Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Политэкономія метод. посібник

.pdf
Скачиваний:
37
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

ТЕМА 22.

Економічна система сучасного капіталізму

Суть і ознаки змішаної економічної системи. Приватний акціонерний і державний сектори економіки.

Межі ринку. Державне регулювання економіки.

Методи державного регулювання змішаної економіки. Розподіл державою національного доходу і ресурсів. Межі державного втручання в регулювання економічного відтворення.

Роль держави в регулюванні цін. Регулювання заробітної плати державою. Профспілки і ринок праці. Колективні договори між підприємцями і трудовими колективами.

Монополії і олігополії в умовах регульованого капіталізму. Революція в управлінні і відносинах власності. Соціальне партнерство.

Соціально-економічний прогрес та історичні перспективи економічної системи змішаного капіталізму.

План практичного заняття

1.Суть і ознаки змішаної економічної системи.

2.Монополії і олігополії в умовах регульованого капіталізму. Соціальне партнерство.

3.Соціально-економічний прогрес та історичні перспективи економічної системи змішаного капіталізму.

Реферати

1.Методи державного втручання в регулювання економічного відтворення.

2.Регулювання заробітної плати державою. Профспілки і ринок праці.

Література

Башнянин Г.І., Медведчук С.В., Шевчук Є.С. та ін. Політична економія. Навчальний посібник / За редакцією д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С. Шевчук. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2004. – 480 с., с. 190-215.

Куликов Л.М. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, Из-во «Проспект»,

2004. – 432 с., с. 33-38, 179-182.

Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. Пер. с англ. - М. - Прогресс, 1976.

Общая зкономическая теория (политзкономия): Учебник / под ред. В.Видяпина, Г. Журавлевой. - М.: Промо-Медиа, 1995, с. 136-147.

Мочерний С. В. Політична економія: Навчальний посібник.-К., 2002, с.601-620. Політична економія: Навчальний посібник./ За ред. Г. Д. Тарасенко.- Донецьк, 2002,

с.295-307.

Конотоп Г. И., Дорошенко В. Ю. Политическая экономия. Опорный конспект лекций.- Донецк, 2000, с.272-287.

Шумпетер Й. А. Капітализм, соціалізм і демократія. - К.: Основи, 1995.

Рокоча В., Мороз Д. До питання про вибір оптимального шляху ринкової трансформації // Економіка України. - 1998. - № 9.

Рибалкін В., Мамичева Л. Акціонерна власність - внутрішня основа формування і функціонування соціального ринкового господарства // Економіка України. - 1998. - № 2.

Мінін Л., Білоус Г. Про дерегулювання економіки // Економіка України. - 1999. - №

3.

Бродский Н.Ю. Естественная монополия и ее экономические границы // Вестник Моск. ун-та. - 1999. - № 1.

Величко В., Величко А. Тенденції в нагромадженні капіталу і зростання інвестиційної активності // Економіка України. - 1999. - № 1.

Іващенко М., Сменковський А. Громадські об'єднання підприємців як засіб узгодження державних і корпоративних інтересів // Економіка України. - 1999. - № 10.

Радзіевський О. Фінансовий централізм і перехід до ринкової економіки // Економіка України. - 1999. - № 1.

Шостак Л. Соціоекологічні орієнтири сучасної економічної політики // Економіка України. - 1999. - № 9.

Контрольні питання, тести, вправи

22.1.Система змішаної економіки сформувалася в основному у: а) XVIII ст.;

б) XVIII - XIX ст.; в) XIX ст.;

г) ХХ ст.

22.2.Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:

а) наявність натурального виробництва, яке доповнює товарне; б) поєднання натурального та товарного виробництва;

в) наявність ринкового та державного регулювання економіки без переважання одного з них; г) поєднання ручного, машинного та автоматизованого елементів у технологічному

способі виробництва.

22.3.В якому з положень неправильно названі спільні риси двох стадій капіталістичного способу виробництва щодо дії економічних законів?

а) дія всезагальних законів; б) дія загальних законів; в) дія стадійних законів.

22.4.Які з положень розкривають відмінності між двома стадіями розвитку капіталізму щодо дії економічних законів?

а) дія законів на кожній із стадій має свої особливості; б) на вищій стадії капіталізму виникають нові економічні закони; в) економічні закони діють як закони-тенденції.

