Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ ТЕД.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
551.42 Кб
Скачать

5 Заключні положення

5.1 До пред'явлення до Перевізника позову, що є наслідком перевезення вантажу, Відправник (Одержувач) зобов'язаний пред'явити йому претензію в порядку, передбаченому __________________________.

(найменування Статуту або Кодексу)

5.2 При інших обставинах, не урегульованих даним договором, будуть застосовуватися положення Цивільного Кодексу України, а також

_______________________________________________________________.

(найменування транспортного Статуту або Кодексу)

5.3 Договір набирає сили з моменту його підписання, складений у _______ екземплярах.

5.4 Адреси та банківські реквізити Сторін.

Відправник: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Перевізник: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Відправник

______________________________

М.П.

Перевізник

______________________________

М.П.

ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

Куниця Анатолій Васильович

Артамонова Юлія Володимирівна

Меженков Артем Володимирович

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «транспортно-експедиторська діяльність»

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.07010102, 8.07010102 «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

І УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ (АВТОМОБІЛЬНОМУ)»

денної та заочної форм навчання)

ЧАСТИНА 1

Підписано до випуску .2012 р. Гарнітура Times New.

Умов. друк. арк. . Зам. № .

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Автомобільно-дорожній інститут

84646, м. Горлівка, вул. Кірова, 51

E-mail: druknf@rambler.ru

Редакційно-видавничий відділ

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2982 від 21.09.2007 р.

ДВНЗ«ДонНТУ» Автомобільно-дорожній інститут