Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Политэкономія метод. посібник

.pdf
Скачиваний:
37
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

7.8.Витрати виробництва – 80C+20V, m`=100%. Визначити вартість товарів та капіталістичні витрати (при незмінній зновствореної вартості), якщо:

а) витрати на засоби виробництва звеличаться до 90 гр.од.; б) витрати на заробітною платню скоротяться на 10 гр.од.; в) зазначені зміни здійсняться водночас.

7.9. Прибуток – це :

а) виручка з урахуванням витрат; б) виручка за мінусом витрат; в) частка витрат у виручці; г) витрати плюс виручка.

7.10.Безпосереднім фактором прибутку підприємства не є: а) обсяг виробленої продукції; б) ціна одиниці реалізованої продукції; в) витрати виробництва; г) правільна відповідь відсутня.

7.11.Обсяг реалізованої продукції ставить 100 од. Норма рентабельності 25%. Визначте прибуток.

7.12.Визначте норму прибутку на капітал при наступних даних: на виробництво 500 од. товаровиробник авансував 35 тис.гр.од.. Ринкова ціна товару 100 гр.од. за одиницю.

7.13.Капітал в 100 тис. гр.од. при нормі прибуткової вартості 100 % забезпечує норму прибутку 20%. Визначте, якою буде норма прибутку, якщо при незмінному авансовому капіталі його органічна будова (C:V) підвищиться до 9:1, а норма прибуткової вартості до 100%.

7.14.Норма прибутку - 10%.Розмір авансового капіталу - 100тис.гр.од. Знайти масу прибутку.

7.15.Авансований капітал - 120C+30V, норма експлуатації-100%. Як зміниться норма прибутку, якщо органічна будова капіталу зросте до 9:1, а m`-до150%? Чим пояснити протилежний рух норми прибутку та норми додаткової вартості?

7.16.Авансований капітал: 70С+30V та 120С+30V, m`=120%. В якому випадку прибуток вищий?

7.17.Три різних групи підприємств тієї ж самої галузі характеризуються наступними даними:

 

Групи підприємств

 

 

 

 

 

I

II

III

Авансований капітал (в млн.гр.од.)

200

240

150

 

 

 

 

Органічна будова капіталу

3:1

5:1

4:1

 

 

 

 

Норма додаткової вартості (в %)

200

220

250

 

 

 

 

Число обертів капіталу за рік

1

1

1

 

 

 

 

Витрачений за рік постійний капітал

50

50

50

(в % до авансового, постійного капіталу)

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг продукції, що випускається

30

50

20

(в тис.шт.)

 

 

 

 

 

 

 

Знайдіть:

а) величину індивідуальних вартостей та суспільну(ринкову) вартість одиниці продукції ;

б) масу прибутку в кожній групі підприємств; в) додатковий прибуток.

Який вид конкуренції призводить до утворення ринкової вартості?

7.18.Мається три галузі виробництва з капіталами : 80С+20V; 85C+15V; 90C+10V. Норма додаткової вартості – 200%. Поясніть процес утворення середньої норми прибутку. Під впливом якого виду конкуренції він відбувається? Чому неможливе

забарне існування неоднакових норм прибутку в різних галузях виробництва? 7.19.Визначте за таблицею для кожного періоду норму прибутку та виявіть тенденцію її

зміни. Дією яких об’єктивних факторів вона обумовлюється?

Періоди

Суспільний капітал

Органічна будова капіталу

m` (в %)

 

 

 

 

I

70C+30V

7:3

100

 

 

 

 

II

120C+40V

3:1

110

 

 

 

 

III

200C+50V

4:1

120

IV

340C+60V

8,5:1,5

130

 

 

 

 

V

630C+70V

9:1

150

 

 

 

 

7.20.В дві галузі вкладені капітали по 200 од.. Органічна будова капіталу змінювалась наступним чином: 1:1; 2:1; 3:1; 4:1. Ступінь експлуатації в першій галузі складала 100% , в другій - по періодах: 100%; 125%; 150%; 175%. Визначте норми прибутку в галузях і порівняйте їхній рух. Чим пояснюється різниця в ступені падіння норми прибутку?