22.5.Які з положень розкривають особливості дії економічних законів на вищій стадії капіталізму?

а) економічні закони набувають все більш планомірних та організованих форм своєї дії; б) посилюється інтернаціональний характер дії економічних законів;

в) економічні закони діють через боротьбу суперечливих сторін.

22.6.В якому з положень неправильно названі основні риси ринкової економіки?

а) це лад, в якому відбувається вільна гра ринкових сил; б) це лад, в якому економічна рівновага досягається через вільну конкуренцію; в) це лад, в якому домінує акціонерна власність.

22.7. У чому виявляються особливості змішаної економіки?

а) змішана економіка передбачає впровадження національного економічного планування; б) у змішаній економіці має місце перерозподіл частини національного доходу на

користь найбідніших верств населення; в) у змішаній економіці переважає централізоване регулювання економіки.

22.8Які з положень підтверджують недоцільність вживання поняття "ринкова економіка" на сучасному етапі?

а) ринкова економіка не існує в жодній розвинутій країні світу;

б) вживання цього поняття в наш час свідчить про незнання діалектичного методу, а отже, про відсутність діалектичного мислення; в) вживання цього поняття в наш час перешкоджає пізнанню сучасної економічної системи.

22.9.Які з положень розкривають сутність діалектичного методу пізнання щодо поняття "ринкова економіка"?

а) цей метод передбачає вживання понять і категорій щодо конкретної історичної епохи; б) оскільки економічна система минулих століть істотно змінилася, ці зміни повинні

знайти відображення в нових економічних категоріях; в) будь-яке економічне поняття або категорія на всіх етапах правильно відображає дійсність.

22.10.Яке з визначень регульованої економіки правильне?

а) регульована економіка - це процес регулювання господарської діяльності на кожному підприємстві; б) регульована економіка - це оптимальне поєднання планового і регульованого ринкового господарства;

в) регульована економіка - це регулювання державою всього народного господарства.

22.11. Зазначте причину, яка не зумовлювала виникнення регульованої економіки.

а) перехід від індивідуальної капіталістичної власності до колективних форм цієї власності; б) розширення меж планомірності й організованості в процесі укрупнення

підприємств; в) відокремлення сфери послуг;

г) інтенсивне одержавлення економіки, посилення ролі державної власності. 22.12. У чому сутність посилення планомірної форми зв'язку на національному рівні?

а) у розвитку подетальної та поопераційної форм одиничного поділу праці на національній та інтернаціональній основі; б) у розвитку довготермінових коопераційних зв'язків між виробниками і споживачами;

в) у поглибленні одиничного поділу праці на підприємстві.

22.13.У якому з положень дано правильне визначення процесу перетворення планомірності на рівні окремих підприємств на більш складні процеси?

а) планомірність на рівні окремих підприємств перетворилася на тенденцію економічного розвитку; б) планомірність на рівні окремих підприємств перетворилася на закономірність економічного розвитку;

в) поглибився одиничний поділ праці на підприємстві.

22.14.Що спричинило неспроможність механізмів ринкового регулювання?

а) розвиток продуктивних сил та їх зростаюче ускладнення; б) поступове наростання труднощів у взаємодії людини з природою, екологічна криза; в) зростання дрібнотоварного виробництва.

22.15. Перерозподіл первинних доходів здійснюють: а) держава; б) страхові компанії; в) банки;

г) благодійні фонди; д) підприємства сфери послуг;

е) правильно вказане у п. а, б, в, г, д; є) правильно вказане у п. а, в;

ж) правильно вказане у п. а, г. 22.16. Диференціація доходів - це:

а) різниця у рівнях доходів, одержаних різними людьми за певний період; б) різниця між найбільшим та найменшим рівнем доходу, яка склалася у суспільстві; в) коригування доходів через державну податкову систему; г) співвідношення мінімальної пенсії та мінімальної заробітної плати.

22.17.Диференціація доходів є : а) неминучою;

б) неминучою, але виключно як недолік певної соціально-економічної системи; в) неминучою, але контрольованою; г) реальним фактом, який потребує пошуку шляхів її усунення.

22.18.Яку економічні функцію держави реалізує вимога про внесення у маркування товару штрихового коду?

