірювання.