Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
зв т практики ПРИМЕР1.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
253.44 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Економічний факультет

Кафедра обліку і аудиту

Звіт

про виробничу обліково-аналітичну

практику пройдену на ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика»

студента IV курсу, спец. «Облік і аудит»

Керівник практики: від кафедри „Облік і аудит"

керівник від підприємства гол. бухгалтер:

Ужгород – 2005

Зміст

Розділ 1. Фінансовий облік

 1. Облік грошових коштів та фінансових інвестицій

 2. Облік розрахунків і кредитних операцій

 3. Облік виробничих запасів

 4. Облік основних засобів, капітальних інвестицій і нематеріальних активів

 5. Облік затрат і доходів підприємства

 6. Облік зовнішньоекономічних операцій

1.7. Облік власного капіталу і фінансових результатів Розділ 2. Складання, аналіз та аудит фінансової звітності Розділ 3. Управлінський внутрішньогосподарський облік Додатки

Розділ 1. Фінансовий облік

1.1 Облік грошових коштів і фінансових інвестицій

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає прид­бання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їх продаж і отримання виручки. Під грошовими коштами розу­міють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати касу. Каса - це спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки. Під касою також розуміють всю сукупність готівки та грошових документів, що є у підприємства. Каса охоплює всі наявні грошові кошти, які знаходяться на певний період часу на підприємстві, як в монетах, так і в паперових грошових знаках.

В касі підприємства можуть зберігатись не тільки готівкові кошти, але й цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності. До них відносяться трудові книжки і вкладні листки до них, квитанції шляхових листків автотранспорту, бланки довіреностей тощо.

Посадову матеріально відповідальну особу, яка завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів називають касиром.

Після видання наказу про призначення відповідального працівника на посаду касира, керівник підприємства зобов'язаний під розписку ознайомити його з порядком ведення касових операцій, після чого з касиром укладається договір про повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.

На підприємствах, де за штатним розкладом не передбачена посада касира, обов'язки останнього може виконувати бухгалтер чи інший працівник за письмовим розпорядженням керівника підприємства за

умови укладання з ним угоди про повну матеріальну відповідальність. Про це в письмовій формі обов'язково повідомляється банк, який здійснює розрахунково-касове обслуговування підприємства.

Здійснення готівкових розрахунків обов'язково має бути підтверджено відповідним обліково-розрахунковим документом (податкова накладна, рахунок-фактура, товарний чек).

Для готівки в плані рахунків передбачено активний рахунок ЗО "Каса". Він має такі субрахунки:

ЗО1 "Каса в національній валюті" 302 "Каса в іноземній валюті"

По дебету рахунку відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, по кредиту - виплата грошових коштів.

Аналітичний облік ведеться за центрами відповідальності: за кожною операційною касою (касиром), а також за видами іноземної валюти.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів), та про кошти в дорозі призначений рахунок 33 "Інші кошти", який поділяється на такі субрахунки:

 1. "Грошові документи в національній валюті"

 2. "Грошові документи в іноземній валюті"

 3. "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

 4. "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

По дебету рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів у дорозі, по кредиту -вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

В балансі залишки по рахунках ЗО, 33 відображаються разом із залишками по рахунку 31 "Рахунки в банку" та субрахунку 351 "Еквіваленти

грошових коштів", рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції"" в статтях балансу 230 та 240 окремо в національній та іноземній валюті.

Порядок організації готівкових розрахунків регламентовано "Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України" від 19.02.2001р.

Підприємства, що мають поточні рахунки в установах банків, одержують готівку з цих рахунків в установах банків у межах наявних коштів і витрачають її виключно на цілі, які визначені в грошовому чеку та не суперечать чинному законодавству України.

Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі прибуткового касового ордеру, підписаного головним бухгалтером або уповноваженими на це особами, який показаний в дод.

Витрачання готівки з каси оформлюється видатковим касовим ордером, який показаний в дод. Він підписується керівником і

головним бухгалтером підприємства чи особами, ними уповноваженими.

Всі факти надходження і вибуття готівки підприємства відображаються в касовій книзі, зразок заповнення якої показаний в дод. .В кінці

кожного робочого дня касир підбиває підсумки операції за день, виводить залишок грошей в касі на наступне число і передає до бухгалтерії звіт касира, який являє собою відривний листок касової книги з додатком прибуткових і видаткових касових документів. Операції, які були здійснені на ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика" протягом періоду з 16.01.02 по 16.01.02 показані в оборотній відомості по рах.30 (див. дод. ). Детальнішу інформацію про проведені розрахунки можна одержати з відомості операцій по рах.30 (див.дод. )

Інвентаризація касової готівки та інших грошових документів проводиться з метою контролю за їх фактичною наявністю та збереженням. Результати інвентаризації оформлюються актом.

