Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗМІСТ-6.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
15.81 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра “Інформаційні системи і технології”

Робоча програма та методичні вказівки

до вивчення тем курсу, виконання лабораторних робіт і контрольної роботи та контрольні запитання до

самостійної роботи студента з дисципліни

“Застосування інформаційних технологій на транспорті”

(для всіх форм навчання)

Київ НТУ 2005

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра Інформаційні системи і технології

Робоча програма та методичні вказівки

до вивчення тем курсу, виконання лабораторних робіт і контрольної роботи та контрольні запитання до

самостійної роботи студента з дисципліни

“Застосування інформаційних технологій на транспорті”

(для всіх форм навчання)

Затверджено

на засіданні навчально – методичної

Ради Національного транспортного

Університету

Протокол № від

Перший проректор, професор

_________________М. О. Білякович

Київ НТУ 2005

Робоча програма та методичні вказівки до вивчення тем курсу, виконання лабораторних робіт і контрольної роботи та контрольні запитання до самостійної роботи студента з дисципліни “Застосування інфрмаційних технологій на транспорті” (для всіх форм навчання)./Укл.: Е.Г. Логачов, Г.Г.Москвічова, С.А.Наконечная – К.: НТУ, 2005. – 100 с.

Укладачі: Є.Г. Логачов, канд. техн. наук, доц.;

Г.Г.Москвічова, ас ;

С.А.Наконечная, ас.

1. Мета і завдання дисципліни

Застосування інформаційних технологій на транспорті”

для спеціальностей:

7.090258, 8.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”;

7.090210, 8.090210 “Двигуни внутрішнього згоряння”;

7.092303, 8.092303 “Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій”;

7.090214, 8.090214 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”;

7.090211, 8.090211 “Колісні та гусеничні транспортні засоби”. Спеціалізація – Автомобілебудування.

7.010104 “Професійна освіта. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту”

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки науково технічний прогрес знаходить своє відображення в якісних змінах знарядь праці, продуктах праці, у впровадженні нових автоматизованих технологічних процесів як у системах матеріального виробництва так і у системах управління різних рівней. В результаті з'являються нові вироби й технології, змінюється номенклатура послуг, що надаються підприємствам, установам та фізичним особам, виникають принципово нові економічні об'єкти. Одним з основних факторів впливу науково-технічного прогресу на всі сфери діяльності людини є широке застосування нових інформаційних технологій, під якими розуміється сукупність методів і засобів зберігання, одержання і використання інформації на основі обчислювальної й комутаційної техніки та широкого застосування математичних методів і моделей. Унаслідок цього найбільша частина традиційної інформаційної системи об'єктів економіки почала трансформатуватися в машинну інформаційну систему з високою ступінню автоматизації процесів зберігання. пошуку, обробки та видачі управлінської інформації.

Мета дисципліни “Застосування інформаційних технологій на транспорті” – підготувати студентів до ефективного використання автоматизованих інформаційних систем підприємств у процесі розв'язування фахових завдань.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів знання про загальні основи сучасних автоматизованих інформаційних систем підприємств, цілі їх застосування , їх місце в системі управління підприємством; навчити аналізувати та вдосконалювати інформаційні системи підприємств шляхом упровадження систем управління базами даних.

Студент повинен знати:

  • основи інформаційної технології СУБД і її вплив на ефективність роботи підприємства;

  • основи автоматизації рішення фахових задач в умовах використання СУБД;

  • основи створення і вдосконалення інформаційних систем підприємств, шляхом упровадження інформаційних технологій СУБД на підприємствах транспорту;

Студент повинен уміти:

  • обирати інформаційну технологію для зберігання й обробки даних предметних областей підприємств транспорту;

  • створювати для предметної області підприємства транспорту структуру БД і вносити у БД дані;

  • отримувати з БД економічну інформацію щодо діяльності підприємства у певній формі;

  • на основі БД виконувати аналіз діяльності підприємства у певних умовах ;

  • за допомогою даних БД та відповідного критерію відбирати варіант для для реалізації;

  • оформляти обраний варіант дії у керуюче рішення для реалізації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]