7.21.Суспільний капітал – 240 од., його органічна будова – 4:1, середня норма рибутку20%. Капітал зріс вдвічі, органічна будова (за умови продажу робочої сили по повній вартості) склала 7:1; ступінь експлуатації підвищився на 50%. Зростання безробіття дозволило капіталістам щороку присвоювати 5% робочої сили у вигляді додаткового прибутку. Нееквівалентний обмін з економічного слабко розвинутим країнам приніс ще 0,6 од. прибутку. Визначте середню норму прибутку з обліком та без обліку факторів , які протидіють її зниженню.

7.22.Постійний капітал - 160 тис. гр.од., змінний - 40 тис. гр.од.. Норма додаткової вартості - 150%. В рік капітал робить 1 обіг. Як зміниться норма прибутку, якщо капіталіст зможе скоротити витрати на постійний капітал до 110 тис. гр. од.? Які методи економії на постійному капіталі використовуються підприємцями ?

7.23.Авансовий капітал - 8000 од., його органічна будова 1:7, m`-200%. При продажі товару за ціною виробництва прибуток виявився на 80 од. менш виробничої додаткової вартості. Визначити середню норму прибутку та ціну виробництва готової продукції за умовою, що у витрати входить 1/10 частина постійного капіталу, а змінний капітал здійснює 1обіг у рік.

Розділ 2. Загальні основи ринку

ТЕМА 8.

Ринок: суть, функції та умови формування

Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії.

Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і функції.

Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку. Особливості ринкових відносин в Україні.

Конкуренція та її суть. Місце конкуренції в ринковій економіці. Функції та форма конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика.

Конкуренція і моделі ринків.

План практичного заняття

1.Ринкові відносини, їх суб'єкти і об’єкти.

2.Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і

функції.

3.Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку.

4.Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції. Конкуренція і монополія.

Реферати

1.Особливості ринкових відносин в Україні.

2.Антимонопольне законодавство і практика.

3.Конкуренція і моделі ринків.

Література

Башнянин Г.І., Медведчук С.В., Шевчук Є.С. та ін. Політична економія. Навчальний посібник / За редакцією д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С.

Шевчук. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2004. – 480 с., с.119–133.

Куликов Л.М. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, Из-во

«Проспект», 2004. – 432 с., с. 185-190.

Конотоп Г. І., Дорошенко В. Ю.Политическая экономия. Опорный конспект лекций: Учебное пособие.-Донецк, «КИТИС». - 2000, с. 156-167.

Бабенко А.Г., Садеков А.А., Шестов С.Н. Основы экономической теории: Учебное пособие. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003, - 350 с., с.113-130.

Основи економічної теорії. Підручник. За заг. ред. Ю.В. Ніколенка. 3-тє вид. –

Київ: ЦУЛ, 2003. – 540с., с.138-147.

Мочерний С. В. Політична економія: Навч. посібник.-К.: Знання-Прес, 2002, с.

179-225.

Політична економія: Навч. посібник/ За ред. Тарасенко Г.Д.-Донецьк, 2002, с. 203-

217.

Політична економія: Підручник/ За ред. Ніколенко Ю. В.-К.: ЦУЛ, 2003, с. 159-

225.

Общая экономическая теория (политэкономия) Учебник под ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой, с. 88–102, 116–136.

Шишкин А.Ф. Экономическая теория. Учебное пособие для вузов. т.1, с. 260–284. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник Г.Н. Климко,

В.П. Нестеренко, с. 160–198, 205–221, 223–224.

Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савлук, О.О. Бєляєв та ін; За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 500 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатых народов. – М: Соцэкгиз,

1992.

Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3-х томах. Пер. с англ. –М.: Прогресс, 1993.

Бань Т., Сиченко В. Методи визначення рівня монополізму на ринках промислової продукції // Економіка України. - 1999. - № 3.

Ілляшенко С.М. Формування і розвиток цільових ринків // Фінанси України. - 1999. - № 4.