а) досягнення економічної стабільності; б) антимонопольне регулювання; в) соціальне забезпечення;

г) створення системи національних рахунків; д) формування законних "правил гри"; е) правильно вказане у п. б, в, д.

22.19.Що не належить компетенції профспілок?

а) встановлення мінімальної заробітної плати; б) укладання колективного договору з адміністрацією підприємства; в) укладання тарифних галузевих угод;

г) укладання міжгалузевих тарифних угод з урядом; д) правильна відповідь не названа.

22.20.До прикладів прямого державного регулювання економіки не відноситься: а) встановлення мінімальної заробітної плати; б) встановлення певних екологічних вимог;

в) встановлення порядку реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності; г) встановлення пільг для суб'єктів господарювання, які займаються певним видом діяльності.

22.21.Прикладами опосередкованого регулювання економіки державою можуть бути:

а) збільшення державних закупок сільськогосподарської продукції; б) встановлення мінімального розміру статутних фондів акціонерних товариств; в) приватизація житла; г) ліцензування певних видів підприємницької діяльності;

д) правильно вказане у п. а, б, в; е) правильно вказане у п. а, г.

22.22.Серед перелічених характеристик виділіть ту, яка властива не лише методам державного регулювання економіки:

а) обов'язковість для всіх суб'єктів господарювання; б) чітке визначення поведінки суб'єктів господарювання у тих чи інших умовах;

в) вплив на поведінку суб'єктів економіки через формування загальноекономічного середовища; г) правильна відповідь не названа.

22.23.Найсуттєвішою рисою непрямого державного регулювання економіки є:

а) використання державою приватних структур для впливу на поведінку економічних суб'єктів; б) досягнення державою бажаних результатів в економіці через співробітництво з

міжнародними економічними організаціями; в) формування економічного середовища, яке стимулює бажану поведінку економічних суб'єктів;

г) прийняття державних документів, які носять рекомендаційний характер і не є обов'язковими для виконання.

22.24. Держава у системі змішаної економіки:

а) використовує лише методи непрямого (економічного) впливу на поведінку економічних суб'єктів; б) застосовує методи прямого (адміністративного) та непрямого впливу на

поведінку економічних суб'єктів; в) прагне позбавитися методів адміністративного регулювання поведінки економічних суб'єктів;

г) може обійтися без методів адміністративного регулювання поведінки економічних суб'єктів, і до цього треба прагнути; д) правильно вказане у п. б, в.

22.25.Які найголовніші причини спонукають розвинуті країни світу здійснювати важливі перетворення власності?

а) усвідомлення панівним класом об'єктивної необхідності подолання відчуженості праці і власності; б) процес поступового вдосконалення техніко-економічних відносин;

в) вимоги найманих працівників і профспілок.

22.26.Що означає процес персоніфікації власності?

а) збільшення частки власності в руках окремих осіб через механізм придбання акцій; б) зростання кількості осіб в управлінні власністю;

в) створення профспілкової власності.

22.27.Які негативні риси процесу формування власності трудових колективів у розвинутих країнах світу?

а) корпорації під загрозою звільнення змушують працівників викуповувати збиткові заводи й філіали підприємств; б) наймані працівники, щоб вижити, змушені скорочувати на таких підприємствах

тривалість відпусток, заробітну плату, подовжувати робочий день; в) внаслідок переходу власності до трудових колективів зростає продуктивність праці.

22.28.У чому полягає сутність конвертіблів?

а) у розподілі акцій між персоналом залежно від розмірів отримуваної зарплати або стажу роботи; б) найманий працівник надає позику підприємству, а після визначеного терміну

отримує взамін акції на пільгових умовах; в) у процесі деперсоніфікації власності.

22.29.Які основні шляхи залучення найманих працівників до власності на підприємстві в розвинутих країнах світу?

а) придбання акцій за пільговими цінами; б) керівництво компаній змушує працівників викуповувати нерентабельні, збиткові заводи й філіали; в) участь у розподілі прибутків.

22.30.Зазначте найважливіші форми економічної реалізації процесів часткового поєднання власності і праці на рівні окремого індивіда в розвинутих країнах світу:

а) привласнення частини прибутку через механізм впровадження окремих прогресивних систем заробітної плати; б) отримання дивідендів на акції;

в) отримання додаткових заробітків за надурочні роботи.

