Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методические указания (право).doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
434.69 Кб
Скачать

Рекомендована літератури

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.: / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). - К.: Юрид. думка, 2004. Т. 1. Загальна частина. - 584 с.

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.: / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова) та ін. - К.: Юрид. думка, 2005. Т. 2. Особлива частина. - 624 с.

 2. Адміністративне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. - К.: Істина, 2007. - 216 с.

 3. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. - Одеса: «Юридична література», 2003. - 896 с.

 4. Ведєрніков Ю.А. Шкарупа В.К. Адміністративне право Укра­їни: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 336 с.

 5. Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України: Навч. посіб. - К., 2004. - 300 с.

 6. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-прак­тичний коментар / Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін. / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової. - X.:Одиссей, 2005. - 552 с.

 7. Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. - 4 изд. - X.:Одиссей, 2003. - 880 с.

 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - К.: Атіка, 2002. - 189 с.

 9. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право Украї­ни. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.

 10. Масьондз С.О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах: Навч. посіб. - К.: Прецедент, 2006. - 176 с.

 11. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навч. посіб. /За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К.: Старий світ, 2006. - 576 с.

Навчальне видання

Методичні вказівки

З навчальної дисципліни

«Адміністративне право України»

для студентів спеціальності – 6.050200 «Менеджмент організацій» денної форми навчання

Укладачі: Леонов Олег Леонидович

Михайлова Наталія Сергіївна