Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

УМКД_лекції_по_ІЕтаЕД_посл

..pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
2.74 Mб
Скачать

17.Костюк В.Н. История экономических учений: Курс лекций. - М.; 1997. 18.Курс экономики: Учебник./ Под ред. Б.А. Райзенберга. - М.: ИНФРА. М,

2000.

19.Лановик Б.,Матисякевич З.,Матейко Р. Економічна історія світу і України: Підручник. - К., 1999.

20.Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія: Навч.посіб. – К.: Знан-

ня-Прес, 2004.

21.Мочерний С. Суть та структура економічного суверенітету України // Економіка України. - 1992. - №11.

22.Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А.Чухна. - К.: Вища школа, 2001.

23.Современная экономика. Общедоступный учебный курс. - Ростов-на-Дону; Феникс, 1998.

24.Сурин А.И. История экономики и экономических учений. - М.; 1998. 25.Титова Н.Е. История экономических учений: Курс лекций. - М.; 1997. 26.Экономическая история капиталистических стран / Под ред.

Ф.Полянского, В. Жамина. - М., 1986, 27.Экономическая история зарубежных стран: Курс лекций / Н.Полетаева,

В.Голубович, Л. Пашкевич и др.; под общ. ред. В.Голубовича. - Минск, 1997.

28.Юхименко П.І. Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. посіб. - К.: Знання - Прес, 2000.

29.Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. - М.:

ИНФРА - 2001.

200

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Тексти лекцій з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів напряму підготовки 6.030504 - « Економіка підприємства», 6.030509 – « Облік і аудит»).

Автори: Григорій Васильович Стадник, Валентина Петрівна Решетило, Світлана Іванівна Штефан.

Відповідальний за випуск: І.А.Островський

Редактор: Д.Ф.Курильченко

План 2008, поз.18 Л

Підп. до друку 01.07.08

Формат 60х84 1/16

Папір офісний.

Друк на ризографі

Умовн.-друк. арк. 8,5

Обл.-вид. арк. 9,0

Замовл. №

Тираж 100 прим.

 

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ 61002, Харків, вул. Революції, 12

201

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.