22.31.Розрахуйте індекс цін, якщо за звітний період номінальна заробітна плата зросла на 20%, а реальна заробітна плата знизилась на 20%.

а) 1;

б) 40%;

в) 1,5; г) 0.67;

д) правильна відповідь не вказана.

22.32.Економічна криза якого періоду призвела до остаточного краху ринкового саморегулювання економіки?

а) економічна криза 70-х років XIX ст.;

б) економічна криза, що відбулася на рубежі XIX і XX ст.; в) економічна криза 1929-1933 рр.

22.33.Які з критеріїв розкривають сутність соціального ринкового господарства?

а) у соціальному ринковому господарстві має місце поєднання соціального з ринковим; б) у такому господарстві оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання з плановими;

в) у такому господарстві раціонально взаємодіють вільна конкуренція і монополістична.

22.34. Якщо сучасна економіка є регульованою, то чи є потреба використовувати ринкові регулятори? В якому з положень дається відповідь на це запитання?

а) ринковий механізм у регульованій економіці непотрібний; б) ринкові регулятори повинні використовуватися в органічному поєднанні з державними та недержавними;

в) ринковий механізм повинен використовуватися лише в окремих галузях економіки.

ТЕМА 23.

Соціалістична економічна система та її еволюція

Теорія і практика економічної системи соціалізму. Соціалізм і адміністративнокомандна економіка.

Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної економіки: директивне планування і централізоване управління. Державна власність та її межі.

Теорія і практика товарно-грошових відносин за адміністративно-командної системи соціалізму. Планове ціноутворення.

Доходи населення, їх структура і принципи формування. Суспільні фонди споживання.

Суперечності одержавленої економічної системи та їх загострення в соціалістичних країнах у середині 80-х років. Загальна криза і розпад світової системи соціалізму.

План практичного заняття

1.Теорія і практика економічної системи соціалізму.

2.Доходи населення, їх структура і принципи формування. Суспільні фонди споживання.

3.Загальна криза і розпад світової системи соціалізму.

Реферати

1.Державна власність та її межі.

2.Суперечності одержавленої економічної системи та їх загострення в соціалістичних країнах у середині 80-х років.

Література

Башнянин Г.І., Медведчук С.В., Шевчук Є.С. та ін. Політична економія. Навчальний посібник / За редакцією д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С. Шевчук. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2004. – 480 с., с. 203-204.

Курс экономической теории: учебник / Под ред. проф. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А. – Киров: «АСА», 2004. – 832 с., с. 752-754.

Политическая экономия: Учебник / Рук. авт. кол. В.А. Медведев. - М.: Политиздат,

1990.

Мочерний С. В. Політична економія: Навчальний посібник.- К., 2002, с.621-624. Політична економія: Навчальний посібник./ За ред. Г. Д. Тарасенко.- Донецьк, 2002,

с.308-322.

Бузгалин А. Эвристический потенциал политической экономии социализма в ХХІ веке // Вопросы экономики. - 2003. - №3.

Малиновский Л. Какой видится экономика обновленного социализма? // Диалог. –

2002. - №6.

Контрольні питання, тести, вправи

23.1.Які чинники безпосередньо стимулюють зайнятість робочої сили в країні? а) низька заробітна плата; б) розширення виробництва за рахунок екстенсивних факторів;

в) раціональне використання робочої сили; г) подовження робочого дня на 1 годину.

23.2.Хто регулює розподіл і зайнятість робочої сили в командно-адміністративній системі?

а) біржа праці; б) державні органи влади; в) ринок;

г) професійні спілки.

23.3.Зазначте найважливіші сфери й галузі матеріального виробництва, в яких створюється національний дохід:

а) промисловість;

б) ——————

в) ——————

г) ——————

23.4.У чому сутність управління?

а) управління - це особливий вид діяльності, що перетворює неефективну працю певної групи людей на високоефективну й продуктивну; б) управління - це група людей, яка керує діяльністю організації;

в) управління - це процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для досягнення мети організації.

23.5. З яких елементів складається управління?