На даному підприємстві рух готівки в касі оформляється за допомогою прибуткових та видаткових касових ордерів, а для виплати зарплати використовуються платіжні відомості. Виручка від реалізації продукції оприбутковується в касу, і щодня здається на поточний рахунок підприємства. Такий порядок оплати готової продукції передбачає використання товариством реєстраторів розрахункових операцій. Тому підприємством щомісяця до ДПА подається звіт про використання ЕККА, в якому вказуються марки і номера касових апаратів та обороти за місяць по кожному з них. До цієї форми прикріплюються клейовим способом місячні касові звіти, а в кінці року - річний.

Безготівкові розрахунки в господарському обороті України регулюються Інструкцією №7 НБУ, яка затверджена Постановою НБУ від 02.08.1996 р. №204 (зі змінами та доповненнями).

Інструкцією визначені загальні принципи організації безготівкових розрахунків та їх форми, стандарти документів та порядок їх обігу. Інструкцією визначено, що кошти підприємств підлягають обов'язковому зберіганню в банках, за винятком залишків готівки в їх касах в межах встановленого банком ліміту.

Безготівкові розрахунки мають здійснюватись через банки шляхом перерахування коштів з поточних рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів. Розрахунково-касове обслуговування банком своїх клієнтів здійснюється на договірній основі.

Розрахункові документи, що подаються в уповноважений банк, повинні мати відбиток печатки (за її наявності) та підписи відповідальних осіб, яким, відповідно до чинного законодавства України та установчих документів підприємства, надане право розпорядження рахунком і підпису розрахункових документів і які повідомлені банку в картці із зразками підписів та відбитком печатки.

Кошти ЗАТ зберігаються на поточних рахунках в Закарпатській філії AT "КредитБанк (Україна)" та в ФАКБ "Укрсоцбанк". Обслуговування підприємства банком здійснюється на основі договору про розрахунково-касове обслуговування, який укладається між підприємством і банком строком на один рік. Розрахунково-касове обслуговування банком здійснюється на платній основі, а в кінці року на залишок на поточному рахунку банком нараховуються підприємству відсотки. Крім того, так як товариство займається і зовнішньо-економічною діяльністю, то воно також має валютні рахунки у вказаних вище банках.

Для обліку наявності та руху грошових коштів, які знаходяться на рахунку в банку і які можуть бути використані для поточних операцій, використовують рахунок 31 "Рахунки в банку". Банком видається підприємству виписка банку, що відображає рух грошових коштів на поточному рахунку (див.дод. )

Сьогодні найбільш розповсюдженими видами безготівкових розрахунків є розрахунки за допомогою платіжних доручень, які є розпорядженням обслуговуючому банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємств (див, додаток ).

Для контролю за використанням грошей з розрахункових рахунків та відображення надходження платежів банківські установи зобов'язані складати і видавати виписку з рахунку клієнта за кожен день, в якому був здійснений рух коштів. Виписка з рахунку видається особі, яка представляє підприємство і має доручення, підписане керівником підприємства, на отримання банківських виписок. Банківська виписка показана у додатку 6,

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунку 372. Цей субрахунок використовується для обліку грошових коштів, виданих в підзвіт працівникам (зі спискового складу) на адміністративно-господарські, операційні витрати та службові відрядження.

Працівники, які одержали готівку в підзвіт, зобов'язані подати до бухгалтерії підприємства авансовий звіт про витрачені суми, до якого повинні бути додані всі виправдовуючі документи: акт закупівлі, акти на списання представницьких витрат в межах передбачених норм з додаванням відповідних документів на оплату рахунків ресторанів, кафе, готелів тощо, чеки, квитанції, рахунки магазинів, залізничні, авіаційні та інші проїзні квитки. Обов'язковим реквізитом авансового звіту є резолюція керівника підприємства чи уповноваженої ним особи про затвердження вказаної суми витрат і його підпис

Законом встановлено терміни звітування за підзвітними сумами:

 1. на відрядження - не пізніше трьох робочих днів після повернення з відрядження;

 2. на закупівлю сільськогосподарської продукції та вторсировини - не пізніше десяти робочих днів;

3. на всі інші виробничі потреби - наступного дня після видачі готівки Якщо пізвітна особа не надала звіти і необхідні виправдовуючі документи

у встановлені строки або не повернула в касу залишки невикористаних сум авансів, бухгалтерія має право утримати таку заборгованість з нарахованої заробітної плати в порядку, встановлених чинним законодавством. Крім того, на суму неповернутого авансу нараховується штраф у розмірі 25 % такої суми. Це положення застосовується лише щодо сум авансів, виданих в національній грошовій одиниці України на господарські потреби чи витрати на відрядження.

Також необхідно відмітити, що при відрядженні працівника йому нараховуються добові, норми яких встановлені законодавче. Відповідно до нині діючих норм при відрядженні по Україні добові становлять 18 грн. При відрядженні за кордон суми добових встановлюються залежно від країни відрядження.