Тинний І.В. Становлення інституту банкрутств підприємств України // Фінанси України. - 1999. - № 8.

Виноградська А. Розвиток малого підприємництва // Економіка України. - 1999. -

№ 2.

Кредисов В. Держава і ринок: необхідність взаємодії у перехідній економіці // Економіка України. – 2002. - №2.

Андрианов В. Теория самоорганизации рыночной экономики // Общество и экономика. – 2002. - №5.

Лагутін С. Розвиток внутрішнього ринку в Україні: проблеми та перспективи // Вісник КНТЕУ. – 2003. - №2.

Борисенко З. Державне сприяння конкуренції в Канаді// Економіка України. –

2004. - №7.

Контрольні питання, тести, вправи

8.1.Що, на вашу думку, хотів сказати А. Смит принципом "невидимої руки"? Прокоментувати такий вислів А. Смита: "Я ніколи не чув про те, що ті, хто працює на користь суспільства, досягали великих успіхів".

8.2.Чим вiдрізняється ринкова регульована економіка від централізованої? Які закони регулюють ринкову економіку?

8.3.Яке з визначень ринку є найбільш переконливим:

а) ринок – це система відносин, де зв'язок між покупцями та продавцями вільний, що ціни на один і той же товар мають тенденцію швидко вирівнюватися; б) ринок – це механізм взаємодій покупців та продавців, відношення попиту та пропозиції;

в) ринок – це сфера обміну в середині держави та між державами, яка пов'язує виробників та споживачів продукції; г) ринок – це територія, географічний простір, у рамках якого відбуваються продаж і купівля певного товару;

д) ринок – це система, організована за законами товарного виробництва та обліку, сукупність відносин товарного обміну.

8.4.Ринок і конкуренція сприяють економічному зростанню, але роблять також негативний вплив на продуктивні сили, можуть викликати соціальну нерівність, напруженість і несправедливість. Чи можливо нейтралізувати ці негативні явища? Чому ні? Чому да?

8.5.Що таке кон'юнктура ринку? Як її вивчати? Чи слід враховувати кон’юнктуру ринку під час прийняття господарчих рішень?

8.6.Які об'єктивні умови виникнення і фунціонування ринкового господарства:

а) громадський розподіл праці; б) економічне відокремлення суб'єктів економіки;

в) самостійність суб'єктів підприємництва; г) жорстка система управління виробництвом та розподілянням?

8.7. Що означає в економіці принцип "laissez faire"? а) захист ринку від монополій;

б) поділ праці; в) надання ринку максимальної свободи, доводячи до мінімуму роль держави.

8.8.Які з наведених ознак не є ознаками чистого ринку? а) приватна власність; б) конкуренція;

в) суспільний інтерес як основний мотив поведінки; г) обмежена роль держави.

8.9.Свобода вибору не означає, що:

а) власники економічних ресурсів і грошового капіталу можуть використовувати їх на свій розсуд; б) працівники можуть займатися будь-яким видом діяльності, на який вони здатні;

в) споживачі вільні у межах своїх грошових доходів купувати товари й послуги в такому наборі, котрий вони вважають прийнятним для задоволення своїх потреб; г) держава може вибирати серед виробників тих, котрі спроможні найповніше задовольняти суспільні потреби і примушувати їх діяти у певних сферах.

8.10.Що таке "невидима рука" в економічному аналізі А. Сміта? а) намагання максимізувати прибуток; б) малопомітна роль держави в економіці; в) науково-технічна революція; г) ринкове регулювання.

8.11.Попит – це:

а) потреба, задовольнити яку бажає економічний суб'єкт; б) гроші, які економічний суб'єкт готовий заплатити за певний товар;

в) плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості; г) кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його

одиницю.

8.12. Яким чином попит пов'язаний з потребами?

а) у попиті відображаються всі потреби економічного суб'єкта; б) у попиті відображаються найнагальніші потреби; в) у попиті відображаються потреби, пропорційні можливостям;

г) попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі.