а) збирання й передача інформації, вироблення і прийняття рішення, перетворення рішення на команди та їх виконання, аналіз ефективності прийнятого рішення і його коригування; б) збирання інформації, доведення її до всіх працівників, перевірка виконаного завдання;

в) вироблення команд, доведення їх до працівників, сувора перевірка виконання завдань працівниками.

23.6.У чому сутність вихідного принципу функціонування й розвитку системи управління?

а) у наявності організації, якою треба керувати; б) у формулюванні головної мети управління;

в) у з'ясуванні засобів досягнення мети управління.

23.7.На чому повинно ґрунтуватися прийняття управлінських рішень?

а) на власній думці та інтуїції одного з керівників організації; б) на використанні людини як знаряддя, інструмента, яким можна маніпулювати; в) на знанні економічних законів і чинного законодавства.

23.8.Який зміст поняття "підрив (або послаблення) товарного виробництва"? а) занепад виробництва як такого; б) послаблення взаємозалежності товаровиробників;

в) послаблення рівня економічної відособленості товаровиробників.

23.9.У чому виявляються економічні наслідки послаблення відособленості господарюючих суб'єктів?

а) зростає ступінь непередбачуваності, стихійності економічних зв'язків; б) конкретна праця частково втрачає свій приватний характер, її зведення до

абстрактної (визнання як суспільно корисної) праці відбувається певною мірою до початку виробництва, а не виключно в обміні;

в) загострюється суперечність між конкретною (приватною) і абстрактною (суспільною) працею, між споживною вартістю і вартістю товару, що породжує складнощі з реалізацією продукції, спричиняє згортання виробництва.

23.10.За яких умов зростання частки фонду нагромадження стає об'єктивною необхідністю?

а) за умов зростання реальних доходів населення; б) коли країна намагається подолати економічну кризу, модернізувати й оновити

матеріально-технічну базу, вдосконалити структуру й технологію виробництва; в) за умов монополії зовнішньої торгівлі.

23.11.Яка з тенденцій розвитку товарного виробництва переважає на сучасному етапі?

а) тенденція до згортання товарної форми відносин; б) тенденція до розвитку товарної форми відносин; в) обидві тенденції рівнозначні.

23.12.Яке з положень розкриває суперечливі тенденції розвитку товарної форми виробництва на сучасному етапі його еволюції?

а) тенденція до підвищення ефективності виробництва і тенденція до зростання техногенного навантаження на довкілля; б) тенденція до розширення товарного виробництва і тенденція до звуження такого виробництва;

в) тенденція до розукрупнення підприємств, посилення конкурентного середовища і тенденція до зростання рівня концентрації виробництва, виявів монополізму.

23.13.Що є основою розвитку названих вище тенденцій у сучасному товарному виробництві?

а) розвиток виробництва і поділу праці; б) урізноманітнення форм власності;

в) перетворення науки на безпосередню продуктивну силу.

23.14.Яке стратегічне завдання щодо подолання економічної кризи і виходу з депресії стоїть перед Україною?

а) входження у справедливий економічний союз з країнами СНД; б) входження у регіональні утворення Західної Європи;

в) досягнення рівня розвитку передових країн світу і на цій основі забезпечення добробуту народу.

23.15.Які головні ознаки економічної кризи в Україні?

а) в Україні, як і в багатьох інших країнах СНД, головною ознакою кризи було надвиробництво товарів; б) різке скорочення обсягів внутрішнього продукту, життєвого рівня населення,

стрімкі темпи інфляції тощо; в) різке скорочення сільськогосподарського виробництва.

23.16.Яка низка причин економічної кризи в Україні найбільше вплинула на її глибину і масштабність?

а) причини, успадковані від колишнього СРСР; б) причини, породжені діями "реформаторів" з часу проголошення незалежності України;

в) сам процес трансформації існуючої економічної системи.

23.17.Що є найголовнішим для виходу України з кризи?

а) проведення Національним Банком України науково обґрунтованої політики; б) шлях радикального оновлення раціональних господарських зв'язків з країнами

СНД і на цій основі відродження традиційних ринків збуту й кооперації між промисловими підприємствами; в) зупинення зниження життєвого рівня населення.

23.18. Що формує нову матеріальну основу економічного циклу в розвинутих країнах світу?

а) політика прискореної амортизації; б) швидке впровадження досягнень науки і техніки у виробництво;

в) масове оновлення товарів тривалого користування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.