Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

finansy_testy 2

.docx
Скачиваний:
253
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
430.23 Кб
Скачать

Начало формы

1) Фінанси — це:

усі види доходів держави і підприємств;

еквівалент коштів;

економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів;

формування і використання засобів державного бюджету.

2) Об'єктами фінансових відносин є:

прибуток, податки, цінні папери;

валовий суспільний продукт і національний доход;

 грошові доходи;

держава, підприємства, громадяни.

3) Суб'єктами фінансових відносин є:

національний доход і валовий суспільний продукт;

держава, підприємства, громадяни;

надходження від державних позик;

податки, цінні папери, валюта.

4) Термін «finansia» виник:

у 1 ст. до н.е. у Греції;

у 9-11 ст. у Франції;

у 13-15 ст. в Італії;

у 5-4 ст. до н.е. у Китаї.

5) Виділити ознаки фінансів:

грошові відносини між суб'єктами;

рівноправність держави й інших суб'єктів фінансових відносин;

фінансові відносини носять фондовий характер;

необхідність створення фіскального апарату;

матеріальною основою існування та функціонування фінансів є не тільки гроші.

6) Спочатку термін «finansia» означав:

систему грошових відносин між державою і населенням;

грошовий платіж;

фонд коштів;

податкові надходження в бюджет.

7) Посилення ролі фінансів у ринковій економіці виражається так:

ускладнення взаємозв'язку між суб'єктами господарської діяльності;

фінанси перестають бути самостійною сферою грошових відносин;

гроші, виконуючи функцію обігу, стають капіталом;

зниження ролі фінансів на мікрорівні та збільшення їх значення на макрорівні.

8) Виділити передумови виникнення фінансів:

глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;

відторгнення монарха від управління скарбницею внаслідок революційних перетворень;

виникли системи державних доходів і витрат;

збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних податей.

9) Системний характер формування та виконання бюджету означає:

визначений склад та сума державних доходів і витрат;

визначений склад і структура державних доходів та витрат, а також їх законодавче закріплення;

законодавче закріплення порядку надходження податків у бюджет;

основні групи видаткової частини бюджету практично не змінювались протягом тривалого часу.

10) Перший етап розвитку фінансів характеризується нерозвиненістю фінансів. Для нього властиві такі риси:

основна маса коштів витрачалася на військові цілі;

обмежена кількість фінансових відносин;

високий ступінь впливу фінансів на економіку;

вузькість фінансової системи;

багатоланковість фінансової системи.

11) Суспільне призначення фінансів:

формування та використання грошових фондів держави за допомогою особливих форм руху вартості

рух вартості без участі готівки перерахуванням коштів по рахунках кредитних установ;

грошові відносини з мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави;

грошові відносини, пов'язані з використанням державних засобів на потреби держави.

12) Функція фінансів "утворення доходів "має також іншу назву:

здійснення витрат;

розподільна;

нагромадження капіталу;

системотворча.

13) Розподільна функція фінансів проявляється через:

заходи фінансового впливу;

управлінські рішення фінансової служби;

розподіл та перерозподіл усіх грошових надходжень;

концентрацію фінансових ресурсів.

14) Функція утворення доходів виявляється через:

своєчасну та повну концентрацію фінансових ресурсів у фондах коштів;

розподіл та перерозподіл усіх грошових надходжень;

заходи фінансового впливу;

стимулювання росту фінансових ресурсів.

15) Із запропонованих факторів укажіть ті, що визначають ефективність фінансового сектора:

відмовлення від пільгового кредитування приватних та державних фірм;

скасування планів розподілу кредитів;

зниження поточного дефіциту бюджету;

встановлення єдиної системи обмінних курсів валют;

збільшення витрат на оборону;

стимулювання інфляції;

проведення конверсії військового виробництва;

встановлення пільгового кредитування приватних фірм;

послаблення податкового тягаря на вітчизняного товаровиробника;

розвиток підприємництва.

16) Фінансова система — це єдина система, тому що:

вона базується на єдиному джерелі ресурсів усіх ланок;

джерелом централізованих грошових фондів є національний доход;

її функція — забезпечення певних темпів розвитку всіх галузей промисловості;

фінансова система складається тільки з однієї ланки.

17) Найбільш динамічною частиною фінансової політики є:

стратегія управління фінансами;

тактика управління фінансами;

фінансовий механізм;

функціональна система управління.

18) Основоположником регулюючої фінансової політики є:

А. Сміт;

Д. Рікардо;

Дж. Кейнс;

Мальтус.

