Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
диагностика курсовая для заочников.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.41 Mб
Скачать

0

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Навчально-науковий інститут "Вища школа економіки і менеджменту"

Кафедра економіки підприємства

Економічна діагностика методичні вказівки до виконання курсової роботи

№_____________

Донецьк 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Навчально-науковий інститут "Вища школа економіки і менеджменту"

Кафедра економіки підприємства

Економічна діагностика методичні вказівки до виконання курсової роботи

для студентів спеціальності 7.03050401, 8. 03050401 „Економіка підприємства”,

(заочна форма навчання)

№_____________

Розглянуті

на засіданні кафедри “Економіка підприємства”

Протокол № 1 від 30.08.2013

Методкомісією спеціальності “Економіка

підприємства”

Протокол № 3 від 02.09.2013

Затверджено на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол № ___ від ________________-

Донецьк 2013

УДК

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економічна діагностика” (для студентів спеціальності 7. 03050401, 8. 03050401 „Економіка підприємства” заочної форми навчання) /Укл. Бондарєва І.О., Шилова О.Ю. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 56 с.

Укладачі: Бондарєва Ірина Олександрівна, доцент, к.е.н.

Шилова Ольга Юріївна, асистент

Рецензент:

зміст

 1. Мета і завдання курсової роботи 5

 2. Тема ті зміст курсової роботи 5

 3. Порядок виконання курсової роботи 6

 4. Вимоги до оформлення курсової роботи 7

 5. Завдання на курсову роботу 8

 6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи 35

 7. Тематичний зміст дисципліни 46

 8. Запитання для підготовки до іспиту 51

 9. Основна література 54

 1. Мета і завдання курсової роботи

Курсова робота з дисципліни “Економічна діагностика” є однією з форм самостійної роботи студентів і передбачає закріплення теоретичних знань дисципліни і набуття практичних навичок виконувати діагностичний аналіз діяльності підприємства. Курсова робота розвиває у студентів навички самостійної роботи із нормативною базою документів, економічною літературою, дозволяє проявити вміння збирати, аналізувати та узагальнювати необхідні практичні матеріали згідно з темою курсової роботи, розраховувати показники та розробляти таблиці, складати інші ілюстрації, використовуючи новітні комп’ютерні технології.

Завдання курсової роботи полягає у тому, що її виконання сприяє формуванню аналітичного мислення, вмінню використання аналітичних інструментів для об’єктивної оцінки подальших напрямків розвитку ефективної діяльності підприємства, а також вміння визначати симптоми негативних тенденцій і формувати комплекс заходів щодо подолання кризових ситуацій.

2.Тема та зміст курсової роботи

Курсова робота передбачає діагностування діяльності підприємства або його окремої сфери діяльності, яка має для даного підприємства найбільший інтерес та актуальність в сучасних умовах. Таким чином здійснюється вибір теми, визначається мета та завдання курсової роботи, обсяг аналітичних розрахунків.

Основні вимоги, які ставляться до викладення матеріалу та виконання розрахунків зводяться до наступного:

 • чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу ;

 • переконливість аргументації ;

 • стислість і точність формулювань, які виключають можливість суб’єктивного та неоднозначного тлумачення ;

 • конкретність викладу одержаних результатів.

Назва курсової роботи може бути уточнена в період її виконання. Курсова робота складається з таких частин: вступ, основний зміст, висновки і рекомендації, перелік посилань, додатки.

У вступі викладається актуальність теми роботи, ступінь її розроблення і освітлення в економічній літературі, формулюється мета і завдання. Вступ повинен бути коротким – не більше трьох сторінок.

Зміст курсової роботи слід поділити на декілька розділів, в яких треба викласти теоретичне обґрунтування і аналітичні розрахунки результатів діагностики господарської діяльності підприємства. Під час виконання тематичної частини курсової роботи необхідно з’ясувати теоретичні аспекти проблеми, потім представити аналітичні дослідження і сформулювати рекомендації.

Після висновку треба навести перелік посилань і потім додатки. Перелік посилань і додатки до обмеженого обсягу курсової роботи не включаються.