Скачиваний:
23
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
34.82 Кб
Скачать

Основні особливості статистики

З наведеного визначення статистики як науки випливають принципові особливості предмета статистики. По-перше, статистика вивчає кількісний бік соціально-економічних явищ та процесів, а по-друге, вона вивчає не поодинокі, а масові явища, бо виявити закономірності можна лише під час дослідження великої кількості випадків, у яких згладжуються індивідуальні особливості окремих одиниць.

Кількісний бік суспільно-економічних явищ – це насамперед їх розміри. Наприклад:

  • на перше липня до університету подали заяви 1354 абітурієнти

  • підприємство під час процесу приватизації випустило 3000 акцій

  • статутний фонд фірми становить 2,5 млн. грн.

  • у розпорядженні підприємства знаходяться 20 вантажівок.

Не менш важливою формою відображення кількісного боку суспільно-економічних явищ є співвідношення розмірів. Наприклад:

  • середня ціна продажу однієї акції фірми на аукціоні перевищила її номінальну вартість у 4,65 раза

  • за період з 1959 по 1989 рік чисельність населення світу збільшилась майже в два рази

  • у 1996 році внаслідок грошової реформи в Україні номінальна вартість грошової одиниці зменшилась у 100000 разів.

Статистика під час вивчення кількісного боку явищ відображує їх у своїх числах-показниках і саме цим характеризує конкретний рівень явищ. Статистика установлює загальні властивості, виявляє схожість і різницю окремих рис, за допомогою спеціальних статистичних методів об’єднує елементи в групи, обчислює узагальнюючі показники, виявляє певні типи явищ.

Вивчення кількісного боку суспільних та економічних явищ нерозривно пов’язане з їх якісним змістом, тобто статистична кількісна розмірність не існує без якісної визначеності. Наприклад, під час групування населення за віком статистика виокремлює якісно відмінні вікові контингенти: дошкільного віку, шкільного, працездатного, пенсійного. Проте, перш ніж проводити розрахунки, треба визначити якісні властивості й кількісні межі кожного контингенту.

Явища суспільного та економічного життя постійно змінюються у часі, тобто вони є динамічними. Протягом певного часу змінам підлягають не лише розміри того чи іншого явища, але й співвідношення між окремими частинами одного явища чи між різними явищами. Одне й те саме явище має різні значення для різних об’єктів. А відтак кількісний бік явищ статистика має вивчати в певних умовах простору й часу.

Інша особливість предмета статистики пов’язана з масовістю суспільних явищ. Статистика вивчає явища, які повторюються в просторі чи впродовж часу. Для масового явища характерне те, що в ньому бере участь певна множина елементів, що мають схожі істотні властивості. Наприклад, робітники схожі тим, що виконують фізичну працю, студенти отримують певну спеціальність, учителі навчають дітей тощо.

Наявність будь-якої властивості в окремого елемента є випадковістю. Наприклад, вік робітника може бути 18, 24 роки чи будь-який інший окремі робітники можуть бути задоволені умовами праці, інші не задоволені. Але при об’єднанні значного числа елементів у єдине ціле сукупна дія випадковостей дає результат практично незалежний від випадку. Тобто лише у масі можна встановити закономірність того чи іншого явища.

Розглядаючи суспільні явища як масові й спираючись на облік усієї сукупності фактів, що належать до цих явищ, статистика за допомогою чисел показує ступінь їх розвитку, напрям і швидкість змін, тісноту взаємозв’язків і взаємозалежностей. Все це дає підставу стверджувати, що статистика є одним із засобів пізнання суспільного та економічного життя.

Соседние файлы в папке 1