19) Виділити функціональні елементи управління фінансами:

планування;

кредитування;

оперативне управління;

контроль;

вибір виду фінансового механізму.

20) Директивний фінансовий механізм включає такі інструменти:

податки;

державний кредит;

форми та види грошових фондів підприємств;

фінансове планування,

організація бюджетного устрою,

порядок використання фінансових ресурсів, що залишаються на підприємстві після сплати податків.

21) Напрямки діяльності, що визначають довгострокову та середньострокову перспективу використання фінансів — це:

тактика управління фінансами;

організація фінансових відносин;

стратегія управління фінансами;

фінансові інструменти.

22) Невтручання держави в економіку — це основна риса певного типу фінансової політики, а саме:

класичного;

регулюючого;

планово-директивного.

23) Вибрати правильні висловлення:

основою фінансової системи служать фінанси підприємств;

фінансова система не має єдиного джерела ресурсів усіх ланок;

фінанси суб'єктів господарської діяльності включають фінансові ресурси державних і колективних суб'єктів;

фінанси мають дві функції: розподільну та контрольну;

фінансисти виділяють не одну концепцію відносно "роботи" , що виконується фінансами.

24) Серед переваг класичного типу фінансової політики варто виділити:

стимулювання державних витрат;

ефективність податків з погляду механізму їх стягнення;

простоту системи управління фінансами;

багатоцільове регулювання економіки з боку держави.

25) Серед особливостей фінансового механізму регулюючого типу фінансової політики виділяють:

стимулювання державних витрат, за рахунок яких формується додатковий попит;

законодавче закріплення прибуткового податку за прогресивними ставками з метою вилучення доходів, що використовуються у вигляді заощаджень;

обмеження державних витрат;

вилучення невикористаних відповідно до державного плану фінансових ресурсів підприємств.

26) Фінансовий контроль включає:

контроль за дотриманням фінансово-господарського законодавства;

оцінку економічної ефективності фінансово-господарських операцій;

делегування відповідальності за окремими ділянками фінансової роботи;

оцінку доцільності зроблених витрат;

розробку фінансової стратегії.

27) Виділити класифікаційні ознаки видів контролю:

час проведення;

суб'єкти;

планування;

сфери фінансової діяльності;

методи проведення;

аудиторський та відомчий.

28) Види внутрішньовідомчого контролю:

оперативний;

стратегічний;

аудиторський;

обов'язковий;

відомчий.

29) Державний фінансовий контроль включає:

розробку, затвердження та виконання бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів;

контроль за фінансовою діяльністю державних підприємств, установ, банків;

вибір системи оплати праці;

контроль недержавної сфери економіки;

встановлення обов'язкового для всіх підприємств, організацій і посадових осіб порядку здійснення фінансової діяльності.

30) Попереджати можливі зловживання при одержанні та витрачанні коштів покликаний певний вид контролю. Це:

президентський;

поточний;

валютний;

податковий;

оперативний.

31) Фінансовий контроль за діяльністю підприємств включає контроль з боку:

держави;

посередницьких фірм;

трастових компаній;

кредитних установ;

акціонерів;

економічних служб підприємства.

32) Органи виконавчої влади України, що здійснюють фінансовий контроль:

Адміністрація Президента України;

Кабінет Міністрів України;

Національний Банк України;

аудиторські фірми;

Контрольно-ревізійне управління.

33) За формою проведення фінансовий контроль буває:

обов'язковим;

попереднім;

ініціативним;

оперативним;

бюджетним.

34) За методом проведення виділяють такі види контролю:

аудиторський;

кредитний;

ревізія;

нагляд;

поточний;

обстеження.

35) За сферою фінансової діяльності виділяють такі види контролю:

оперативний;

страховий;

податковий;

валютний;

стратегічний;

аудиторський.

36) До функцій державної податкової інспекції не відносяться:

здійснення перевірки документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків, внесків та інших платежів у бюджет та позабюджетні фонди;

обчислення розміру податків, внесків та інших платежів в бюджет та позабюджетні фонди; виправлення помилок;

здійснення перевірки наявності спеціальних дозволів на здійснення певного виду діяльності;

здійснення контролю за повнотою та своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів.

37) До загальнодержавних податків та інших обов'язкових платежів відносять:

акцизний збір;

ринковий збір;

рентні платежі;

податок на прибуток підприємств;

комунальний податок;

збір за паркування автотранспорту.

38) До місцевих податків та інших обов'язкових платежів відносять:

єдиний податок;

збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності;

збір за забруднення навколишнього середовища;

збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

готельний збір.