8.13.У підручниках з економіки можна зустріти положення про попит як перелік. Які види зв'язків визначає перелік?

а) між кількістю товару та ціною за його одиницю; б) між одиницею товару та ціною; в) між кількістю товару та його загальною вартістю;

г) між обсягом виробництва, його ціною та потребою у товарі.

8.14.Зміна величини попиту означає: а) зміщення кривої попиту;

б) посилення (послаблення) дії нецінових факторів попиту; в) перехід на конкретний кривій попиту від одного співвідношення "ціна –

кількість товару" до іншого; г) зміщення кривої попиту вправо чи вліво.

8.15.Що показує цей графік?

а) збільшення попиту;

 

б) скорочення попиту;

 

в) підвищення величини попиту;

 

г) зниження величини попиту;

 

д) графік виконаний неправильно, не дає

правильної

відповіді.

 

8.16. Факторами змін попиту не є:

 

а) зміна кількості покупців;

 

б) зміна доходів покупців; в) зміна цін на доповнюючі товари; г) зміна моди;

д) зміна збутової політики підприємства; е) правильно вказано у п. г, д.

8.17. Пропозиція – це:

а) кількість виробленого товару; б) кількість товару, здатна задовольнити існуючі потреби з урахуванням ціни за його одиницю;

в) кількість товару, яка може бути вироблена і запропонована до продажу у даний час за певної ціни за його одиницю.

8.18. Які зв'язки відображає шкала, відома як "шкала пропозиції"?

а) між можливим обсягом виробництва, досягнутим обсягом та ціною; б) між кількістю запропонованого товару та ціною за його одиницю; в) між кількістю виробленої продукції та ціною за неї.

8.19. Правильно сформулюйте закон пропозиції:

а) кількість пропонованого товару збільшується з підвищенням ціни за його одиницю та зменшується з її зниженням; б) кількість пропонованого товару зменшується з підвищенням ціни і збільшується – зі зниженням;

в) кількість пропонованого товару змінюється прямо пропорційно зміні ціни за його одиницю; г) правильно вказане у п. а, в.

8.20.Що є основним фактором зміни величини пропозиції будь-якого товару? а) витрати виробника; б) ціна за одиницю товару; в) мода на товар;

г) правильно вказане у п. а, б.

8.21.Які фактори не впливають на пропозицію певного товару?

а) витрати виробника; б) кількість продавців;

в) зміна цін на інші товари; г) зміна ставки податку з доходів громадян;

д) правильна відповідь відсутня.

8.22.Що ілюструє цей графік? а) зміну попиту; б) зміну пропозиції;

в) збільшення пропозиції; г) зменшення пропозиції;

д) зміну величини пропозиції.

8.23.Збільшення пропозиції означає:

а) зміщення кривої пропозиції вправо; б) зміщення кривої пропозиції вліво;

в) переміщення по кривій пропозиції вгору; г) переміщення по кривій пропозиції вниз.

8.24.Пересування вгору по кривій пропозиції може спричинитися: а) підвищенням ціни за одиницю товару; б) зниженням витрат виробництва;

в) підвищенням ціни за одиницю товару та зниженням витрат виробництва.

8.25.Як вплине здешевлення сталевого листа на пропозицію вантажних автомобілів? а) будь-який зв'язок виключений; б) може сприяти підвищенню величини пропозиції автомобілів;

в) обов'язково сприятиме зниженню ціни на автомобілі; г) правильно вказане у п. б, в; д) правильна відповідь відсутня.

8.26. Як впливатиме з'явлення нових сортів винограду із скороченим періодом визрівання і відповідно з меншими витратами виробництва на величину пропозицію винограду?

а) ці явища не пов'язані між собою; б) сприятиме її підвищенню; в) сприятиме її зниженню;

г) за певних умов може сприяти як підвищенню, так і зниженню пропозиції.

8.27.Що характеризує цей графік? а) зниження пропозиції; б) підвищення пропозиції;

в) зміну величини пропозиції; г) зміну попиту; д) правильна відповідь відсутня.

