Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Заняття.№9(стац. доп)

.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
44.54 Кб
Скачать

Заняття № 9 ( стац. допомога)

1. Головна роль у наданні стаціонарної допомоги міському насе­ленню належить багатопрофільній лікарні. Від чого залежить кількість посад середнього медичного персоналу у стаціонарі?

А Від графіку роботи

В Від кількості ліжок

С Від системи обслуговування

D Від кількості ліжок та системи обслуговування

Е Від кількості лікарів

2. У стаціонар міської багатопрофільної лікарні хворі госпіталізу­ються за направленням лікарів амбулаторно-поліклінічних за­кладів, служби швидкої допомоги, а також при безпосередньому їх звернені, при наявності показань. Яку питому вагу серед гос­піталізованих складають хворі, доставлені швидкою допомогою?

А 5%

В 10%

С 15%

D 20%

Е 25%

3. Терапевтичні відділення є основними лікувально-профілактич­ними підрозділами в соматичних лікарнях. На скільки ліжок проектується однопалатна секція в цих відділеннях?

А 25—30 ліжок

В 60 ліжок

С 50 ліжок

D Не регламентується

Е Регламентується тільки в міських лікарнях

4. Які з показників повинен оцінити лікар терапевтичного стаціо­нару під час аналізу якості своєї роботи для атестаційного звіту за 3 роки?

А Летальність, частота ускладнень, середня тривалість ліку­вання

В Виконання плану ліжко-днів, навантаження лікаря-ординатора

С Повнота використання ліжкового фонду, оберт ліжка

D Середня зайнятість ліжка протягом року, повнота вико­ристання ліжкового фонду

Е Структура госпіталізованих хворих, середньорічна кіль­кість хворих

5. Діяльність лікарні оцінюють такими показниками як: середньо­річна зайнятість ліжка, середній термін перебування хворого на ліжку та ін. Визначити одну зі складових, необхідних для розра­хунку середньорічної зайнятості ліжка.

А Кількість виписаних з видужанням

В Кількість виписаних хворих

С Кількість госпіталізованих

D Кількість госпіталізованих швидкою допомогою

Е Кількість проведених ліжко-днів

6. Одним із показників діяльності стаціонару є середній термін перебування хворих на ліжку. Визначити одну із складових, необ­хідних для розрахунку цього показника.

А Кількість виписаних з видужанням

В Кількість госпіталізованих за рік

С Середньорічна кількість ліжок в стаціонарі

D Кількість хворих, що вибули із стаціонару

Е Кількість госпіталізованих швидкою допомогою

7. Завідувач відділення поліклініки хоче провести експертну оцінку виконання лікарями медико-технологічних стандартів обслуговування пацієнтів. Яку документацію він повинен перевірити з цією метою ?

A.Медичні карти амбулаторних пацієнтів

B .Контрольні карти диспансерного спостереження

C .Статистичні талони заключних (уточнених) діагнозів

D.Щоденники роботи лікаря поліклініки

E. Талони амбулаторних пацієнтів

8. В поліклініках для планування навантаження лікарів різного профілю використовують слідуючі середні показники (нормативи) прийому хворих за годину роботи: 2, 3, 4, 5, 8 чоловік. Який із приведених показників використовується для встановлення навантаження дільничного лікаря-терапевта?

А. 5 чоловіків на годину

В. 2 чоловіків на годину

С. 3 чоловіків на годину

Д. 4 чоловіків на годину

Е. 8 чоловіків на годину

9. Обласні та центральні районні лікарні є багатопрофільними, спеціалізованими та:

А. Клінічними

В. Вузькоспеціалізованими

С. Об’єднаними закладами

Д. Високоспеціалізованими

Е. Типовими

10. В структурі обласної лікарні входять адміністративна частина, лікувально-діагностичні

відділення, стаціонар і:

А.Господарська частина

В. Дитяча лікарня

С. інфекційне відділення

Д. операційний блок

Е. Поліклініка

11. Стаціонарну допомогу щорічно отримують:

А. 10%

В. 20%

С. 15%

Д. 25%

Е. 30%

12. Категорії централізованих районних лікарень залежить від потужності, яка визначається:

А. 4 категорія - 35-100 ліжок

В. 5 категорія – 300-1000 ліжок

С. 8 категорія – 100-8000 ліжок

Д. 6 категорія - 100-400 ліжок

Е. 2 категорія – 50—100 ліжок

13. Для оцінки організації діяльності стаціонару найбільше значення мають:

А. Кількісні показники

В. Госпітальна захворюваність

С. Забезпеченість населення ліжками і лікарями

Д. Ефективність діяльності

Е. Якісні показники

14. Показник використання ліжкового фонду:

А. Оборот і середня зайнятість

В. Оборот ліжка

С. Лікарняна діяльність

Д. Оборот, середня зайнятість і лікарняна діяльність

Е. Оборот, середня зайнятість, летальність

15. Потужність стаціонару визначається:

А. Середньою кількістю ліжко днів

В. Структурою ліжкового фонду

С. Абсолютним числом ліжок

Д. Оборотом ліжка

Е. Летальністю

16. Оборот ліжка це:

А. Середнє число дів роботи ліжка за рік

В. Виконання плану ліжко-днів

С. Середнє число хворих, які лікувалися на ліжку

Д. Середня тривалість перебування в стаціонарі

Е. Абсолютне число лікування в лікарні

17. Показник післяопераційної летальності розраховується як %:

А. Померлих від загального числа хворих, що лікувалися у хірургічному відділенні

В. Летальних наслідків від числа післяопераційних ускладнень

С. Померлих із числа прооперованих хворих

Д. Летальних наслідків від числа всіх ускладнень

Е. Померлих від загального числа хворих, що лікувалися у лікарні

18. Показник навантаження в стаціонарі визначається:

А. Середнім числом днів роботи ліжка в році

В. Відношенням числа ліжок до числа зайнятих посад в стаціонарі

С. Середньою тривалістю перебування хворого на ліжку

Д. Оборотом ліжка

Е. Кількістю ліжок до кількості хворих

19. Середня тривалість перебування хворого на ліжку характеризується:

А. Числом днів проведених хворим на ліжку до числа середньорічних ліжок

В. Числом днів проведених хворим на ліжку до числа пролікованих хворих

С. Відношення числа ліжок до числа хворих

Д. Числом пролікованих хворих

Е. Числом проведених ліжко днів

20. Потужність міської лікарні визначається:

А. Числом лікарських посад

В. Чисельністю населення

С. Числом ліжок

Д. Числом хворих

Е. Рівнем захворюваності

Відповіді № 9 ( стац. допомога):

1-Д, 2-В, 3-А, 4-А, 5-Е, 6-Д, 7-А, 8-А, 9-С, 10-Е, 11-В, 12-Д, 13-Е, 14-А, 15-С, 16-С, 17-С, 18-В, 19-В, 20-С.