39) До податків, які стягують з юридичних осіб, відносять:

податок на прибуток;

податок на додаткову вартість;

податок на промисел;

прибутковий податок;

акцизний збір.

40) До податків, які стягують з юридичних та фізичних осіб, відносять:

земельний податок;

податок на промисел;

податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів;

комунальний податок.

41) Обов'язки платників податків та інших обов'язкових платежів:

сплачувати належні суми податків у встановлений законодавством термін;

надавати в Державну податкову інспекцію документи, що підтверджують право на пільги по оподатковуванню;

допускати посадових осіб Державної податкової інспекції до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів та пов'язані зі змістом об'єкта оподатковування;

оскаржити у встановленому порядку рішення ДПІ та дії окремих посадових осіб.

42) Які операції звітного періоду можна віднести до валових витрат?

нарахування заробітної плати;

нараховані відрахування на соціальні заходи;

нарахований податок на додаткову вартість;

нараховані амортизаційні відрахування.

43) До складу валових витрат включаються:

витрати, пов'язані з проведенням презентацій;

витрати, пов'язані з оплатою вартості торгового патенту;

витрати, пов'язані з організацією охорони праці на підприємстві;

витрати, пов'язані з виплатою дивідендів;

витрати, пов'язані зі сплатою акцизного збору.

44) До складу валових доходів включаються:

акцизний збір;

доходи від реалізації продукції;

доходи від товарообмінних операцій;

доходи від позареалізаційних операцій;

сума податку на додаткову вартість.

45) Скорегований валовий доход — це:

сума прибутку підприємства та валових витрат;

валовий доход, зменшений на суму податку на додаткову вартість;

валовий доход підприємства, зменшений на суму, визначену Законом (ПДВ, акцизний збір і т.д.);

валовий доход, зменшений на суму амортизаційних відрахувань.

46) Прибуток підприємства за звітний період визначається як:

виторг від реалізації продукції за винятком ПДВ та собівартості продукції;

сума скоректованого валового доходу, зменшена на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань;

сума скоректованого валового доходу, зменшена на суму валових витрат;

сума валового доходу, зменшена на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

47) Сутність податку на додаткову вартість (ПДВ) полягає в тому, що:

ПДВ є прямим податком, що сплачується в бюджет за ставкою 20% вартості товару;

ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем товару;

ПДВ є прямим податком, який сплачується в бюджет покупцями товару;

ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет покупцями товару.

48) Акцизним збором обкладаються:

обороти від реалізації зроблених в Україні підакцизних товарів шляхом їх продажу;

митна вартість імпортних товарів, придбаних за іноземну валюту;

обороти від реалізації товарів на митній території України;

обороти від реалізації товарів як на митній території України, так і за її межами.

49) В яких випадках не стягується Державний збір:

за позовними заявами;

за операціями з цінними паперами;

за здійснення нотаріальних дій;

при підписанні угод між підприємствами.

50) Об'єктом плати за землю не є:

сільськогосподарські угіддя;

землі для потреб промисловості;

заповідники;

земельні ділянки, надані громадянам для ведення особистого підсобного господарства.

51) Державний бюджет — це:

сфера економічних відносин, де відбувається купівля-продаж фінансових ресурсів;

фінансовий план доходів і витрат держави;

грошові фонди, що знаходяться в руках держави;

сукупність податків, стягнутих державою.

52) Основними функціями бюджету є:

перерозподіл національного доходу та валового внутрішнього продукту;

фінансове забезпечення соціальної політики;

вдосконалення оподатковування;

скорочення державних дотацій;

державне регулювання економіки.

53) Бюджетний устрій України ґрунтується на принципах:

єдності;

повноти;

реальності;

планування;

гласності;

звітності;

самостійності;

контролю.

54) Єдність бюджетної системи забезпечується:

єдиною правовою базою;

реальністю;

використанням єдиної бюджетної класифікації та форм бюджетної документації;

погодженими принципами бюджетного процесу;

єдиною соціально-економічною та податковою політикою;

самостійністю бюджетів.

55) Бюджетний процес України полягає в:

єдності;

самостійності;

контролю;

повноті;

реальності;

гласності.

56) Бюджетний процес охоплює такі стадії бюджетної діяльності:

виявлення резервів, розгляд та затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету;

бюджетне планування, узгодження бюджету з загальною програмою фінансової стабілізації, виконання бюджету;

складання проекту бюджету, розгляд та затвердження бюджету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету та його затвердження;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]