8.28.Ринок – це певний механізм:

а) координації дій економічних суб'єктів; б) взаємодії підприємств;

в) оптимізації взаємодії підприємств приватного сектора; г) забезпечення абсолютно вільного характеру взаємодії економічних суб'єктів.

8.29. Ринок – це:

а) певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін певних товарів; б) спосіб узгодження дій економічних суб'єктів на основі цінової системи та

конкуренції; в) система коопераційних зв'язків, яка склалася у результаті суспільного поділу праці;

г) діяльність економічних суб'єктів в умовах товарної форми виробництва. 8.30. До функцій цінової системи не належить розподіл:

а) інвестицій;

г) економічних ресурсів;

б) прибутку підприємств;

д) правильна відповідь відсутня.

в) товарів;

 

8.31. До функцій цінової системи належить:

а) інформування про ринкову кон'юнктуру; б) координація попиту та пропозиції;

в) стимулювання виробництва певних товарів; г) правильно вказане у п. а, б, в; д) правильно вказане у п. б, в.

8.32. До відмітних ознак ринкового зв'язку між економічними суб'єктами не можна віднести:

а) вільний характер формування; б) рівноправний стан учасників;

в) виключно самостійну економічну відповідальність; г) делегування власником частини своїх прав менеджерам; д) правильна відповідь відсутня.

8.33. Рівноправний стан учасників економічних відносин (продавець–покупець) передбачає:

а) достатню кількість продавців; б) відповідну кількість продавців та покупців;

в) кількісну перевагу продавців над покупцями;

г) наявність юридичних можливостей впливу з боку покупців на продавців недоброякісних товарів;

д) можливість вибору контрагента.

8.34. На якому графіку правильно відображені зміни, спричинені такими подіями:

а) товар став модним; б) знизилися ціни на сировину, з якої виготовляють товар;

в) виробники очікують підвищення цін на свої товари; г) споживачі очікують підвищення цін; д) знизилися ціни на товари-замінники;

е) зросли податки на прибуток виробників.

8.35.Що з наведеного не належить до умов ринкової координації? а) свобода підприємницької діяльності; б) конкуренція серед продавців та покупців;

в) гнучкість господарського законодавства; г) відсутність податків; д) правильно вказане у п. а, в, г;

е) правильно вказане у п. в, г. 8.36. Що належить до функцій ринку?

а) доведення товару до споживача; б) регулювання економічних зв'язків; в) соціальний захист населення; г) правильно вказане у п. а, б, в; д) правильно вказане у п. а, б.

8.37.Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин: а) вільний рух цін; б) точний облік виробниками можливостей покупців;

в) ефективна збутова політика підприємств; г) планування з боку державних органів;

д) мотивація приватних підприємств до розширення випуску продукції; е) правильно вказане у п. б, д.

8.38.Як виграєте Ви особисто, споживач, від конкуренції у сфері пропозиції товарів та послуг?

а) збільшується вибір товарів та послуг; б) стримується зростання цін;

в) виробник, як правило, намагається краще реагувати на вимоги споживачів; г) правильно вказане у п. а, б, в; д) правильно вказане у п. б, в.

8.39. Конкуренція в економіці:

а) спричиняє лише збитки більшості підприємців; б) небажане явище для підприємців; в) малобажане явище для підприємців;

г) забезпечує підприємцю свободу вибору.

8.40.Хто вважається засновником теорії недосконалої конкуренції? а) А. Сміт; б) А. Маршалл;

в) Є. Бем-Баверк;

г) Дж. Робінсон; д) П. Самуельсон.

8.41.Для досконалої конкуренції не є характерними: а) подібні товари; б) багато виробників, що діють незалежно;

в) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого виробника; г) труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами.

8.42.Монополістична конкуренція:

а) багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей; б) домінування на ринку певного виробника;

в) наявність на ринку єдиного виробника; г) домінування на ринку обмеженої кількості виробників.

8.43. Для олігополії не характерні:

а) наявність певного контролю за ринковими цінами з боку окремих суб'єктів; б) порівняно легкий вхід на ринок нових фірм;

в) наявність кількох великих фірм, які виробляють подібні товари та надають послуги; г) правильно вказане у п. б, в.

8.44. Чиста монополія:

а) пропозиція виходить від одного суб'єкта; б) пропозиція виходить від групи виробників, окремі з яких мають переважаючу

частку на ринку; в) пропозиція виходить від кількох велиеих фірм;

г) єдиний виробник продукції, яка не має близьких замінників.

8.45.Що з переліченого неможна вважати одним з напрямків негативного впливу монополізму на економіку?

а) підрив рівноправних стосунків між виробниками та споживачами; б) обмеження можливості вибору; в) штучне обмеження можливості дрібних виробників; г) правильна відповідь відсутня.

8.46.До способів монополізації ринків не належать: а) злиття фірм; б) отримання кредиту під низький процент;

в) досягнення спільних угод між фірмами з різних питань господарської діяльності;

г) придбання контрольного пакету акцій.

8.47.Міськводоканал, який постачає у велике місто воду:

а) не є монополією; б) є природною монополією;

в) є монополією, основаною на диференціації продукту; г) правильна відповідь відсутня.

8.48. Монопсонія – це:

а) монополія продавця на ринку; б) монополія покупця на ринку;

в) ринок, де зустрічаються монополіст-покупець та монополіст-продавець; г) ринок, де приватній монополії протистоїть монополія держави.

8.49. Перший у світі антимонопольний закон було прийнято:

а) 1776 р.;

г) 1913 р.;

б) 1867 р.;

д) 1933 р.;

в) 1890 р.;

е) 1992 р.

8.50. Перший у світі антимонопольний закон було прийнято в:

а) Англії;

г) Росії;

б) Німеччині;

д) Франції.

в) США;

 

8.51.У якому році в Україні біло прийнято перший спеціальний антимонопольний законодавчий акт?

а) 1985 р.;

в) 1992 р.;

б) 1989 р.;

г) 1993 р.

8.52.Який кількісний критерій визначення монопольного стану підприємств прийнято

вУкраїні?

а) не прийнято; б) частка ринку товару одного підприємства становить понад 35%;

в) частка ринку товару одного підприємства становить понад 30%; г) частка ринку товару одного підприємства становить понад 25%; д) правильна відповідь відсутня.

8.53.Якщо в якій-небудь галузі декілька (три-п'ять) фірм контролюють переважну частину ринку, то встановлюється конкуренція, що носить назву:

а) монополія; б) олігополія;

в) досконала конкуренція.

8.54.Як називається та економічна ситуація, коли покупцем якої-небудь продукції є лише одна фірма (організація):

а) монополія; б) олігополія; в) монопсонія?

8.55.Які заходи ведіння нецінової конкуренції: а) лідерство в цінах;

б) поліпшення якості конкурентоспроможної продукції; в) реклама; г) організація витавок;

д) проведення ярморків.

8.56.Які дії відносяться до недобросовісної конкуренції:

а) технічний шпіонаж; б) поліпшення якості конкуруючої продукції;

в) переманювання фахівців; г) підкуп робітників конкурента; д) неправдива реклама; е) організація виставок;

ж) самовільне використання чужого товарного знаку; з) копіювання зовнішнього оформлення товару іншої фірми.

8.57.Що з наступного не є фактором формування монополії: а) авторські права; б) ліцензії;

в) контроль над єдиним джерелом товару; г) виробництво та збут товару, що має багато близьких властивостей?

8.58.Державне регулювання економіки в ринковому господарстві:

а) породжене виключно інтересами бюрократичного державного чиновництва; б) передусім, слугує економічним цілям національного фінансового капіталу;

в) призване до служіння, зміцнення та адаптації існуючого устрою до умов, що змінюються шляхом вирішення завдань, які ринковий механізм вирішити не може або вирішує недостатньо швидко та ефективно; г) викликане, у першу чергу, інтересами військово-промислового комплексу;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.